NETSOCAN
Číslo 1 -- LEDEN 2009 ---Ročník VIII.
Otevřená výzva váženým zákonodárcům a ústavním činitelům ČR


Doktoři (za uzdravení společnosti) ve spolupráci s lékaři i pacienty,
IČ 71339442, korespondenční adresa: Vítězná 50, 36009, Karlovy Vary

Dne: 16.12.2008 Karlovy Vary

Vážené dámy, vážení pánové, zákonodárci a ústavní činitelé,

Věc:
Žádost o generální revizi zdravotní reformy - viz níže

Žádáme řešení dětské epidemie závislosti na tabákových výrobcích (Dg. F. 17.2) a začlenění řešení do nově koncipované zdravotní reformy.


Dne 30/XI 2008 se pod záštitou politického hnutí Doktoři (za uzdravení společnosti) konal seminář k probíhající reformě zdravotnictví za přítomnosti odborníků i laiků, s účastí lékařských i občanských zástupců (pacientů).

Jeho obsahem byl rozbor plánované přeměny zdravotnické soustavy, jak se zrcadlí v řeči 7 navržených zákonů, a její hrozby. Výsledkem rozpravy pak rozhodnutí vyzvat pravomocné, aby ji odmítli.

Závěry: 1. Akciová podoba se pro zdravotní pojišťovny nehodí, a to pro motivaci ziskem, který je smyslem akciové činnosti, snadnou převoditelnost a chabé ručení. Jako neveřejné by navíc byly přístupné jen vyvoleným. (Právě střet vztahu důvěry se ziskem je důvodem, proč se zdravotní pojišťovny v Evropě provozují jako neziskové společnosti veřejnoprávní povahy.)

2. Vládou soukromých pojišťoven nad veřejnými zdroji (v Evropě neobvyklou) by se snížila průhlednost a zvýšila nákladnost provozu. Soukromé pojišťovny by si vybíraly mladé a zdravé, aby co nejvíce ušetřily. Odliv zisku z veřejných prostředků (povinných odvodů zdravotního pojištění, jež pojišťovnám plynou ze zákona) by se pak nedostávalo v péči o nemocné.

3. To by vedlo k zvyšování celkových zdravotních výdajů, nekontrolovanému nárůstu spoluúčasti pacientů a snižování rozsahu (z veřejného zdravotního pojištění) hrazené péče.

4. Kdyby se jasně nevymezily, zákonně neukotvily, standardy zdravotní péče, její jednotný výklad by zanikl, a tak by nebylo zaručeno, na co má každý nárok ze zdravotního pojištění. Solidarita soustavy by zanikla.

5. Zavedením plánů řízené péče by pojišťovna sama nemocným i lékařům určila, kde a jak se budou smět léčit a zda bude jejich léčba uhrazena. Svobodná volba lékaře by zanikla a lékařství přestalo být svobodným povoláním.

6. Stát. (ministerstvo), by se předáním úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami vzdal své veřejnoprávní povinnosti dohlížet i možnosti účinně ovlivňovat zdravotnictví, jehož jakost zaručuje ústavou a za něž nese i mezinárodní odpovědnost.

7. Ještě nevhodnějším je akciové pojetí fakultních nemocnic. Kdyby se proměnily též ve výrobny zisku, nejtíže a logicky proto nejdráže. Nemocní by se stali obtížným břemenem i pro ně. V roli služky místo paní by pak universita nemohla rozhodovat o úrovni výuky ani o povaze výzkumu (proměněného v pouhý nástroj zisku).

8. Návrh umožňuje, aby majitel zdravotnických zařízení, následně dodavatelských firem, vlastnil i zdravotní pojišťovny. Vedle vodorovných monopolů (místních, krajských, případně státních) by vznikly svislé koncerny. Majetkové propojení by vyvádění peněz ze soustavy zdravotního pojištění dále usnadnilo.

9. Nestandardní je i sám způsob, jak se změna veřejně pojednává. Kouřová clona podružného střetu (o poplatky), ostouzení zdravotníků a mlha falešného „reformního“ řečnictví menšiny neodpovědných zákonodárců má zakrýt její podstatu: Jde o cestu k plošnému výprodeji českého zdravotnictví do rukou mocných hospodářských skupin a lze se domnívat, že přímo na jejich zakázku.

Podaří-li se tento nebezpečný pokus, pocítíme to všichni, lékaři i pacienti, zdraví společnosti. Cesty zpět už ale nebude.

