NETSOCAN
Číslo 2-3 --- ÚNOR - BŘEZEN 2015 ---Ročník XIV.
Rada České televize – žába na prameni pravdy v českých médiích

Většina televizních diváků a občanů České republiky nemá tušení, že něco jako Rada České televize, či další mediální Rady, existuje. Nevědí, že existuje nějaký Zákon o České televizi a nějaký Kodex České televize. Zprávy ze světa přijímají tak, jak je jim média hlavního proudu předkládají a pokud se přeci jen zamýšlejí nad tím, že by skutečnost mohla být odlišná od mediálního obrazu, tak si nad tím akorát někde popovídají se známými. Většina lidí vůbec nepřemýšlí o tom, že by za kvalitu zpravodajství ve veřejno-právních médiích mohl být někdo zodpovědný, a že by je měl někdo kontrolovat.

A tak se také nedopracují k tomu, že existuje nějaká Rada České televize, kterou ze svých daní platí, která je volená poslanci a která má konkrétní úkoly a to jest dohlížet na to, že Česká televize pracuje podle zákona a případně podnikat kroky k nápravě. V samotném vysílání České televize se totiž o Radě České televize téměř nemluví. Pouze ve velmi výjimečných případech. A zodpovědní lidé v České televizi zřejmě velmi dobře vědí, proč o existenci této instituce mlčí. Rada České televize totiž prakticky místo plnění svých povinností nedělá VŮBEC NIC.

A ani vlastně nic dělat nemusí. Jak jsem se ze své vlastní zkušenosti přesvědčil nejen já, ale jak se o tom přesvědčují ročně desítky a možná pár set lidí, tak neexistuje ani žádný způsob, jak ji donutit vykonávat její povinnosti, protože odvolat ji může pouze Poslanecká sněmovna a dokud Česká televize dělá to, co je pro vládnoucí politickou garnituru vyhovující, není v České televizi důvod k jakýmkoliv změnám a Rada České televize může vesele předstírat, že něco dělá.

Jak to tedy funguje? Je potřeba se nejdříve seznámit se zněním Zákona o České televizi:

Zákon o ČT v § 2 odstavci 2 uvádí:
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti,
d) rozvíjení kulturní identity obyvatel České republiky včetně příslušníků národnostních nebo etnických menšin,
e) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.

Asi by se našlo velké množství lidí, kteří by byli schopni prokázat, že Česká televize tyto své úkoly v nejrůznějších oblastech velmi často neplní.

Pokud mají lidé názor, že ČT porušuje Zákon, tak mají možnost se obrátit buď přímo na ČT, nebo na Radu ČT. K Radě ČT se v Zákoně o ČT praví v § 4 toto:
(1) Orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize je Rada České televize (dále jen „Rada“). Rada má 15 členů. Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen „Poslanecká sněmovna“) tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.
(2) Návrhy kandidátů na členy Rady předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.
Dále v § 8 toto:
(1)Do působnosti Rady náleží:
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele a na jeho návrh ředitele televizních studií České televize (dále jen „televizní studia“); rozhodnutí o odvolání generálního ředitele musí být písemně odůvodněno a nejpozději do 7 dnů ode dne jeho doručení generálnímu řediteli uveřejněno Radou způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b) schvalovat rozpočet a závěrečný účet České televize a kontrolovat plnění rozpočtu České televize,
c) schvalovat na návrh generálního ředitele Statut České televize,
d) předkládat Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize, který stanoví zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání; porušení Kodexu České televize je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně podle zvláštního zákona,3b)
e) schvalovat návrhy generálního ředitele na zřizování nebo zrušení televizních studií (§ 9 odst. 8) a návrhy podle § 9 odst. 7,
f) rozhodovat o stížnostech týkajících se generálního ředitele,
g) dohlížet na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání (§ 2 a 3) a naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize a za tím účelem vydávat stanoviska a doporučení týkající se programové nabídky,
h) schvalovat dlouhodobé plány programového, technického a ekonomického rozvoje,
i) zřizovat dozorčí komisi (§ 8a) a stanovit výši odměn členů dozorčí komise (§ 8a odst. 7),
j) určovat mzdu generálního ředitele.

V § 9 se mluví o vztahu generálního ředitele ČT a Rady ČT:
(2) Ze své činnosti je generální ředitel odpovědný Radě a má právo se zúčastňovat jejích jednání.
(6) Generální ředitel může být z funkce Radou odvolán, zejména neplní-li Česká televize opakovaně úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto zákona (§ 2 a 3) nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů 3c) nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize. Rada odvolá generálního ředitele z funkce, jestliže generální ředitel poruší své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize anebo přestane-li splňovat předpoklady pro výkon funkce stanovené tímto zákonem.

A jaká je praxe?

Pokud jste někdy zkoušeli České televizi něco vytknout a ta stížnost ukazovala na to, že ČT manipuluje s informacemi směrem, který je nějakým způsobem žádoucí pro politicko-ekonomickou elitu této země, tak pokud vůbec dostanete odpověď, vyzní ve smyslu, že je to pouze váš názor a že nemají důvod cokoliv na svém zpravodajství měnit.

