N e t S o c a n - A S D - I N F O


OBSAH

Zápis z ustavující schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů.
Prohlášení ASD k agresi USA a VB proti Iráku ze dne 26. 3. 2003.
Zápis ze schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů, konané v restauraci Na rychtě dne 15. 12. 2004.
Zápis ze schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů, konané v restauraci Na rychtě dne 10. 3. 2005.
Zápis ze schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů, konané v restauraci Na rychtě dne 28. 4. 2005.

N e t S o c a n
Zápis z ustavující schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů

1) Dne 11. 12. 2002 byl v restauraci Na rychtě v Oldřichově ulici na Praze 2 založen první Klub ASD. Zakládajícími členy jsou: Aster Jiří - dělník, Durdis Josef - podnikatel, Stočes František - dělník.

2) Ustavující členové zvolili výbor Klubu v tomto složení: předseda - Stočes František, místopředseda - Aster Jiří, hospodář - Durdis Josef.

3) Schůze schválila text „Prohlášení ASD k počítačové negramotnosti v ČR“ a pověřila Stočesa aby o něm - i o založení ASD - informoval na konferenci ČSSD na Praze 2., konané 12. 12. 2002. Bylo dohodnuto ponechat v „Prohlášení“ otevřenou otázku odměny pro absolventy, poněvadž názory kolísaly od 0 Kč (stát na to nebude mít) až po částku 20 000 Kč. Text "Prohlášení.." bude uveřejněn v měsíčníku NETSOCAN, v nultém čísle.

4) Byl schválen návrh na následující změnu Stanov ASD:
- Hlava III. bod 1c) má toto znění: „Nebyl členem normalizační KSČ.“
- Hlava III. bod 1d) má toto znění: „Body 1a), 1b), a 1c) se nevztahují na členy Klubu čestných členů ASD. Viz Hlava IV.“

5) Byla zvolena redakční rada internetového Média NetSocan a internetového měsíčníku NETSOCAN v tomto složení: Šéfredaktor - Stočes František, redaktoři - Aster Jiří a Durdis Josef.

6) Byl stanoven termín vydání obou médií - do Vánoc 2002. Zajistí Stočes.

V Praze 11. 12. 2002.

Zapsal Stočes

N e t S o c a n
Prohlášení ASD k agresi USA a VB proti Iráku ze dne 26. 3. 2003

1) Z hlediska mezinárodního práva se jedná o zjevnou agresi. Ani jeden z agresorů navíc nebyl Irákem nikterak ohrožován.

2) Agresi proti Iráku je nutno považovat za válečný zločin, jehož brutalita je vyšší o to, že byl napaden suverénní a vpodstatě bezbranný stát, který se sice neochotně nicméně podřizoval rozodnutí OSN a značně redukoval svůj vojenský potenciál. USA a VB se zachovaly po vzoru Hitlera, který zneužil Mnichovské dohody a po odzbrojení a okleštění ČSR o pohraničí napadl a okupoval zcela bezbranný stát. Za výraz nejvyšší podlosti je nutno považovat kritiku Iráku z držení chemických zbraní zeměmi, které mu tyto zbraně samy prodaly.

3) Jde o akt moderního barbarství, který zcela podkopal důvěru v OSN a v mezinárodní právo, a který je nutno odsoudit. Zvláště, když skutečným motivem této agrese je ekonomická loupež.

4) Agresoři musejí neprodleně zastavit páchání dalších válečných zločinů, odejít z Iráku a podrobit se následujícím rozhodnutím OSN v této záležitosti.

5) OSN musí určit výši a způsob platby válečných reparací, které jsou USA a VB povinny uhradit za škody napáchané agresí proti Iráku. OSN nesmí uznat žádnou vládu Iráku, dosazenou agresory, která nebude ochotna vymáhat náhradu za škody způsobené agresí.

6) OSN musí definovat osobní odpovědnost státníků, kteří nesou na agresi a její přípravě největší podíl.

