N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes


NATO A ČR POD ZORNÝM ÚHLEM PACIFISMU


nepublikováno

NATO A ČR POD ZORNÝM ÚHLEM PACIFISMU
Aspekt psychologický

oooooTakzvaný "zdravý lidský rozum" vycházející z empiricky ověřeného poznatku, že "nasilnějšího si málokdo dovolí", logicky ústí v přesvědčení, že každý mírumilovný stát čispolečenství států se mohou cítit tím bezpečněji, čím vyzbrojenější a silnější budou - neboť reálná hrozba drtivé odvety udrží na uzdě choutky každého potenciálního agresora.
ooooo Zajistí-li si tudíž ČR svoji bezpečnost tím, že vstoupí do nejmocnějšíhovojenského sdružení světa - do NATO - pak proti takovému kroku nemůže existovat jedinározumná námitka.
ooooo Tato na první pohled neotřesitelná logika však má určitou trhlinu, neboť nepočítás psychologickými aspekty plynoucími z této, jistě legitimní, situace. Nepočítás aspekty, které mají za následek nejen podobně legitimní reakce souseda, konkurenta činepřítele, nýbrž i specifickou reakci onoho mocného státu či soustátí samotného. SirEdward Grey, který zodpovídal za zahraniční politiku Velké Británie v roce 1914, nasklonku svého života upozornil, že právě ona v úvodu zmíněná logika vedla ke vzniku1.světové války.
ooooo Napsal: "Morálka je jasná: veliké zbrojení vede nevyhnutelně k válce; zbrojí-li sena jedné straně, musí zbrojit také druhé strany; zbrojí-li jedna země, ostatní země jiuvádějí v pokušení agrese, jestliže zůstávají bez ochrany... každé opatření provedenéjednou zemí je zaznamenáváno a vede k protiopatřením ostatních zemí.
ooooo Zvyšování zbrojení, které v každé zemi je určeno k tomu, aby vyvolalo pocit mocia bezpečnosti, nemá však tyto účinky. Rozvíjí vědomí moci u jiných států a pocitstrachu. Strach podněcuje k podezíravosti, k nedůvěře a ke špatným představám všehodruhu, dokonce k tomu, že každá vláda si myslí, že by bylo zločinné, že by bylo zradouna vlastní zemi nepodniknout všechna protiopatření. Avšak každá vláda považuje každéopatření jakékoli jiné vlády za důkaz nepřátelských úmyslů."
ooooo A Sir Edward Grey končí výrokem: "Obrovské zvyšování zbrojení v Evropě, pocitnejistoty a strachu vyvolaný zbrojením - to je to, co učinilo válku nevyhnutelnou."
ooooo Absurdity i nestability mírového soužití mezi státy spočívajícího na odstrašujícísíle si povšiml i K. Čapek, když jat temnou předtuchou, vyjádřil se v předvečervzniku tentokráte 2. světové války (1938) následovně: "Aby byl zajištěn mír, musí seobyčejně zvýšit zbrojení na zemi, ve vzduchu i na moři. Co se dá dělat, je to tak;ale představte si, že by se stejně samozřejmě a běžně říkalo: Aby v našem úřadě bylozajištěno pokojné soužití, vezmu si s sebou nabitý revolver. Aby byl v naší ulicizajištěn klid, nacpu si do kapes ruční granáty. Byl by to divný svět. Je to divnýsvět."
ooooo Logika a psychologie, na kterou oba tito intelektuálové nezávisle na sobě upozornili,platí, zdá se, nejen mezi státy, velmocemi a vojenskými pakty, nýbrž i mezi lidmisamotnými a lze to ilustrovat následovně:
ooooo Jsou dáni dva nepochybně mírumilovní, dosud neozbrojení a nekonfliktní občané,kupříkladu občan Payne a občan Havel. Jaké psychologické a další mechanismy sevšak asi dají do pohybu, pakliže si občan Payne, nemotivován skutečně ničím jinýmnež nejupřímnějším zájmem o zvýšení vlastní bezpečnosti, pořídí revolver? Inu,v občanu Havlovi tím přinejmenším vzbudí jisté rozpaky i obavy...
