NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2006---Ročník V.
Prezidentské veto registrovanému partnerství homosexuálů
bude počinem moudrým, státotvorným i odvážnýmPlný text otevřeného dopisu zaslaného 14. 2. prezidentovi ČR V. Klausovi

Vážený pan
Václav Klaus
Prezident ČR

Věc:
Otevřený dopis

Prezidentské veto registrovanému partnerství homosexuálů
bude počinem moudrým, státotvorným i odvážným

ooo Stoupenci zákona o registrovaném partnerství homosexuálů se většinou považují za pokrokové humanisty a demokraty bojující o právo na štěstí deviantně se milující menšiny. Tito novodobí a samozvaní happines-makers však s největší pravděpodobností, a bohužel, hrají roli politických šachistů, kteří si s jásotem berou nabízejícího se pióna a nevidí, že ve čtvrtém tahu přijdou o těžkou figuru.
ooo Kdo se neumí poučit z dějin, obvykle si je prožije znovu, byť v "nestejné řece". Například propagátorka registrovaného partnerství homosexuálů, poslankyně PS Jana Čurdová míní, že "...nežijeme v antice, kde bylo otázkou společenské prestiže pěstovat homosexuální vztahy." (www.cssd.cz/Aktuality, 11. 11. 2005).
ooo Ale právě antické říše, zaniklé v dekadentních procesech, nám přinášejí poselství, že homosexualita je "kulturně infekční". Antický Řím vzkvétal na prestiži rodiny a pietas; společenská prestiž homosexuality se objevila až ve fázi úpadku a zániku této starověké velmoci jako symptom i dílčí proces tohoto úpadku..
ooo Samozřejmě, že registrované partnerství momentálně rodinu neohrozí (nehledě již na soudobou více než 50% rozvodovost). Jenomže kulturní glajchšaltizace hetero- a homosexuality povede k dezorientaci budoucích generací děti i mládeže natolik, že se pro ně stanou zcela běžné i milostné experimenty homosexuální. Nu a za přispění stále dekadentnějších bulvárních médií se pěstování homosexuálních vztahů stane velice rychle módní otázkou společenské prestiže i pro heterosexuály...
ooo Takováto cesta zpět k antice sama o sobě ještě není tragedií; jenomže paralelně s ní budou probíhat i další úpadkové procesy. Varovný pokles porodnosti postihující celý Západ signalizuje, že tradiční humanistické instinkty - jako je rodičovský, mateřský i otcovský cit - stále více prohrávají v konkurenci s požitky hédonické konzumní společnosti, pro jejíž hetero- a pochopitelně i homosexuálně vysoce aktivní příslušníky se plození dětí, jejich výchova a péče o ně, časem stane něčím nanejvýš nepohodlným a ekonomicky zcela ztrátovým a nepřijatelným. Kritický populační deficit bude po vzoru antického Říma řešen imigrací pracovních sil z jiných kultur s adekvátními kulturními důsledky pro celý Západ.
ooo Ale zatím spíše než budoucí peripetie oné - vůbec ne nepravděpodobné - novověké antické tragédie jsou zajímavější některé aktuální politické motivy bojovníků za registrované homosexuální partnerství.
ooo To, že pro registrované partnerství homosexuálů hlasovala více než polovina poslanců strany říkající si komunistická (ačkoliv na její praxi nic komunistického není), nepřipadá divné. Bolševik vždy toužil být avantgardou; jenže i v tomto případě má smůlu, poněvadž místo pro pokrok hlasoval pro dekadenci...
ooo O tom, že samotné téma homosexuality a registrovaného partnerství homosexuálů může být i zástupným tématem, svědčí otázka jiného někdejšího avantgardníka v dresu ČSSD při diskusi v Poslanecké sněmovně 11. 2. 2005. Po výroku C. Svobody o rodině, že "každé prolomení tohoto institutu je krok špatným směrem," vystoupil na obranu homosexuálních svazků prof. Z. Jičínský následovně: "Jestliže pan ministr zahraničních věcí hovoří o tom, že případné přijetí tohoto zákona znamená oslabení rodiny a znamená průlom do tradičních hodnot, ...potom se ho chci zeptat, proč má v tomto směru takový despekt vůči většině západoevropských zemí, které tuto úpravu v mnohem širší podobě již dávno přijaly."
ooo Soudruh Jičínský zjevně nechápe, že státotvorným počinem v tomto případě s největší pravděpodobností není přitakání a podpora Evropské unii, ale právě naopak varování EU před tímto dekadentním trendem.
ooo Nyní již lze pochopit i (neakceptovatelné) úsilí premiéra J. Paroubka (jehož si autor jinak velice váží), kterým přiměl poslance ČSSD nesouhlasící s registrovaným partnerstvím, aby 16. 12. 2005 nehlasovali proti a ani neabstenovali, ale aby svou absencí (a snížením kvóra) umožnili přijetí tohoto zákona. Lze jen věřit, že ještě horší ideu - přehlasování eventuálního prezidentského veta "jednomyslným vystoupením" poslanců ČSSD v problematice týkající se výlučně svědomí poslance (popř. jeho pojetí státotvornosti) - premiér nakonec zavrhne jako huráevropanství.
ooo Hrozí dokonce i riziko, že pokud se ČSSD podaří eventuální prezidentské veto "manifestačně" přehlasovat, pak to může znamenat v pořadí již třetí významné selhání (po podpoře militaristického kurzu Vídně na počátku dvacátých let minulého století a po sloučení s KSČ po roce 1948) této historicky nejstarší politické strany; byť se důsledky tohoto omylu neprojeví tak bezprostředně jako např. 1. světovou válkou v prvém případě. Jako občan i řadový sociální demokrat ČSSD se však této možnosti hrozím.
ooo Jako zajímavou lze hodnotit i reakci médií, pro něž je český premiér permanentním terčem mnohdy i zcela subjektivních kampaní: v tomto případě skutečný a závažný premiérův prohřešek (týkající se omezování svobody svědomí ústavních činitelů) čeští "watch dogs of democracy" "velkoryse" marginalizují. Ze zmíněné reakce vyplývá, že případné prezidentské veto - dolní i horní parlamentní komorou již schváleného zákona o registrovaném partnerství - se mediální podpoře těšit nebude.
ooo Prezidentské veto legislativnímu pokusu o "budování české Sodomy a Gomory" však bude počinem moudrým, státotvorným i odvážným. Odvážným proto, že ti méně moudří i státotvorní - leč vytrvalí a v pejorativním smyslu ryze pragmatičtí - získávají početní, politickou i mediální převahu.
ooo Obecně lze říci, že jsme svědky selhávání intelektuálních elit jak českých, tak evropských i západních. Aby se však ono veto nestalo pouhou a brzy zvrácenou epizodkou při nadšeném a zaslepeném budování novověké Sodomy a Gomory, mělo by být spojeno s pokusem vyburcovat - v první fázi alespoň českou - intelektuální elitu k tomu, aby sehrála svoji roli kompasu určujícího pozitivní trendy při vývoji západní civilizace a varujícího před každou svůdnou Charybdou a Skyllou, číhající na této cestě.

