NETSOCAN
Číslo 1 -- LEDEN 2009 ---Ročník VIII.
Zlínští sociální demokraté na cestě k totalitě?


Okresní organizace ve Zlíně vyloučila svého člena, Mgr. M Štěrbu, pro porušování Stanov ČSSD a poškozování strany. Čeho se dopustil? Jedním z jeho přestupků je, že „bez vědomí stranické organizace protestoval s transparentem proti umístění radaru na území ČR…“ M. Štěrba, jenž je členem ČSSD 8 roků, se odvolal ke krajské konferenci ČSSD, která rozhodnutí okresní organizace těsnou většinou potvrdila. Níže uvedený materiál dokazuje, že postupem obou orgánů došlo k porušení občanských práv člena ČSSD. Celá kauza je pikantnější o skutečnost, že tatáž zlínská okresní organizace odmítla vyloučit poslance M. Melčáka, který svým hlasováním v PS PČR prosadil nynější koaliční vládu ODS i její asociální program… Autor závažného textu si přál zůstat v anonymitě, což Netsocan respektuje.

Nedílnou součástí Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod. V části věnované politickým právům je v článku 17 uvedeno:
- Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem.....
- Cenzura je nepřípustná
Svobodu projevu lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
Článek 23 navíc uvádí, že občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod.

Přijetím Stanov jako interních předpisů se ČSSD zavázala k respektování výše uvedených vyšších právních norem. Nemůže tudíž postihovat občana, ale ani člena organizace z důvodů, které odporují Listině základních práv a svobod.

Zlínská organizace ČSSD svým postupem na okresní a krajské úrovni prosadila vyloučení svého člena Mgr. Miloslava Štěrby porušením jeho občanských práv, když v odůvodnění návrhu na vyloučení jednoznačně porušila jeho ústavou zaručená práva. V Nálezové zprávě Krajské kontrolní komise ze dne 19. 1. 2009, jež posloužila k učinění závěrů směřujících k vylučování, se uvádí:

Př. D. uvedl, že tyto velmi kritické a často neobjektivní články byly publikovány v místním tisku bez vědomí a souhlasu zlínské stranické organizace, čímž hrubě porušil stanovy ČSSD (část 2, čl.10, odst.3, písm. b) a poškodil tak nejen zlínskou organizaci, ale i celou ČSSD.

Dále př. D. konstatoval, že v části 2, čl.8, odst.7 písm. b) porušil M. Štěrba Stanovy ČSSD tím, že svým jednáním zpochybnil úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu, což dokladoval porušením čl.10, odst. 3, písm. b), že svými příliš kritickými osobními názory a postoji v novinových článcích, uveřejňovaných nejen na oficiálních internetových stránkách KVV, kde má každý přístup, ale především v místním i regionálním tisku, poškodil celou zlínskou organizaci ČSSD v očích široké veřejnosti.

Na to reagoval př. H. předložením kopií několika novinových článků, kde bylo přímo uvedeno „...jak nám sdělil Mgr. Štěrba...“ nebo „...podle př. M. Štěrby...“ apod. Snažil se tím doložit, že redaktoři tyto informace pro své články museli přece od někoho získat nebo měl takto prezentované články Mgr. Štěrba dementovat.“

Citovaná tvrzení použitá jako důkazní část pro zbavení členství - potlačováním práva na svobodné vyjádření – svědčí, že se navrhovatelé dopouštějí závažného porušení občanských práv zaručených Ústavou. Místo důkazů, citování myšlenek nebo tvrzení, které by naplnily skutkovou podstatu porušení interních předpisů o poškozování zájmů strany, máme co do činění jen s obecným tvrzením: „jak nám sdělil“ nebo „podle př. M. Štěrby“.

Co přítel Štěrba fakticky sdělil? Nepravdu? Proč není uvedena v Nálezové zprávě? Lze snad brát jako relevantní tvrzení o „příliš kritickém osobním názoru“ a ještě je použít jako důkaz o porušení stanov? Příznačný je i víc než hloupý „argument“ o škodících článcích zveřejňovaných na oficiálních (!) internetových stránkách Krajského výkonného výboru ČSSD.

