N e t S o c a n - A S D /PROGRAM

NÁVRH PROGRAMOVÝCH TEZÍ

(Jedná se o nultou variantu, která bude v průběhu vzniku ASD doplňována, rozšiřována a upřesňována. Konečnou variantu schválí až nejvyšší orgán ASD. Programové teze se dělí na část celospolečenskou a vnitrostranickou).

ČÁST I.

SPOLEČENSKÁ PROBLEMATIKA

1) SPOLEČNOSTA) Chceme ve spolupráci se všemi partnery usilovat o potlačení konzumní společnosti, která deformuje a ignoruje skutečné přírodní, lidské i společenské hodnoty a priority a je zdrojem obrovských rizik a nespravedlivých rozdílů, kontrastů a bezpráví. Konzumní společnost je zdrojem egoizmu, odcizení a atomizace lidí, co se následně mění v nesnášenlivost či fanatizmus a zároveň vzniká disharmonie mezi člověkem a přírodou a také technikou i technologií, které lidstvo vyvíjí a užívá. Konzumní společnost představuje jedno z největších rizik pro další technologický a společenský vývoj naší civilizace.
B) Konzumní společnost je produktem naprostého selhání elit, zejména politiků, umělců a intelektuálů všeobecně. Svůj obrovský podíl nesou i média.
C) Je třeba prosazovat tradiční a osvědčené hodnoty a ctnosti jako je moudrost, skromnost, poctivost, obětavost, svědomí, rodina, láska, altruizmus, vzdělání, úcta k člověku i hodnotám, které tvoří, atp.
D) Za zdroj veškerého bohatství považujeme produktivní práci - manuální i intelektuální; a to ve shodě s A. Einsteinem, který řekl:
"Uvažujeme-li o našem životě, záhy zjistíme, že téměř veškeré naše konání se váže na existenci dalších lidí. Jíme pokrmy, které vyprodukovali jiní lidé, máme na soběšaty, které vyrobili jiní lidé a bydlíme v domech, které postavili jiní lidé. Většinutoho, co víme a v co věříme nám sdělili jiní lidé prostřednictvím řeči, kterou stvořilijiní. Den co den nesčetněkrát myslím na to, že můj vnější i vnitřní život má oporuv tom co vykonali a co konají lidé současní i ti, co už zemřeli."Proto za svůj svátek považujeme 1. máj, Svátek práce. Jako realisté současně chápeme, že práce může člověka zušlechťovat i "zotročovat". Kontrastním příkladem může být práce diplomata a horníka či dělníka u montážní linky. Budeme proto usilovat o realistickou kompenzaci negativních důsledků objektivní nutnosti společenské dělby práce. (viz dále bod I., 7F)
E) V době kdy zcela selhává rodina musí její funkci - výchovu duševně i tělesně zdravých dětí - zastoupit škola, obec a společnost.

2) SOCIÁLNÍ OBLAST
A) Ve sférách, které přímo souvisejí se základními lidskými právy nemohou platit standardní tržní principy, nýbrž zásada sociální spravedlnosti. Týká se to zejména zdraví, vzdělání, bydlení a rovného přístupu k právu a spravedlnosti.
V praxi to znamená, že školné, standardní i nadstandardní zdravotní pojištění, nájem a polohové příplatky, pokuty, soudní výlohy, atp. by se platily jako určité procento z příjmu (popř. majetku) jednotlivce nebo rodiny.
B) Požadujeme, aby všichni členové všech politických stran, kteří svým sociálním postavením spadají do úrovně ASD měli připojení na internet (surfování) zdarma.

3) EKONOMIKA
A) V podmínkách pluralitní ekonomiky jsme pro zavedení a co největší rozšíření zaměstnaneckého vlastnictví akcií (ESOP). Tato forma vlastnictví však musí být legislativně ošetřena tak, aby se zabránilo poškozování akcionářů buď podvody nebo tím, že se jejich majetku někdo legálně zmocní, např. management.
B) Podle společensky přijatelného klíče by měly být zaměstancům rozdělovány i investice, a to ve formě zaměstnaneckých akcií.
C) Zaměstnanci by měli mít právo rozhodovat i o výdajích na reklamu a sponzoring.D) Stát nesmí poskytoval zkrachovalým bankám a dalším ekonomickým subjektům nevratné finanční dotace. Jejich eventuální podpora by měla mít podobu půjčky na nízký úrok a s eventuálně odloženou dobou splatnosti.

