N e t S o c a n - A S D - PRAHA 2

NetSocan - ASD informuje o činnosti a materiálech ASD na Praze 2.

OBSAH

Informace z konference ČSSD Praha 2, konané 12. 12. 2002 v Lidovém domě
Program schůze konané 8. 1. 2003 v 18 hodin Na rychtě


Informace z konference ČSSD Praha 2, konané 12. 12. 2002 v Lidovém domě

Stočes vystoupil na konferenci s informací o založení prvního klubu ASD. Reakce delegátů byla pestrá a korespondovala nejspíše s jejich ideologickým a psychologickým založením. Demokraté (např. Buzková, Křeček) ji přijímali s pobaveným nadhledem. Bolševici ("Třešnička" a další) byli značně pohoršeni a chápali to jako zneužití konference pro propagaci frakce v ČSSD; a ještě k tomu frakce o jejímž vzniku neměli ani potuchy, která vznikla mimo jejich kontrolu a z níž jsou dokonce vylučováni, neboť nesplňují sociální kritéria. "Třešnička" propadl záchvatu demokracie, poukazoval, že "Kabrhelky" přijímají i muže a dokazoval, že ač evidentně muž, je současně i sociálně demokratickou ženou... (A to ještě nejsou informováni o bodu 1c) v Hlavě III. Stanov...)

Po přečtení "Prohlášení ASD k počítačové negramotnosti v ČR" bylo předsedajícím navrženo upřesnění návrhu. Delegátům byl poté předložen k hlasování tento návrh:
"Navrhujeme vytvoření pracovní skupiny, která konstatuje diskriminaci v počítačovém vzdělávání, které jsou vystaveni zaměstnanci pracující v zemědělství, průmyslu atd., kteří nemohou počítačovou techniku využívat ke své práci a zůstávají v důsledku toho (i z finančních důvodů) počítačově negramotní. Pracovní skupina buď akceptuje návrh Autentických sociálních demokratů popř. zformuluje efektivnější návrh na odstranění počítačové negramotnosti těchto vrstev a předloží tento návrh prostřednictvím OVV příslušné instituci."

Návrh byl zcela odmítnut: pro hlasoval pouze jediný (předkladatel), několik se zdrželo hlasování a naprostá většina hlasovala proti.

Situace však není zcela beznadějná, neboť jeden z delegátů, dr. Kofránek (který je shodou představitelem "Státní komise pro informatiku" (přesnější informace neznám), požádal o zaslání textu "Prohlášení..." a vyzval ke spolupráci prostřednictvím zmíněné komise. Měli bychom se o tom co nejrychleji poradit a pružně reagovat; je evidentní, že akci lze realizovat jedině za vlády ČSSD a v tomto volebním období.

Stočes František


Program schůze konané 8. 1. 2003 v 18 hodin Na rychtě:

1) Projednání spolupráce se Státní komisí pro informatiku a doplnění některých aspektů v "Prohlášení ASD k počítačové negramotnosti v ČR". (Viz níže uvedený návrh).

2) Doplnění Programu. Stočes navrhuje, aby oddíl 4. PRÁVO A KRIMINALITA, odstavec G) Vyzýváme obec i stát, aby maximálně zvýšily společenskou prestiž schopných a poctivých policistů. byl doplněn takto: Mj. i tak, že služební byty policistů budou přidělovány v nejluxusnějších nemovitostech v nejatraktivnějších lokalitách jejich služebních okrsků. Rozdíl v nájemném (od průměrného nájmu ve státě) bude doplácen buď obcí nebo MV. Současně musejí být zpřísněny i postihy policistů (o majetkový postih) v případech porušení zákona ve společensky závažných případech (korupce, atp.)