ooooo Pokud však občan Payne - opět veden jen nejryzejším zájmem o zvýšení vlastníbezpečnosti a bezelstně ujišťující, že se v žádném případě nejedná o nepřátelský akt- svůj revolver na občana Havla namíří či mu jej dokonce přiloží ke spánku, pak siobčan Havel nepochybně vyhradí právo na příslušnou reakci, zahrnující i zneškodněnímírumilovného občana Payna.
ooooo A vezmou-li se navíc v úvahu zkušenosti, že lidé často sebe i druhé zastřelív důsledku nešikovnosti, chybné manipulace se zbraní či jako následku psychickéchoroby, atd., pak celkem a realisticky zhodnoceno: kdyby si v tomto konkrétnímpřípadě občan Payne místo revolveru pořídil mírovou ratolest, jeho reálná bezpečnostby byla podstatně vyšší.
ooooo Z výše uvedených názorů a příkladů tedy plyne na první pohled poměrně paradoxnízávěr, že bezpečnost NATO i postkomunistických států může býtmomentálně vyšší spíšev případě, že se NATO nebude rozšiřovat. Tím hlavním argumentem je skutečnost, žeRusko a další postsovětské státy - jakkoli jsou ekonomicky na kolenou - vlastní jadernézbraně!
ooooo Kdo by si nepřál aby se Rusko integrovalo do západní kultury! Vždyť se jedná ovelmoc disponující 150 miliony obyvatel a nesmírným přírodním bohatstvím. JenomžeRusko má se "Západem", ztělesňovaným tu Napoleonem, tam Hitlerem poněkudnepříjemné zkušenosti. Neblahé resentimenty jsou pochopitelně oboustranné. RozšiřováníNATO směrem na východ pak bude mít na "ruského medvěda" stejný psychologický účinekjako onen páně Paynův revolver, bezelstně přiložený ke spánku občana Havla. I přes to,že USA i generální tajemník NATO Moskvu velice intenzívně a upřímně ujišťují, žerozšíření aliance není nepřátelský akt.
ooooo Ponechání statutu "neangažovanosti" pro postkomunistické státy by pak nebylo výrazemslabosti NATO, nýbrž by představovalo právě onu mírovou ratolest, nabízenouprostřednictvím NATO Rusku. Bylo by současně známkou neotřesitelné jistoty a víryZápadu ve vlastní hodnoty i jejich atraktivitu. A nakonec, i když ne v poslední řadě,by sloužilo jako strategická časová rezerva pro vyjasnění situace v případě, že by meziMoskvou a Bruselem došlo k odpálení jaderné rakety - ať již jako důsledku selhání čiprovokace třetí strany.

Neutralita je drahá

oooooTento slogan opakují bez omrzení všichni NATO - přívrženci a vcelku rozumněpoukazují na ekonomické výhody kolektivní bezpečnosti. Jedná se však o argumentacistejně nepřesnou jako zavádějící.
ooooo Za prvé. Česká republika není, nechce a ani nemůže být neutrální! Rozhodla seakceptovat západní kulturu se všemi společenskými, politickými a ekonomickými aspekty,hodlá být součástí Evropské unie a tím se automaticky vymezuje vůči zemím, které tutokulturu neakceptují, nebo dokonce považují Západ za svého nepřítele.
ooooo Za druhé. Z vojensko-strategického hlediska bude zranitelnost ČR tím menší, čím dáleod státu povede linie eventuálního konfliktu. V případě přijetí ČR, Polska a Maďarskado NATO a při zachování takovéhoto statutu quo se bude ona linie nacházet na východníchhranicích oněch států. Pokud by se pak NATO nerozšířilo ještě o další postkomunistickéstáty, stalo by se - v případě eventuálního konfliktu - území našeho státu bojištěm, nakterém by se odehrála nejničivější fáze války.
ooooo Éra raketo-jaderných zbraní ovšem mnohé tradiční vojenské koncepce relativizuje,takže ČR může být zcela zpustošena i v případě, že bude představovat "pouhou" hrozbu- například v podobě raketových základen - i kdyby se první linie války nacházelatisíce kilometrů od jejích hranic.
