N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Stanislav Fábera

Reálná utopie...


ČESKÉ NOVINY

Reálná utopie a vztažený ukazováček

ooooo
Stalinští a neostalinští "marxisté" svým diletantským pojetím socialismu úplně zkomolili obraz objektivních sociálních procesů. Například hlásali, že je odstraněno vykořisťování, a přitom mezi nejvíce vykořisťované uvrhli právě ty vrstvy, jejichž společenský přínos byl nejvyšší, tzn. tvůrčí inteligenci humanitních a technických oborů.
oooooVětšina oněch lumpenkomunistů vůbec nepochopila, že "svrhnutí" kapitalismu a odstranění vykořisťování jsou dvě úplně odlišné věci, a mnozí z nich se stali nesrovnatelně hamižnějšími vykořisťovateli než kdekterý slušný podnikatel.
oooooTržní systém ekonomiky vrátí vše zpět do "přirozených" proporcí.
oooooNezanikne však staronový problém, tzn. "proletariát versus vykořisťování". Přičemž proletariátem rozumějme vrstvu lidí žijících pod "zotročujícím vlivem dělby práce" a vykořisťovat přitom znamená "přivlastňovat si práci druhých". Marxisté nazývají řešení tohoto problému slovem komunismus.
oooooDosavadní zkušenosti ukázaly, že jde o obrovský problém jak intelektuální, tak morální. Jestliže se nyní objevují hlasy, že marxistická strana by měla být pouze jakousi "dělnickou partají", je to krátkozrakost hraničící se slepotou. Vždyť to, co ze soudobého marxistického hnutí - přímo jako varovně vztyčený prst - vyčnívá nejvíce, je jeho intelektuální zaostalost. Proletářská strany nyní inteligenci doslova bytostně potřebuje!
oooooHumanističtí intelektuálové, kteří diskriminaci proletariátu postřehli, se vpodstatě rozdělili na dva tábory.
oooooKlasičtí marxisté hodlali řešit situaci radikálně, tzn. revolucí.
oooooHumanisté nemarxističtí preferovali cestu sociálních opatření, ekonomického růstu a trpělivé osvěty.
oooooKuriózní je, že právě s tímto pojetím se fakticky ztotožnili i neostalinisté: ze sjezdů komunistických stran se dozvídáme, že cesta ke komunismu znamená zvyšování životní úrovně, růst výrobních sil a komunistickou výchovu...
oooooOvšem i samotní marxisté zastávali diametrálně odlišná pojetí! Zatímco Lenin chápal, že kapitalismus by byl pro bolševiky záchranou - kdyby ovšem v Rusku byl -, tak Stalin vše, co jen trochu čišelo soukromým vlastnictvím, bezcitně likvidoval.
oooooPodívejme se na problém ekonomické emancipace proletariátu z následující stránky. Jako marxisté předpokládejme, že kapitalismus bude zákonitě vystřídán civilizací komunistickou. Východisko k tomu, abychom vizi komunismu zbavili všech utopických prvků, spočívá zřejmě v pochopení faktu, že historii vzniku, vývoje a zániku společenských formací provází veledůležitý a zákonitý jev: Aby se mohla konstituovat společnost nového typu, musí již ve staré spolenosti existovat dostatečné množství charakteristických prvků i struktur společnosti budoucí!!!
oooooNapříklad kapitalismus mohl vzniknout jen proto, že četné továrny se svými dělníky i továrníky fungovaly perfektně již za feudalismu. Prvé manufaktury byly ovšem zakládány s cílem uspokojit reálné ekonomické a životní potřeby feudálních obyvatel.
oooooŽe vše v důsledcích skončí odstraněním feudalismu, tehdy nikoho ani ve snu nenapadlo. Nebylo to pak ani zdaleka volnomyšlenkářství šlechticů či pocit nesvobody venkovského lidu, ale reálná potřeba pracovních sil ve městech, která si vynutila odstranění kardinálního atributu feudalismu, nevolnictví.
oooooCílevědomá formace komunismu tudíž nemůže být totožná s totální negací a barbarským ničením kapitalistické kultury. Uvažuje-li marxista o společnosti komunistické, měl by především určit a podporovat ty jevy v kapitalistickém světě, které jsou již zárodkem společnosti komunistické. Neexistují-li vůbec - což je zcela nepravděpodobné -, nezbývá, než je racionálně odvodit, popsat a hlavně zformovat. Přitom je třeba mít na paměti, že marxistická strana se od jiných levicových stran liší především snahou skoncovat co nejradikálněji s vykořisťováním člověka člověkem!
oooooZkrátka a dobře. Aby komunismus přestal být utopií, je nutno začít s komunistickým životem již dnes! Co to však znamená "žít komunisticky" a jak lze odstraňovat vykořisťování v politicky i hospodářsky pluralitní společnosti?
oooooOdpovědět by měli především marxističtí intelektuálové! Ostatně na jejich probuzení ze spánku čeká proletariát téměř celé století...

(České noviny č. 9, 2. srpna 1990)
Stanislav Fábera


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Stanislav Fábera