3) Doplnění Stanov:
a)Stočes navrhuje, aby Stanovy byly rozšířeny o článek 14. s tímto zněním: Na zasedání všech orgánů ASD mají přístup média.
b) Stočes navrhuje článek 15 s tímto zněním: Až do rozhodnutí 1. Sněmu ASD probíhá vývoj a formování ASD takto:
a) První Klub ASD v okresu či obvodě (rozhodující je datum ustavení) je oprávněn ustavit prozatímní orgány s kompetencemi na okresní úrovni. V případě ustavení dalších Klubů v daném okresu (obvodě) již lze organizačně fungovat podle Stanov.
c) Totéž platí pro regionální i celostátní úroveň.
d) Překročí-li počet nově vzniklých Klubů ASD v okrese (obvodě) alespoň o 1/3 počet klubů stávajících, a požádá-li o to alespoň jeden z těchto klubů, je stávající okresní vedení povinno svolat do 1 měsíce orgán, kompetentní ke zvolení nového vedení ASD okresu (obvodu).
e) Totéž platí pro regionální i celostátní úroveň.
f) Dokud nebudou vytvořeny vyšší orgány ASD, přebírají jejich kompetenci orgány nižší - dle struktury ASD.

4) Stočes dále navrhuje, aby po dalším eventuálním připomínkování zůstalo znění Prozatímních stanov platné až do rozhodnutí 1. Sněmu ASD, který bude oprávněn k provádění dalších změn. Tzn. článek 16 s tímto textem: Znění prozatímních Stanov ASD zůstává v platnosti, schválené 1. Klubem ASD 8. 1. 2003 až do usnesení 1. řádného Sněmu ASD.

5) Různé

František Stočes, předseda 1. klubu ASD
5. 1. 2003


Doplnění a vysvětlení některých aspektů v "Prohlášení ASD k počítačové negramotnosti v ČR"

Politické aspekty
oooProjekt úzce souvisí se vstupem ČR do EU. Jednak bychom rozhodně neměli "vstupovat do Evropy" s více než milionem počítačově negramotných občanů; a navíc občanů, kteří vstup ČR do EU ekonomicky nejvíce pocítí, což zatím nikdo ani nezmiňuje. Jejich odškodnění takovouto formou by bylo asi nejoptimálnější.
oooS akcí je nutné začít co nejdříve, neboť ji lze v tomto pojetí realizovat pouze za vlády ČSSD; dostanou-li se k moci liberálové, bude to vpodstatě znamenat ztrátu vzdělání a informační deficit pro celou generaci sociálně slabších občanů. Mj. občanů, kteří jsou vzhledem ke svému sociálnímu statutu potencionálními voliči ČSSD, nicméně nechodí k volbám, poněvadž ČSSD - zčásti právem a zčásti neoprávněně - nedůvěřují. Úspěch této akce by mohl současně vést k vytvoření vysoce početného "hard core" voličů ČSSD.
ooo S ohledem na pěstování svébytné soc. dem. kultury by bylo nejvhodnější (pokud by to neznamenalo podstatnou časovou prodlevu), aby vláda důležité rozhodnutí nebo významný krok v této akci vyhlásila v předvečer 1. máje (a nikoli - jak se pomalu stává "tradicí" - až před dalšími volbami). Bylo by také zcela neodpustitelné, kdyby takováto společensky významná akce ztroskotala na politikářském dětinství a egoizmu; např. na obavách, že při eventuálním vysokém úspěhu této akce by získal body ministr informaiky - liberál. Ten ostatně realizací takovéhoto státem organizovaného a dotovaného projektu spáchá "ideologickou sebevraždu",neboť zmíněné aspekty jsou zcela v protikladu s hodnotami liberálního individualizmu.

Finanční aspekty
ooo Navrhovatelé opět zdůrazňují, že podmínkou úspěchu této akce, tzn. její masovost, je výplata přiměřené měsíční mzdy úspěšným absolventům. Celková částka na výplatu odměny za složení rekvalifikační zkoušky by měla činit asi 20 miliard Kč a ještě by byla rozložena do dvou či tří roků. S ohledem na náklady na likvidaci záplav, na výši státního dluhu atp. se tento požadavek jeví nerealistický. Je však možný i jiný pohled a tato suma se stane spíše směšnou: za tyto peníze si bohatší fotbalový klub nepořídí ani celou jedenáctku playerů, jejichž produktivním společenským přínosem je, že si v neděli zahrají fotbal... Ano! Vždyť i cena českých fotbalistů Rosického a Nedvěda se již vyšplhala ke 2 miliardám za "kus". O hokejistech a tenistech nemluvě.
ooo Z dalších zdrojů (kromě těch uvedených v "Prohlášení ASD...") se jako nejpřínosnější jeví možnost dočasného zvýšení DPH pro luxusní výrobky nejlépe zahraniční provenience.