Při jednání Krajské konference ve Vsetíně dne 24. ledna 2009 delegáti obdrželi zprávu Krajské kontrolní komise obsahující pouze výčet porušených článků a bodů Stanov ČSSD, bez jediného konkrétního důkazu o nepřípustné činnosti Mgr. Miloslava Štěrby. Pozitivní stránkou bylo, že z 90 přítomných se odmítlo připojit k vylučování 43 delegátů.

Z výše uvedeného vyplývá, že členové zlínské ČSSD nejen vážně ohrozili pověst strany jako strany demokratické a prokázali absenci demokratického povědomí, ale zejména se dopustili přestupku spočívajícím v navádění k protiústavní činnosti. Rovněž následné kroky kontrolních orgánů jsou nevěrohodné, nepodložené důkazním materiálem, který by je zmocňoval k závěrům vedoucím k vyloučení člena ze strany.

Uvedené skutečnosti mohou ve svých důsledcích směřovat k správnímu řízení o demokratické podstatě politické strany, jestliže odvoláváním se na Stanovy jsou významně porušována občanská práva zaručená Ústavou České republiky.


Příloha

NÁLEZOVÁ ZPRÁVA ZE SPOLEČNÉHO ŠETŘENÍ OKK A KKK
konaného za přítomnosti Mgr. M. Štěrby dne 19. 1. 2009

Účastníci jednání:

Za KKK Zlín: př. Jiří Haas (předseda), př. Pavel Nesvadba a Jaroslav Hrobařík, (členové), př. Romana Kozáková a Leona Foltýnová (omluveni - nemoc).
Za OKK Zlín: př. Filip Kraus (předseda), př. Jan Chládek a Karel Dvorský (členové).
Za ÚKK: př. Jiří Hába (místopředseda).
Za KVV Zlín: př. Jan Uherka (předseda).

Za protistranu pozván Mgr. Miloslav Štěrba

Průběh šetření:
Společné šetření za účasti všech přítomných zahájil předseda KKK a konstatoval, že Mgr. M. Štěrbovi bylo zrušeno členství v ČSSD usnesením Okresní konference ve Zlíně, konané 29. 11. 2008, které bylo jmenovanému 5. 12. 2008 odesláno poštou (viz příloha 1). Proti tomuto usnesení se následně dne 15. 12. 2008 M. Štěrba písemně dopisem ve stanovami stanovené lhůtě odvolal k KVV a ÚKK. Toto rozhodnutí OVV Zlín, potvrzené OKK Zlín, bylo projednáno na Okresní konferenci ve Zlíně na základě usnesení 11. Zasedání OVV Zlín ze dne 3. 11. 2008 (viz příloha 2), ve kterém v bodě 4 OVV Zlín předložil návrh Okresní konferenci na zrušení členství v ČSSD dle části 2, čl. 8 odst. 3, písm. a), b), d) a e), zejména pro soustavné a nekontrolovatelné porušování Stanov a neplnění povinností člena ČSSD dle Stanov část 2, čl. 10, odst. 3, písm. a), c) a, g). Proti tomuto usnesení OVV Zlín se písemně dopisem ze dne 21. 11. 2008 M. Štěrba odvolal k OKK Zlín, která prověřila veškeré dokumenty týkající se uvedené záležitosti, projednávané na svém 11. zasedání OVV Zlín dne 3. 11. 2008 v bodě 4 s návrhem na zrušení členství Mgr. Štěrbovi a konstatovalo, že veškeré konkrétní důvody budou předneseny na Okresní konferenci ve Zlíně konané dne 29. 11. 2008, na kterou bude M. Štěrba pozván. O zrušení členství byl Mgr. Štěrba informován doporučeným dopisem ze dne 4. 12. 2008 (viz příloha 3). OKK podle svého vyjádření neshledala na postupu OVV Zlín formálních i věcných nedostatků (viz příloha 4). Rovněž proti tomuto dopisu OKK se M. Štěrba dne 23. 11. 2008 ke KKK a ÚKK písemně dopisem odvolal (viz příloha 5), v němž žádá, aby byla posouzena pravdivost argumentace OVV Zlín předložením návrhu o jeho zrušení členství Okresní konferenci ve Zlíně. Dále uvádí předpoklad, že OKK posoudila věrohodnost argumentů OVV Zlín a konstatuje, že konkrétní informace porušování Stanov z jeho strany mu dosud, i přes urgence nebyly předloženy (viz Stanovy, část 2, čl. 10, písm. h). Obrací se proto na KKK, aby posoudila, zda OKK Zlín skutečně objektivně „prověřila veškeré dostupné argumenty“.

