NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2006---Ročník V.
K prospěchu nebo k záhubě?


ooo Polistopadové české dějiny obsahují dva významné historické momenty, o nichž parlament rozhodl nejtěsnější většinou někdy i jediného hlasu a v obou případech sehrála zvláštní roli ČSSD. 25. listopadu 1992 se tak rozhodlo o zániku České a Slovenské Federativní Republiky a podobné skóre se vyskytlo při hlasování o registrovaném partnerství homosexuálů.
ooo Prezident republiky V. Klaus zákon o registrovaném partnerství homosexuálů vetoval a v mimořádném tiskovém prohlášení 16. 2. mj. s největší vážností uvedl: " ...Ze všech těchto a mnoha dalších důvodů jsem se rozhodl vrátit zákon sněmovně k novému projednání, které, jak věřím, nebude pouze formální a které nebude probíhat ve stínu nátlaku stranických grémií na jednotlivé poslance. V sázce je hodně, mnohem víc, než se na první pohled zdá."
ooo Následné jednání Poslanecké sněmovny PČR zahájila rudá poslankyně Zuzka Rujbrová věšteckým úvodem: "Já vím, že už jste rozhodnuti, jak budete hlasovat..." a tím předeslala, že poslanci se rozhodně nehodlají chovat zodpovědně. Že někteří z nich možná nechápou o čem budou hlasovat a jiní si ani nepřečetli o čem bude hlasováno... Důkaz? Schválený zákon obsahoval velice závažné nedostatky mj. umožňující homosexuální bigamii či střet zájmů.
ooo V poslanecké diskuzi 15. března vystoupilo celkem pouze 12 poslanců ze kterých se vlastnímu tématu a poměrně stručně věnovalo jenom 9 zástupců lidu, vesměs nesouhlasících s vetem prezidenta.
ooo Zákon byl přijat nejtěsnější většinou, přesně potřebnými 101 hlasy a z poslanců ČSSD jich pro zákon hlasovalo celých 94% (66 ze 70) a k hlasování byl z nemocnice přivezen i těžce nemocný poslanec Robert Kopecký...
ooo Poněvadž především mezi zastánci zákona panovalo přesvědčení, že vše podstatní proti již bylo vyřčeno (a obšírné diskuzi se vyhnula i média), NETSOCAN se rozhodl přinést všechny významné informace z dřívějších poslaneckých diskuzí na toto téma.
ooo V minulém čísle byl pod titulkem Ještě že se toho nedožil farář Otík! uveden komentovaný výtah z nejzajímavějších vystoupení (oněch pouze několika) poslanců při diskuzi před hlasováním o vetu prezidenta republiky z 15. března 2006. V čísle 12/2005 pod titulem Sametová homosexuální normalizace byl uveden a komentován výběr zajímavých poslaneckých názorů v rozpravě 3. čtení zákona konaném 16. prosince 2005.
ooo Nyní přinášíme výtahy z nejzajímavějších poslaneckých příspěvků přednesených při Druhém čtení 8. prosince 2005. V rozpravě vysoupili poslankyně a poslanci: Anna Čurdová, Zuzka Rujbrová, Václav Votava, Tomáš Kvapil, Jiří Karas, Zdeněk Jičínský, Josef Janeček, Jiří Bílý, Marek Benda, Vilém Holáň, Petr Kott, Ludvík Hovorka, Tomáš Dub a Petr Pleva.


Poslankyně Anna Čurdová
(zástupkyně navrhovatelů)
ooo "...je to zákon, který je o toleranci a o úctě jednoho člověka k druhému.".