Pedagogické aspekty
ooo Učební osnovy by měly respektovat skutečnost, že se budou školit nejen úplní začátečníci, kteří navíc nevlastní PC, ale nezřídka se budou doškolovat i sami lektoři. Textová i obrazová část by tudíž měla být co nejnázornější.
ooo Flexibilní výroba a šíření učebních pořadů prostřednictvím veřejnoprávní televize by neměly být problémem. Budou-li činit potíže deníky - i přes vědomí, že jim publikování učebních textů zvýší odbyt - měl by to být vážný důvod k úvaze o zřízení veřejnoprávního deníku.
ooo Podmínkou úspěchu je nejen atraktivní popularizační kampaň, ale i obsahová pragmatičnost. Kupříkladu se namítá, že nezaměstnaným jsou již k dispozici počítačové rekvalifikační kurzy zdarma, ale není o ně zájem. Tento nezájem je pochopitelný, neboť nezaměstnanému zedníkovi, horníkovi, řidiči atp. absolvování kurzu nezvýší na nalezení místa s využitím počítače šanci nezvýší, neboť nemají další požadované (středoškolské či odborné) vzdělání.
ooo Primárním účelem tohoto vzdělávání ostatně není rekvalifikace nýbrž odstranění počítačové negramotnosti, která je překážkou dalšího rozvoje informovanosti, vzdělanosti a demokracie. Úvod kurzu by tvořilo kompletní využití internetu jako informačního a komunikačního média dle profesních či individuálních zájmů frekventanta včetně vytvoření vlastní e-mailové schránky a jednoduché webové stránky; a účastník by se současně seznamoval s počítačem na úrovni běžného uživatele.
oooOsnovy s hodnotou rekvalifikace musejí být pochopitelně do tohoto kurzu zakomponovány, jejich zvládnutí by bylo podmínkou pro vyplacení cílové částky, ale tvořily by jakousi tématickou nadstavbu, kterou by všichni frekventanti s největší pravděpodobností a z nejrůznějších důvodů neabsolvovali. v Případě příznivých finančních možností vlády by v úvahu přicházela i varianta rozdělění cílové částky na dvě části tak, že první polovina by se vyplácela absolventům již za zvládnutí první poloviny běhu, tzn za zvládnutí internetu a základů počítačové techniky.

Vypracoval: František Stočes
5. 1. 2003


Návrh otevřeného dopisu Autentických sociálních demokratů
předsedovi ČSSD Mgr. Bohuslavovi Sobotkovi
Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka,
předseda
České strany sociálně demokratické
30. září 2005

