N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Josef Nemo Švejk

SRPEN A KLADIVEN

(pohádka pro české a slovenské komunisty)

napsal

JOSEF NEMO ŠVEJK


dosud nepublikováno

OBSAH

Ruda Komuna se představuje
Slavné vítězství sedláků v bitvě u Chlumce
Marie Terezie upadá do rozpaků
Důkazy a důsledky vítězství sedláků u Chlumce
Marx a Engels píší "Tajné doložky Komunistického Manifestu"
Bedřich Engels: "Německo, to je Böhmen und Mähren!"
Na Prahu!
Radujte se, pražané!
Pražané, plačte!
V Praze propuká chaos
Další pražská revoluce!
Dosť bolo Prahy!!!
Soudruhu Fidéle, faux pas!
Kolo dějin zasahuje - tři rudí agenti na Pražském hradě
Hádejte, pane prezidente!

MOTTO

"Kedže vy, Česi, už máte ten srpen - prečo nemáte aj kladiven?"
(Československý humorista Milan Markovič)

RUDA KOMUNA SE PŘEDSTAVUJE

ooooo Šťastní rolníci po staletí světí svůj vlastní měsíc - srpen. Jen vykořisťovaný lid dělnický smutně listuje v kalendářích. Měsíc, který by vzpomenul i jeho lopotné práce v nich dosud hledá marně. Cožpak se pohledy proletářů, tvrdé jak kovadlina, nikdy nerozzáří? Což nikdy nebude v kalendáři vytištěn rudými písmemy i měsíc - kladiven?
ooooo Odpověď zná významný marxistický badatel a nejúspěšnější absolvent Večerní univerzity marxismu-leninismu, Rudolf Komuna. Rudolf po vzoru svých slavnějších - a kapitalismus dnes tak úspěšně budujících - spolužáků vždy skromně připomíná: „Vymývání mozku u oné pochybné instituce jsem se dobrovolně nikdy neúčastnil a brutalitu se kterou mi byl hanebný titul premianta udělen, řadím mezi největší zločiny Husákova režimu!"
ooooo Na poutavé téma měsíce kladiven se ale tento vzdělanec vždy ochotně rozpovídá. A není divu. Vždyť veškerý cenný materiál Rudolf nasbíral v renomovaném bohnickém zařízení, kde vinou nepřesné diagnozy strávil tři nesmírně plodné pětiletky. Stal se zde trpělivým auditorem svého ošetřujícího lékaře MUDr J. Tika CSc, asistenta na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Hodný a zejména v historii vzdělaný psychiatr mu o zajímavém měsíci kladiven denně a denně vypravoval a na věrohodnost svých informací pokaždé vášnivě přísahal.
ooooo Nyní tedy následuje Rudolfova sága slavného měsíce kladiven...