Předseda KKK proto vyzval předsedu př. Krause a další členy OKK Zlín k předložení písemných dokladů a dostupných dokumentů, které by na zcela konkrétních příkladech dokladovaly porušení Stanov ČSSD M. Štěrbou a to v části 2, čl. 8, odst. 7, písm. a), b), d) a e).

Důkazní část

Př. Dvorský doložil zápisem z OVV Zlín (bod č. 2), ze dne 10. 7. 2006 informaci př. Soleckého, podle níž má být tentýž den ustavena nová organizace MO Zlín II - Jižní svahy, bez předchozího souhlasu OVV, což je v rozporu se Stanovami (část 3. čl. 15, odst. 2) . Přesto se Mgr. Štěrba o ustanovení MO Zlín II pokusil a ustavující schůzi, bez předchozího souhlasu OVV, uskutečnil. OVV se následně dne 16. 10. 2006 ustavení této MO Zlín II zabývalo a k jejímu založení nakonec vydalo na mimořádném zasedání souhlas. Dále sdělil, že př. Konečný (viz příloha 6) upozornit na podstatný fakt, že ze zápisu z mimořádného jednání OVV Zlín byla, proti původnímu usnesení, odstraněna dodatečně př. Soleckým část textu (viz přílohy 7 a 8) , kde se uvádí, že pokud MO ustavena nebude, zvažují její členové, uvedení na kandidátce do městského zastupitelstva, o případném odstoupení.

Mgr. Štěrba konstatoval, že pokusem o ustavení nové MO Zlín II – Jižní svahy bez předchozího souhlasu OVV sice jednal v rozporu se Stanovami, ale následně se znovu obrátil na OVV Zlín, aby zde mohla být nová MO ustavena, což se po souhlasu OVV Zlín na mimořádném zasedání dne 16. 10. 2006 stalo a tato MO byla 6. 11. 2006 založena.

Dále uvedl, že vycházel z doručeného usnesení mimořádného zasedání OVV Zlín ze dne 16. 10. 2006, a o doplnění textu v tomto usnesení nic neví - obdržel pouze tento zápis z mimořádného jednání OVV Zlín..

Celá problematika ustavení nové MO Zlín II - Jižní svahy byla podrobně v průběhu jednání Krajském konference dne 27. 1. 2007 v Kroměříži za účasti předsedy ÚKK př. Starce, členů KKK, OKK a zástupců MO Zlín II projednána a uzavřena s tím, že pro ustavení této organizace nebyl v dané době dostatečný počet místně příslušných členů. Rovněž bylo konstatováno, že MO Zlín II při snaze o jejím založení nepostupovala plně v souladu se stanovami. Rovněž OVV Zlín se v tomto případě dopustil několika přehmatů, které nebyly plně v souladu se Stanovami ČSSD.