Vážený pane předsedo,

ooonominací liberálního ekonoma a nečlena ČSSD M. Jahna za lídra pražské kandidátky ČSSD do parlamentních voleb byl vyslán voličům jistý a zřetelný signál mj. i programového charakteru. Tento signál je sice určen pravicové veřejnosti pražské, ale v dnešní propojené společnosti jej nepochybně přijmou i voliči v ostatních regionech a jejich reakce možná získá formu povzdechu: Co to v té Praze zase vyvádějí?!
oooJahnovou nominací se ČSSD pokouší o rozkročení vpravo do politického středu, kde ovšem jak vždy tvrdil M. Zeman, zeje voličská propast která pohltila Občanské hnutí, Liberální unii atd. Hrozí tudíž nejenom opakování chyby těchto stran, ale i chyby samotné ČSSD za předsednictví prof. J. Horáka.
oooZa těchto okolností se pak jeví dosti pravděpodobné, že značná část někdejších voličů ČSSD přeběhne ke KSČM a vůbec není nerealistická vize, že lídr za ČSSD v Ústeckém kraji nakonec skončí až třetí - například za ODS a KSČM..., a podobně pak dopadnou volby i celostátně!
oooV hlavním městě se navíc vytvořila specifická situace poměrně věrně vystižená známým bonmotem, že v Praze zvítězí ODS i v případě, že by za ni kandidovala tenisová raketa Václava Klause. Opravdu se, vážený pane předsedo, neobáváte, že by mladý, tudíž lidsky i charakterově ne zcela vyzrálý a ještě ke všemu liberální ekonom nemusel být důstojným a relevantním soupeřem Klausovy tenisové rakety? Připíší-li si média pod volební fotografii pražského lídra za ČSSD heslo: Nejsem sociální demokrat - a myslím to upřímně!, pak se strana - a zcela zaslouženě - ocitne v tragikomické situaci!
oooKdyž již ČSSD staví do voleb nestraníky, proč nebyly osloveny podstatně serioznější a noblesnější osobnosti, např. exministr zahraničí Jiří Dientsbier?!
oooPremiér Jiří Paroubek při letošní vzpomínce na Mistra Jana Husa mj. řekl: "Jeho smrtí před 590 lety se uvolnily v české společnosti síly nevídaného rozsahu. A tak, jestliže Jan Hus za svého života dokázal v srdcích Čechů ze všech společenských vrstev roznítit plamen snah o obnovu společnosti, jeho mučednická smrt na břehu Rýna v Kostnici způsobila, že tento plamen se rozhořel v oheň takového rozsahu, který již nebylo možné spojenými silami celé tehdejší Evropy udusit.
oooHnutí, které převzalo po Janu Husovi jméno, nebylo pouze hnutím náboženským, ale také hnutím národním a sociálním. Proto Jan Hus patří svým celým životem, svou velkou obětí, díky svému zaujetí pro věc obnovy společnosti a církve, pro věc svého národa, v jeho dějinách, v dějinách českého národa k postavám ze všech nejzářivějším a nejmilovanějším. Bylo tak tomu v dobách nejtěžších, je tomu tak i dnes."
oooV tomto kontextu by připadalo logické, že ČSSD si poté za svého vůdce v Praze zvolí nějakou moderní obdobu Jana Želivského... Bohužel pravý opak se zdá být skutečností.
oooNominace liberála za ČSSD má patrně naznačit reformní kvas uvnitř strany, vydávající se na cestu po vzoru britské "New Labour". Od voličsky silně tradicionalistické Británie - jejíž občané se hrdě nazývají poddanými Jejího Veličenstva byť se současně a stejně hrdě se chovají jako republikáni, a kde voliči navíc nevnímají programový posun politických stran v tom smyslu, že stále volí své tradiční partaje byť konzervativní strana má již program víceméně liberální, labouristé konzervativní a liberálové labouristický - se však česká populace liší především silně skeptickým postojem k liberální politice. Lze to dokázat mj. bezvýznamnými voličskými preferencemi stran, vydávajících se otevřeně za liberální.
oooMísto koketování s liberalismem, jehož hlavním cílem je rozbít solidární systémy, by ČSSD měla vyúčtovat všechny škody, které české společnosti vznikly od roku 1989 jako následky liberálních experimentů zcela nezodpovědně podporovaných médii. Míní se tím např. kdysi štědře dotovaný privátní bankovní systém, vykazující dnes značné zisky - avšak na úkor klientů, v protikladu kupř. s Rakouskem, kde jsou banky převážně družstevní, atd.