Poslanec Václav Votava
ooo ...Je navržený zákon prospěšný, nebo společnosti škodí? Z hlediska vývoje populace je určitě zájmem společnosti podporovat monogamní svazky. Pro stát je jistě také výhodná stanovená vyživovací povinnost mezi partnery i stanovení zodpovědnosti partnera za vývoj a výchovu dítěte, které si do partnerského svazku přivedl druhý partner a žije s oběma ve společné domácnosti.
ooo Na druhou stranu akceptuji s povděkem, že zákon neumožňuje partnerům osvojování dětí. K této možnosti jsem velice zdrženlivý. Společnost na to není připravena a dala by to dětem z takovýchto rodin také znát. Své si k tomu musí říci především psychologové...
ooo Uzavření registrovaného partnerství je projevem úcty k hodnotám obvykle spojovaným s rodinným společenstvím, tedy vzájemná láska, úcta, péče a podpora, a nikoli ohrožením těchto hodnot.
ooo Urputnost, s jakou homosexuální menšina usiluje o legalizaci svých svazků, je paradoxně v kontrastu s čím dál větší neochotou heterosexuální většiny přijímat závazky spojené s manželským svazkem... Zatímco naše generace mnohdy začínala svůj rodinný život ve skromných garsonkách, či dokonce dětských pokojích bytů rodičů, jeden mladý člověk se mě nedávno zeptal, kdy už vláda konečně začne podporovat mladé rodiny. On si přece prý ve svých třiceti letech nemůže dovolit postavit vlastní dům a přeci si nepořídí děti do panelákového 3+1...
ooo A už vůbec se díky nepřijetí tohoto zákona více lesbiček neprovdá a více homosexuálních mužů nezaloží rodiny... Vnímám totiž snahu o přijetí zákona z velké míry jako snahu o společenské uznání...
ooo Podle nejčastěji uváděných odhadů jsou homosexuálů v populaci zhruba 4 %. V běžné populaci je však také zhruba 15 % levorukých lidí. A dnes těžko asi někoho napadne označovat leváctví za něco nenormálního. A přesto tomu tak bylo ještě před několika desítkami let, kdy levorukost byla označována rodiči i učiteli za pouhý zlozvyk a násilně přecvičována, což u silných leváků vedlo až k poruchám řeči, neboť obratnost ruky i řeč spolu úzce souvisejí a mají svůj základ na téže mozkové polokouli. Přístup části společnosti k jinak orientované menšině je dodnes podobný.
ooo Dostala se mi nedávno do ruky publikace s názvem Terapie homosexuality, rádce pro postižené a poradce. Jak jsem ze spisku pochopil, homosexualita je v podstatě jen neuróza, kterou lze překonat sebepoznáním, sebekázní a za pomoci modlitby se vrátit na cestu pravou. Nejčastěji používaným slovesem při výkladu terapie je "musíte". Lesbickým ženám je doporučováno: používejte make up, přestaňte nosit chlapecký účes. Muži se musí přestat věnovat šití a aranžování květin. Nejsem psycholog, ale vím, že spory o to, zda sexuální orientace je vrozená, či získaná výchovou a prostředím, jsou stále živé. Obrátil jsem to naruby a pokusil jsem se na základě poznatků získaných z této publikace si představit, zda bych se za pomoci uvedené terapie také já mohl obrátit z heterosexuála na homosexuála. Určitě ne. A mohu jen předpokládat, že ani homosexuálům tento spisek nepomůže stát se vzornými manželi a otci rodin."

Poslanec Tomáš Kvapil
ooo "...sílí požadavky na uzákonění možnosti manželství osob stejného pohlaví. V některých zemích již manželství osob stejného pohlaví uzákoněno bylo. Registrované partnerství je považováno za první krok na delší cestě. A tato cesta malých kroků je doporučována ve feministické literatuře a má být hlavní taktikou boje proti heterosexuální výlučnosti manželství...
ooo Boj proti heterosexuální výlučnosti manželství tedy není potenciální, ale explicitně vyhlášený. Úvahy o potřebnosti nebo nepotřebnosti zákona o registrovaném partnerství nemají tedy na základě tohoto faktu charakter vstřícných kroků vůči potřebám malé menšiny osob se změněnou sexuální orientací, ale charakter manipulace s hodnotami většinové společnosti malou skupinou ideologicky úzce vymezených autorů, kteří osobně nejsou téměř v žádném případě touto problematikou sami dotčeni... Manželství a rodina je podle těchto avantgardních názorů otázkou volby jak co do struktury, tak co do funkce účelu, trvání a v dalším kroku i co do počtu zúčastněných osob. Tento poslední krok ještě v žádné zemi zatím nebyl uzákoněn. V neformálních diskusích je však velmi častým tématem.
ooo Nevidět tento důležitý kontext návrhu zákona o registrovaném partnerství znamená ignorovat již probíhající vývoj v řadě zemí..."

