NETSOCAN
Číslo 1 -- LEDEN 2007 --- Ročník VI.
O nezbytnosti moderního stranického deníku ČSSDUvádíme kopii zápisu o návrzích na zřízení moderního stranického deníku CSSD i možnostech jeho financování a proběhlé diskuzi. Jména diskutujících přátel (oslovení členů ČSSD - jsou vypuštěna; s výjimkou členů ASD.

Příloha k zápisu ze společné schůze MO ČSSD Nové Město a Nuselské údolí-Vyšehrad, na Praze 2, konané 6. prosince 2006.

V diskuzi v bodě Různé vystoupil člen MO Nové Město F. Stočes s návrhem, aby ČSSD obnovila vydávání stranického deníku. Jako argumenty uvedl:

- Stranický deník je nezbytný pro flexibilní zveřejňování aktuálních a nezkreslených stanovisek představitelů ČSSD. Z projevů či tiskových konferencí média vybírají pouze – a někdy zcela účelové – fragmenty a výsledkem může být i dezinterpretace skutečných stanovisek.

- Stranický deník ČSSD by tak přispěl i k objektivnějšímu názorovému klimatu v ČR jednak tím, že by sám přinášel objektivnější informace a navíc by tím donutil existující média k pravdivější informovanosti. Tím by se zlepšila i pozice ČSSD, neustále oslabována neobjektivitou médií. Příkladem je aktuální povolební atmosféra, kdy média vytvořila všeobecné povědomí, že za půlroční bezvládí i jeho důsledky odpovídá ČSSD (jako potížista) a J. Paroubek (jako démon i personifikace ČSSD), což se pochopitelně obráží v trendu voličských preferencí.

- Stranický deník je nezbytný pro komunikaci ČSSD s občany (i voliči) z chudších vrstev s perspektivou rozšíření voličského „hard core“.

- Stranický deník je naprosto nezbytný pro samotnou funkci vnitrostranické demokracie dle principu, že demokracie = diskuze. Pokud neexistuje mediální platforma pro takovou diskuzi, není možná ani diskuze a tudíž chybí demokracie.

- Pokud by byla v ČSSD zastupitelská forma vnitrostranické demokracie rozšířena (vnitrostranickým referendem) o demokracií přímou, pak je existence stranického deníku zcela nezbytná.

- Stranické deníky zanikly proto, že přestaly být platformou svobodné vnitrostranické diskuse a změnily se ve věstníky názorů vedení stran ze kterých – prostřednictvím autocenzury - nesouhlasné, nepohodlné či odlišné názory postupně mizely. Zánik stranických deníků – a to nejen v případě ČSSD - lze tudíž chápat jako jeden ze symptomů degenerace demokracie uvnitř politických stran. Obnovení stranického (stranických) deníků lze v tomto kontextu vidět i jako krok k renesanci vnitrostranické demokracie.

- Zásadní podmínkou smyslu i další existence vnitrostranického deníku nutno považovat to, že nebude (stranickým vedením) cenzurovaný (např. nepublikováním příspěvku)! Což nevylučuje redakční zásahy z hlediska novinářské kultury atp.; to vše lze dnes realizovat formou webové přílohy.
---------------------------------------------------------------

Poté Stočes předložil k úvaze následující 4 varianty možné realizace stranického deníku ČSSD (uvedena je i diskuze k návrhům):

1) ČSSD by iniciovala zřízení veřejnoprávního deníku dotovaného ze státního rozpočtu, jehož přílohy by tvořily autonomní stranické deníky všech parlamentních stran, popř. všech stran, které ve volbách získaly alespoň 1% hlasů, plus odborů atp. Jako vhodný název pro takový deník lze považovat např. České fórum.

Př. A: ODS na to nepřistoupí, poněvadž má mediální prostor dostatečně ošetřený a vydává i vlastní tiskoviny.
Př. Stočes: Tím spíše bychom měli o vlastní stranický deník usilovat.

2) V případě neúspěchu varianty 1 se ČSSD pokusí o dohodu se všemi subjekty (politickými stranami a odbory atp.) ochotnými na projektu Českého fóra participovat. Možnosti vícezdrojového financování: dotace ze státního rozpočtu, z fondů EU, ze stranických rozpočtů, získání inzerentů, sponzorů.

3) České fórum by – po zajištění financování - vydávala ČSSD spolu s odbory.

Př. B: Nevedlo by to k rozkladu odborů? Navíc si každý schopný člověk dnes dokáže potřebné informace najít na internetu.

Př. Aster: Oponuje argumentem, že drtivá většina občanů z chudších vrstev, jejichž zájmy ČSSD hájí – a tedy i našich voličů - internetem nedisponuje.

4) České fórum by vydávala ČSSD spolu s KSČM (a dalšími zájemci) na bázi Haló novin (zatím jediného masovějšího stranického deníku vydávaného KSČM s prodělkem asi 28 milionů Kč. ročně).
Musela by tomu ovšem předcházet ochota KSČM transformovat Haló noviny na veřejnoprávní deník v tom smyslu, že by titul zněl (např.) České fórum a titul Haló noviny by nesla autonomní vnitrostranická příloha KSČM. Titul autonomní vnitrostranické přílohy ČSSD by mohl znít Právo lidu (pokud již ovšem nebyl „zašantočen“).

Př. A(?): Takováto spolupráce s KSČM je pro ČSSD nepřijatelná a zakázána bohumínským usnesením.

Př. Stočes: Situace se mění a pokud např. ODS utvoří předvolební koalici s KDU-ČSL, ČSSD ztratí reálnou možnost vyhrát parlamentní volby a bude muset nějak reagovat. KSČM je legitimní levicová strana disponující potenciálem až 20% hlasů ve volbách a pokud bude i legální pak rezignaci ČSSD na tento koaliční potenciál lze chápat i jako politickou naivitu. (Na názory typu - KSČM je proti NATO – lze reagovat argumentem, že takovýto postoj je politicky zcela legitimní).

Př. C: Považuje za vhodnější aby vnitrostranický deník ČSSD vycházel jako příloha deníku Právo.

Př. B: S tím nebude souhlasit ani vydavatel, ani inzerenti deníku Právo.

Př. Stočes: Neodmítá myšlenku s tím, že soc. dem. vnitrostranická příloha musí být zcela autonomní a kvalitativně se naprosto lišit od předchozí soc. dem. „inzertní“ přílohy, která zcela rezignovala na svobodnou vnitrostranickou diskusi.

Stočes navrhuje, aby námět př. C byl připojen k předchozím 4 verzím jako další alternativa.

5) Vnitrostranický deník ČSSD - pod názvem např. Právo lidu – může být po dohodě s vydavatelstvím deníku Právo vydáván jako autonomní příloha (včetně přílohy webové) deníku Právo.
----------------------------------------------------------------------------

(V této fázi schůze obou MO z důvodu časové tísně skončila a př. Stočes byl - poté, kdy argumentoval, že chybí výstup z jednání o tomto bodě - předsedou MO (C) požádán, aby z jednání o tomto tématu vypracoval podrobnější přílohu k původnímu zápisu ze schůze, která bude předložena k projednání na schůzi OVV. Poněvadž vystoupení předkladatele bylo z časových důvodů pouze spatra a stručné, je tento zápis doplněn i o další informace).

Vypracoval: František Stočes, MO Nové Město, ČSSD Praha 2.
10. 12. 2006.


frs
7. ledna 2007

NETSOCAN