oooTématu liberalismu zejména v souvislosti s globalizací je však třeba věnovat podrobnější úvahu.
oooČeští liberálové kupodivu propadají ve volbách i přesto, že mají obrovský vliv v médiích, kde halasně vykřikují co všechno hrozného se v probíhajícím procesu globalizace stane, nebudou-li realizovány jejich tzv. reformy. Náš volič má totiž ještě v dobré paměti jak liberální politika těžce poškodila českou ekonomiku i společnost v průběhu transformace Československa a dnes si navíc uvědomí, že ideologickými otci dnešní naprosto pokleslé televizní reality show typu Big Brother jsou rovněž liberálové. Vysoce negativní důsledky pak může mít - a nejen pro české, ale i pro západní občany živící se nájemní prací a tvořících většinu společnosti - i liberální přístup ke zcela unikátnímu procesu ekonomické globalizace.
oooGlobalizace staví západní ekonomiku před problém, který lze vulgárně popsat následovně: Poněvadž je čínská, popř. asijská potažmo východní pracovní síla schopna a více či méně nedobrovolně ochotna dřít dvacetčtyři hodin denně za jednu misku rýže, jsou její výrobky podstatně konkurenceschopnější, neboť jsou levnější právě o náklady na mzdu a Západ si s tím tudíž musí nějak poradit.
oooLiberálové onu čtyřiadvacetihodinovou práci za jednu misku rýže denně rádoby vědecky nazývají sociálním dumpingem a západní pracovní síle nabízejí humánnější řešení, kterým je sice rovněž stejná pracovní doba, ale za celé dvě misky rýže denně!... New Labour a další podobní socialisté liberální řešení v podstatě akceptují, ale poněvadž vědí, že člověk by měl jist alespoň třikrát denně, velkoryse pro pracující žádají ještě další misku rýže...
oooSocialisté tak skáčí na špek liberálům, kteří - ať již podvodně nebo pomýleně - ony asijské pracovní podmínky nazývají sociálním dumpingem a nevnímají, že z hlediska sociálně demokratické ideologie a etiky se jedná o dumping zcela asociální!!! Existuje samozřejmě i skutečně sociální dumping - například vysoká vzdělanost pracovní síly, radikální snížení její nemocnosti atp., který ČSSD musí naopak maximálně podporovat.
oooNicméně, vzhledem k tomu, že i onen asociální dumping je realitou, pak by sociální demokraté měli mobilizovat veškerý svůj intelektuální potenciál a hledat řešení vyplývající ze sociálně demokratických principů, zahrnujících zejména i princip solidarity, který stojí v zjevném protikladu proti liberálnímu principu indivudualismu.
oooZmíněný asociální dumping pak patrně plodí i další asociální procesy a zcela zjevné to bude opustí-li se Orient, neboť asociální dumping probíhá i v našich zeměpisných šířkách. Funkci tohoto asociálního dumpingu i veliký díl omylu, popř. podvodu liberálů pak osvětlí následující příklad.
oooNěmecká automobilka, jejíž česká filiálka využívá levné práce českých zaměstnanců - kteří za "německou" (a možná i vyšší) produktivitu práce pobírají české mzdy, tvořící zlomek mzdy německé - dosahuje nejen vyšších zisků, ale stává se konkurenceschopnější vůči ostatním německým popř. západním automobilkám, které podobné východní filiálky nemají.
oooZ hlediska státu - v tomto případě Německa - jehož významný ekonomický subjekt dosáhl vysokých zisků atd., by bylo možné říci, že jde o velice příznivý a přínosný čin. Kdeže... Kupodivu je tomu právě naopak a liberálnímu státu hrozí ekonomická katastrofa!
oooVýznamné konkurenční automobilce totiž hrozí pokles odbytu, tudíž i zisků a následně i produkce, ne-li rovnou zánik. V tu chvíli spustí liberálové pokřik: Eventuální pád této automobilky přinese tisíce nezaměstnaných nejen zde, ale i v dodavatelských firmách, poklesne výroba oceli, sníží se platby daní, zvýší výdaje státu na dávky nezaměstnaným, atd, atd. Zkrátka katastrofa!
oooLiberálové, hájící vždy zájmy kapitálu, pak okamžitě nabídnou a začnou prosazovat svůj recept: Pracujícím konkurenční automobilky se musí okamžitě prodloužit pracovní doba včetně práce o sobotách i nedělích a bez nároku na vyšší mzdu! Méně vzpurní odboráři se pozvou na večírek s hanbatými slečnami a se vzpurnými trade-unionisty se prostě zatočí. A jsou-li právě u moci sociální demokraté, tvrdou a masívní mediální masáží jim budiž vštěpováno, že pokud tuto liberální reformu nerealizují, přivedou ekonomiku země "zu grunt"!
oooNu a který sociální demokrat, obzvláště ten "new", by likvidoval ekonomiku země! A tak liberálům a jejich novinářům raději neodmlouvá. Firma potažmo ekonomika země jsou zachráněny! Automobilka zvýší zisky o několik miliard a jejímu managementu stoupnou mzdy dokonce několikanásobně...
oooLiberál jásá! I moderní sociální demokrat je hrdý! Jenom nevěřícně třeští oči na mzdy a pracovní podmínky zaměstnanců a marně dumá, proč jeho straničtí předchůdci bojovali před více než sto lety za osmihodinovou pracovní dobu...
oooStaří sociální demokraté se v ten čas neklidně vrtí v hrobech, zuřivě se pokoušejí odvalit náhrobní kameny a liberálům i "new" sociálním demokratům hodlají položit následující otázky: "Proč strašíte občany hrozbou sociálního dumpingu z Východu, když si zde evidentně konkurují dvě německé (popř. západní) firmy! Jak je možné, že při vyšší produktivitě práce zůstává reálná mzda zaměstnanců stejná, nebo dokonce klesá? Jak může někdo návrat pracovních podmínek - zejména pracovní doby - směrem k devatenáctému století nazývat ekonomickou reformou? Nenastává naopak akutní potřeba reformy samotného kapitalismu?"

