N e t S o c a n - STANOVY

NÁVRH STANOV

AUTENTICKÝCH SOCIÁLNÍCH DEMOKRATŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1) Organizace nese název Autentičtí sociální demokraté (dále jen ASD). Sídlem organizace je Praha.

2) ASD sdružuje občany, které je možno - vzhledem k jejich profesi, společenskému postavení a hodnotové orientaci - považovat za autentické sociální demokraty. Patří sem dělníci, rolníci, zaměstnanci nekariérních profesí a drobní živnostníci (nezaměstnávající další zaměstnance), kteří své povolání vykonávající v rámci společenské dělby práce, zaujímají tomu příslušné sociální postavení a přijímají sociálně demokratickou hodnotovou orientaci.

3) ASD jsou organizací uvnitř České strany sociálně demokratické (dále jen ČSSD), usilující o získání statutu adekvátnímu Sociálně demokratickým ženám (dále jen SDŽ). Cíle ASD: Pomáhat při vzdělávání svých členů a jejich zapojování do politické činnosti, prosazovat-prostřednictvím ČSSD i samostatně-lidské, občanské i sociální zájmy a práva svých členů a usilovat o prohlubování sociální spravedlnosti, demokracie, humanity a prosperity společnosti.

4) ASD chce spolupracovat se všemi organizacemi usilujícími o naplnění výše uvedených idejí. Za nejbližšího partnera uvnitř ČSSD považují Masarykovu dělnickou akademii, vně ČSSD pak odbory.

II. ORGANIZACE

1) Základní jednotku ASD tvoří klub.
Další struktury ASD :

2) Okresní (obvodní) rada ASD. Ta koordinuje činnost klubů v okresu či městském obvodu.

3) Regionální rada ASD. Tato koordinuje činnost klubů v daném regionu.

4) Prezidium ASD-představuje nejvyšší orgán mezi sněmy ASD.

5) Sněm ASD je nejvyšším pracovním a koordinačním orgánem organizace, avšak respektujícím a prosazujícím výsledky všeklubového referenda ASD.

6) Všeklubové referendum ASD je nejvyšším institutem, rozhodujícím o navržených organizačních, personálních nebo programových otázkách.

III. ČLENSTVÍ V ASD

1) Členství v ASD je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR, starší 25 let, který:
a) Alespoň polovinu svého produktivního věku vykonával profese odpovídající Stanovám a nemá vysokoškolské vzdělání.
b) Vysokoškolského vzdělání dosáhl minimálně po deseti letech produktivní práce odpovídající Stanovám.
c) Nebyl členem normalizační KSČ.
d) Body 1a), 1b a 1c se nevztahují na členy Klubu čestných členů ASD. Viz Hlava IV, bod 1

2) Všichni členové ASD mají stejná práva a povinnosti vyplývající ze Stanov.
Každý člen může být členem pouze jednoho klubu.

3) Členství v ASD vzniká:
a) Právoplatným přijetím člena do již registrovaného klubu-zásadně dle místa jeho trvalého bydliště-popř. (z časových důvodů) dle místa pracoviště. Umožněno bude i sdružování podle profese.
b) Rozhodnutím předsednictva Okresní (obvodní) rady ASD, popř. předsednictva Regionální rady ASD (neexistuje-li nižší organizační stupeň) o přijetí a registraci nového člena do nejbližšího vhodného klubu, či přijetí a registraci nového klubu a jeho zakládajících členů.
c) Podmínkou přijetí je žadatelem vlastnoručně podepsaná přihláška, mající formu čestného prohlášení a obsahující životopisné údaje, týkající se zejména integrity (bezúhonnosti) žadatele, jeho vzdělání, profesní a politické činnosti. Dále musí být uvedeno rodné číslo, adresa a operativní kontakt na žadatele.
Údaje v přihlášce mohou být při přijímacím řízení doplněny.

IV. ČESTNÉ ČLENSTVÍ

1) Za angažovanost a účinnou pomoc zejména při realizaci programu uvedeném v Hl.l., čl. 3 a 4 Stanov může být uděleno čestné členství, které není limitováno podmínkami v Hl. III. čl. 1a, b, c Stanov.

2) Čestní členové mají právo sdružit se v Klubu čestných členů ASD a účastnit se sněmu ASD s hlasem poradním. Předseda Klubu čestných členů ASD má právo účastnit se zasedání Rady Prezidia ASD a Sněmu ASD s hlasem rozhodujícím. Členové Klubu čestných členů ASD mají právo zúčastnit se všeklubového referenda ASD s hlasem rozhodujícím.

