NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2004---Ročník III.
Mění se elity ve zhoubný nádor západní civilizace?

ooooooo Časté diskuze o oprávněných či nemravných platech, sinekurách, obročí a dalších finančních či hmotných i nehmotných "požitcích" poslanců a vůbec veřejných činitelů mohou někoho svádět k názoru, že se v případě kritiků jedná o krystalickou formu závisti, a nebo že sami jsou ještě většími bolševiky než ti kritizovaní.
oooooo Vývoj západní civilizace však signalizuje, že by se těmito problémy měli zabývat všichni humanističtí intelektuálové, kteří hledí dál než na špičku vlastního nosu, a kterým leží na srdci zdárný vývoj západní kultury.
oooooo Tato kultura je totiž více či méně - poněvadž není homogenní - postižena jedním fenoménem, který se velice dramaticky podílel na rozkladu, rozpadu a zániku mnoha mocných a sebevědomých říší a kultur; od starověku přes antiku, středověk až po 20. století.
oooooo Tento jev se jmenuje konzumní společnost a připadá úžasné, že jeho příznaky jsou úplně stejné u civilizací, které od sebe dělí časová propast i několika tisíc let!
oooooo Z těchto symptomů by měl být rozhodně zmíněn rozpad tradiční rodiny: na jedné straně jej provázela exploze manželské nevěry, sexuální promiskuity a deviace, a na straně druhé se objevil hluboký pokles porodnosti, takže se tato kultura nebyla schopna již ani biologicky reprodukovat. V pozdních etapách starého Říma dokonce i otrokyně odmítaly mít děti se svými pány...
oooooo Dále je třeba jmenovat explozi kriminality doprovázenou v dalších fázích vysokým vlivem bujícího organizovaného zločinu. Z nenásilné kriminality se nejzhoubněji projevovala všudypřítomná a obrovská korupce.
oooooo Závažný symptom tvořily i obrovské majetkové rozdíly mezi občany a třeba podotknout, že rozdíly v drtivé míře nespravedlivé, neboť lukrativní majetky byly většinou získány nepoctivě pomocí korupce, podvodu nebo rovnou zločinu. Poctivá práce se stala nejméně efektivní cestou jak získat jmění; nikdo již prakticky nechtěl pracovat, upadala řemesla a prohluboval se i celkový hospodářský úpadek. Ve starém Římě se projevovalo opět dobové specifikum: otroci, kteří dostávali svobodu s tím, že budou pracovat na kolonátních statcích a odvádět Římu část úrody - nejmocnější město světa totiž hladovělo, poněvadž nikdo nechtěl pracovat - z těchto statků utíkali a "živili se" se raději jako loupežníci.
oooooo Zajímavým fenoménem se stala oligarchie, nejbohatší a nejmocnější vrstva těchto civilizací, která slula naprostou bezcharakterností, bezzásadovostí, a která v zájmu svého jmění podstoupila jakékoli riziko a ochotně kolaborovala třeba s nepřáteli vlastní civilizace: jako příklad mohou posloužit námluvy athénská oligarchie s úhlavním nepřítelem Athén, kterým se v závěrečné fázi stali římští barbaři.
oooooo Charakteristickým byl i úpadek až zánik víry v původní a stmelující náboženství či ideologii, vystřídaný explozí magie, šarlatánství a celkovou intelektuální atomizací společnosti. Někdejší jednota se rozplynula a říše již nebyly schopné expanze a později ani obrany vůči vnějším nepřátelům.
oooooo Pominou-li se dobová specifika, pak lze do této galerie zaniklých říší či civilizací zařadit mj. obě antické civilizace, středoevropskou renesanci, a vlastně i tzv. světovou socialistickou soustavu s dominujícím Sovětským svazem!
oooooo Způsob zániku těchto civilizací se příliš nelišil: Athény i Řím zanikly v průběhu kratších či delších válek, přemoženy a vyvráceny barbary; středoevropská renesance se zhroutila v průběhu nesmírně ničivé třicetileté války, během níž populace střední Evropy poklesla o celou třetinu.