oooReforma kapitalismu, která se jeví stále více potřebná i možná, by měla spočívat v širší demokratizaci vlastnictví výrobních prostředků a samozřejmě i větší spravedlnosti při dělbě zisku. Tento proces samozřejmě živelně probíhá a dnes má podobu poměrně značného počtu ekonomických subjektů podnikajících formou zaměstnaneckého akcionářství.
oooČSSD ve svém Základním (dlouhodobém) programu tyto procesy vůbec nereflektuje. Jejich historický základ v podobě družstevnictví sice vnímá a propaguje, ale samotné družstevnictví chápe pouze jako neziskovou formu podnikání, byť je to ve zjevném rozporu s realitou, viz existenci zemědělských či dalších výrobních družstev.
oooJako Autentičtí sociální demokraté se této problematice v rámci našich velice chabých sil i možností intenzívně věnujeme; např. monitoringem zajímavých prací na toto téma, samozřejmě i publicistikou vlastní a rovněž i kontakty s programovou komisí ČSSD. Z materiálů uveřejněných v našem internetovém měsíčníku NETSOCAN lze upozornit na následující: Levicová politika pro 21. století? neboli Ještě jednou o teorii a praxi (č. 6, 2004), Diskuse o budoucnosti kapitalismu (č. 7 a 8, 2004), Veřejné statky - odpověď na globalizaci (č. 7 a 8, 2004), Bez úcty k pravdě Západ zanikne (č. 3, 2005), Zánik sociálního státu? (č. 5, 2005),Co nevnímá Dlouhodobý program ČSSD (č. 5, květen 2005), ČSSD nechybí jenom kompas, ale především sextant (č. 6, 2005), atp.
oooVážený pane předsedo, domníváme se, že na zmíněné téma by měla proběhnout co nejširší diskuse uvnitř ČSSD; diskuse, která by mohla vyústit v některé programové závěry i pro nadcházející parlamentní volby. Míní se tím kupříkladu současný spor o vlastnický statut nemocnic, které, až se - dříve nebo později - ODS jednou dostane k moci budou stejně zprivatizovány (a podobný proces probíhá v USA). Proč by však nemohly být tyto nemocnice privatizovány například formou zaměstnanecké privatizace?

