NETSOCAN
Číslo 3 --BŘEZEN 2007---Ročník VI.
Z odpadkového koše u Černínského paláce

Informace o pokračování jednání o případném umístění komponentu protiraketové obrany na území ČR (stav k 20. 3. 2007)

Jednání expertních týmů a příprava nóty

ooo V období od poslední předložené informace (20. 2. 2007) probíhaly každé pondělí pod vedením 1. náměstka ministra zahraničních věcí zasedání expertního týmu MZV a MO pro otázky možného umístění uvedené radarové stanice na území ČR. (Tým byl ustaven v souladu s usnesením bezpečnostní rady státu č. 7 ze dne 24. ledna 2007 k „Informaci o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území ČR!). Expertní tým vypracovával návrh odpovědní diplomatické nóty, která bude předána americké straně jako odpověď na její požadavek zahájit jednání o možném umístění radarového prvku protiraketové obrany na území ČR. MZV předpokládá, že nóta bude dokončena a předána americké straně do konce března. S jejím obsahem bude následně Parlament seznámen.

ooo Se zástupci velvyslanectví USA jsou pravidelně konzultovány otázky informování veřejnosti a poskytování maximálního objemu technických a dalších informací týkající se zvažované radarové stanice. Z tohoto důvodu velvyslanectví USA předpokládá v blízkém období své posílení o diplomata – experta z Agentury protiraketové obrany (MDA).

ooo Vedle pravidelných schůzek expertního týmu proběhlo dne 14. 3. první informativní zasedání rozšířeného podpůrného týmu, který by do budoucna měl řešit některé partikulární otázky spojené s vyjednáváním o umístění radarového komponentu protirketové obrany na území ČR. Podpůrný tým je v tuto chvíli složen ze zástupců ministerstev, zpravodajských služeb, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky. Podle potřeby je připraven přibírat další relevantní odborníky státní správy, místní samosprávy a/nebo technických institucí.

Veřejná informovanost

ooo Zástupci resortů MZV a MO se i nadále pravidelně účastní diskusí s občany a zástupci místních samospráv, poskytují rozhovory pro média či se účastní diskusních pořadů. Dne 16. 3. hejtman Středočeského kraje spolu se zástupci MZV a MO zorganizoval setkání se starosty obcí sousedících s vojenským újezdem Brdy a vedle toho i otevřenou diskusi se širší veřejností. I nadále jsou poskytovány veškeré dostupné a neklasifikované informace, které má MZV a MO k dispozici.

ooo MZV jako koordinátor komunikace k otázce protiraketové obrany na základě dosavadních zkušeností vytipovalo základní směry, principy, priority, recipienty (cílové skupiny) i nosič komunikace v průběhu vyjednávacího procesu vlády České republiky s vládou USA o případném umístění radarového komponentu protiraketové obrany na území ČR. V nejbližších týdnech předloží vládě Komunikační strategii k případnému umístění radarového komponentu protiraketové obrany jako součásti systému protiraketové obrany USA na území České republiky.

ooo Dne 8. února 2007 byl z iniciativy expertního týmu MZV a MO ustaven tzv. Komunikační tým – koordinační skupina komunikačních pracovníků všech institucí zapojených do přípravy jednání s USA o projektu protiraketové obrany. Pravidelně se na MZ schází mluvčí či vedoucí pracovníci komunikačního oddělení MZV, MO, Úřadu vlády, Krajského úřadu Středočeského a Plzeňského kraje. Jako pozorovatel se některých schůzek účastní také zástupce velvyslanectví USA v Praze.

ooo Cílem komunikačního týmu je dosáhnout v komunikaci o protiraketové obraně a jejím možném rozšíření na evropském území jednotnosti v politických vyjádřeních či při specifikaci např. technických parametrů zvažovaného radiolokátoru a jeho základny. Na svých pravidelných schůzkách tým dále koordinuje veškeré aktivity jednotlivých nositelů komunikace (výjezdy politických reprezentantů i expertů do regionu vojenského újezdu (VÚ) Brdy, účast na veřejných diskusích, mediální prezentace protiraketové obrany) a společně připravuje a následně realizuje konkrétní nosiče komunikace. Jeho aktivity vycházejí ze dvou základních předpokladů.
ooo 1. o Koncepčnost – koncepční strategie jednotlivých partnerů budou vycházet z jednotného komunikačního rámce;
ooo 2. o strukturovanost komunikace vzhledem k jednotlivým cílovým skupinám

ooo Komunikační tým dosud v součinnosti jednotlivých rezortů či institucí realizoval například speciální vydání časopisu Ministerstva obrany A-report věnovaný protiraketové obraně a informační leták o případné radarové stanici a jejím dopadu na život v regionu pro obyvatele obcí bezprostředně sousedících s VÚ Brdy. Tento leták na základě podkladů MZV a MO vydal v nákladu 40 000 výtisků Středočeský a Plzeňský kraj a v obcích byl distribuován v polovině března. Na přelomu března a dubna by měla být také spuštěna společná internetová prezentace – denně aktualizovaný informační server o všech souvislostech případného umístění radarového komponentu protiraketové obrany na území ČR – na internetové adrese www.radar Brdy.cz.