S přáním mnoha úspěchů v osobním i politickém životě

František Stočes

Praha 2, Bělehradská 35,
(šéfredaktor on-line měsíčníku NETSOCAN, netsocan@volný.cz)
14. 2. 2006.
(Tento příspěvek by měl být po doručení - jako forma otevřeného dopisu - uveřejněn v únorovém čísle Měsíčníku NETSOCAN).


E-MAILOVÉ REÁLIE:

Vážený pan
Ladislav Jakl
Ředitel politického odboru KPR

Vážený pane řediteli, pokusil jsem se poslat níže uvedený otevřený dopis panu prezidentovi přes jeho webové stránky, ale poněvadž přesahuje 3kB, nelze jej touto formou odeslat. Proto si jej dovoluji poslat touto cestou s prosbou o jeho doručení. Za vaši eventuální laskavost předem děkuji

S pozdravem
František Stočes
Šéfredaktor on-line měsíčníku NETSOCAN


Středa, 15. února 2006 - 14:36:41

Dobrý den.
Váš text panu prezidentovi hned předám...
Zdraví
L. Jakl


V Praze dne 22. února 2006

Vážený pane,

z pověření prezidenta republiky děkuji za Váš e-mail, ve kterém mu sdělujete svůj názor na zákon o registrovaném partnerství.

Jak víte, pan prezident zmíněný zákon dne 16. února 2006 vrátil do Poslanecké sněmovny PČR. Pan prezident tento zákon vrátil z důvodů, které objasnil ve svém dopise panu předsedovi Lubomíru Zaorálkovi. Tyto důvody Vám pro informaci zasílám v příloze. Jsou to důvody věcné a zásadní, rozhodně ale nepramení z jakékoli netolerance pana prezidenta. Prezident Václav Klaus odmítá jakoukoli diskriminaci i projevy společenské averze vůči homosexuální menšině. S tím ale tento zákon navzdory mnoha mediálním výkladům vůbec nesouvisí.

Ujišťuji Vás, že své rozhodování bral pan prezident velmi vážně a rozhodl se po hluboké a zodpovědné úvaze.

S pozdravem

Ladislav Jakl
tajemník prezidenta republiky


František Stočes
26. února 2006

NETSOCAN