Pokud se se svou stížností obrátíte na Radu ČT, pokud vůbec dostanete odpověď, dopadnete úplně stejně, akorát to bude trvat déle, protože Rada si nejdříve vyžádá stanovisko ředitele ČT a ten to zašle příslušné redakci. Rada pak akorát k odpovědi připojí, že se ztotožňuje se stanoviskem ředitele ČT a to je vše. V Zákoně o ČT neexistuje žádný termín, dokdy má Rada stížnost vyřídit, ani jak. Takže stačí, když vám pošle zpět nějaký formální blábol klidně několik měsíců po tom, co jste stížnost podali a tím jsou její povinnosti splněné. Někdy se ani neobtěžuje odpovídat. O nějakém řešení stížností nemůže být ani řeči. Ve zprávách o činnosti ČT pouze formálně konstatuje, jak je Česká televize skvělá a jak všechno perfektně funguje. Ve srovnání s ostatními českými televizemi je prý nejdůvěryhodnější, což ale ve srovnání s bulvární žumpou TV Nova a nízkorozpočtovou TV Prima není žádná výhra.

Patřím k lidem, kteří mají s ignorantským přístupem Rady ČT ke stížnostem občanů a k povinnostem ČT dlouholetou zkušenost. A i když se v minulém roce s příchodem několika nových osobností do Rady situace trochu zlepšila, tak vzhledem k tomu, že jsou v menšině, Rada ČT jako celek (ne)funguje stále stejně. Když se občané ozvou trochu hlasitěji a dožadují se praktického naplňování jejich kontrolních povinností, členové Rady možnosti jejich vyjadřování omezí, tak jak k tomu došlo na jednání Rady 11.3.2015. Toho dne si odsouhlasili, že veřejnost bude moci na jejích veřejných jednáních vystoupit pouze pokud to Rada většinově odhlasuje. Již dříve, během roku 2012, zavedli na jednání Rady přísnější bezpečnostní opatření, protože se několikrát stalo, že veřejnost projevila svou nespokojenost během jednání Rady velmi hlasitě. Když to domyslíme až k příčinám, vzhledem k tomu, že je Česká televize díky dezinformování veřejnosti spoluviníkem bezpočtu lidských tragédií nejen v naší zemi, tak není divu, že má mnoho lidí na pracovníky České televize oprávněný vztek a že tedy i členové Rady ČT mají dost důvodů k tomu, aby se rozhněvané veřejnosti báli.

Aktuální události zvedly ve veřejnosti novou vlnu nespokojenosti se zpravodajstvím České televize. Jedná se samozřejmě především o nespokojenost se zpravodajstvím o Rusku, resp. o konfliktu na Ukrajině. Každý, alespoň průměrně inteligentní člověk vidí, že zpravodajství České televize v této oblasti je silně proti-rusky zaměřeno a plní tak propagandistické cíle zadávané až někde ve vedení skupiny Bilderberg (o níž ČT pochopitelně také nemluví). Rozpor mezi tím, co se lidé dozvídají z vysílání ČT a ze zdrojů nacházejících se přímo v oblasti konfliktu, je tak velký, že se proti tomu ozvalo i množství politiků včetně prezidenta Miloše Zemana.

Avšak dokud těch politiků nebude většina a dokud nebudou schopni změnit Zákon o České televizi, nebo alespoň adekvátně vyměnit členy Rady ČT, tak nemají šanci něco změnit.

V roce 2012 jsem dokonce podal trestní oznámení na porušování Zákona o ČT, kdy jsem poukazoval na to, jak ČT lže o událostech z 11. září 2001. Státní zástupkyně případ odložila s tím, že i kdyby se prokázalo, že mám pravdu, v Zákoně o ČT nejsou žádné sankce a nelze tedy nikoho potrestat.

Česká televize tedy může dále plnit svou propagandistickou funkci a členové Rady ČT, ředitel ČT a hlavní redaktoři se mohou dál pomyslně koupat v krvi obětí válečných konfliktů, které by bez štvavých médií nemohly vůbec vzniknout.

Museli bychom vyměnit současné zaprodané politiky za takové, kteří budou mít skutečnou vůli změnit situaci v českých veřejnoprávních médiích. Ale je to kruh začarovaný kouzlem lhostejnosti a rezignace občanů této země. Televize propaguje takové politiky, kteří nebudou chtít na ČT nic měnit a ti, kteří by něco měnit chtěli, cenzuruje a tak to jde pořád dokola.

Jisté je to, že pseudo-demokratický politický systém v ČR je na ČT závislý a je s ní úzce propojen. Když se podaří změnit jedno, změní se i druhé. Kdy a jak k tomu dojde, neví nikdo. Je to na každém z nás, kdy se rozhodne zaměřit část své pozornosti na věci veřejné a učinit něco pro obecné dobro.


Poznámka redakce:
Nepravdivé, nekorektní a nevyvážené informování veřejnoprávní ČT má ještě další kriminální aspekt, kterým je (nejspíš záměrné) rozeštvávání i polarizace společnosti. Funguje to následovně: občané sledující ČT dostávají informace, které považují za pravdivé, a spoluobčany, zastávající jiný či dokonce opačný názor, logicky považují za hlupáky, provokatéry, agenty atp.. Občané, kteří si dokáží pořídit alternativní informace z jiných zdrojů (a jichž je logicky menšina) pak zastávají jiný popř. opačný názor, který rovněž považují za pravdivý a tedy nutný obhajoby. Obě strany jsou přesvědčeny, že hájí prvdu a vznikají tudíž zcela zákonité vášně, které rozdělují a polarizují společnost; což - dle principu: Rozděl a panuj - zcela vyhovuje zákulisním šíbrům.
Jan Korál, tvnwoo@gmail.com
Zpravodaj Alternativy Zdola, březen 2015
23. března
NETSOCAN