4) PRÁVO A KRIMINALITA
A) Oběť trestného činu musí být neprodleně odškodněna státem, který toto odškodnění stanoví, vyplatí a následně vymůže na pachateli. Nevinu nelze vykupovat tím, že pachatel uzavře s obětí mimosoudní dohodu. Tato metoda je asociální a dekadentní.
B) V případech společensky nejnebezpečnějších trestných činů (úkladná vražda, zločinné spolčení, distribuce drog, závažné případy korupce, atp.) musí být trestní postih rozšířen o konfiskaci veškerého majetku pachatele.
C) Absolutní trest musí určit referendum, včetně trestu smrti i různých forem jeho výkonu.
D) Ve spolupráci s lékaři rozhodnout, zda by pachatelé násilných trestných činů, popř. pachatelé nedbalostních trestných činů kde oběť utrpěla újmu na zdraví, neměli společnosti závazně poskytnout satisfakci v podobě dárcovství krve, kostní dřeně, nepárových orgánů, účasti na testech zjišťujících léčivé nebo vedlejší účinky léků, atp. Takováto spoluúčast by na druhé straně mohla být důvodem k milosti či snížení trestu.
E) Zajistit, aby vymáhání práva a spravedlnosti nebylo deformováno penězi. K tomu lze přispět zřízením konkurenčních právních poraden, financovaných státem, jichž by využívali zdarma občané se sociálním postavením na úrovni ASD. Zde zaměstnaní právníci by byli za každý vyhraný soudní spor finančně zvýhodňováni.
F) Žádáme radikální zpřísnění postihu za korupci, podvody, zneužití postavení, popř. další obdobnou trestnou činnost, pokud se jí dopustí politik, úředník státní správy, soudce, policista nebo advokát, včetně užití čl. 4b.
G) Vyzýváme obec i stát, aby maximálně zvýšily společenskou prestiž schopných a poctivých policistů. Mj. i tak, že služební byty policistů budou přidělovány v nejluxusnějších nemovitostech v nejatraktivnějších lokalitách jejich služebních okrsků. Rozdíl v nájemném (od průměrného nájmu ve státě) bude doplácen buď obcí nebo MV. Současně musejí být zpřísněny i postihy policistů (o majetkový postih) v případech porušení zákona ve společensky závažných případech (korupce, atp.)
H) Vzhledem k obrovské korupci i nízkému zájmu médií se zdá být účelné, aby územně příslušné policejní orgány měly právo jmenovat svého statutárního zástupce do Rad a Majetkových komisí na okresní úrovni samosprávy.(?)

5) ZDRAVOTNICTVÍ
A) Požadujeme zpřístupnění nadstandardních služeb všem sociálním vrstvám tak, že bude zřízeno dobrovolné nadstandardní připojištění, které bude - podobně jako klasické zdravotní pojištění - solidární, tzn. platbu percentuální části mzdy do společného fondu.
B) Jsme proti úniku peněz ze zdravotnického systému takovou formou, že lékárna svůj zisk investuje např. do autobusové dopravy. Státní a soukromé zdravotnictví by si mělo co nejvíce konkurovat, mj. i tím, že by zaměstnanci státního zdravotnictví profitovali ze zisků např. vlastní ústavní lékárny, atp.
C) Jsme pro agresívnější postup proti narkomanii, neboť k tomu opravňují vážné zdravotní i společenské důsledky drogové závislosti. Kouření marihuany ve společenských zařízeních - diskotéky, kluby, hostince, atp - by mělo být s poukazem na důsledky "pasívního kouření" pro mládež, řidiče, atp. buď kriminalizováno, nebo by mělo být kouření v těchto prostorách zakázáno vůbec.