3) Čestné členství uděluje Prezidium ASD a potvrzuje následný Sněm ASD.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ASD

1) Každý člen ASD má tato základní práva:
a) Právo na informovanost a účast na všech akcích a veškeré činnosti klubu
b) Právo na účast ve výběrovém řízení na všech početně omezených
akcích, pořádaných ASD.
c) Právo předkládat návrhy a nechat o nichhlasovat v příslušných orgánech ASD
d) Právo odvolávat se proti rozhodnutí všech nižších orgánů až po Sněm ASD, jehož rozhodnutí je-vyjma výsledku všeklubového referenda-konečné. e) Být přítomen všem jednáním, týkajícím se jeho osoby.

2) Každý člen ASD má tyto základní povinnosti:
a) Hlasovat o přjetí či vyloučení člena jeho klubu ASD.
b) Hlasovat v klubovém, okresním, regionálnám a všeklubovém referendu.
c) Zúčastnit se minimálně jedné schůze klubu ročně.
d) Zúčastnit se vzdělávacích akcí, pořádaných ASD, MDA, ČSSD či jinými institucemi a na které se předběžně a dobrovolně přihlásil.

VI. ZÁNIK ČLENSTVÍ

1) Členství v ASD zaniká v těchto případech:
a) Písemným oznámením člena o vystoupení z ASD.
b) Dosavadní člen přestal vyhovovat podmínkám v hl. III. čl. 1. Stanov.
c) Úmrtím člena.
d) Zánikem klubu a neprovedením přeregistrace.
e) Vyloučením 3/5 většinou všech členů klubu.

2) Prezidium ASD může na návrh příslušné Regionální rady ASD-a do rozhodnutí nejbližšího Sněmu ASD (popř. všeklubového referenda)-pozastavit činnost, subjektivitu a registraci klubu, jehož činnost směřuje proti zásadám v hl. I.čl. 3. Stanov, nebo se stal nefunkční.

VII. KLUB
1) Klub je základním organizačním článkem ASD.

2) Klub se ustavuje na základě svobodného rozhodnutí nejméně tří občanů ČR, kteří splňují podmínky dané Stanovami ASD.

3) Nový člen klubu je přijat, vysloví-li se pro jeho přijetí alespoň nadpoloviční většina všech členů klubu. Dodatečné vyjádření členů absentujících na členské schůzi zajistí v přiměřeném termínu výbor klubu.

4) V klubu se členové sdružují buď na základě územního nebo profesního principu.

5) Výbor klubu ASD:
a) Řídí činnost klubu mezi jednotlivými členskými schůzemi a plní usnesení členských schůzí, popř. klubového či všeklubového referenda.
b) Skládá se z předsedy, 1. až X. místopředsedy (doporučuje se klíč jeden místopředseda na šest členů klubu) a hospodáře.

6) Klub pořádá členskou schůzi podle potřeby, minimálně 4x ročně. Výbor je povinnen svolat nejdéle do 10 dnů schůzi, požádají-li o to nejméně 3 členové klubu předsedu nebo jeho statutárního zástupce.

7) Neurčují-li Stanovy jinak, jsou rozhodnutí schůze klubu (a dalších struktur ASD) platná, vysloví-li se pro ně většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

8) Klubové referendum:
a) je nejvyšším institutem klubu, rozhodujícím o navržených personálních a programových otázkách, týkajících se pouze příslušného klubu.
b) Výbor klubu je povinnen zorganizovat klubové referendum, vysloví-li se pro jeho konání alespoň 10% všech členů klubu. Otázky a termín ukončení referenda stanovují navrhovatelé.
c) Platná jsou ta rozhodnutí klubového referenda, pro něž se vyslovila nadpoloviční většina všech členů klubu.
d) Klubové referendum o stejné otázce (či její modifikaci) může probíhat maximálně 1x ročně.
e) Klubové referendum probíhá podle Hl. XII, čl. 5 Stanov ASD.

VIII. OKRESNÍ (OBVODNÍ) RADA ASD

1) Okresní (obvodní) radu ASD tvoří předseda, dva místopředsedové a příslušný počet členů Rady, tvořených obvykle předsedy klubů. (V první fázi existence ASD lze předpokládat shodné personální složení OR a vedení příslušného klubu).