SLAVNÉ VÍTĚZSTVÍ SEDLÁKŮ V BITVĚ U CHLUMCE

ooooo Tajuplná historie tohoto zajímavého měsíce je předlouhá a nezačíná se ničím slavnějším, než velkolepým vítězstvím revolučních sedláků v bitvě u Chlumce!
ooooo Jak známo z dějin, roku 1775 se kol zmíněného městečka shromáždily šiky pokrokových zemědělců a bylo tu ujednáno, že poprosí svou milou císařovnu o několik skromných novot. Krom maličkostí, jako například zrušení nevolnictví, žádal český lid rolnický zejména toto:
ooooo Nechť smí svůj rudý rolnický prapor ozdobit vkusným, zlatistým srpem, symbolem rolníkovi nad jiné milým. Odbojní potomci prostého Přemysla Oráče pak zvláště nesouhlasili s aristokraticky jim znějícím názvem měsíce augusta! Na závěr poníženého ultimata své císařovně slíbili: Až prý je milostivá feudálka konečně naučí číst a psát, zamění v kalendářích aristokratický august za rolnický srpen.
ooooo Osvícená a šlechetná Marie Terezie s dojetím souhlasila a po poslovi odkázala: "Všem požadavkům mých pokrokových zemědělců budiž co nejkvapněji vyhověno!"
ooooo Když posel tu radostnou zvěst vybubnoval, vypukla na chlumeckých polích divoká vřava. Vítězní sedláci jásali a bujaře bušili do země vším co třímali v rukouch. Leč právě to se jim stalo osudným...
ooooo Kvalitně nabroušená a lakotnou vrchností pouze zapůjčená kosa, se kterou bodal do země výměnkář V. Čerešňovica z Velikých Popovic, nenarazila tu jako na vlastním ouhoru na kámen, nýbrž zaťala se do jakéhosi objemného soudku. Obrovských dřevěných nádob tu byly rázem objeveny celé kopy. Bohužel, neobsahovaly nic zrádnějšího než nevzdělanému lidu dosud neznámý paalkohol...
ooooo Zlořečenou chemikálii ukrýval tu J. von Notoric, historií dosud zapomínaný alchymista z Kr. Března. Pilný badatel, využívaje životu nebezpečnou tekutinu, zasvětil celý svůj život pokusům o syntézu prvního mililitru originální Staré myslivecké. Opustil tento svět silně vyčerpán a zcela otráven, aniž okusil jediný doušek skvělého moku. Po sobě zanechal jen krásnou ženu a dceru a obou se ujal jemnocitný feudál, milující vědu, ženy i jejich dcery.
ooooo Když byly soudky zevrubně prozkoumány a za všeobecného jásotu srovnány v veliký šik představující pomyslného nepřítele, bezzemek J. Žižka, ctěný potomek bájných husitských bojovníků po zvyku svého prapraděda velel: "Nepřátel se, bratři, nelekejte a na nějaký ten hektolitr nehleďte! Hrrr na ně!"
ooooo Nato vítězní sedláci hromově vzkřikli a podobni statečným husitům vyrazili v nerovný boj! Pranic netušíce tragický rozdíl mezi chemickým dobrem a zlem, střemhlav se vrhali do nenasytného chřtánu zelené zmije nazývané dnes metylalkohol.
ooooo Nuže, strategickou situci na tehdejších chlumeckých polích dnes dokáže analyzovat i vojín: Řady osleplých oráčů řídly a řídly, vítězný chorál přecházel v masový sopor a brzy bylo okolí Chlumce poseto mrtvolami vítězných sedláků.. Pamětníci tradovali, že toho podzimu vyhynuly i ryby v říčce Cydlině!

MARIE TEREZIE UPADÁ DO ROZPAKŮ

ooooo Příčinu spouště panující vůkol městečka pochopil po svém místní ponocný J. Král, nechvalně proslulý royalista, který v Chlumci pro svoji milovanou šlechtu splnil nejeden zpravodajský úkol.
ooooo Tentokráte se domnívaje, že se stal očitým svědkem geniálního strategického triku anonymního habsburského vojevůdce, J. Král pobral všechny své úspory a vydal se do Vídně, aby informoval císřovnu. Marie Terezie nanejvýš překvapena Královi za dobrou zvěst poděkovala a jsouc právě ve výtečném rozmaru, palmu vítězství nad hordou buřičů přiřknula svému nejvýkonnějšímu milovníkovi.
ooooo Royalistický ponocný se tím okamžikem stal nežádoucím svědkem - i slehnula se po něm zem. Umíraje rukou úkladného vraha J. Král sice pozdě, ale přece pochopil zrádnost i historickou nutnost zániku feudálů. A ještě dříve než upadl v agonii zrodil se v něm přesvědčený republikán!
ooooo Císařský lokaj I. Plzák, osoba vzrůstu sice nevelkého, zato obdařená pohlavními znaky hodnými bájných Satyrů, pravidelně se zamykal ve svém kamrlíku a ledva rozžehnul svíci, v teorii i praxi pilně studoval sexus vyhlášených nymfomanek. Jeho fyzicky i finančně vyčerpávající koníček, kterému obětoval vlastní zdraví a úspory nevlastních rodičů, mu právě přinášel celý vodopád štěstí: Dostalo se mu vojenské hodnosti frajtra v záloze, povýšení do téměř šlechtického stavu a některým jeho prapotomkům bylo přislíbeno i univerzitní vzdělání!
ooooo I. Plzák zprvu přijímal pocty hrdě, neboť je chápal jako přiměřenou zásluhu za galantní služby v císařovniných komnatách. Leč v inauguračním dekretu doručeném mu dodatečně, dekadentní aristokraté uvedli s prolhaností jim vždy vlastní: "Povýšen za hrdinství při historickém vítězství na habsburském poli válečném - v bitvě u Chlumce nad Cydlinou, Léta Páně 1775."
ooooo Nešťastný komorník znovu a stále četl tu strašidelnou větu, svíraje si čím dál pevněji své spánky. V psychice I. Plzáka vyvolávala ta nepravda těžký konflikt s následující neurozou a traumatem, včetně pohlavní ochablosti. Neboť byl až do morku kostí přesvědčeným pacifistou...