ooooo Třetí námitka vychází z aktuální historické situace: Postkomunistické státy, kteréjsou reziduem rozpadu sovětského impéria do NATO vstoupit nemohou, i kdyby nakrásněchtěly, protože na tuto formu kolektivní bezpečnosti - přes její údajnou láci - prostěnemají! Členství v alianci by neůměrně zatížilo jejich ekonomiku, vedlo by k ještěvětšímu poklesu životní úrovně a afinita jejich občanů vůči nejrůznějším politickýmradikalismům by rostla. Politická nestabilita v těchto státech by se ještě zvýšilaa ekonomický i společenský propad mezi nimi a vyspělým Západem by se dále prohloubil.
ooooo Válka bývá nezřídka produktem militarismu. V militarismus obvykle ústí obavy zeměči velmoci z lépe vyzbrojeného souseda, obavy, jejichž výsledkem nakonec je snahaobou o zajištění vlastní bezpečnosti vybudováním co nejmohutnější odsrašující vojenskésíly. Logika realistického pacifismu pak vede k závěru, že v současné situaci lzevelice pohodlně učinit z nouze ctnost. Má-li architektura evropské bezpečnosti stát nasolidních základech, pak by při budování jejích středo - a východoevropských strukturneměly zůstat opomenuty následující aspekty:
ooooo 1) Válka mezi jednotlivými jadernými teritorii (NATO - Rusko, Rusko - Čína, NATO- Čína) by byla pro obě válčící strany zkázonosná a vzhledem k jejich kulturnímuzaložení tudíž absurdní. Také konflikt mezi jadernou a nejadernou kulturou (Západversus islámský svět) nelze pro jeho momentálně jednoznačný výsledek považovat zaaktuální. Pokud se tedy některá z těchto kultur nevzdala expanzionistických záměrů,musí použít jiných metod než je přímá vojenská agrese.
ooooo 2) Rusko je ekonomicky na kolenou, etnicky různorodé a není schopno konkurovatsoučasně Západu i Číně, je-li nějaké konkurence vůbec schopno a kulturně mělo vždyblíže k Evropě než k Orientu. Jeho "orientalizace" je nepravděpodobná a mohla bynastat nejspíše jako důsledek fatální chyby v přístupu Západu k Rusku jako k velmoci.NATO, Rusko ani Čína nedisponují agresívní ideologií eventuálně podobnou vojenskoudoktrínou, ani kolonizačními úmysly.
ooooo 3) Postkomunistické země nemají z bilaterálního ani multilaterálního hlediska vůčisobě žádné nároky - územní, atp. - které by nebylo možno řešit jinak než válkou.Neexistují u nich tudíž důvody pro budování mohutné a nákladné armády.
ooooo Pod zorným úhlem předchozích poznatků se pak vstup postkomunistických zemído NATO jeví jako momentálně zbytečná, riskantní a marnotratná varianta pro zajištěníjejich bezpečnosti. Vzhledem k jejich ekonomické zaostalosti i podstatně nižší životníúrovni ve srovnání se Západem, se jako racionálnější jeví možnost i imperativ,zajišťující ještě větší bezpečnost evropského teritoria, jeví alternativa, kde všechnypostkomunistické země udržují své ozbrojené síly na co nejnižší úrovni - pochopitelněv konsenzu s NATO, s Ruskem i v konsenzu vzájemném.
ooooo Hlášení se těchto zemí k západní kultuře by však bylo farizejstvím v případě, že byjejich ozbrojené síly nebyly kompatibilní s NATO a kompatibilní vzájemně, což znamenánákup vojenské výzbroje od NATO. "Ruský medvěd" a jeho vojensko-průmyslový komplexpřitom mohou cenit zuby sebevýhružněji, nicméně by měli vzít na vědomí zdvořiléupozornění, že jsou poraženou stranou právě skončené ideologické a ekonomické války.
ooooo Existuje ještě další důvod pro to, aby na zbrojení - čili na obranu, jak vždyshodně tvrdili ministři obrany všech států světa - nebyla vydána ani koruna navíc:všechny státy světa totiž mají jednoho společného nepřítele, kterým je příroda!...