ooo Z iniciativy Vyjednávacího týmu byl již také ustaven Konzultační tým, jenž je tvořen experty na otázky bezpečnostní politiky z prostředí akademické obce a nezávislých think tanků či organizací. Hlavní rolí Expertního konzultačního týmu bude účast na veřejných debatách i konferencích k protiraketové obraně a zapojení se do diskuse k této problematice v médiích. Vhled expertů do problematiky bude jistě významnou oporou také pro členy Vyjednávacího týmu během procesu jednání s USA a během probíhající diskuse v České republice. První setkání tohoto týmu s vedením Vyjednávacího týmu proběhlo na MZV dne 26. 2. , další je naplánováno v průběhu dubna.

ooo Pro zajištění mediálních akcí ve vztahu k VÚ Brdy byl resortem MO vyčleněn zástupce tiskového odboru. Rovněž velitel vojenského výcvikového prostoru je oprávněn poskytovat relevantní informace o vojenském újezdu.

ooo Resort MO dokončil překlad části studie vlivu výstavby radarové stanice MD na životní prostředí a zdraví obyvatel, vypracované Protiraketovou agenturou USA v letech 2002 a 2005 na lokalitu US MD v USA. Tento překlad bude umístěn pro informaci na uvedených internetových stránkách.

Zahraniční aktivity

ooo 23. 2. proběhly bezpečnostní konzultace ČR s Dánskem, během nichž dánská strana předala zásadní informace a své zkušenosti z vyjednávání s USA v letech 2002-2004, kdy se rozhodovalo o povýšení funkcí páteřního radaru v Thule na radar protiraketové obrany.

ooo Dne 27. 2. proběhlo setkání zástupců MO a MZV s ředitelem MDA gen Oberingem na okraji konference k protiraketové obraně v Londýně.

ooo Generál Obering se v průběhu své návštěvy začátkem března v Bruselu sešel s českými poslanci (konkrétně místopředsedy výboru pro obranu A. Seďou, M. Svobodou a M. Hrbatou), zástupci MZV a představiteli Stálé delegace ČR při NATO. Obsahem uvedených setkání byla především diskuse k technickým otázkám souvisejícím s možným umístěním radarové stanice na území ČR.

ooo Předseda zahraničního výboru Jan Hamáček a předseda výboru pro evropské záležitosti Ondřej Liška se ve dnech 26. – 28. 2. ve Washingtonu zúčastnili řady schůzek k tématu protiraketové obrany, a to jak se zástupci administrativy a Missile Defense Agency, tak i s kongresmany a senátory a s představiteli think-tanků.

ooo 4. – 10. 3. vykonali 1. náměstek MZV, 1. náměstek MO a náčelník generálního štábu v rámci delegace prezidenta ČR cestu do USA. V průběhu cesty proběhlo několik jednání s představiteli USA k otázce možné spolupráce ČR a USA v projektu protiraketové obrany. Základní výstupy jsou následující:
ooo - ooo USA jednoznačně potvrdily, že v případě realizace evropské větve MD bude ochráněna značná část evropského kontinentu (včetně ČR) před útokem balistických střel z Íránu, k čemuž doposud nedochází. Hlavním důvodem je skutečnost, že interceptory umístěné v současné době na Aljašce a v Kalifornii neokážou/časové nestihnou zničit raketu vystřelenou z Íránu na cíl v Evropě. V případě umístění interceptorů v Polsku a radaru v ČR to bude z technického hlediska proveditelné.
ooo - ooo USA jednoznačně deklarovaly, že problematiku protiraketové obrany a své plány na výstavbu evropského pilíře pravidelně a detailně konzultují s RF. I z toho důvodu považují obavy RF za nepodložené.
ooo - ooo AČR bude moci v případě vybudování stanice sdílet informace – datový výstup z radaru by měl být on-line napojen pravděpodobně na Společné operační centrum MO, které bude moci živě monitorovat činnost radaru.
ooo - ooo Česká strana bude předem a pravidelně informována o tom, co se na základně nachází a bude mít přístup k jejím plánům.
ooo - ooo Celková ochrana zvažovaného radaru, zejména z hlediska případného posílení protivzdušné a protiraketové obrany je otázkou dalšího jednání. Běžnou ostrahu by měli zabezpečovat vojáci vyzbrojení pouze standardními ručními/pěchotními zbraněmi. Žádná zvláštní palebná síla z jejich strany by zde nebyla.
ooo - ooo K otázce vlivu na životní prostředí a bezpečnost obyvatelstva je třeba uvést, že například paprsek radaru na Marshallových ostrovech je zaměřený nad základní a střední školu, čímž je jednoznačně demonstrována naprostá neškodnost lidskému zdraví. Radar nemá vliv ani na blízké letiště s hustým provozem. Jedná se o radar, který by měl být demontován a následně přepraven do ČR.
ooo - ooo USA slíbily zodpovědět v průběhu následujících týdnů řadu dalších položených technických otázek.