DŮKAZY A DŮSLEDKY VÍTĚZSTVÍ SEDLÁKŮ U CHLUMCE

ooooo Slavný národe český, mocnými sousedy stále vrhaný do potupné role poražených! Jistě jsi nyní rozhořčen na nejvyšší míru! Vnikni neprodleně do knihoven - a nezadrž! Vyhledej veškeré učebnice dějepisu - a do plamenů s nimi! Jsou bezcenné! A nejenom proto, že se z nich zhola nic nedozvíš o slavném vítězství svých selských předků!...
ooooo Zaujatí dějepravci Ti, slavný národe český, tají i noviny další a ještě daleko epochálnější: Historické vítězství sedláků u Chlumce totiž přežili hned najednou tři slavní hrdinové! Jejich jména měla býti již dávno vytesána alespoň do mramoru v pražském metru. Jmenují se: J. Santus, B. Metylka a E. Dryják! Díky zcela zvláštnímu genetickému vybavení a pravidelnému cviku v požívání piva pochybných značek, stal se organismus těch reků natolik odolný, že dokonce přežil i těžký metylalkoholový šok!
ooooo Bohužel, právě na tyto bohatýry čekal osud naolik nespravedlivý a strašlivý, že záviděli i svým padlým druhům. Pod falešnou a průhlednou záminkou notorického opilství byli tribunálem - poplatným, jak jinak, habsburskému dvoru - všichni tři nespravedlivě osouzeni k doživotnímu exilu až pod tatranské velehory...! Vstříc útrapám v nebezpečném, liduprázdném a nehostinném hornouherském kraji se nešťastníci hrdě odebrali i se svými plačícími manželkami a hořekujícími dítky...
ooooo Hle, slavný národe český, jak grandiózní jsou tvé utajované dějiny! A tato kratičká výprava do džungle zašlých věků nechť působí jako výzva nemnoha statečným historikům: Vytrvejte, hrdinové, ve své odvážné a mizerně placené práci! Dál pomáhejte pravdě ven z pralesa lží, omylů a pomluv! Vždyť v případě bitvy u městečka Chlumce jen podlézvý ponocný Král způsobil tu strašlivou národní katastrofu a celé generace českých školáků, učitelů, vědců i politiků byly nestoudně klamány a nikdy nezvěděly o slavném vítězsví svých selských předků.
ooooo Proradní dějepravci! Nyní se postavte pravdě v tvář a nahlédněte: Jak mohli být čeští sedláci v bitvě u Chlumce na hlavu poražení, když pouhých pět let po jejich údajně ztraceném boji Marie Terezie, jak byla přislíbila, slavnostně zrušila nevolnictví?! Císař Leopold dva roky nato dokonce nařídil povinnou školní docházku! A v kalendářích si snad dnes čteme august - anebo srpen?