ooooo Za 1. republiky u nás existoval projekt na průplavové propojení Odry, Labea Dunaje, jehož realizací by se jednou a provždy skoncovalo s nebezpečím i stoletýchvod; přičemž škody, způsobené letošními povodněmi na Moravě zhruba odpovídajínákladům na stavbu tohoto průplavu. Projekt nebyl tehdy realizován proto, že financevyčleněné pro tyto práce nakonec posloužily jako pouhá část nákladů na vybudováníkomplexu pohraničních opevnění, které přes svoji mohutnost a důmyslnost ničemuneposloužily a znamenaly vyhozené peníze...
ooooo O tom kolik peněz budeme vydávat na zbrojení rozhodne i náš vlastní postojk ostatním postkomunistickým a postsovětským zemím i k Rusku samotnému. Zda budoupovažovány za potenciálního nepřítele nebo za potenciálního spojence či dokonce součástZápadu. O jejich vlastní roli do značné míry rozhodne ekonomický vývoj v těchto zemích.Kterákoli evropská země se fakticky stane součástí Západu, budou-li životní úroveňa tím i životní styl jejích obyvatel srovnatelné s životní úrovní občanů Západu. Protorole skutečného misionáře západní kultury nepřísluší NATO nýbrž EU!
ooooo Budou-li však středo- a východoevropské státy Západem chápány spíše jakoekonomická kořist, pak by takovýto postoj ohrozil i existenci EU i NATO samotných,neboť boj o kořist a její dělení vždy vede k neshodám a nesvornosti.
ooooo Jako závěr nechť poslouží následující představa: dejme tomu, že se Čína rozhodnepodniknout expanzi směrem na západ. pokud by začala v Rusku a jiných postsovětskýchstátech budovat raketové základny, vyvolalo by to na Západě silné obavy a mohutnouobrannou reakci. Budou-li ovšem Číňané v těch samých státech stavět místo raketovýchzákladen závody na výrobu moderní elektroniky, automobilky, atp, pak to lze považovatza velice moderní a užitečnou formu šíření "východní kultury"...
ooooo Tohoto jevu si ostatně povšiml již Tacitus, když se interesantně vyjádřil na adresuBritů, uchvácených luxusními lázněmi, vilami s ústředním topením a silnicemi, kteréna jejich území stavěli Římané: "Ve své prostotě nazývají tyto novoty civilizací,ačkoliv jsou ve skutečnosti součástí jejich zotročení."

NATO jako stabilizační faktor vnitřních poměrů členských zemí

oooooJedna z nejzávažnějších argumentací, hovořících ve prospěch vstupu ČR do NATO,začala vyprávěním o krásné, kvetoucí a ráji podobné zemi, kde žili bez konfliktůa v míru stoupenci třech různých náboženství. Tato země - řeč je o Libanonu - se pakzčista jasna změnila v peklo a bojiště občanské války. Následovala zmínka o masakruv Bosně a tvrzení, že naším členstvím v NATO a tím i jasným geopolitickým včleněnímzemě k Západu by se riziko podobných excesů vyloučilo.
ooooo Podobně argumentuje i publicista a diplomat J. Drábek (Lidové noviny 11. 10. 1997):"Nanejvýš kuriózní jsou také výpočty údajných expertů, kteří poukazují na to, že po10 až 15 let České republice žádné vnější nebezpečí nehrozí. Zde stačí poukázat naskutečnost, že mezi nastolením Hitlera co německého kancléře a násilným okleštěnímČeskoslovenska uplynulo pouhých pět let a od začátku pražského jara do srpnovéinvaze jen několik měsíců."
ooooo Jako zcela postačující by zde mohla sloužit odpověď, že záměrem a výsledkemnerozšiřování NATO by měla být co nejradikálnější demilitarizace střední a východníEvropy i Ruska a rovněž prevence - byť i náhodného - jaderného konfliktu. Před toutoprioritou by měl poblednout jakýkoli protiargument. Navíc by zde ležící "neangažované"státy mohly hrát velice důležitou úlohu mediátora, podobně jako to dokázaly i v těchnejtřeskutějších okamžicích studené války Rakousko, Švýcarsko či Finsko.
ooooo Pokud jde o excesy ke kterým došlo v Libanonu či Bosně, zdá se, že je nelze zcelamechanicky projektovat do nynějších středoevropských podmínek, tedy do regionu, kterýmá tyto problémy již dávno za sebou. Ostatně poslední občanskou válkou, která zuřilana území dnešní ČR byly právě nábožensky motivované husitské války ve středověku.