Dále př. Dvorský dále konstatoval, že v části 2, čl. 8, odst. 7, písm. b) porušil M. Štěrba Stanovy ČSSD tím, že svým jednáním zpochybnil úsilí ČSSD o plnění jejího volebního programu, což dokladoval porušením čl. 10, odst. 3, písm. b). že svými příliš kritickými osobními názory a postoji v novinových článcích, uveřejňovanými nejen na oficiálních internetových stránkách KVV, kde má každý přístup, ale především v místním i regionálním tisku, poškodil celou zlínskou organizaci ČSSD v očích široké veřejnosti (články o rozdělení, štěpení a rozpadu ČSSD ve Zlíně, kritika senátorky A. Gajdůškové, apod.). Rovněž uvedl, že otevřenou kritikou na články M. Štěrby, umístěné na stránkách KVV reagoval i př. Navrátil (tehdejší předseda KVV). Citoval otevřený dopis př. Ivo Novotného, v němž vyzývá př. M. Štěrbu, aby upustil od dalšího publikování takto koncipovaných článků a nepoškozoval tím zlínskou organizaci ČSSD (viz příloha 9).

Podle všech členů OKK Zlín právě tyto články o nejednotnosti a možném rozpadu zlínské organizace ČSSD sehrály podle jejich slov, především v předvolební kampani do městského zastupitelstva, výrazně negativní úlohu a poškodili značně ČSSD ve Zlíně.

Na to reagoval Mgr. Štěrba tím, že k umístění jeho článků na internetové stránky KVV ČSSD došlo, po vzájemné konzultaci s bývalým tajemníkem sekretariátu př. Králíčkem a také se obrátil předsedu ČSSD př. Paroubka o schválení těchto textů umístěných na stránkách KVV. Ve svých novinových článcích chtěl otevřeně upozornit na problémy uvnitř zlínské organizace. Zároveň zpochybnil své autorství článků, uvedených v místním tisku a uvedl, že pod články není, až na dva případy, podepsán.

Na to reagoval př. Hrobařík předložením kopiemi několika novinových článků, kde bylo přímo uvedeno „… jak mám sdělil Mgr. Štěrba …“ nebo „.. podle př. M. Štěrby ...“ apod. Snažil se tím doložit, že redaktoři tyto informace pro své články museli přece od někoho získat nebo měl takto prezentované články Mgr. Štěrba dementovat. (viz příloha 10).

Př. Kraus a př. Hrobařík se rovněž kriticky vyjadřovali proti nevhodně pojatému protestu Mgr. Štěrby před zlínskou poštou, kde bez vědomí stranické organizace protestoval s transparentem proti umístění radaru na území ČR a u veřejnosti sklízel údajně jen posměch, což rovněž poškodilo kredit zlínské ČSSD.

Př. Dvorský dále uvedl, že tyto velmi kritické a často neobjektivní články byly publikovány v místním tisku bez vědomí a souhlasu zlínské stranické organizace, čímž hrubě porušil stanovy ČSSD (část 2, čl. 10, odst. 3, písm. b) a poškodil tak nejen zlínskou organizaci, ale i celou ČSSD. Navíc takto přehnaně kriticky a neobjektivně vystupoval nejen na veřejnosti, ale i při jednání se členy ČSSD, čímž porušil dodržování zásady dobrých mravů, jak uvádějí Stanovy část 2, čl. 10, odst. 3, písm. g).

Mgr. Štěrba konstatoval, že se nesnažil těmito články o rozštěpení zlínské organizace, ale jen chtěl důrazně a kriticky upozornit na všechny vleklé problémy ve zlínské ČSSD. Dále uvedl, že se měly tyto vzájemné spory na stranické půdě řešit mnohem dříve a ne vše až teď řešit rušením jeho členství. Konstatoval, že jsou i jiní členové ČSSD, kteří otevřeně kritizují stávající poměry ve zlínské organizaci (stálé vazby na poslance M. Melčáka, tichá spolupráce se zlínskou ODS na radnici apod) viz otevřený dopis př. Žáčka proti vyloučení Mgr. Štěrby z ČSSD Okresní konferenci ve Zlíně, adresovaný 1. 12. 2008.

Zároveň se důrazně ohradil proti tomu, že by porušil čl. 8, odst. 7, písm. d) Stanov neboť se pravidelně účastnil členských schůzí nebo se z nich řádně omluvil a aktivně se podílel na činnosti ČSSD ve Zlíně. Ze 4 uskutečněných schůzí MO Zlín byl 1krát přítomen a ze tří schůzí se omluvil (1krát pro nemoc a 2krát byl mimo ČR). Dále uvedl, že se účastnil také řady akcí i předvolebních schůzí do krajského zastupitelstva, kde rovněž aktivně vystupoval.