MARX A ENGELS PÍŠÍ "TAJNÉ DOLOŽKY KOMUNISTICKÉHO MANIFESTU"

ooooo Co proradně zatajovali a cenzurovali habsburské vrchnosti posluhující profesoři nezůstalo utajeno pronikavému zraku i bystrému úsudku odbojných a vědeckých filozofů. Skvělého vítězství sedláků u Chlumce si jako první nepovšiml nikdo jiný nežli samotní Marx a Engels!
ooooo Slavné materialisty obzvláště fascinovala rychlost se kterou hrstka sedláků skoncovala s nevolnictvím, opěrným to sloupem tisícileté feudální říše. Neméně touha prostého českého lidu po vzdělání, základním to předpokladu budoucí vědecko-technické revoluce, vzbudila úctu vědeckých dialektiků.
ooooo Marx s Engelsem nelitovali svých sil a vědeckou analýzou evropské ekonomiky, hunanistických tradic a revolučních zvyků se dobrali k logickému a kategorickému konci: Také první komunistickou revoluci v dějinách neprovede nikdo jiný nežli...Češi!!! Nenápadným poukazováním na hospodářskou vyspělost Albionu pak mistrně sváděli zrak buržoazních špiclů z kontinentu a jen málokdo správně tuší, že právě kvůli tomu Marx sepisoval celý Kapitál.
ooooo A jakže proběhne dle Marxe a Engelse onen pád trouchnivé buržoazní společnosti? Jen nemnozí zasvěcenci vědí, že veškerá a přesná chronologie budoucího krachu kapitálu, odebírajícího se smutně na smetiště dějin, je již naprosto vědecky popsána! Tvoří intelektuální vrchol veřejnosti zcela neznámých "Tajných doložek Komunistického manifestu" čili TDKM!!!
ooooo Přesné a přísně utajované místo, kde se dnes TDKM nacházejí, nám Ruda, bohužel a možná, prozradí až na konec. Nicméně v tuto chvíli se ví přesně: Marxem a Engelsem je tu, shodou okolností již v prvém dílu a dokonce hned na straně tisíc, nula, nula, jedna, doslova napsáno: "Na nádherný den 1. máje vypochodují do pražských ulic šiky proletářů. Na klopě rudý karafiát, v levé ruce rudý prapor s kladivem a srpem. A s nenápadnou puškou na rameni počnou toho dne Češi rezolutně a bez bázně i hany demonstrovat za zásadní reformu v kalenáři"...
ooooo Úmysly českých proletářů připadají na první pohled docela neškodné a skromné. Pro šťastnou budoucnost lidstva však mají nedocenitelný význam! Vždyť bylo vědecky a zcela nezvratně prokázáno, že právě kalendářní změny - nehledě na nová jména ulic - jsou pro dělníky oněmi nejvýznamnějšími vymoženostmi velikých revolucí!
ooooo A právě z toho důvodu nebudou mít pochodující Češi ani pravé ruce prázdné! Pevným dělnickým stiskem v nich sevřou a vztyčí historické trnsparenty: ,,Žádáme náš dělnicko-rolnický měsíc: ´´srpen a kladiven´´ (15 a půl plus 15 a půl dne)!" A ihned poté co otylí fabrikanti podlehnou solidárním masám, změní se české kalendáře takto: "...červen, červenec, srpen a kladiven (15 a půl plus 15 a půl dne), září, říjen" atd! Tímto okamžikem člověčenstvo, aniž co tuší, nastoupí radostnou cestu do bájného komunismu. (Informace čerpány z TDKM, díl číslo 1, str. 1001).

BEDŘICH ENGELS: "NĚMECKO, TO JE BÖHMEN UND MÄHREN!"