Poslanec Jiří Karas
ooo "...dnes máme ve druhém čtení několikrát odmítnutý zákon o tzv. registrovaném partnerství. Doufám, že bude zamítnut. Ačkoliv se tváří jako vzor rovnoprávnosti, ve skutečnosti prosazuje nerovnosti nové. Porušuje nejen zásadu rovnosti obsaženou v Listině základních práv a svobod, ale i tam zakotvený zákaz diskriminace a privilegií. Okolnost, že si někteří občané nemohou nebo nechtějí zvolit jinou než homosexuální formu soužití, ještě nezakládá právo na odlišný a de facto privilegovaný status ve společnosti. Ani podle vyjádření Ústavního soudu není možné zásadu rovnosti v právech chápat absolutně a - cituji - neplyne z ní, že by každému muselo být přiznáno jakékoliv právo. A dodávám: je však třeba tuto zásadu ctít, pokud se jedná o odstranění neodůvodněných rozdílů...
ooo Zvedneme-li ruku pro tento zákon, říkáme, že neplodnost tohoto typu soužití má pro stát stejnou hodnotu jako plodnost, že bezdětný vztah je pro stát stejně žádoucí jako výchova další generace. Připomínám, že v těchto letech řešíme, co uděláme s demografickou katastrofou způsobenou ne nemocemi nebo válkami, ale právě neplodným a pohodlným stylem života...
ooo ...popřeme rozdíly mezi muži a ženami, přirozenost heterosexuálního svazku mezi nimi a vytvoříme předpoklad pro homosexuální převýchovu společnosti. Již dnes je cítit silný tlak na rodinu, aby se muž i žena chovali stejně, stejně vydělávali, stejně pečovali o novorozence a nemocné členy, stejně vařili, stejně fyzicky pracovali atd. Je to vnucování homosexuální mentality o plné zaměnitelnosti klasickým rodinám. Tato převýchova v konečném důsledku znamená, že ani normální manželé se nemají doplňovat, nemají být komplementární, ale muž a žena mají mezi sebou bojovat a v nejlepším případě mohou být pouhými partnery po vzoru homosexuální skupiny...
ooo Nebude nic jiného než výsměch rodičům, řekneme-li, že tento způsob života je pro stát stejně přínosný jako sebestředně orientovaný registrovaný svazek...
ooo Zvednutím ruky obětujeme této ideologii nevinné děti. Vždy a ve všech státech byl dalším krokem po legalizaci homosexuálních svazků požadavek homosexuálů vychovávat děti. A ujišťuji vás, dámy a pánové, že pokud jim je zákonem nesvěříte, tak poté, co tato skupina obdrží status menšiny, tak už si adopce vysoudí sama...
ooo Zvednutím ruky bychom přispěli k postupnému zničení tolerance ve společnosti. Toleranci k odlišnému se všichni učíme především v rodině.. V tomto stejnopohlavním svazku není ale místo pro odlišnost, není zde místo pro růst, pro odvahu se vypořádat s jinakostí druhého...
ooo Zvedli bychom ruku pro omezení svobody slova a pro náboženské pronásledování. Tento bod je velmi zásadní a může ovlivnit v krátké době celou strukturu společnosti. O svobodě slova a náboženské svobodě mluvím pohromadě z toho důvodu, že vždy, když došlo k omezování náboženské svobody, s železnou pravidelností došlo také k omezení svobody slova a k nástupu totalitní společnosti...
ooo Začínají se šířit zákony proti lidem, kteří mají na fenomén homosexuality odlišný názor. Nic jiného než odlišný názor.. Díky těmto zákonům se o tom zakazuje diskuse. Vždyť už dnes u nás je takřka tabu diskuse ohledně léčitelnosti homosexuality. Například co Bible? Budeme ji cenzurovat? Ve Švédsku už byli za citaci z Bible ohledně homosexuality lidé soudně odsouzeni... A co když církve odmítnout oddávat homosexuály v kostele? Budeme to tolerovat, nebo vytáhneme antidiskriminační zákon a policie zasáhne?
ooo ...tady neútočí společnost na ubohé homosexuály, ale ten, na koho je zde velmi tvrdě již několik let nevybíravě útočeno, je většinová společnost. Tím nechci zpochybňovat, že je třeba individuálně pomoci těm, jejichž situace to vyžaduje a mne stejně jako vás silně dojímá."

Poslanec Zdeněk Jičínský
ooo "Kolega Kvapil hovořil o tom, abychom se podívali kolem sebe, co se děje v jiných zemích, jak se prosazují, jak nazval, drobné kroky, které rozkládají nějaké stabilní hodnoty, na kterých je naše euroatlantická společnost založena, a že bychom měli velmi vážit, máme-li přijmout takovou zákonnou úpravu, která podporuje něco, co on považuje za negativní. Právní úprava ve vztahu k tomu, co se ve společnosti děje, má vždycky jenom omezený význam. Společenské procesy právními prostředky nelze zastavit. Lze je omezit, ale pokud společenská realita je silnější, tak právní úprava se musí přizpůsobit...
ooo V současné společnosti, kdy se tak prosazuje individualistický princip, se uvolňují staré rodinné vztahy a řada společenských hodnot se mění...
ooo ...jako jeden ze spoluautorů tohoto zákona jsem nenavrhoval, aby páry registrované podle tohoto zákona mohly adoptovat děti. Tak daleko jsme nešli. Mám ale poznámku ke kategorickému odmítání, které tu zaznívá. Myslíte si, že péče o děti v dětských ústavech, kde jsou děti, které byly třeba odebrány z rodin alkoholiků nebo z rodin, kde děti byly bity atd., je lepší než to, jestliže jsou děti svěřeny lidem, kteří se o ně starají s láskou?"