ooooo Co však středoevropany postihovalo a decimovalo daleko častěji a katastrofálnějibyly války mezi mocnářstvími, velmocemi a vojenskými bloky! Všechny tyto tragediepropukaly pro většinu obyvatel zcela nečekaně a stojí za to si připomenout moudrouglosu K. Čapka na toto téma: "NAPJATÉ VZTAHY je jedno z těch pasívních rčení, kteráse nedají nahradit činným způsobem slovesným. Říkám, že mezi dvěma státy jsou krajněnapjaté vztahy; ale nikdy se neříká, že někdo ty vztahy s krajní horlivostí napíná.Nejvýš se může neosobně říci, že se mezinárodní poměry zkalily, tak jako říkáme, žese zachmuřolo nebe nebo že se zhoršila nemoc. Z čehož je patrné, že pořád ještěpovažujeme politiku, zejména tu vysokou, za něco nezávislého na lidském působení,tak jako přírodní úkazy a pohromy."
ooooo A totéž, zdá se, platí i v případě excesů a konfliktů před kterými členství v NATOnijak neimunizuje. Za zmínku stojí desítky let trvající válka mezi IRA a VelkouBritánií, výbuchy rasově motivovaného násilí v USA. A propos, vylučuje pan Drábekmožnost excesu, který by třeba v podobě nějakého fýrera postihl i jadernou velmoc,jako např. USA? Za zmínku dále stojí riziko plynoucí z růstu ekonomické a politickémoci organizovaného zločinu v zemích NATO a v neposlední řadě i válka mezi Řeckema Tureckem - mezi samotnými členskými státy aliance.
ooooo Na druhé straně lze s vysokou pravděpodobností hraničící s jistotou očekávat,že pokud by v ČR - i v jako nečlenovi NATO - hrozilo vypuknutí excesu, který bypředstavoval nějaké riziko, Západ by nějakým způsobem, podobně jako ve vzdálenéAlbánii, nepochybně zasáhl.

NATO a jeho vnitřní i vnější dynamika

ooooo Severoatlantická aliance vznikla, jak známo, v důsledku obranné reakce Západu naagresívní filosofickou, politickou i vojenskou doktrínu, zformulovanou i praktickyuplatňovanou SSSR a jeho spojenci. Vnější nebezpečí hrozící Západu od bolševickéhoprotivníka bylo natolik akutní a jeho vliv na funkčnost aliance natolik stabilizující,že NATO existovalo a fungovalo vpodstatě bezproblémově i přes některé zjevné vnitřnídisproporce: jako například dominantní roli USA v alianci (dnes vychází najevo, žev době kubánské krize prezident Kennedy velení NATO zcela přehlížel a Brusel bylo průběhu krize pouze "obecně informován"), přes dominantní postavení Amerikyvůči Evropě a zjevné potlačení vlivu Německa v Evropě.
ooooo Po rozpadu bolševického politického a vojenského bloku momentálně Západu žádnéakutní nebezpečí nehrozí, což má na druhé straně i svůj negativní efekt - mizí onenpůvodně stmelující a stabilizující faktor - a lze očekávat, že významu mohou nabýtprávě ony vnitřní disproporce a rozpory. Mimo jiné i proto, že jednotlivé vojensko-strategické koncepce mají svůj ekonomický aspekt - musí být realizoványprostřednictvím konkrétních zbrojních programů a systémů, a poněvadž zbrojní výrobapředstavuje vysoce lukrativní produkci, lze dle přísloví "bližší košile než kabát"očekávat zesílení ekonomického konkurenčního boje uvnitř aliance.
ooooo Přitom je možno z hlediska realistického pacifismu konstatovat, že význam aliancese dnes dokonce se ještě zvětšil: neboť zánikem "komunistického" (z filosofickéhohlediska pseudokomunistického) bloku zmizel i onen neřešitelný antagonismusrozdělující jednotlivé země a způsobující faktickou neakceschopnost OSN při řešenírůzných konfliktů.