oooooo Zánik "socialistického tábora", nepochybně specifické civilizace, která jako první pronikla do kosmu a vlastnila zbrojní arzenál schpný zničit život na celé planetě, nicméně totálně oslabené zmínými úpadkovými symptomy konzumní společnosti, byl rovněž typický: z hlediska bolševické ideologie a její hodnotové stupnice byl SSSR rovněž přemožen "barbary", tentokráte kapitalistickými... Ve skutečnosti však oním vítězem byla mravně zdravější (mj. pokud jde o míru korupce), a z hlediska přetrvávajícího a stmelujícího vlivu křesťanství i ideologicky jednotnější západní civilizace.
oooooo Proč se zánik ruského impéria obešel bez tradičního násilí? Hlavní důvody mohou být vpodstatě dva. Komunistická ideologie nebyla bigotní a ačkoli i pro tuto ideologii mnoho lidí obětovalo dokonce i životy, její pragmatismus i materialismus vylučovaly použití jaderných zbraní jako neadekvátní. Druhý významný faktor nepochybně tvořila skutečnost, že v těchto zemích neexistovala klasická oligarchie; "komunističtí mikrooligarchové" se ostatně zachovali standardně: jejich majetek i moc návratem ke kapitalismu nezanikly, nýbrž nebývale vzrostly!
oooooo Nyní k samotné civilizaci západní. Posuzovat v jaké fázi dekadentního vývoje i dynamiky konzumní společnosti se Západ nachází patří do kompetence příslušných odborníků - sociologů, historiků ap. (O laickou analýzu se pokusil i Victor Nemo: jmenuje se Sametová katarze a lze si ji přečíst v sekci Bibliotéka). O reálném výskytu výše zmíněných symptomů nikdo nemůže pochybovat, spor může být veden o dynamiku dalšího vývoje.
oooooo Podstatnější je další aspekt: Západ se nesporně ocitl ve zcela unikátní historické situaci, zformované především existencí zbraní hromadného ničení. Západ cestu dekadence, rozpadu a zániku po způsobu antických civilizací již nemůže riskovat. Dokonce se zdá, že existence zbraní hromadného ničení funguje jako faktor přírodního výběru pro planetární civilizace, které vstoupily do éry jaderného věku, do kosmu i mikrokosmu a nedokázaly se svým schpnostem mravně adaptovat. Zachová-li si civilizace tohoto typu např. vysokou míru agresivity, egoismu a vůbec dekadence, pak její zánik může být pro přírodu i vesmír vysokým dobrodiním, neboť by zde mohly být napáchány nenapravitelné škody.
oooooo Nejefektivnějším počinem se v tuto chvíli jeví pokus o identifikaci pachatele, viníka, který dekadentní konzumní trendy spouští a postupně i dynamizuje. V tomto případě patrně nebude od věci srovnání s rybou, zapáchající od hlavy a obecně lze konstatovat, že hledaným pachatelem jsou nesporně elity, které opouštějí tradiční ctnosti - plynoucí jak z původní religiozity tak z fenoménu zvaného svědomí a svým dekadentním chováním demoralizují i ostatní občany.
oooooo Nu a mezi elitu každé společnosti nesporně náleží i její zákonodárci a jednou z tradičních a významných ctností, které by na nich měla společnost vyžadovat je skromnost.
oooooo Závěrem ještě následující fakta. Když na počátku dvacátého století Lenin hodnotil chování a mravy tehdejších zákonodárců, podrobil je neobyčejně tvrdé kritice. Prohlásil, že se tato tělesa stala pouhými žvanírnami, kde se poslanci zajímají především o to, aby si co nejvíce nahrabali; a místo zájmů jejich voličů je zajímají jejich platy, sinekury, obročí atp.
oooooo Zajímavé je, že právě tyto parlamenty stály u zrodu do té doby největší katastrofy v dějinách pozemské civilizace - první světové války. Byla to opravdu jenom shoda okolností, nebo logický důsledek plynoucí z přírodně-společenských zákonů, jimž nevyhnutelně podléhá každá civilizace?

Victor Nemo
Únor 2004

NETSOCAN