6) BYDLENÍ
A) V XXI. století je na právo na byt třeba pohlížet jako na základní lidské právo. Bytová výstavba musí být koncipována tak, aby byla schopna zajistit pružnou mobilitu pracovní síly, kulturní aspekty bydlení i aspekty sociální spravedlnosti.
B) Obec musí v tomto smyslu akceptovat a respektovat všechna svá práva a povinnosti, souvisejících s veřejným zájmem. Pokud obec např. znehodnotí bydlení tím, že v těsné blízkosti nájemního či rodinného domu vybuduje zdroj škodlivých exhalací, nadměrného hluku, atp., musí tyto negativní důsledky celospolečenského zájmu adekvátně kompenzovat.
C) Obec musí mít analogicky i právo stanovovat a inkasovat tzv. polohový příplatek, což jí zároveň umožní regulovat sociální strukturu obyvatel atraktivních lokalit i z hlediska sociální spravedlnosti.
D) Cena domu a bytu musí odrážet pouze reálné stavební náklady a přiměřený zisk. Spekulativní polohovou složku stanovuje a inkasuje výhradně obec. Podobně i s nájemným, které odpovídá pouze rozsahu a kvalitě poskytované služby.

7) VZDĚLÁNÍ
A) Umožnění vysokoškolského vzdělání co nejvyššímu počtu občanů považujeme za jednu z priorit moderního státu.
B) Nejsme proti placení školného v tom případě, že bude vybíráno jako stanovené procento mzdy rodičů studenta.
C) V případě vysokého zájmu o atraktivní školu požadujeme, aby sociální struktura studentů odpovídala sociálnímu složení obyvatel. To lze zajistit buď "pozitivní sociální diskriminací" nebo, raději, rozšířením kapacity této školy tak, aby byl zajištěn požadavek sociální spravedlnosti.
D) Požadujeme co nejrychlejší odstranění počítačové negramotnosti, která zasahuje starší občany nebo ty, kteří s počítačovou technikou nepracují. Vzdělávací kampaň by měla být co nejširší a za podpory médií. Výsledkem by mělo být získání certifikátu o počítačovém vzdělání. Školení by byli povinni zajistit zaměstnavatelé (disponující počítačovou technikou) u všech svých zaměstnanců zdarma a v průběhu pracovní doby. U zbytku by tuto povinnost měly obecní úřady s využitím jim příslušejících základních, popř. středních škol a ekonomických subjektů.
E) Akcentujeme význam internetu, který je srovnatelný s významem železnice v devatenáctém století. Žádáme o investice do této sféry v takovém rozsahu, aby se internet i počítačová technika - v úrovni potřebné k vzdělávání - staly snadno dostupné všem občanům.
F) U všech profesí jejichž výkon má "zotročující" charakter prosadit kontinuální vzdělávání a zvyšování kvalifikace pracovníků. Bylo by povinností zaměstnavatele, probíhalo by v rámci pracovní doby (neomluvená neúčast pracovníka by byla sankcionována adekvátní srážkou mzdy) a jeho jednotlivé etapy by byly ukončovány zkouškami a získáním příslušnéhých certifikátů na úrovni rekvalifikace.

8) PARLAMENTNÍ SYSTÉM
A) Systém poměrného zastoupení stran (PZ) se v ČR neosvědčil a většinový systém (VS) stávající strany nepřijmou. Budeme proto prosazovat zavedení tzv. integrovaného systému, který by spojil výhody PZ a VS.
Fungoval by tak, že vládu by sestavila vítězná strana voleb a opoziční stranou by byla druhá strana voleb. V tomto většinovém režimu by se však hlasovalo pouze při schvalování bodů přímo souvisejících s volebním programem vítězné strany, a také při vyslovování důvěry či nedůvěry vládě. Při schvalování ústavních zákonů a zákonů neohrožujících plnění volebního programu vítězné strany voleb, jakož i při volbě prezidenta by parlament fungoval v klasickém režimu poměrného zastoupení.
B) Jsme pro zavedení systému, který by umožňoval odvolatelnost poslanců parlamentu i senátorů, pokud ztratí důvěru voličů nebo strany, která je kandidovala.
C) Jsme pro zavedení referenda s rozhodující funkcí na všech úrovních.