Nedílnou součástí reformy musí být řešení dětské epidemie závislosti na tabákových výrobcích (Dg. F. 17.2)

Denně v České republice začne kouřit nejméně sto dětí, nejčastěji ve věku od devíti do dvanácti let. Statistiky ukazují, že v roce 2007 stoupl počet dětí závislých na tabáku na 1 150 000! Užívání tabákových výrobků dětmi je legální, bez legislativního omezení. Zákon sice zakazuje prodej tabákových výrobků dětem do 18 let, podávání tabákových výrobků dětem však není nikterak omezeno a mohou jej legálně konzumovat třeba od narození. Závislost na cigaretě je srovnatelná se závislostí na heroinu.

Nikotin přesto není zařazen do seznamu návykových látek, který je přílohou k zákonu č. 167/1988 Sb. Tabákové výrobky jsou také drogou startu. Těžko dealer nabídne cigaretu hašiše nebo marihuany dítěti, které tabákové firmy ještě "nenaučily" perorálnímu příjmu drog – šlukování, tak vzniká sekundární závislost na tentokrát nelegálních drogách a konečně terciární na léčivech pro nemoci z kouření. Přestože velké tabákové firmy, včetně Phillip Morris, byly v roce 2006 federálním soudem USA shledány vinnými ze zločinného spolčení, v naší zemi se ve spolupráci s Ministerstvem školství a tělovýchovy ČR podílejí na výchovných programech dětí. Návyk na tabákové výrobky děti získají již po několika týdnech experimentování s cigaretami. Inhalace tabákových výrobků způsobuje prokazatelně desítky velmi závažných chorob. Působení tabákové lobby stojí české národní hospodářství ročně 80 miliard korun – zdroj: vědecká rada ČLK. (Pro představu by se za tuto částku dalo každý rok postavit kvalitní bydlení pro 200 tisíc osob.) Tabákové firmy nemají povinnost uvádět na svých výrobcích složení drogy ani známé dopady této závislosti na lidské zdraví. Zákon zakazující reklamu na tabákové výrobky je masivně obcházen vkládáním tabákových reklam přímo do filmů (včetně filmů pro děti) a televizních pořadů. Fotografie celebrit (dětských vzorů) s cigaretou, jsou běžnou součástí všech volně dostupných atraktivních tiskovin. Naši zákonodárci přitom mají k dispozici 120 000 vědeckých studií, prokazujících devastační důsledky epidemie závislosti na tabákových výrobcích na celou společnost. Naše ústava garantuje dětem ochranu zdraví a života, přesto naši zákonodárci a vláda, v rozporu s ´ústavou ČR, nechrání zdraví českých dětí před tabákovými výrobky. Z hlediska lékařského i právního je závislost na tabáku samostatná nemoc, epidemicky rozšířena mezi dětmi a jejímu dalšímu šíření je třeba neprodleně zabránit!

1. Začlenění řešení dětské epidemie závislosti na tabáku (Dg. F.17.2), do připravovaných zdravotních reforem.

2. Neprodlené zavedení povinnosti zveřejňovat obsah chemických látek v tabákových směsích a všech známých zdravotních důsledků z kouření na každé krabičce s tabákovými výrobky či přílohovým letákem.

3. Zařazení nikotinu a tabákového kouře do seznamu psychotropních a omamných látek, který je součástí příloh k zákonu č. 167/1988 Sb., o návykových látkách *5. Doposud z hlediska práva není nikotin v Česku návykovou látkou, ačkoliv vytváří silnou závislost, což je řádně prokázáno už desítky let!

4. Okamžité stažení nápisu "Kouření může zabíjet" z tabákových výrobků, neboť je neetické a jeho právní dopady stěžují vymáhání náhrad škod, způsobených státu i občanům tabákovými firmami.

5. Průběžné soudní vymáhání národohospodářských ztrát z tohoto šíření nemoci po tabákových firmách, nikoliv postižených občanech! Požadujeme také vymáhání národohospodářských škod zpětně za celé období, kdy tabákové firmy neuváděly na svých výrobcích, že způsobují u uživatelů těžkou závislost, ani veškeré známé zdravotní důsledky této závislosti. Stát by tak každoročně uspořil desítky miliard korun náhrad a tím jistě motivoval tabákové firmy, aby dále v zemi neškodily, pokud by je přivedl k právní odpovědnosti. Existuje odůvodněný právní názor, že zpětně by šlo získat navíc nejméně 740 miliard korun do státní pokladny!