2) OR se schází podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Předsednictvo OR je povinno svolat zasedání OR nejdéle do 10 dnů, pokud o to požádá alespoň 1 ze členů OR.

3) Okresní sněm ASD:
a) Svolává jej OR alespoň 1x ročně-nebo požádají-li o to alespoň 2 kluby.
b) Okresní sněm ASD volí předsedu a místopředsedy OR, delegáty Sněmu ASD, a zástupce Okresního sněmu v Prezidiu ASD. Okresní sněm svolávaný na žádost klubů musí být svolán v termínu odpovídajícímu naléhavosti projednávaného programu.
c) Právo účasti na Okresním sněmu s hlasem rozhodujícím mají všichni členové klubů registrovaných v daném okresu (obvodu). Není-li technicky možné takovýto sněm svolat, stanovuje OR co nejdemokratičtější klíč volby delegátů.

4) Okresní (obvodní) referendum ASD:
a) Je nejvyšším institutem, rozhodujícím o programových nebo personálních otázkách příslušných okresních (obvodních) orgánů ASD nebo komunální politiky.
b) Okresní (obvodní) rada ASD je povinna uspořádat toto referendum, pokud se pro jeho konání vysloví alespoň 20% klubů nebo 10% členů daného okresu (obvodu). Otázky a termín ukončení referenda stanovují navrhovatelé.
c) Okresní (obvodní) referendum probíhá podle hlavy XIII Stanov s tím rozdílem, že výsledky klubového referenda jsou předávány předsedovi příslušné Okresní rady nebo jím určenému zástupci.
d) Platná jsou ta rozhodnutí okresního (obvodního) referenda, pro něž se vyslovila nadpoloviční většina všech členů ASD příslušného obvodu (okresu).
e) Okresní (obvodní) referendum o stejné otázce či její modifikaci se může konat maximálně jedenkrát ročně.

5) Partnerem OR ASD je OVV ČSSD.

IX. REGIONÁLNÍ RADA ASD

1) Regiony jsou totožné se stávajícími volebními kraji. V případě rozhodnutí více jak 7 klubů, mohou tyto kluby ustavit region nový.

2) Regionální rada se skládá z členů Prezidia ASD spadajících do daného regionu a předsedů (event. příslušných místopředsedů) OR všech příslušných okresů (obvodů).

3) RR si ze svého středu volí předsedu RR a příslušný počet místopředsedů.

4) Předsednictvo RR se schází minimálně 4x ročně a je povinno svolat do jednoho měsíce Regionální radu, požádá-li o to alespoň 10% členů RR.
V případě nebezpečí z prodlení se termín svolání RR operativně zkracuje

5) Pravidelné jednání RR se koná alespoň 1x do roka.

6) Regionální rada volí svého zástupce do Prezidia ASD.

7) Regionální referendum ASD: Jeho obsahové i technické záležitosti jsou analogické svým protějškům Okresního (obvodního) referenda ASD a Hl. XIII. Stanov ASD.

8) Partnerem Regionální rady ASD jsou regionální orgány ČSSD.

X. PREZIDIUM ASD

1) Je nejvyšším orgánem ASD mezi jednotlivými Sněmy ASD. Zabezpečuje činnost organizace v souladu se Stanovami ASD, programem ASD a usneseními Sněmu ASD. Neprodleně-stejně jako ostatní orgány ASD-realizuje výsledky všeklubového referenda. 2) Prezidium ASD podává na každém Sněmu ASD zprávu o činnosti organizace.

3) Prezidium ASD je odpovědné Sněmu ASD.

4) Prezidium ASD se skládá:
a) Z Rady Prezidia, kterou tvoří předseda, místopředsedové, předseda Klubu čestných členů a členové politického grémia.
b) Z členů Prezidia, tvořených zástupci okresů- z každého okresu (obvodu) 1 delegát, a delegáty Regionální rady-za každý region 1 delegát.

5) Rada Prezidia se schází před každým zasedáním Prezidia, obvykle častěji.

6) Prezidium ASD se schází na svém prvním zasedání nejpozději 3 týdny po Sněmu ASD.

7) Zasedání Prezidia ASD svolává Rada Prezidia podle potřeby nebo pokud o jeho svolání požádá alespoň 10% jeho členů.
Prezidium musí být svoláno v termínu adekvátnímu naléhavosti projednávaného programu. Stupně naléhavosti stanovuje navrhovatel:
Velmi naléhavé: Prezidium se sejde do 3 dnů-organizuje navrhovatel plus Rada.
Naléhavé: Prezidium se sejde do týdne-organizuje navrhovatel plus Rada.
Pracovní: Prezisium se sejde do 1 měsíce-organizuje Rada Prezidia ASD.