ooooo A podobně jako je v civilizovaném státě odstraněno permanentní válčení a násilítím, že jsou zde mocensky, tzn. existencí armády a policie paralyzovány jednotlivésociální, etnické a jiné skupiny, které by se eventuálně mohly pokoušet o prosazenísvých zájmů násilím, mohlo by se i NATO stát jádrem funkčního a odstrašujícíhomocenského nástroje paralyzujícího tentokrát choutky agresorů mezinárodnícha fungujícího v co nejglobálnějším měřítku soudobé civilizace.
ooooo Velice tedy bude záležet na tom, zda si NATO podrží roli "mezinárodního četníka"v tom nepejorativním smyslu slova; čili jako ochránce demokracie a humanitya nástroje prevence válek mezi národy a státy a nebo zda se spíše stane vojenskýminstrumentem zaštiťujícím amorální ekonomickou agresi Západu. V onom druhémpřípadě je zapotřebí si uvědomit, že riziko nestability NATO značně vzroste, neboť- jak bylo již zmíněno - dělení kořisti povede vždy k nesvárům nehledě na velkoupravděpodobnost toho, že se země a velmoci, které se rozhodnou takovým praktikámbránit mohou sjednotit v nepřátelský vojenský blok, bez ohledu na náklady a rizika,která z toho poplynou.
ooooo Odhadovat jaký trend, dynamiku a význam nabydou vlastní pohyby uvnitř NATOby se samozřejmě rovnalo věštění z křišťálové koule. A ačkoli tento aspekt připadámomentálně nicotný a nereálný, jeho podcenění může být doslova osudové. Evropaostatně byla po celou dobu své existence permanentně znesvářeným kontinentema egoistické evropské velmoci nikdy nevynikaly velkorysostí. Posledním kouskemtohoto druhu, který opět obnažil nezdravé ledví našeho kontinentu, byla neschopnostvyřešit konflikt v Bosně bez intervence USA...
ooooo Funkčnost a stabilita NATO by v době relativního klidu abezpečí mohla býtzajištěna patrně dvěma způsoby: buďto jednotliví členové aliance vykáží vysokoudávku velkorysosti a tolerance, plynoucích z nesporných výhod, které přináší systémkolektivní obrany a bezpečnosti - což si lze jenom přát; a nebo se NATO staneútvarem dokonale integrovaným a vyváženým, kde budou zájmy jednotlivých velmocía států virtuózně sladěny - což je ovšem v Evropě úkol hodný Sisyfa.
ooooo Pokud nebude fungovat ani jedna varianta zůstane NATO vždy více či méněnestabilním útvarem a lze si kupříkladu představit následující turbulence: rozšířenímaliance o Polsko, Maďarsko a ČR, tedy o státy ve kterých je silný ekonomický a tudíži politický vliv Německa bude znamenat vzrůst vlivu Německa i Evropy v alianci.Spokojí se Německo se svým dosavadním postavením? Pokud ne - jak zaregují VelkáBritánie, Francie a USA? Spokojí se se svým dosavadním postavením posílená Evropa?A pokud ne - jak zareagují USA s Kanadou? Atd.
ooooo Ačkoliv to momentálně připomíná fikci, přesto se nabízí následující otázka:uvědomují si ti čeští politikové, kteří tak hrdinně (za finančních obětí, kteréovšem neponesou oni, nýbrž občané od střední třídy níže) a se značnou dávkoupolitické arogance (odmítáním nejvyššího institutu demokracie, referenda) vrhajído náruče aliance, že necitlivé rozšíření paktu může vést třeba i k destabilizaciNATO?

Česká cesta do Evropy

oooooZávěrem bude zřejmě nejvhodnější si znovu povšimnout již zmíněného případu soužitíobčanů Havla a Payna: pokud si nekterý z těchto občanů pořídí zbraň, pak jedinýmpochopitelným, přijatelným a ospravedlnitelným důvodem takového kroku bude, žese tento občan cítí akutně a smrtelně ohrožen. Neměla by podobná logika fungovati při posuzování stupně vojenského ohrožení státu a tedy i při formulování jehoobranné koncepce, při stanovování výdajů na zbrojení, atp?
