NETSOCAN
Číslo 3 --BŘEZEN 2005---Ročník IV.
Braňme úpadku politické kultury i právního vědomí
členů politických stran


ooo ASD chtějí poukázat na neakceptovatelnou neúčast členů při mnohých schůzích Místních organizací ČSSD (MO) a na důsledky, které z toho vyplývají.
ooo Neuspokojivá docházka se totiž stává příčinou neusnášení schopnosti těchto schůzí a způsobuje právní invaliditu zde přijatých rozhodnutí. Tento fakt pochopitelně přivádí předsedy MO do prekérní situace a navíc komplikuje činnost celé obvodní organizace.
ooo Zmíněný stav má i své objektivní příčiny - např. to, že nemalou část členské základny tvoří senioři s pochopitelně vyšší nemocností. Připadá tudíž logické, aby byl tento faktor brán v úvahu pro definování usnášení schopnosti schůzí MO. Předseda ASD zaslal komisi pro novelizaci stanov návrh, aby kvorum pro usnášení schonost bylo - v případě nízké účasti - sníženo o seniory. Návrh nebyl akceptován, takže se současné znění stanov považuje za vyhovující.
ooo Významnou příčinou nedostatečné prezence je také fakt, že mnozí členové považují členské schůze za ztrátu drahého času. Jedním z důkazů svědčícím o apatii i celkové demoralizaci členstva je fakt, že nikomu v podstatě nevadí, že mu nejsou zasílány zápisy ze schůzí jak MO tak i OVV popř. KVV. (Deprimující je i pocit bezmoci, když jsou členové strany kritizováni spoluobčany za závažné chyby vedoucích sociálně demokratických politiků a ve straně přitom chybějí základní instrumenty moderní demokracie - tzn. tištěné a necenzurované celorepublikové periodikum a funkční vnitrostranické referendum).
ooo Stanovy politické strany - bez ohledu na jejich eventuální nedokonalost - však neoddiskutovatelně tvoří elementární prvek vnitrostranické kultury a demokracie a jejich respektování popř. nerespektování odráží i kvalitu politické kultury i právního vědomí každého z členů.
ooo V tomto kontextu funguje i ustanovení stanov o usnášení schopnosti schůzí MO, jehož obcházení umožňuje ve svých důsledcích vznik a činnost nejrůznějších mafií. V posledních zhruba deseti letech - což v žádném případě neznamená pokus o invektivu, ale o vědeckou pravdu - to byla na Praze 2 "mafie bolševická" se všemi zápory a klady; která může být za pár let vystřídána mafií ekonomickou či ještě méně transparentní zednářskou atp.
ooo ASD - aniž hodlají pouštět se do jakýchkoli rekriminací - navrhují udělat za minulostí tlustou čáru a současně žádají, aby se neprodleně skončilo s praxí, kdy jsou neusnášeníschopné schůze MO vykazovány jako usnášeníschopné, a aby všechny eventuální příští pokusy o falšování statutu schůzí MO byly považovány za podvod se všemi adekvátními stranickými důsledky.
ooo Smyslem tohoto požadavku - kromě výšeuvedených důvodů - je i prevence deformací právního vědomí nových členů ČSSD, zvláště mladých.
ooo ASD rozhodně odmítají všechna případná nařčení z pedantství či byrokratismu a jsou hluboce přesvědčení, že respektování těchto norem má pro politickou stranu i společnost podobný význam jako pro vědeckotechnickou sféru úcta k zákonům přírodním.
ooo ASD tudíž apelují na politickou kulturu i právní vědomí členů revizních komisí a také členů s právnickým vzděláním, aby garantovali regulérní statut schůzí MO ČSSD.
ooo

Za Autentické sociální demokraty: František Stočes, předseda přípravného výboru a Jiří Aster, člen přípravného výboru ASD.
9. března 2005.

NETSOCAN