NETSOCAN
Číslo 2 --ÚNOR 2007---Ročník VI.
Ne radaru! pod zorným úhlem humanistického ateistického pacifismu


Tento příspěvek – vysvětlující a zdůvodňující z hlediska humanistického ateistického pacifismu zásadní odmítnutí amerického radaru v ČR - byl původně umístěn jako epilog v duelu na téma radarové základny pořádaném týdeníkem Respekt. Vzhledem k návrhu redakce Respektu na jeho stažení, poněvadž většina pasáží s předmětem diskuze bezprostředně nesouvisí, autor redakční názor respektuje. Zde jej (s drobnou korekturou) předkládá k seznámení, tentokráte pod samostatným názvem. (Další článek na podobné téma je v Britských listech na adrese áíčíářáéhttp://www.blisty.cz/art/29241.html.

ooo Soudobou pozemskou civilizaci charakterizuje pochmurný a stále se prohlubující paradox, nesmiřitelně rozdělující pozemskou populaci. Není snad deprimující, když o výrobě zbraní schopných vyhladit život na této planetě, o společensko-ekonomických systémech či o významných globálních procesech rozhodují lidé filosoficky zakotvení ve středověké či dokonce starověké kultuře? Lidé věřící, že se sebevražedný atentátník ihned po výbuchu ocitne v nebi, kde bude užívat rajského sexu s huriskami! Nebo doufající v brzký Armagedon - a dokonce o něj vědomě usilující (američtí evangelikálové)!? Či další, věřící v ještě starší a tudíž nevyhnutelně barbarský Starý zákon!
ooo S tím souvisí i další rozpor, který je důsledkem vysoce odlišného přístupu k pravdě ve dvou oblastech.
ooo V oblasti společenské to pravda i hledání nových obzorů vůbec nemají snadné: obrovskou brzdu zde působí předsudky, hmotné zájmy i další subjektivní (např. věroučné) motivy a společenský vývoj je tím silně zpomalován. Řady mučedníků společenské pravdy – počínaje např. M. J. Husem - jsou dlouhé a není jich konec. Pravda je stále znásilňována, deformována, utajována apod. – a otřesným příkladem mohou být i česká polistopadová média!
ooo Naproti tomu ve vědeckotechnické oblasti se pravda – posledním významným mučedníkem zde byl patrně G. Bruno – stala naprosto nezbytným předpokladem komunikace! Zde je naopak důsledkem raketový rozvoj vědeckých oborů, techniky i technologií.
ooo Z toho pak plyne poznatek dvourychlostního vývoje vědeckotechnické respektive společenské oblasti, který vede k otázce, zda společenský vývoj již není zpožděn dokonce o celou jednu generaci vůči úrovni vědy a techniky.
ooo Lidstvo disponuje nejen zmíněnými zbraněmi, ale i technologiemi schopnými způsobit globální ekologickou katastrofu – avšak místo logického sjednocení a rozhodování delegovaného respektované celoplanetární organizaci – OSN - je atomizováno do vzájemně a často nesmiřitelně soupeřících států a bloků. Lidstvo je dosud bezradné i rozdělené v názorech jak se postavit ke svým vlastním objevům z oblastí genového inženýrství, umělé inteligence atp., a špatné rozhodnutí může rovněž znamenat dalekosáhlé a neblahé důsledky.
ooo Pro abonenty Respektu nechť zazní i kacířská pochyba – zda rovněž kapitalismus již neměl být vystřídán vývojově vyšším ekonomickým systémem... Zklamáni ovšem budou i Fidel Castro či Hugo Chávez, ale také trockisté, anarchisté, neobolševici apod..
ooo Z dosavadního kulturního vývoje kapitalismu, projevujícího se zejména stále větší demokratizací vlastnictví - poslední fází byl patrně vznik a rozvoj zaměstnaneckého akcionářství – plyne, že oním logickým pokračováním nemůže být zestátněná ekonomika, ale nejspíše forma zaměstnaneckého vlastnictví, v níž se každý zaměstnanec vlastně stane kapitalistou! Lze současně predigovat, že takovýto vývoj by znamenal nesmírně příznivé kulturní i společenské implikace.