ooooo Při zvažování stupně vojenského ohrožení státu přichází v úvahu množství aspektůa dle míry jejich závažnosti by mělo gradovat i úsilí o zajištění obranyschopnostirepubliky. Zvláštního zřetele při tom zasluhují nejspíše následující faktory: Má ČRs nějakým státem nevyřešené spory takového charakteru, že by tento stát byl ochotense domáhat jejich řešení vojenskou agresí vůči ČR? Má některý stát ideologickou,politickou a vojenskou doktrinu implikující vojenské napadení ČR? Disponuje některýz výše zmíněných států adekvátní vojenskou silou? Bude takovýto stát ochoten riskovatvojenskou agresi vůči ČR za současné geopolitické situace?
ooooo Zdá se být mimo jakoukoli pochybnost, že v nejbližší budoucnosti našemu státužádné reálné nebezpečí agrese skutečně nehrozí. A přesto i za této situace většinačeských - zejména pravicových - politiků naléhavě usiluje o zapojení ČR do NATO,znamenající současně radikální zvýšení výdajů na zbrojení. Jinými slovy řečeno, titopolitikové usilují o vytvoření systému koektivní obrany a tudíž zcela v rozporus logikou usilují o opatření, ke kterému se jednotlivý občan i stát obvykle uchylujíteprve v době svého reálného a smrtelného ohrožení!
ooooo V této fázi by ovšem mělo být zcela patrné, jak složitá a nejednoznačná jeproblematika našeho vstupu do NATO a jak přetěžko se na ni po seriozní úvazeodpovídá.
ooooo Na jedné misce vah spočívá onen "zdravý lidský rozum", zdůrazňující realitu, žearmáda je, co naplat, atributem státu (ovšem s výjimkou kupříkladu Kostariky čiEskymáků, kteří neznají slovo válka) a naše členství v NATO logicky považujícíza nespornou a nejlevnější formu zajištění bezpečnosti pro ČR; ne-li za naplnění čidokonce překonání snu Jiřího z Poděbrad o vybudování systému evropské bezpečnosti;a v důsledku toho zdůrazňující, "že by bylo zločinné, že by bylo zradou na vlastnízemi nepodniknout všechna opatření" (viz E. Grey) vedoucí k přijetí do NATO.
ooooo Při zběžné úvaze se skutečně chce dát za pravdu těm, kteří považují mír a bezpečnostjako výsledek co největší vlastní odstrašující síly. Tato teze ostatně korespondujenejen s názorem A. Nobela, předpokládajícího, že války vymizí tehdy, až lidstvo vyvine zbraně tak ničivé, že je nebude možno použít - což se částečně potvrdilo (ažna Vietnam, atp.) během soupeření mezi USA a SSSR; a která má ještě další oporuv poměrně spolehlivém a historicky potvrzeném kalkulu (viz ekonomický debakl SSSR),předpokládajícím, že bude-li ekonomicky vyspělý Západ pokračovat ve zbrojení, pak sekaždý konkurent, který se jej pokusí ve vojenské technologii dostihnout, ekonomickyzničí.
ooooo Na druhé misce vah leží pochybnosti a zkušenosti reálného pacifismu, který siuvědomuje, že v době Jiřího z Poděbrad neexistovaly jaderné zbraně a problémynebyly tak globální; a který dokáže poukázat, že vojenské aliance měly v dějináchnedlouhého trvání a jen dočasný stabilizační účinek; v další fázi naopak vedly kevzniku konkurenčních paktů a nakonec k rozsáhlým a ničivým válkám: ať to bylatřicetiletá válka mezi katolickou Ligou a protestantskou Unií, první světová válkamezi Trojspolkem a Trojdohodou, druhá světová válka iniciovaná "osou Berlín-Řím-Tokio" a nakonec i válka studená mezi NATO Varšavským paktem, kteránejen pohltila astronomické sumy peněz, ale dokonce tuto planetu několikrát postavilana samý okraj jaderné zkázy.
ooooo Navíc ze samotných základů teorie pravděpodobnosti vyplývá, že čím déle budouna této planetě existovat zbraně hromadného ničení, tím reálnější a hrozivější buderiziko raketo-jaderného "Černobylu" či dokonce "Atlantidy".
