N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Stanislav Fábera


Smrt stalinského ateismu
aneb
Nesmrtelnost člověkaČESKÉ NOVINY

Smrt stalinského ateismu aneb Nesmrtelnost člověka

ooooo
Stalinističtí "marxisté" bojovali za atesmus hlavně z obavy, aby náboženství jaksinepodkopalo revolučnost dělnické třídy. Přitom zcela ignorovali fakt, že náboženskávíra není ani tak ideologický jako spíše psychologický fenomén. Lidé se přece neupírajík bohu proto, že chtějí potřít komunismus, ale poněvadž se bojí smrti! Protože touží ponesmrtelnosti!
ooooo Nu a vzhledem k tomu, že intelektuální protivníci marxistických filozofů nebyližádní hlupáci a dokázali nejnovější přírodovědecké poznatky prompně (a mnohdyi žertem) zformovat v modely objektivně idealistické ideologie - což druzí okamžitěkombinovali s Biblí - , vyvinula se u dialektických materialistů přímo panická hrůzapřed slovy bůh a nesmrtelnost. Okázale se však klaněli přírodě a aby jí dali alespoňnějaký obsah, nezbývalo jim, než vypůjčit si v "kuchyni" objektivních idealistů, kteříbyli po vědecké stránce pořád o krok před nimi.
ooooo Ateismus produkovaný za takovýchto podmínek mohl mít vždy jenom neplodnouformu a ve vztahu k náboženství málokdy dokázal vystupovat jinak než negativisticky.Neimponoval a nikomu ani neprospěl.
ooooo Má-li mít ateismus skutečně nějaký smysl, pak se nemůže prezentovat jako pouháa samoúčelná negace náboženství, ale musí být především kvalifikovanou odpovědína bytostné otázky člověka. A protože zde skutečně vyčerpávající odpověď nikdopodat nemůže - proč by v ateismu nemohla být zahrnuta i vědecká cesta hledánínesmrtelnosti člověka? Takový ateismus bude nejenom tolerantní, ale i přitažlivý!
ooooo Že je to postavení dialektického materialismu na hlavu? Ale, ale, soudruzidogmatici! Přečtěte si znovu Lenina!
ooooo Ten si ve Filozofických sešitech podtrhl myšlenky A. Reye, pochybujícíhoo spiritistech: "Před ubohostí domnělých experimentálních ověření záhrobního životamůže teorie nesmrtelnosti duše podržet jen tu formu, kterou jí dali již Sokratesa Platón: je to dobrodružství odvahy, v něž je nutno se vrhnout - je to výzvak neznámému, výzva, jež má málo naděje, že kdy bude zodpovězena..."
ooooo Povinností moderního ateismu tedy je i shromáždit, roztřídit a analyzovat všechnydosavadní informace o hledání lidské nesmrtelnosti. Je téměř jisté, žeže pak vzniknoudva směry, z nichž jeden bude popírat a druhý obhajovat možnosti lidskénesmrtelnosti.
ooooo Křesťanství, islám a dejme tomu buddhismus nabízejí občanovi tři různé cesty kespasení, z nichž každá je ta zaručeně pravá! Co když je pravda úplně jinde? Co kdyžexistuje neznámá kosmická civilizace, která je schopna, bude-li chtít, zajistit lidemnesmrtelnost? Nebo jiný příklad: laureát ceny UNESCO za popularizaci vědy, známýautor sci-fi Arthur Clarke vyslovil následující "krkolomnou" prognózu - v roce 2090lidstvo dosáhne nesmrtelnosti!!
ooooo Není v této fantazii úžasný filozofický náboj?! Nesmrtelnost jako dílo nikoli boha,ale lidské společnosti! Nesmrtelnost jako jedna z možných etap vývoje naší civilizace!Hle, jaký nový rozměr získávají odvěké touhy lidí pronikat do kosmu, do nitra živéi neživé hmoty a ostatních tajů přírody! Ovšem, aby lidstvo k takové nesmrtelnostidospělo, musí prostě přežít! Musí skoncovat se zbrojením, s válčením a s devastacíplanety!
ooooo Vynořuje se další gejzír problémů: jak se lidé vyrovnají s faktem, že smrt jedoslova ekologickou nutností? A dosáhne-li lidstvo nesmrtelnosti vědeckotechnickoucestou, pak to může znamenat, že člověk bude sice nesmrtelný, ale ne nezničitelný!Co když si nějaká skupina šílenců umane, že jen oni jsou vyvoleni být nesmrtelnými?Zničí ostatní, pobijí se mezi sebou a zbylí jedinci spáchají v hrůze sebevraždu. Za takovýchto okolností by lidstvo na nesmrtelnost dokonce vyhynulo a není na tomnic paradoxního!
ooooo Jaká tedy má být morálka lidí, jejichž společnost nesmrtelnosti dosáhne? Jakébudou její atributy? Nebude to muset být dokonce etika komunistická?...Zůstaňme zatím při zemi. předešlé úvahy nejsou ničím jiným než fikcí. Ale pročnezaložit nadaci, která by odměňovala nejlepší vědeckofantastické a filozoficképráce na téma, dejme tomu, "Ateistická cesta člověka k nesmrtelnosti - ano, činikoli" a tak podobně?
ooooo Proč neustanovit kluby dialektickomaterialistických fantastů diskutujících o lidskénesmrtelnosti? Vždyť takovéto instituce by zároveň byly rovnoprávnými partnerycírkvím včetně nároků na státní dotace?
ooooo Myslím, že takový by měl být ateismus marxistů.

(ČESKÉ NOVINY č. 3, 21. 6. 1990)
Stanislav Fábera


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Stanislav Fábera