ooooo Obzvláště revolucí permanentně těhotný den 1. máje, vědecky stanovený jako termín komunistické revoluce, dokládá genialitu obou dialektiků, zejména Egelse. Což v tento opojný den kdy, láska přemáhá vše živé a občané - neburžuj, buržuj - jsou si blízcí jak nikdy v roce ač v drtivé většině úplně opačného pohlaví, by imperialista svedl odolat? Může snad vykořisťovatel v takový nádherný den a hledící ještě v ústí pušek, sobecky trvat na svém kapitálu?...
ooooo I přesný letopočet prvního kroku vstříc komunismu byl vědecky odvozen. Sice s obtížemi, zato metodou hodnou Ceny Nobelovy: Dlouhodobým studiem reakcí statisíců rosniček, pravidelným výzkumem veřejného mínění v Čechách a brilantní statistickou analýzou dospěli Marx a Engels zcela exaktně k - českému lidu poněkud povědomému datu - 1. 5. 1890.
ooooo Hluboce se ovšem mýlí ignoranti, kteří se domnívají, že termínem Češi snad Engels mínil obyvatele Böhmen und Mähren! Kdeže, bídní nevzdělanci! Tuto líbeznou krajinu oplývající mlékem a strdím měl proslulý dialektik jednou a provždy za ryze německou provincii a do konce života odmítal chápat potrhlé profesory germánského původu - v "Neue Rheinische Zeitung" je tepán jakýsi Jungmann, násilně roubující vůkol Moldau jakési nevkusné slovanské nářečí.
ooooo Podrobné studium TDKM vede ke zcela jednoznačnému závěru: Za pravý a slavný český národ nepovažoval Engels nikoho víc a nikoho méně, než právě ony tři rody...gazdující kdesi pod Kriváněm! I méně gramotný občan by se o tom přesvědčil dle překrásného obrázku staročeského bači, zobrazeného v prvním díle TDKM hned na druhé stránce, osobně kolorovaném patrně samotným Marxem a chromologicky umístěném hned za věrnou podobiznou známé oběti vědeckého bádání, J. von Notorice.
ooooo A ač je to neuvěřitelné, vědecká předpověď Marxe i Engelse se skutečně málem a přesně do puntíku vyplnila...

NA PRAHU!

ooooo Bloudící kolo dějin konečně určilo správný azimut. Nad Tatrou se blýsklo, hrom divoce zabil a vědou předurčeným revolucionářům neušlo, že jakási historická chvíle se blíží. Také podivný neklid místních rosniček a zvláště jejich masové kvákání, připomínající ozvěny výstřelů na barikádách, hovořily jasnou řečí. Vypoulená očka skokanů pozorujících zapadající slunko o místu budoucí revoluce rovněž leccos napovídala.
ooooo I počali se všichni tři potomci vítězných sedláků pídit po metropoli, která by měla tu slávu okusit a jako první a navždy vstoupit do dějin. Jméno jim prozradily krčmářovy karty a lepá, v pestrý šat oděná, kartářka. Praha!!! I putovali mladí Metylka, Santus a Dryják nenápadně po hornouherském kraji a jali se vyzvídat, jakou vlastně řečí se v tom osudovém velkoměstě hovoří. Leč odpověď jejich krajanů byla vždy stereotypní a nesrozumitelná.
ooooo Otráveni tím věčným "Nem tudom!" ztráceli Metylka a jeho druzi všechnu naději, když náhodou přibyli do skromého domku Janka Kollára. Slavný jazykotepec jim svou rodnou a oblíbenou češtinou prozradil, že v některých pražských krčmách se někdy mluví dokonce i česky. Jeho přítel Šafařík tu radostnou zvěst potvrdil, a také plynnou českou mluvou! Revoluce - nerevoluce, rozradostnění revolucionáři se rozhodli pobýt u Kollárů až do konce hodů, aby si doplnili mezery v české gramatice.
ooooo Když do onoho historického dne 1. 5. 1890 zbývalo již jen kratičkých devět roků a u Kollárů nezbývala ani skýva chleba, vypravili se všichni tři revolucionáři konečně v matičku měst. Je ještě třeba dojednat revoluční strategii a taktiku a také se chtěli trochu popást zrakem na historické kráse města, které při té strašlivé vřavě přijde dozajista vniveč. Za košilky si ukryli šifrované pozdravy od Kollára a Šafaříka pro Nerudu a pak každý zvlášť, třemi různými cestami, konečně vyrazili západním směrem. Navýsost nelehký a tajný úkol - dopravit do města tři soudky se strategickou tekutinou - hrdinně splnili někteří z nich.

DOKONČENÍ

Radujte se, pražané!


N e t S o c a n - BIBLIOTÉKA - Josef Nemo Švejk