ooooo Bude tedy vstup ČR - kterou nikdo neohrožuje - do NATO skutečně příspěvkemvedoucím k upevnění míru a naplnění snu Jiřího z Poděbrad, nebo spíše staronovýmpočinem, majícím naopak za následek vytváření onoho Čapkova "divného světa"? A jakozcela srozumitelný příklad, plasticky ukazující absurditu onoho "divného světa", nechťposlouží alegorie poslední, kde se pistolí ozbrojený občan Payne - a opět v ryzíupřímnosti - pokouší zvýšit svoji bezpečnost před bezbranným občanem Havlemuzavřením obranné aliance s kulometem se ohánějícím občanem Lobkowiczem...
ooooo Rozhodnutí o tom, zda má ČR v dnešní době vstoupit do NATO či nikoli by tudížnemělo být závěrem nepříliš komplikovaného racionálního kalkulu, nýbrž doslova ovocemstátnické moudrosti! A člověk pak cítí téměř zděšení, když si uvědomí, že o tomtoproblému bude rozhodovat i mladičký exsociálně-demokratický poslanec Teplík, rádobyJUDr. poslankyně Noveská či "neřízená střela" a násilník poslanec Wagner - aby se autordotkl alespoň výtečníků strany, jíž je sám členem. Nechť se neurazí feministky, alekterá z paní či slečen poslankyň studovala problematiku války a míru natolik obšírně,aby mohla hlasovat pro nebo proti členství ČR v NATO s čistým svědomím?
ooooo Dalším aspektem, který by neměl být opomenut je fakt, že naše členství či neúčastv NATO souvisí s transferem obrovských finančních prostředků. A to v éře, kdy korupcena Západě (i Východě) rozhodně není Popelkou; a kdy český politik, který rozhodně ví,co říká, bez uzardění prohlásí, že otázka zkorumpování poslance je jen otázkou ceny...
ooooo Rozhodne-li se kupříkladu ČR mít vlastní nadzvukové letectvo, pak tím avizujezakázku v hodnotě miliard dolarů pro některého z amerických, západoevropských čiruských výrobců nadzvukových stihaček. Lze si poměrně realisticky představit, žemetody konkurenčního boje těchto producentů nebudou pocházet pouze z repertoárugentlemanů, nýbrž i z rejstříku typického pro konzumními a dekadentními jevypostiženou společnost; a že tudíž riziku korupce či vydírání - nemají-li "čisté ruce" - mohou být vystaveni nejen jednotliví politici, nýbrž i celé politické strany.
ooooo Pesimista pak může za takové situace prohlásit, že diskuse o našem členství v NATOvedená ve vládě, parlamentu, politických stranách i médiích je jen soubojem americké,západoevropské či ruské lobby, při které jsou otázky reálných bezpečnostních rizik protento stát pouze nepodstatným a fakticky zástupným problémem. a má-li slabší žaludekodchází zvracet a nedostavuje se k volbám.
ooooo Optimista a demokrat - na rozdíl od partokrata - pak za jedinou poctivou a reálnoucestu, jak se z tohoto nesmírně složitého labyrintu problémů a zájmů vymanit, považujeimperativ, aby o takovýchto problémech rozhodovalo co nejvíce a co nejobšírnějiinformovaných lidí a zejména pak ti, kteří reálně ponesou důsledky svého rozhodnutí.
ooooo O tom, zda má ČR vstoupit do NATO či nikoliv by se proto mělo rozhodovat vevšelidovém referendu - a to jako obligatorním nikoli pouze konzultativním institutu.Zúčastní-li se tohoto referenda nedostatečný či dokonce mizivý počet občanů, nebudeto žádným důvodem pro skepsi či zklamání. Ona eventuální "mlčící většina" dá prostějen najevo, že ji tento problém buď nezajímá nebo že se nepovažuje za kompetentnípro jeho posouzení a důvěru i právo o něm rozhodnout tím deleguje na své poslancea senátory.
ooooo Naše eventuální neúčast v NATO však získá charakter vrtochu a nepříliš cennéhoizolovaného kroku, nestane-li se impulzem a součástí multinárodního, doslovacelosvětového úsilí o vytváření a rozšiřování co nejrozsáhlejších bezjadernýcha demilitarizovaných pásem důvěry, spolupráce a stability, čili jakýchsi oázprokazujících nesporné výhody a přirozenost mírového soužití mezi národy,státy a velmocemi, které je ostatně jedinou alternativou, zajišťující přežití tétocivilizace v čase.

(František Stočes)


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - František Stočes