9) EVROPSKÁ UNIE
A) "Glajchšaltování" nebo pluralita? EU musí svým členským státům poskytovat adekvátní práva a svobody. USA jsou kupříkladu federací, tzn. těsnějším svazkem státú než je unie, a přesto si každý stát USA svobodně rozhoduje zda např. zavede či zruší trest smrti, jakou jeho formu zvolí, atp.
B) Podobná specifika a odlišnosti členských států mohou být ustavena pouze na základě národního referenda a EU musí tyto výsledky respektovat.
C) Chce-li být EU seriozním a funkčním projektem se skutečnou mobilitou pracovní síly, měla by co nejrychleji přijmout společný jazyk, kterým může být jedině angličtina. V každé členské zemi EU by posléze platily dva úřední jazyky, tzn. mateřský jazyk státu a angličtina.
D) V případě menších států musí být svrchovaným vlastníkem veškeré půdy na svém teritoriu stát, který tuto půdu pouze pronajímá zahraničním uživatelům.

ČÁST II.

VNITROSTRANICKÁ PROBLEMATIKA

1)MASARYKOVA DĚLNICKÁ AKADEMIE

A) MDA se odklonila od role, kvůli níž byla původně založena a je zapotřebí, aby se k ní neprodleně vrátila. Smyslem MDA je vzdělávání členů ČSSD, obzvláště těch, kteří svým formálním vzděláním, pracovním zařazením a sociálním postavením spadají do kategorie ASD. Účelem tohoto vzdělávání je jejich všestranná příprava pro všechny funkce do nichž mohou jako členové ČSSD kandidovat a být zvoleni.
B) Absolventi tohoto školení by měli obdržet příslušný certifikát.
C) Do doby realizace bodu 1b z části I. požadujeme hrazení internetu pro všechny členy ČSSD, kteří svým sociálním postavením patří do kategorie ASD, a to z prostředků ČSSD.

2) VNITROSTRANICKÁ DEMOKRACIE
A) Žádáme vytvoření závazných pravidel pro vyhlašování vnitrostranického referenda k závažným společenským problémům, jehož výsledky budou obligatorní a jejichž ignorování by vedlo k důsledkům v 8b, č.I.
B) Považujeme za nepřijatelné, aby tak závažná rozhodnutí jako byl vstup do NATO či nákup Grippenů byla přijímána bez předchozí diskuze a schválení vnitrostranickým referendem.
C) Vzhledem k nevysoké členské základně ČSSD - a tudíž i k značnému riziku zneužití referenda - jsme nakloněni i možnosti výběrového referenda, kterého by se účastnili pouze volení funkcionáři ČSSD - od členů výboru MO výše.
D) Zánik deníku Právo lidu považujeme za obrovskou prohru ČSSD v konkurenci s ostatními pseudonezávislými deníky. Zánik vnitrostranického tisku je sice - podobně jako značný úbytek členské základny politických stran - masovým jevem, avšak jevem dekadentním. Svědčí o neschopnosti politické strany vydávat kvalitní, vyvážený, a tudíž i ziskový deník. Svědčí o úpadku vnitrostranické informovanosti potažmo demokracie i o zostření a rozšíření nedůstojných praktik vnitrostranického boje.

3) VNITROSTRANICKÉ FINANCE
A) Jsme proti astronomickým částkám, které - místo aby je rozumně investovaly - strany vyhazují na volební kampaně, mající charakter cirkusu a tyjátru.
Soudobá praxe diskriminuje menší politické strany, má zničující účinek na stranické finance, nutí strany získávat finanční prostředky i neetickými způsoby, které navíc nesouvisejí s činností politické strany. Chceme, aby volební kampaň byla pouze intelektuální soutěží. Finance by měly být investovány pouze do tvorby programů a programových materiálů v dohodnutem rozsahu, které by celostátní deníky byly povinny zdarma publikovat.
B) Vyjma diskuzních panelů by další zjevná či skrytá forma propagace v době "volební kampaně" byla zakázána a sankcionována. Sankci uplatnit proti médiu, zde zodpovědné osobě i proti eventuálnímu interpretovi.

(Vypracoval F. Stočes, 26. května 2002. Tlf: 22564137, z: 22645538)

Poslední novelizace: leden 2003 (na podkladě schválení schůze 1. Klubu ASD konané 8. 1. 2003

N e t S o c a n