NETSOCAN
Číslo 1 --LEDEN 2005---Ročník IV.
Jsou čeští politikové amatéry?


ooo Každá pracovní činnost - ať jde o práci pekaře, houslaře či lékaře - může být vykonávána buď dobře nebo špatně. Má-li být vykonávána kvalitně, musí dotyčný pracovník podat stoprocentní profesionální výkon.
ooo Aby mohl odvést stoprocentní profesionální výkon např. lékař, musí mít pochopitelně stoprocentní znalosti týkající se léčby; avšak navíc ještě musí znát spoustu dalších souvisejících informací. Všechny potřebné vědomosti nabude studiem v příslušné vzdělávací instituci, která sama o sobě je vysoce organizovaným subjektem.
ooo Toto odborné a přitom i všestranné školení a absorbování předávaných zkušeností pak vede k formaci dalších a vyšších intelektuálních atributů zcela nezbytných k podání profesionálního výkonu - vyvíjí se úcta k pravdě, k faktům a samozřejmě i úcta k lidské bytosti. Stručně řečeno - vzniká a rozvíjí se specifická profesionální etika, která všechny odborné informace integruje do širšího a kvalitativně vyššího kontextu.
ooo Pokud pak adekvátně vyškolený lékař nepodá stoprocentní profesionální výkon, příčiny tohoto selhání často spočívají v defektním charakteru.
ooo O stejný terapeutický výkon - např. léčbu nádoru - se může samozřejmě pokusit i laik; ale poněvadž nedisponuje oněmi speciálními i souvisejícími znalostmi, a navíc nevnímá ani příslušnou profesionální etiku, pak pacienta nejspíše poškodí.
ooo Nyní nastává čas pokusit se o fikci onkologické kliniky, jejíž ředitel by propustil své odborné lékaře a nahradil je renomovanými osobnostmi jiných profesí - světoznámými fyziky, chemiky, biology, filosofy atp. Takovéto opatření by zjevně vyvolalo pobavený úžas veřejnosti a samozřejmě i zoufalý úprk pacientů z této „renomované“ kliniky.
ooo Ačkoliv předchozí fikce připadá absurdní a naprosto nereálná, přesto v našem státě jakási obdobná "klinika" existuje; "klinika“, kde pacienti nejen trpí, ale navíc tu jsou okrádáni o své orgány i o peníze, a kteří navíc nemohou uprchnout. Avšak nikdo proti tomu nic nepodniká, neboť nechápe, že prakticky žádný pracovník této instituce nemá příslušné odborné vzdělání, že tudíž nemůže disponovat ani adekvátní profesionální etikou a v důsledku toho všichni podávají více či méně neprofesionální výkon.
ooo Touto bizarní a gigantickou „klinikou“ je dokonce celá Česká republika, poněvadž v její exekutivě, legislativě atp. nefungují političtí profesionálové nýbrž laičtí politikové.
ooo Lze samozřejmě namítnout, že drtivou většinu ministrů, poslanců, senátorů i jejich kolegů na krajské úrovni tvoří vysokoškolští absolventi, kteří sice nemají ucelené politologické vzdělání, ale jsou schopni si příslušné informace osvojit nebo si nejmout poradce a mnozí z nich, jako např. ekonomové, v jedné z politologických disciplin i graduovali.
ooo Tento poukaz lze akceptovat – navíc i při vědomí, že politologie z důvodů absence dominantní metody i nepřítomnosti jednotných principů dosud nenabízí žádné konečné odpovědi, a tudíž vede k názorovému pluralismu - pouze jako výjimku. Výjimku pro případy zvládnutí celého oboru a nikoli jen absorbci parciálních informací. Jako výjimku potvrzující pravidlo, že politikové bez uceleného politologického vzdělání de facto nemohou vědět co to je profesionální a perfektně odvedená politikova práce, nedokáží takové dílo ani patřičně vnímat a těšit se z něho – podobně jako se lékař těší z každého uzdraveného pacienta, a nemohou ani vnímat adekvátní profesionální etiku, bránící jim chovat se neeticky.
ooo V zásadě jde o velice závažný problém neboť představa kultivované politiky bez existence profesionální etiky je čirou utopií. Důkazem toho je vysoce tristní situace české politické scény a to jak na vnitrostranické tak celospolečenské úrovni, kterou nelze vysvětlit všeobecným deficitem charakterů.
ooo Zmínit lze masové porušování stanov v případě neusnášeníschopné účasti na schůzích místních organizací - autor se ovšem považuje kompetentní toto konstatovat pouze v rámci ČSSD - které vede k popření legitimity jejich usnesení a samozřejmě i k popření legitimity jimi zvolených osob či orgánů apod.; jindy je deformován smysl činnosti mnohých institucí, mj. i Masarykovy dělnické akademie, která zcela opustila své původní poslání, tzn. politologické vzdělávání členů ČSSD, třebaže v jejím vedení vždy fungovaly politické špičky ČSSD.