oooJeště krátce ke zdravotní a sociální péči. Finance v těchto systémech - ať již pocházející z plateb pojištěnců nebo státních dotací - představují atraktivní sousto a navíc se k nim stále přistupuje jako k někdejšímu socialistickému vlastnictví: kdo nekrade, okrádá rodinu, firmu, atp. Přitom klasičtí simulanti - dnes ovšem rozšíření o simulanty z donucení (nemá-li jejich zaměstnavatel práci) - představují marginální problém; problém, existující zejména díky absenci kontrolní činnosti pojišťoven pro něž jsou patrně tyto unikající finance nezajímavé, a nakonec jim je stejně doplatí stát, že.
oooNejvětší škody opět napáchala realizace liberálních koncepcí - vznik mnoha a vpodstatě se nikomu nezodpovídajících pojišťoven, a samozřejmě i až naivní otevření systému soukromým subjektům, pro které je prvořadým zájmem maximalizace vlastního zisku a stabilita systému nebo dokonce zdravotní stav populace se nacházejí mimo jejich zorný úhel. Subjekty, které si z oněch státních příspěvků i peněz zaměstnanců vytvořily zlatý důl, dnes budou každé racionální změně pochopitelně klást tvrdý odpor.
oooDalším krokem sledujícím konečnou destrukci solidárního systému a jeho proměnu na komerční jsou pokusy o prosazení plateb za návštěvu lékaře. Proti tomuto opatření, které v konečném důsledku zhorší zdravotní stav nejchudší populace, může ČSSD postavit koncepci bonusů pro pojištěnce, kteří racionálně pečují o své zdraví a nečerpají pojistné. Individuální výše tohoto bonusu však musí být pro všechny tyto pojištěnce stejná - a tedy nezohledňující výši solidárního příspěvku - poněvadž reflektuje nečerpání lékařské či sociální péče.