8) Rozhodnutí Prezidia ASD jsou platná pokud se pro ně vysloví alespoň nadpoloviční většina všech členů Prezidia ASD.

9) Prezidium ASD může za své členy, kteří pozbyli mandátu kooptovat náhradníky, pocházející ze stejného orgánu. Odvolání i návrh na kooptaci jsou v kompetenci příslušné Regionální rady, která je schvaluje na doporučení nižších orgánů.
Dojde-li během funkčního období Prezidia ASD k obměně více než 40% jeho členů, svolává Prezidium ASD Mimořádný sněm ASD.

10) Prezidium ASD stanovuje klíč účasti na Sněmech ASD s ohledem na maximální demokratičnost jednání.

11) Prezidium ASD realizuje změny Stanov, které byly přijaty všeklubovým referendem.

12) Revizní komise Prezidia ASD kontroluje hospodaření celé organizace.
a) Tvoří ji 5 členů plus 2 náhradníci, kteří si ze svého středu volí předsedu RK.
b) Členové RK jsou voleni Sněmem ASD a v případě odstoupení kooptováni Prezidiem ASD.
c) RK informuje Prezidium ASD o hospodaření organizace v průběhu roku a připravuje revizní zprávu pro Sněm ASD.
e) RK se schází minimálně 2x do roka.

XI. SNĚM ASD
1) Sněm ASD je nejvyšším orgánem organizace a schází se minimálně 1x za dva roky-obvykle před sjezdem ČSSD-na místě, které stanoví Prezidium ASD.

2) V souladu se stanovami je úloha Sněmu ASD následovná:
a) Respektuje a realizuje výsledky všeklubového referenda.
b) Projednává zprávu o činnosti ASD.
c) Projednává zprávu o činnosti Prezidia ASD.
d) Projednává zprávu Revizní komise ASD.
e) Uděluje či neuděluje absolutorium.
f) Vypracovává programové prohlášení a stanovuje politické cíle organizace pro následující období.
g) Vypracovává plán hospodaření ASD pro následující období.
h) Projednává změny a doplňky stanov.

3) Sněm ASD volí následující funkcionáře:
a) Předsedu Rady Prezidia ASD.
b) Prvního až třetího místopředsedu Rady Prezidia.
c) 4 členy Rady Prezidia, popřípadě více.
d) Pětičlenou Revizní komisi Prezidia ASD plus dva náhradníky.

4) Funkční období těchto funkcionářů je obvykle shodné s funkčním obdobím orgánů volených Sněmem ASD.

5) O způsobu voleb rozhoduje Sněm.

6) Rozhodnutí Sněmu ASD-stejně jako všech orgánů a institutů ASD-nesmějí odporovat základním lidským svobodám a právům i obecně závazným předpisům, platným v ČR. Delegáti by při jejich schvalování měli znát a respektovat většinový názor členské základny.

7) Sněm ASD tvoří s hlasem rozhodujícím:
a) Delegáti zvolení Okresním (obvodním) sněmem.
b) Členové odstupujícího Prezidia.
c) Předsedové Regionálních rad.
d) Předseda Klubu čestných členů ASD.

8) Sněm ASD s hlasem poradním tvoří:
a) Členové Klubu čestných členů ASD.
b) Členové Revizní komise Prezidia ASD.
c) Hosté.

9) Svolání Sněmu ASD zajišťuje Prezidium ASD písemně, nejpozději 3 měsíce před datem konání.

10) Hlasování:
a) Sněm ASD je usnášeníschopný při nadpoloviční účasti všech členů Sněmu s hlasem rozhodujícím.

11) Sněm přijímá rozhodnutí prostou většinou účastníků s hlasem rozhodujícím.

12) Při volbě do funkcí je v prvním kole zvolen kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů.
Ve druhém kole o zvolení rozhoduje prostá většina hlasů.

XII. MIMOŘÁDNÝ SNĚM ASD

1) Prezidium ASD musí svolat mimořádný Sněm ASD:
a) Rozhodne-li o tom Prezidium za přítomnosti nejméně tří pětin všech svých členů.
b) Rozhodne-li o jeho konání všeklubové referendum.

2) Mimořádný Sněm ASD musí být svolán do jednoho měsíce po klasování Prezidia nebo vyhlášení výsledků všeklubového referenda.