6. Ukončení veškeré stávající spolupráce státu s tabákovými firmami na vzdělávání českých dětí. V roce 2006 Federální soud USA uznal velké tabákové firmy vinné z porušení zákona o zločinném spolčení. Nepřejeme si, aby firmy obchodující klamem nemoci, utrpení a smrt dětem, se podílely jakkoliv na jejich vzdělávání.

7. Ukončit obcházení zákazu reklamy tabákových výrobků jejich umísťováním do atraktivních filmových příběhů. Požadujeme jasná upozornění na důsledky kuřáctví před mediální prezentací užívání cigaret a tabákových výrobků, kterou vědci prokázali jako hlavní prvek při získávání nových dětských kuřáků.

8. Pravidelné informace ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích o dětské závislosti na tabáku a jejich důsledcích. Tabákové firmy totiž prostřednictvím veřejnoprávních médií propagují své jiné své produkty, (například potravinářské či oděvní), čímž dochází ke střetu ekonomických zájmů.

9. Požadujeme podání k ústavnímu soudu se žádostí o posouzení současného právního stavu ochrany zdraví a života dětí před epidemií závislosti na tabákových výrobcích.

Požadujeme odpověď v zákonné lhůtě a těšíme se na spolupráci

V úctě za hnutí Doktoři (za uzdravení společnosti) IČ: 71339442, Vítězná 50, 36009, Karlovy Vary - Doktoři za uzdravení společnosti , info@doktori.tv a stále přibývající signatáře

MUDr. Berenika Podzemská v.r
MUDr. Jaroslav Žák v.r.
MUDr. Vít Baloun: v.r.
mobilní tel.: 776620161

*Pro interaktivní verifikační zdroje z důvodu rozsahu je zřízena doména nekurte Signatáři výzvy k 16. 12. 2008 (aktuální stav podpisů je k 16.12.20078 – verifikace podpisů Brno: Wpublisher.cz, Praha: Spider.cz)

