NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2006---Ročník V.
Investiční pobídky versus sociální mobilita?


ooo Kritici (koaliční) vlády ČSSD, která se snaží mj. i formou investičních pobídek snížit počet lidí bez práce v nezaměstaností nejvíce postižených regionech, obvykla poukazují, že tyto finance by bylo vhodnější i rozumější nabídnout českým podnikatelům a jejich projektům. S tím lze samozřejmě souhlasit, pokud nějaké (české projekty) budou...
ooo V konkrétních případech, jako např. u jihokorejské automobilky Hyundai se dále namítá, že většinu pracovních míst mohou obsadit zájemci ze sousedního Polska či Slovenska, jejichž nižší mzdové nároky se stanou pro zaměstnavatele zajímavější a dojde tak ke značnému zpochybnění smyslu celého projektu. Ani takovéto aspekty ukazující na složitost nynějších společensko-ekonomických procesů, samozřejmě nelze pominout, nicméně téma této úvahy je poněkud jiné.
ooo Se zajímavou námitkou přichází doktorand ekonomie na univerzitě v Chicagu Alexander Popov, který v článku Továrna na absolutní sociální stagnaci (Lidové noviny, 18. dubna) logicky vyvozuje, že Hyudai u nás zakládá automobilku proto, že Korejci by takovouto práci za naši mzdu prostě nebyli ochotni přijmout.
ooo A. Popov míní, že ekonomicky efektivnější by bylo, kdyby vláda finance v podobě investičních pobídek a daňových úlev pro Hyundai vložila do zvyšování kvalifikace našich nezaměstnaných. Otázkou samozřejmě zůstává, zda Hyudai míří do střední Evropy skutečně kvůli levnější a ochotnější pracovní síle, a nebo zda zřizováním výroby v oblasti předpokládaného odbytu spíše nesleduje úspory za případnou dopravu z Koreje. Svoji roli jistě hraje i kurz koruny a rovněž fakt samotné investiční pobídky, kterou by v Koreji patrně nezískala.
ooo Popov však takovéto investiční pobídky, přinášející především práci nenáročnou na kvalifikaci pracovníků, dává do souvislosti s podlamováním dalšího rozkvětu a rozšiřování české střední třídy, která nejenom podobné pobídky nezískává (a navíc je ze svých daní financuje), ale početně se rozšiřovat ani nemůže proto, že dělníci, vykonávající nekvalifikovanou (i adekvátně honorovanou) práci a nezvyšující si své vzdělání, prostě do střední třídy nemohou "povýšit".
ooo Dělník pracující v automobilce, který se nevzdělává, zůstane stále dělníkem a nikdy se nestane konstruktérem moderních technologií. Podobný osud očekává i jeho děti; zatímco talentovaní potomci konstruktéra se již dělníky nejspíše nestanou. Nebudou.li rovněž konstruktéry, pak již spíše (a jejich děti již prakticky jistě) inženýry a v další generaci řediteli firem se špičkovými technologiemi...
ooo Popova vize sociální mobility působí i trochu usměvně, neboť v ní není nic nového, co by již neprobíhalo. Navíc se objevují nečekané problémy v samotných USA: přicházejí poplašné informace, že až 33% současných amerických středoškoláků to nedotáhne ani k maturitě, přičemž útěchou nemůže být poznatek, že nejvyšší studijní úmrtnost (až alarmujících 50%) postihuje především Afro- a Latino-Američany (What´s Wrong with High Schools, Lidové noviny 14. dubna). A ti ekonomové a politici, kteří halasně volají po prodloužení pracovní doby a po zavedení práce o sobotách a nedělích (včetně T. Blaira a J. Paroubka) Popova určitě nepochválí!
ooo Samozřejmě, pokud by se nějakým způsobem dramaticky zvedly náklady na vzdělávání, pak by to znamenalo problém. Avšak představa, že by investiční pobídky nějak významně omezovaly či paralyzovaly sociální mobilitu v ČR, nevypadá příliš realistická.
ooo Daleko závažnějším problémem se jeví fakt, že u nás neexistuje koncepce dnes již nezbytného celoživotního vzdělávání opírající se o moderní informační technologie, která by zahrnovala realistické a konkrétní graduační stupně a cykly, zejména flexibilně reagující na aktuální vědeckotechnický vývoj. Nelze se totiž ubránit dojmu, že se stále ještě nacházíme v éře oné "průmyslovky", tak roztomile zvěčněné ve filmu Marečku, podejte mi pero.
ooo Sociální demokracie každé opatření zvyšující sociální mobilitu v ČR nepochybně podpoří, ale na druhou stranu by měla být zvážena již existující a zvyšující se poptávka po kvalifikovaných pracovnících mnoha řemeslných oborů. Komplikující je i skutečnost, že vše navíc probíhá v prostředí s vysokou mobilitou pracovních sil, a to nejenom v rámci EU, ale dokonce již i v globálním měřítku. Míněn je tím onen negativní aspekt, kdy chudší státy vychovají experty, kteří odejdou pracovat do bohatších států, aniž by byla řešena návratnost nákladů vynaložených na jejich vzdělání.
ooo K vyššímu vzdělávání i kvalifikaci pracovníků a tím i k vyšší sociální mobilitě by měly přispívat i podniky, které sice takovou povinnost formálně mají, ale je pro ně efektivnější i pohodlnější přijmout nového kvalifikovanějšího pracovníka nežli investovat do vzdělávání zaměstnanců stávajících. I v této oblasti lze vidět jisté rozdíly mezi přístupem organizací privátních a veřejných. Soukromá firma promptně zajistí training nezbytný pro výrobu, ale o nějaké perspektivnější vzdělávání svých pracovníků rozhodně nemůže mít zájem.
ooo Stejně významnou úlohu i zodpovědnost jako centrální vláda zde mají také regiony. Zatím to spíš vypadá tak, že hejtmani si místo zodpovědné a pečlivé správy svých regionů a realizace potřebné vize stále ještě hrají na modré privatizační atamany, jejichž jedinou vizí je svržení centrální růžové vlády.
ooo Mínění Alexandra Popova - že nejlepším důkazem rozvoje české ekonomiky nebudou stavby podniků typu Hyundai, ale fakt, že žádný z Čechů v těchto podnicích nehodlá pracovat -, a že této světlé budoucnosti nejvíce překáží sociálně demokratická vláda, která místo do podpory podnikání a střední třídy investuje do sociálních dávek a sociálního zabezpečení nekvalifikované práce, pak v mnoha souvislostech argumentačně stojí na podobné zelené louce jako budoucí automobilka Hyundai.

František Stočes
1. května 2006

NETSOCAN