XIII. VŠEKLUBOVÉ REFERENDUM ASD

1) Všeklubové referendum je nejvyšším rozhodujícím institutem ASD a jeho výsledky jsou závazné pro všechny orgány i členy organizace.

2) Závěry referenda musejí být v souladu s hl. XI, čl. 6 Stanov.

3) Všeklubové referendum se musí uskutečnit, požádá-li o to Rada Prezidia ASD, Prezidium ASD, alespoň 10% klubů ASD nebo minimálně 100 členů ASD formou petice. Otázky formuluje navrhovatel.

4) O stejné otázce či její modifikaci lze hlasovat maximálně 1x za dva roky.

5) Všeklubové referendum probíhá v týdenním intervalu:
a) První den se koná schůze klubu a zahajuje klubové referendum.
b) 2-6 den výbor klubu zajišťuje hlasování členů absentujících na schůzi.
c) 7. den se opět koná schůze klubu a jsou vyhlašovány a schvalovány výsledky klubového referenda.

6) Nesouhlasí-li alespoň nadpoloviční většina všech členů klubu s výsledky referenda, tyto výsledky nejsou platné. Referendum se opakuje, ale trvá pouze 3 dny.

7) Hlasování na schůzi klubu může být veřejné nebo tajné. Dodatečné hlasy členů klubu, absentujících na zahajovací schůzi referenda jsou platné, jsou-li (na protokolu všeklubového referenda) potvrzeny vlastnoručním podpisem voliče s připojeným rodným číslem a časovým údajem provedeného hlasování.

8) Výsledky klubového referenda předává předseda klubu-nebo jím pověřený zástupce-předsedovi příslušné Regionální rady nejpozději do 3 dnů po schválení výsledků schůzí klubu. V případě opakovaného referenda neprodleně. Kopii klubového referenda předává i předsedovi Okresní (obvodní) rady do 10 dnů k archivaci.

9) Předsednictvo Regionální rady do tří dnů zpracuje výsledky regionálního referenda a předseda RR-nebo jím pověřený zástupce-je v této lhůtě předá předsedovi Rady prezidia. Kopii regionálního referenda Regionální rada neprodleně distribuuje předsedům Okresních rad k archivaci. Odtud mohou kopie získat i kluby.

10) Rada Prezidia ASD zpracuje a vyhlásí výsledky všeklubového referenda nejpozději do 10 dnů po ukončení klubového referenda. Výsledky distribuuje na Regionální a Okresní rady, kde jsou archivovány.

11) Výsledky všeklubového referenda jsou realizovány neprodleně příslušnými orgány.

12) Všeklubové referendum je platné, účastní-li se jej nadpoloviční většina všech členů ASD.

13) Návrh (otázka, předmět) všeklubového referenda je přijat (zamítnut) tehdy, souhlasí-li s ním (zamítá-li jej) nadpoloviční většina všech členů ASD.

XIV.

Na zasedání všech orgánů ASD mají přístup média.

XV.

Proces formování struktur ASD od založení 1. Klubu ASD do 1. Sněmu:

1) Až do rozhodnutí 1. Sněmu ASD probíhá vývoj a formování ASD takto:
a) První Klub ASD v okresu či obvodě (rozhodující je datum ustavení) je oprávněn ustavit prozatímní orgány s kompetencemi na okresní úrovni.
b) V případě ustavení dalších Klubů v daném okresu (obvodě) již lze organizačně fungovat podle Stanov.
c) Totéž platí pro regionální i celostátní úroveň.
d) Překročí-li počet nově vzniklých Klubů ASD v okrese (obvodě) alespoň o 1/3 počet klubů stávajících, a požádá-li o to alespoň jeden z těchto klubů, je stávající okresní vedení povinno svolat do 1 měsíce orgán, kompetentní ke zvolení nového vedení ASD okresu (obvodu).
e) Totéž platí pro regionální i celostátní úroveň.
f) Dokud nebudou vytvořeny vyšší orgány ASD, přebírají jejich kompetenci orgány nižší - dle struktury ASD.

XVI.

Toto znění prozatímních Stanov ASD zůstává v platnosti, schválené 1. Klubem ASD 8. 1. 2003 až do usnesení 1. řádného Sněmu ASD. Do té doby nemůže být žádným orgánem ASD měněno.


Schváleno 1. Klubem ASD dne 8. ledna 2003 v Praze.
Podepsáni: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František

N e t S o c a n