MUDr. Berenika Podzemská -, MUDr. Miroslav Škapík CSc. - lékař, MUDr. Jiří Votruba Ph.D. - lékař, MUDr. Martin Engel - předseda LOK, Mgr. Miloš Máca - ČLK, MUDr. Jiří Morávek - praktický lékař, MUDr. Lenka Doležalová - úrazová nemocnice Brno, Mgr. Zdeněk Troška - filmový režisér, Mgr. Irena Vašátková - psycholožka, Mgr. Ivana Sovišová - scénáristka, Martin Škrobák - masér, Tomáš Hanák - herec, spoluzakladatel projektu Retezlasky.cz, Ladislav Vojtíšek - mediální a systémový analytik, Retezlasky.cz, MUDr. Markéta Cheníčková - lékařka, MUDr. Lubor Špidla - praktický lékař, MUDr. Vladislav Zindr - plicní lékař, MUDr. Alena Dernerová - lékař, MUDr. Miloš Derner - lékař, MUDr. Eva Polonyová - lékař, MUDr. Filip Berger - lékař, MUDr. Vít Baloun - lékař, MUDr. Jaroslav Žák - lékař, MUDr. Petr Kalina - lékař, PhDr. Miroslava Vohralíková - novinářka, Ing. Stanislav Valášek - projektový manažer, Ing. Pavel Vank - projektant, Ing. Magda Finková - MŠMT, Ing. Ivana Baloušková - projektový manažer, RNDr. Jan Kunčar - úředník, Mgr. Martina Budinská - MŠMT, Mgr. Miloš Tuček - MŠMT, Tomáš Budinský - Visual Connection, Ludmila Vitíková - úřednice, Jindřiška Princová - administrace, Ing. Naděžda Witzanyová - odborná pracovnice, Jarmila Bartáková - MŠMT, Jindřich Pikhart - invalidní důchodce, Helena Matasová - projektová manažerka, Mgr. Jindřiška Pomikálková - učitelka, Mgr. Zdeněk Hosman - ředitel školy, Mgr. Pavla Štěrbová - učitelka, Mgr. Pavla Štěrbová - učitelka, Ing. Jana Hakenová - úřednice, Zdeňka Mašková - státní úřednice, Jaroslava Bálková - úřednice, Jana Grendelová - MŠMT, Jitka Blosová - administrace, Karel Petrů - živnostník, Mgr. Miroslava Sabelová - knihovnice, Mgr. Eva Lukasová - učitelka, Mgr. Eva Flenderová - ředitelka ZŠ, Ing. Eva Rozkovcová - asistentka, Mgr. Jana Ševčenková - MŠMT, Ilona Čakovská - úřednice, Mgr. Miroslav Janoušek - ředitel školy, Mgr. Pavla Kopečková - MŠMT, Ing. Jiří Slavík - MŠMT, Alena Slavíková - důchodkyně, Ing. Helena Kohoutková - ředitelka Nadace pro radost, JUDr. Eva Formáčková - právník, Ing. Hana Novotná - učitelka, Ing. Karel Novotný - manažer, Mgr. Hana Lásková - učitelka, Ing. Michaela Lejsková - MŠMT, Eva Hamplová - referent, Mgr. Alexandra Padrtová - učitelka, Mgr. Iveta Němečková - odborný pracovník MŠMT, Ing. Helena Shanaáhová - tazatel agentury TNS Aisa pro výzkum trhu a veřejného mínění, Ing. Hana Foktová - ÚPP Praha, Mgr. Hana Blahová - MŠMT, Dr. Lenka Švábová - vědecký pracovník, Mgr. Olga Slavíčková - úředník, Hana Šroubová - úřednice, Fořtová Hedvika - knihovnice, Petra Bulíčková - referentka, Karel Sucháček - učitel, Prof. PhDr.Jan Keller, CSc. - sociolog, VŠ lektor, Prof. PhDr. Karel Rýdl - pedagog FF UPa, Ing. Olga Kostková - úředník, radka řeháková - učitelka, Iveta Němcová - referent, Ing. Pavel Princ - strojírenský pracovník, Alenka Müllerová - referent, Mgr. Zuzana Šonková - právník, Gabriela Kobzová - úřednice, Iva Malinová - ředitelka MŠ, Šárka Kuželová - ředitelka o.s.Peppermint, Ing. Lenka Menclová - projektová manažerka, Mgr.Jiří Šmejkal - ředitel školy, Mgr. Hana Chramostová - MŠMT, MUDr. Markéta Novotná - lékařka, MUDr. Vladěna Čapková - lékařka, MUDr. Milada Cihlová - lékař, MUDr. Igaz Peter - lékař, MUDr. Tereza Igázová - lékařka, MUDr. Michal Rychlovský - lékař, MUDr. Šmíd Jiří - lékař, MUDr. Dagmar Fričová - lékařka, MUDr. Václav Chládek - lékař, MUDr. Madiarková Jitka - lékařka, MUDr. Jiří Štuksa - lékař, MUDr. Blanka Pazdiorová - lékařk, MUDr. Veintfurt Marek - lékař, MUDr. Eva Spiklová - lékařka, MUDr. Tomáš Pospíšil - lékař, MUDr. Igor Karpowitz - lékař, MUDr. Helena Hattlmanová - lékařka, MUDr. Ivan Poustka - lékař, MUDr. Jan Sychrava - lékař, MUDr. Markytán Tomáš - lékař, MUDr. Ondřej Nýdl - lékař, Mgr.Bc.Adriana Haufová - projektový manažer, Radoslav Havrda - učitel, Mgr. Miroslava Kudličková - učitelka, Hana Svobodová - pokladní, Ing. Pavel Novotný - Pojišťovna VZP, a.s., Tatiana Stodůlková - telefon.operátorka, Iva Kožíková - MŚMT, Helena Elicharova - důchodce, Lenka Krajcová - barmanka, klára laurenčíková - MŠMT/MPSV, Eva Švandocvá - recepční, Zdena Hamšíková - recepční, Romana Rauscherová - PID, Mgr.Jana Králová - učitelka, Josef Ulrich, DiS - Učitel, ing. Jan Jalůvka - Obchodní zástupce, Mgr. Věra Slámová - učitelka, Monika Šmídová - vychovatelka, Květoslava Suchá - MD, Zdeňka Kuldová - učitelka MŠ, Mgr. Hana Vodrážková - ředitelka NNO, Mgr. Miroslav Roudný - ředitel školy, Tomáš Jiránek - učitel, Mgr. Dagmar Jeřábková - MŠMT, Anna Kovandová - ekonomka, Miluše Sucháčková - učitelka ZŠ, Blanka Černíková - sekretářka, vendula kubušková - student, Dana Vindušková - účetní, Zdeňka Rapantová - vedoucí škol.jídelny, Mgr.Michaela Nešporová - učitel, Mgr. Kateřina Bučková - MŠMT, Jaroslav Šmíd - zámečník, Ivana Biskupová - úřednice, Jarmila Böhmová - administrativní prac., ing.Helena Skružná - referent, Mgr. et PhDr. Světlana Durmeková - psycholožka, Hana Říhová - učitelka, vychovatelka, pan Jiří Granát - číšník, Eva Veletová - referentka, Jiřina Zachová - učitelka, Mgr. Yvona Vláčilová - ředitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Jiří Štěrba - pedagog, Hana Růžičková - ředitelka, Mgr. Hna Cinková - učitelka, Petra Velasová - soukromý učitel, Ing. Jiří Müller - předseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa, Mgr. Michal MAREK - učitel 1. stupně ZŠ, Jana Dlabková - Nadace Partnerství, mgr. Pavel Blažek - pedagog, Věra Moučková - logistika, Pavla Páralová, DiS. - finanční manažerka, MUDr. František Kotěšovec - bývalý ředitel OHS, Radek Fejfar - Logistik, Mgr.Jana Krenkelová - učitelka, MUDr. Wael El-Husseini - Lékař, David Cejpek - Technik, Mgr. Jitka Vlková - učitelka, Mgr. Jaroslava Marková - zástupce řed. školy, Ladislava Grozdanová - farmaceutický asistent, Kateřina Borecká - rodičovská dovolená, PaedDr. Zdeněk Moldrzyk - ředitel Centra psychologické pomoci, Iveta Krpelánová - učitelka 1. stupně ZŠ, Radka Konečná – vedoucí kina, Šárka Hanzalová - Farmaceutická asist, Lenka Jindřichová - kadeřnice, Mgr.Kateřina Šrámková - učitelka, Hana Benešová - dělnice, Martina Fafejtová - Mateřská dovolená, Mgr. Lucie Nagyová - učitelka, Pavla Halyová - mateřská dovolená, Ing. Rudolf Stupka - učitel, Alena Kuldová - učitelka mš, Patrik Šmíd - žák, Ladislav Velebil - důchodce, Lenka Pergerová - MD, Jiří Žihlo - OSVČ, ing.Petr Kochman - technik, Mgr. Ilona Šlosarová - učitelka, Jana Tománková - mzdová účetní, Elena Rozumková - laborantka, Lenka Kvapilová - sekretářka, Jarmila Bicanová - ČD osobní pokladník, Mgr. Pavla Hlavová - středoškolská profesorka, Jiří Rozumek - V-MECHANIKA, Mgr.Bc.Renata Komaňská - učitelka ZŠ, Mgr. Marcela Troubilová - ředitelka SOS dětské vesničky, MUDr.Hana Větrovská - důchodce, doc.PhDr. Dušan Pavlů,CSc. - VŠ pedagog, Mgr. Zdeňka Hiclová - ředitelka školy, Andrea Müllerová - Student, Mgr.Otto Friedrich - učitel, Lenka Těžká - učitelka, Zuzana Kyjovská - nno, Mgr. Radomíra keršnerová - právník, Mgr. Jana Vašicová - učitelka, Michaela Muková - kalkulant, Petr Houlík - podnikatel, Romana Šochmanová - rodičovská dovolená, Jindra Jirásková - knihovnice, Ing. Josef Švirák - učitel, Mgr. Sylva Cenefelsová - ředitelka SOS dětské vesničky, Hana Havlová - učitelka MŠ, DiS. Tomáš Kulda - Charita Červený Kostelec, Petra Manduchová - student, Mgr. Ivana Jelínková - učitelka, Ing Eva Stupková - Customer Service, Veronika Bartošová - Pěstounka, Simona Cabáková - servírka, Mgr.Lucie Oswaldová - lékárník, Bc. Tibor Hevessy - student, Jana Rezková - sekretářka, Věra Kratochvílová - státní úředník, MajerováIvana - v domácnosti, Mgr. art. Ema Ševčíková - učitelka tance, Mgr. Kata Ciganova - lektorka, Bc. Hana Červenková - speciální pedagog


frs, tučný tisk NETSOCAN
9. ledna 2009

NETSOCAN