ooo Jak ale vysvětlit, že se lidstvo dosud masivně a nesmiřitelně dělí v přístupu k náboženským věroukám, za jejichž autory lze považovat středověké či starověké intelektuály, a přitom např. v jedné z křesťansky nejbigotnějších zemí věřilo v roce 1998 v Boha pouhých 7% členů americké Národní akademie věd a celých 72,2% se jich označilo ateisty?
ooo Zmínění náboženští intelektuálové zřejmě dokázali relativně věrohodně a psychoterapeuticky účinně zapůsobit na odvěký strach člověka ze smrti. Tím že v každém náboženství je dosažení této mety spojeno s více či méně úspěšným respektováním jistých - a v jednotlivých náboženských kulturách se značně lišících - etických požadavků, a rovněž tím, že tento princip „zajišťoval trestání“ hříšníků i tam, kam rameno pozemské spravedlnosti nedosáhlo, lze tato náboženství označit jako státotvorná popř. civilizačnětvorná.
ooo Avšak již vlastní oddělení základních věroučných systémů i jejich vnitřní atomizace dokazují, že jde o umělé byť racionální dílo napomáhající přežití i prosazení vlastní kultury - zpočátku na úrovni kmenů, později národů. Dílo přežívající staletí i tisíciletí! Dílo, které mělo být již nějaký čas nahrazeno koncepcí věrohodnější. Lze říci, že právě zde je největší dluh moderních intelektuálů!
ooo Zajímavé přitom je, že věda a technika, které vyvracejí a zpochybňují základní náboženské mýty související zejména s věroučným výkladem přírody – od kosmu až po geny – současně odhalují i nové zajímavé obzory.
ooo Například stále se množící prognózy předpokládající, že lidstvo v blízké či vzdálenější budoucnosti ovládne schopnost vesmírného cestování prostoročasem, lákají k nečekaným úvahám. Neznamená dosažení takovéto mety naplnění snů oněch dávných náboženských intelektuálů? Vždyť vlastně realizuje zmíněné atributy náboženské víry, kterými jsou psychoterapie strachu ze smrti a touha člověka po nesmrtelnosti, a současně i zajištění spravedlnosti v případech, kdy bylo rameno pozemské spravedlnosti krátké…
ooo Přitom zároveň vznikají i nové a zajímavé etické imperativy, které jsou mnohdy v úplném protikladu k oněm náboženským - například k tezi Armagedonu. Pokud by lidstvo chtělo schopnosti cestování vesmírnými prostoročasy dosáhnout, pak musí přežít v čase a současně se stále technicky, technologicky i mravně rozvíjet. To především znamená radikální prevenci i likvidaci veškerých hrozeb končících katastrofou. Ať již globální válečné či ekologické zkázy způsobené např. dopadem vesmírného tělesa apod.
ooo Vlastní elementární praktické kroky pak vyžadují - prostřednictvím celosvětové respektované instituce (tzn. OSN) - prosadit všeobecné a úplné odzbrojení, zavést jednotný a spravedlivý ekonomický řád a zajistit mírovou koexistenci na této planetě, což zahrnuje i konverzi výroby vojensko-průmyslových komplexů.
ooo Dalším imperativem musí být pokračování a zintezívnění expanze pozemšťanů do kosmu a jeho postupná kolonizace. To navíc ospravedlňuje trvalý vědeckotechnický rozvoj a současně žádá co nejmenší plýtvání veškerými zdroji.
ooo Neméně důležitá je i nezbytnost permanentního a pozitivního mravního vývoje naší civilizace, zahrnujícího prevenci veškerých individuálních i společenských úpadkových procesů, vyvstávajících mj. v podobě konzumní společnosti. Snad by bylo adekvátní nazvat takovou koncepci humanistickým ateismem respektive vědeckým pacifismem.
ooo V naprostém rozporu s tím je právě ona protiraketová základna, která nepřináší ani nejmenší světlo na konci tunelu. Bude prosazena zkorumpovanými politiky a pokleslou formou demokracie. Nepovede ke snížení počtu útočných jaderných zbraní - právě naopak - a ještě zvýší riziko války. Odstartuje nové kolo závodů ve zbrojení a plýtvání astronomickými finančními částkami, lidským intelektem i dalšími zdroji.
ooo Tato protiraketová základna je projektem zcela anticivilizačním.


František Stočes
26. února 2007

NETSOCAN