ooo Hrůzostrašná je pak téměř všeobecná zkorumpovanost politiků, neprojevující se pouze jejich provázaností s ekonomickými a ostatními subjekty, ale i nemravnými rozhodnutími nejrůznějších orgánů či komisí kryjících delikventy z vlastních politických stran a někdy dokonce i příslušníky stran konkurenčních z důvodů "politických byznysů", atp. Tato politicky neetická praxe pak ústí v nemravné počínání ve sféře ekonomiky, mezinárodní politiky, atp. Kvalita české ekonomiky není hodnocena dle rozvoje, vzrůstu a expanze českých podniků do zahraniční, ale téměř naopak - za úspěch české politiky se dokonce považuje i anexe českého rodinného stříbra zahraničními ekonomickými subjekty...
ooo Tradičním pokleskem politických vůdců po dobytí moci bývá uzavírání kompromisů, které jsou fakticky zradou stranického programu nebo i ideologie. Nejmenovaný významný polistopadový politik ČSSD vášnivě oponoval Klausově kupónové privatizaci koncepcí participativní ekonomiky. Pak se stal premiérem a na zaměstnanecké akcionářství dočista „zapomněl“. Zradil tak dokonce svůj vlastní program i ideje, což se běžně nevidí.
ooo Jiným symptomem tristního stavu české politiky je tolerance k diletantské činnosti médií nebo k nedemokratickým a netransparentním politicko-ekonomickým strukturám např. k zednářství.
ooo Last but not least, zmínit je třeba i z politického hlediska naprosto směšné tresty za korupci a další trestné činy či dokonce zločiny jejichž pachateli jsou policisté, nebo i osobnosti z řad justice popř. politiky. Takováto praxe namísto kultivace společnosti vede jen k její další erozi.
ooo Neutěšený stav české politiky má pochopitelně i specifické historické kořeny: přerušení demokracie v roce 1948 a krátká doba trvání české neodemokracie po roce 1989.
ooo Odtud vzešlo i další české specifikum - poměrně vysoká účast mladých lidí v nejvyšší české politice. Čili občanů, kteří ještě neabsolvovali zásadní životní cykly jako výkon své původní profese, založení rodiny a výchovy dětí; občanů z hlediska praktického života ještě nevyzrálých, nemoudrých. Politická činnost nezralých lidí nemůže společnosti nepřinést stejně negativní důsledky jako požití nezralého ovoce, byť se manifestují rozdílně. Moudrost, rodící se z mnohých životních zkušeností především brání opakování zásadních chyb; mladí politikové s absencí takových zkušeností a s dosud nevyzrálou hierarchií hodnot mohou tyto osudové - poněvadž v nové situaci někdy i nevratné - omyly snadno opakovat.
ooo Tím vůbec není voláno po likvidaci, nýbrž po pečlivém ošetření elementárních občanských práv mladých politiků, kteří by v případě nesouhlasu s adekvátním opatřením v stávajících politických stranách – spočívajícím logicky v stanovení nejnižší věkové hranice asi 40 ti let pro výkon vnitrostranických i veřejných funkcí od krajů výše, měli plné právo založit stranu či politické hnutí mladých.
ooo Jako systémové řešení - které by ve značné míře odstranilo amatérství i nemorálnost z české politické scény se nakonec nabízí prohloubení původních záměrů dělníka Steinera a profesora Masaryka, zakladatelů Masarykovy dělnické akademie.
ooo Skutečný smysl politologického vzdělávání všech občanů, kteří se chtějí v politice – čili i v samosprávě - angažovat, totiž nelze vidět v pouhém předávání informací; jeho nejvýznačnějším efektem by měl být zrod profesionální politické etiky a její další rozvoj a kultivace. Z toho důvodu by se garantem kvality tohoto vzdělávání, formálně zakončeného udělením příslušného certifikátu, měla stát akademická obec.
ooo oAbsence této zušlechťující praxe je patrně největší příčinou faktu, že čeští občané při hodnocení renomé různých povolání kladou – a zcela oprávněně - české politiky na úroveň uklízeček.
ooo
ooo

František Stočes
16. ledna 2005
(Článek vyšel ve zkráceném znění 16. ledna v 58 čísle bulletinu 3D)

NETSOCAN