ooo Dne 8. 3. jednal předseda vlády M. Topolánek v Bruselu s generálním tajemníkem NATO a mimo jiné jej informoval o průběhu česko amerických jednání o možném umístění radaru protiraketové obrany na území ČR.

ooo Mediálně výrazná v uplynulém měsíci byla vyjádření některých představitelů členských zemí NATO (konkrétně např. Německa, Lucemburska nebo Norska) a Ruské federace. Výtky na nedostatek transparentnosti a informování, které v těchto vyjádřeních zazněly ČR odmítá, neboť se nezakládají na pravdě a agresivní ruskou rétoriku odmítá zcela. Většinu uvedených vystoupení MZV interpretuje jako mediální sebeprezentace konkrétních politiků před domácím auditoriem. A to buď z důvodů ideologických, předvolebních nebo vycházení vstříc očekávání pacifistického elektoriátu.

ooo Při bilaterálních jednáních s uvedenými zeměmi ČR upozorňuje na to, že podobné zkreslující výroky a výměna poselství prostřednictvím médií nenapomáhají budování důvěry a zejména mezi členskými zeměmi NATO existuje řada vhodnějších diplomatických kanálů, jejichž prostřednictvím by bylo možné řadu vznesených otázek řešit. Ani s pokusy některých zemí a některých poslanců Evropského parlamentu (včetně českých), aby se otázkou zapojení ČR do projektu protiraketové obrany začal zabývat EU, MZV nesouhlasí. Jde o problematiku, která není v kompetenci EU. EU se nikdy problematice protiraketové obrany nevěnovala, a to ani v dobách, kdy se do amerického systému prostřednictvím radarů na svém území zapojovala Velká Británie a/nebo Dánsko. Stejně tak EU nikdy neprojednávala otázky související s americkou vojenskou přítomností v kterékoliv ze 14 zemí EU, kde mají v dnešní době USA své vojenské základny. A z diplomatického úhlu pohledu je zcela nevhodné, aby se státy snažily získat rozhodovací pravomoc o americkém systému na fóru, kde nejsou USA zastoupeny.

ooo Naproti tomu jednání v rámci NATO a i na platformě NATO-Rusko v rámci NRC Česká republika podporuje a považuje za velmi užitečné. V popisovaném období byla z tohoto hlediska na alianční rovině nejvýznamnější událostí návštěva ředitele MDA gen. Oberinga. Generál Obering na zasedání NRC přednesl další informace, které mají vyvrátit obavy Ruska z realizace projektu a naznačil možnosti, jak naopak Rusko do projektu vtáhnout. V následné obsáhlé diskusi většina aliančních zemí odmítla ostrou rétoriku RF, především pak ruských generálů. Ruský velvyslanec následně uznal, že vyjádření ruských generálů nebyla šťastná.

ooo Na půdě Aliance vedle toho pokračuje diskuse k rozpracování úkolů zadaných rižským summitem k realizaci aliančního systému protiraketové obrany.

Připravované aktivity

ooo Americká strana potvrdila, že je připravená uspořádat pro vybrané poslance a senátory cestu do USA na základny s komponenty protiraketové obrany. US strana je flexibilní v programu cesty – plánuje se návštěva minimálně základen na Aljašce a Marshallových ostrovech. Detaily dojednává MZV s velvyslanectvím USA, předběžně se pracuje s daty 16. – 20. 4.

ooo Pravděpodobně také v dubnu proběhne i cesta expertů MZV a MO do Washingtonu do MDA.

ooo A v neposlední řadě pro alianční jednání o protiraketové obraně budou stěžejní jednání NAC (19. 4.) a NRC (termín zatím neurčen) posílená o experty z ústředí monotematicky věnovaná pouze této otázce.


frs
21. března 2007

NETSOCAN