Závěr šetření:
KKK svolala na 19. 1. 2009 šetření společně s OKK Zlín, za účasti místopředsedy ÚKK př. Háby a předsedy KVV př. Uherky, s tím, že bude po OKK požadovat konkrétní písemné důkazní materiály dokládající, že Mgr. Štěrba závažným způsobem porušil svým jednáním a vystupováním Stanovy ČSSD a značně poškodil zlínskou stranickou organizaci v očích veřejnosti.

1, KKK konstatuje, že na základě všech předložených písemných materiálů OKK Zlín, došlo nepochybně ze strany Mgr. Štěrby k hrubému porušení stanov, a to zejména v části 2, čl. 8, odst. 7, písm. a), b) a především v článku 10, odst. 3, písm. a), b), c) a g). Rovněž byly porušeny Stanovy ČSSD v části 3, čl. 15, odst. 2, a to při zakládání MO Zlín II – Jižní svahy, i když ani OVV Zlín v závěru roku 2006 nepostupovala plně v souladu se Stanovami ČSSD.

2, KKK dále konstatuje, že po formální stránce postupovala při projednávání odvolání Mgr. Štěrby OKK Zlín naprosto v souladu se Stanovami. Závěry šetření OKK Zlín byly postoupeny OVV a následně předloženy Okresní konferenci ve Zlíně, konané dne 29. 11. 2008. Přesto KKK konstatuje, že v závěru tohoto šetření OKK je uvedeno pouze konstatování o porušení Stanov v uvedených bodech, ale bez konkrétního věcného zdůvodnění. Rovněž z usnesení Okresní konference není jednoznačně zřejmé, že na ní byly předloženy podklady a dokumenty, na základě kterých tato konference rozhodla o zrušení členství Mgr. Miloslavu Štěrbovi.

Tyto podkladové materiály však byly následně předloženy členy OKK na společném šetření dne 19. 1. 2009. KKK rovněž konstatuje, že se OKK nepodařilo dostatečné prokázat Mgr. Štěrbovi porušení Stanov ČSSD a to v článku 8, odst. 7, písm. d) a e), které jsou však v návrhu na zrušení členství Mgr. Štěrbovi uvedeny.

3, KKK na základě zjištěných poznatků, doložených písemných materiálů a informací, předložených OKK Zlín na společném šetření potvrzuje svým rozhodnutím dne 19. 1. 2009, že došlo ze strany Mgr. Štěrby k závažnému porušení Stanov ČSSD ve výše uvedených bodech, zejména pak v části 2, čl. 8, odst. 7, písm. b) a předkládá KVV návrh, aby Krajská konference ve Vsetíně potvrdila usnesení Okresní konference ve Zlíně, konané 29. 11. 2008.

4, KKK rovněž konstatuje, že i ze strany MO a OVV Zlín došlo k určitým pochybením a je přesvědčena, že se tyto dlouhodobě přetrvávající spory měly řešit v rámci zlínské organizace ČSSD mnohem dříve a daleko důsledněji.

Mgr. Jiří Haas
předseda KKK Zlín
Ve Zlíně, dne 19. ledna 2009.


Omlouváme se za nepřesnost o délceˇčlenství Mgr. M. Štšrby v ČSSD. Členem ČSSD je od roku 1998, čili 11 let.
MŠ dále připojuje následující stanovisko k vyjádření uvedenému v důkazové části (červený text): "Není pravda, že jsem "konstatoval,...že pokusem o ustavení nové MO Zlín II...jsem jednal v rozporu se Stanovami". Toto jsem nikdy nevyslovil, ale bylo to přání soudců, abych se přiznal...pokud by měli mučidla, možná. A tak jen v odvoláních se mohu ohradit, nicméně při jednání nebyl pořizován záznam, a tvrzení moje a jejich je nesrovnatelné...."

(frs)

XY
26. ledna 2009

NETSOCAN