7) OSN musí zamezit, aby agresoři měli z napadení a okupace Iráku jakýkoliv ekonomický zisk, nebot by se jednalo o mezinárodní loupež. Je zcela nepřijatelné, aby Irák sám platil nápravu škod způsobených agresí vlastní naftou, která je nerostným bohatstvím suverénní země.

8) OSN musí analyzovat a patřičně odsoudit přímou či nepřímou vinu a asistenci ekonomických subjektů, v jejichž zájmu byla agrese proti Iráku rozpoutána.

9) ASD konstatují, že Saddámův režim v Iráku vykazoval znaky orientální despocie, nicméně se jednalo o vnitřní záležitost suverénního státu, kde k eventuálním krokům byla kompetentní výlučně OSN.

10) ASD protestují proti tomu, že české sdělovací prostředky - zejména ve svých zpravodajstvích - nehovoří o agresi, ale používají zjemňující či neutrální výrazy jako válka, akce, zásah, atp. Jde o zjevnou dezinformaci veřejnosti a o naprosté porušení základních principů novinářské etiky.

11) ASD vyzývají českou vládu, aby se přestala chovat zbaběle a podlézavě a agresi USA a VB v Iráku výslovně odsoudila.Prohlášení bylo přijato 26. 3. 2003 v restauraci Na rychtě.


Podepsáni František Stočes, předseda ASD a Jiří Aster, místopředseda ASD.

(Uveřejněno v měsíčníku NETSOCAN č. 03/2003)

N e t S o c a n
Zápis ze schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů,
konané v restauraci Na rychtě dne 15. 12. 2004

Přítomni:

Členové ASD: Aster J., Stočes F.
Hosté: Štromajer Bohumil, Velát Jan.

USNESENÍ

1) Rozšíření redakční rady měsíčníku NETSOCAN:
Do redakční rady měsíčníku NETSOCAN byli přijati: Štromajer Bohumil a Velát Jan.
Hlasování: 2-0-0.

2) Přijetí do čestného klubu ASD.
Za čestného člena ASD - s ohledem na Hlavu III. bod 1.C a Hlavu IV. bod 1. Stanov ASD - se přijímá Bohumil Štromajer.
Hlasováni: 2-0-0.

V Praze 26. 12. 2004.
Zapsal: Stočes

N e t S o c a n
Zápis ze schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů,
konané v restauraci Na rychtě dne 10. 3. 2005

Přítomni:

Členové ASD: Aster J., Stočes F.
Hosté: Velát Jan.

USNESENÍ

1) Přijetí ZA ČLENA ASD.
Za člena ASD byl přijat Velát Jan. Nový člen splňuje všechny požadavky členství (Hl. I., odst. 2.).
Hlasováni: 2-0-0.

2) Schválení nejbližší programové náplně:
- a) Bylo rozhodnuto požádat o registraci ASD jako občanského sdružení na ministerstvu vnitra.
- b) Bylo rozhodnuto požádat o registraci rovněž u ÚVV ČSSD.
- c) Témata pro nejbližší propagační akce: Popularizace zaměstnaneckého akcionářství a veřejnoprávního deníku.
- d) ASD dále požadují, aby byla vydána oficiální brožurka, kde by bylo popularizovanou firmou informováno o všech základních aspektech, které by měli znát voliči při referendu o euroústavě.
Hlasování en bloc: 3-0-0.

V Praze 8. 4. 2005.
Zapsal: Stočes

N e t S o c a n
Zápis ze schůze 1. Klubu Autentických sociálních demokratů,
konané v restauraci Na rychtě dne 28. 4. 2005

Přítomni:

Členové ASD: Aster J., Stočes F., Velát Jan

USNESENÍ

1) Kooptace za člena výboru.
Za člena výboru 1. Klubu Autentických sociálních demokratů byl zvolen Velát Jan
Hlasováni: 3-0-0.

2) Členové výboru z důvodů zaneprázněnosti J. Astera a J. Veláta upustili od organizace společné akce na Den práce.

V Praze 22. 6. 2005.
Zapsal: Stočes

N e t S o c a n