oooVelice závažným problémem a nedostatkem je, že strana nedisponuje adekvátní mediální platformou umožňující otevřenou diskusi. Kde jsou ty časy, kdy - v roce 1992 - na pražské konferenci ČSSD vystupoval M. Zeman s programem v němž mj. požadoval či spíše sliboval zřízení tištěného týdeníku, který by vydávala pražská ČSSD... Dlužno připomenout, že v té době ČSSD ještě vydávala deník Právo lidu a byla opoziční a nevládní stranou!
oooV posledních sedmi letech strana disponovala a disponuje obrovskými finančními prostředky i politickou mocí a smutným výsledkem je existence několika více či méně neperiodických tiskovin se spíše již neaktuálním než aktuálním obsahem, které se z hlediska názorové plurality a zjevné autocenzury - ne-li dokonce cenzury - liší od totalitního Rudého práva pouze jinou problematikou.
oooČlenové strany se o existenci různých názorových proudů, kritických stanovisek, existenci platforem a jejich koncepcích atp. nedozvídají z vnitrostranických zdrojů, ale z vnějších sdělovacích prostředků; natož aby se mohli takové diskuse účastnit. Jako nanejvýš tristní a rovněž příznačné lze považovat, že za jedinou patrně necenzurovanou (ve smyslu autocenzury) mediální platformu ČSSD, která (možná) respektuje názorovou pluralitu lze označit internetovou kavárnu, jejíž adolescentní či spíše infantilní novinářskou úroveň netřeba komentovat.
oooSamozřejmě každý člen má právo, tak jako ve správné konstituční nebo dokonce i absolutistické monarchii, sdělit či napsat své kritické stanovisko i nejvyšším stranickým funkcionářům bez obav, že za to bude postižen. Jestliže však demokracie rovná se diskuse - a tato diskuse není samoúčelná, poněvadž vytváří minimálně zcela nezbytnou informační zpětnou vazbu - pak samotná neexistence mediální platformy se stává důkazem deficitu i deformace vnitrostranické demokracie.
oooKonečným výsledkem takové situace pak bývá katastrofální volební propad - jako v případě dnešní levice v Polsku - i silná deziluze občanů z politiky a jejich despekt k levicovým politikům jako ke zcela nechutným, bezostyšným a zkorumpovaným kariéristům.
oooNejpodstatnějším poučením z nynějšího volebního fiaska polské levice by mělo být vědomí, že mu předcházela demoralizace a faktický rozklad těchto stran v důsledku zániku vnitrostranických zpětnovazebních mechanismů. Rovněž sociálně demokratičtí funkcionáři ve své bohorovnosti naprosto přehlížejí (místo aby jimi byli nanejvýš alarmováni) skutečnosti, že informace o poklescích soc dem elity nepřinesou jako první standardní vnitrostranická média, ale média soukromá či veřejnoprávní, ačkoliv jde o zcela evidentní důkaz značné vnitrostranické hniloby.
oooMnozí členové strany a rúzné názorové struktury se pokoušejí snížit demokratický deficit uvnitř ČSSD alespoň vydáváním vlastních tiskovin či internetových médií - zmínit lze např. Platformu pro renesanci ČSSD, Frakci sociálně demokratické levice atp. a i jejich počínání slouží jako důkaz neprofesionality a nekoncepčnosti vnitrostranické práce bohorovného soc dem establishmentu.
oooKromě předchozích argumentů dokazujících, že existence kvalitního stranického tisku - jehož optimální formu představuje deník - není samoúčelná neboť její hlavní smysl lze vidět v prevenci závažných poruch ve funkci politických stran, poruch, které mohou mít obrovské a někdy dokonce fatální společenské následky, lze uvést i další okolnosti.
oooPoněvadž podobné problémy nepostihují pouze ČSSD ale i ostatní politické strany, logicky plyne, že by svůj vnitrostranický deník měla vydávat každá relevantní politická strana. S tím ovšem ostře kontrastuje skutečnost, že takovéto deníky namnoze sice existovaly, ale z finančních důvodů zcela zkrachovaly a zanikly - s výjimkou Haló novin KSČM.
oooJedním ze závažných důsledků této situace je, že vyklizený prostor obsadily deníky soukromé, jejichž existenci lze sice přivítat leč s výhradou, že jejich cíle jsou mnohdy značně obskurní a navíc vznikem mediálních impérií - jako např. Murdochovým - dochází k evidentní deformaci názorové plurality. Soukromé deníky získaly obrovský vliv na tvorbu veřejného mínění, vliv který není vyvážen adekvátní zodpovědností v případě selhání. Klasickým důkazem je jejich selhání zejména v době společensko ekonomické transformace Československa v první polovině devadedesátých let.
oooVšechny předchozí aspekty tudíž zcela evidentně ústí v potřebu existence veřejnoprávního deníku financovaného státem (který by vzhledem k eventuální inzerci nemusel být ztrátový)! V něm by relevantní politické strany a další společenské subjekty (odbory atp.) suverénně disponovaly adekvátním prostorem včetně internetové přílohy obsahující příspěvky neumístěné - ať již z důvodu rozsahu, aktuálnosti či kvality - do tištěného prostoru (který by měl samozřejmě stručně informovat i o obsahu internetové přílohy). Zdrojem informací ve zpravodajské části by mohla být veřejnoprávní tisková kancelář, atp.
oooExistence takovéhoto deníku by znamenala obrovský příspěvek k diskusi a tudíž i k demokracii v celé ČR. Mají-li totiž být objektivně probíhající společenské procesy racionálně a adekvátně řešeny, musí být v první řadě pravdivě a přesně popsány. A pravdu nelze nalézt bez svobodné diskuse.
oooVážený pane předsedo, děkujeme za pozornost a přejeme Vám co nejvíce úspěchů.

Za Autentické sociální demokraty podepsáni:
Aster Jiří, dělník a člen ČSSD na Praze 2,
Stočes František, dělník a člen ČSSD na Praze 2
Velát Jan, zaměstnanec a zakládající člen obnovené ČSSD na Praze 2, který z ČSSD vystoupil.

Na vědomí dáno rovněž:
KVV ČSSD Pražský kraj,
Frakci sociálně demokratické levice - ČSSD,
Platformě pro renesanci ČSSD,
Redakci časopisu trend.

N e t S o c a n