Poslanec Josef Janeček
ooo "...Abychom se dostali k ...tématu, tak bychom možná neměli posuzovat pouze existenci rodiny zrovna teď v 21. století, protože to je institut, který je starý jako lidstvo samo. Když se podíváme do historie lidstva, tak vidíme, že téměř všechny civilizace, které kdy na této zemi existovaly, nějakým způsobem uznávaly, chránily a definovaly pojem rodiny, a to nikoliv proto, že by v té době neexistovaly homosexuální svazky nebo homosexuální vztahy... To, proč tyto civilizace přijímaly a chránily rodiny, je přece z jiného důvodu. Bylo tomu tak proto, že si všechny rody staletí a tisíciletí před námi uvědomovaly, že v tomto prostředí se rodí a jsou přiváděni na svět lidé, že je to pro svět velmi důležité a že je to část života, kdy jsou rodiče a děti velmi zranitelní a jsou vlastně ohroženi. To nebylo o diskriminaci, ale o ochraně toho, kdo je slabší a kdo může být postaven do velmi nevýhodných a diskriminačních podmínek...
ooo Je to o tom, že i dnes ženy získávají hůře zaměstnání jenom proto, že vychovávají děti. To je diskriminace. ...neříkejme, že dva naprosto zdraví lidé, kteří nemají žádný hendikep, jsou diskriminováni, protože nemohou vstoupit do manželství, neboť stát řekl, že manželství je vztah mezi mužem a ženou právě proto, že zde dochází k tomuto oslabování...
ooo Dokonce se domnívám, že je velmi nešťastné, když to řeknu trošku lidově, aby stát do těchto vztahů strkal svůj nos. Domnívám se, že to je jejich naprosto soukromá privátní záležitost a státu po tom nic není.
ooo ...ostuda, se kterou se setkáváme dnes a denně, to je ostuda, která je vysvědčením nám všem, když žena na mateřské dovolené je hendikepována, protože ji odmítnou přijmout. Já jsem zde navrhoval zákon, který by reflektoval naprosto ostudnou situaci v naší zemi, kdy zaměstnavatelé využili přechodného ustanovení zákoníku práce a odmítli ženám na mateřské dovolené proplatit dovolenou, na kterou jim vznikl nárok. To je diskriminace. A co udělala tato Sněmovna? Zamítla to, neboť prostě ani my si neumíme vážit toho, že se někdo stará o děti a vychovává je. Pro nás to je marginální hodnota. My raději hledáme jiné hodnoty. Ztratili jsme pojem o tom, co to je, být v pozici, která je tak strašně důležitá pro život tohoto národa, která je svým způsobem sebeobětováním pro tento národ, a my ji neumíme ocenit.
ooo ...pokud nebudeme schopni tyto věci vidět, pokud je nebudeme schopni vnímat, pokud je nebudeme schopni pojmenovat a řešit, pak jsme špatným Parlamentem. Potom možná budeme něco říkat o diskriminacích, ale obávám se, že nám obsah tohoto pojmu naprosto uniká.
ooo To je to, co jsem chtěl sdělit, abych naprosto vyvrátil námitky pana profesora Jičínského, neboť nejsou pravdivé...
ooo Pan profesor Jičínský se také zmínil o dětech v ústavech. To je přece důsledek něčeho. Zamysleme se nad tím, čeho je to důsledek, že jsme společností, která má tak obrovské množství dětí v ústavech, přestože jsme jedním z nejrychleji vymírajících národů světa. Co se v této společnosti děje? Proč o tom nevedeme bazální diskusi? Neboť opakuji, neexistuje žádný vyšší národní zájem než ten, aby tento národ nevymřel. Pokud nejsme schopni si toto uvědomit, tak marné jsou veškeré zákony, které přijímáme."

Poslanec Jiří Bílý
ooo "...My tímto zákonem vlastně začínáme do budoucna měnit trošku svět. Já si myslím, že ti, co podporují tento zákon, buď jsou na stejné vlně, nebo si říkají, že jsou tolerantní, ale tolerance si myslím, že je taková, že nedohlídnou do budoucnosti anebo už jsou za zenitem. Mohu vám říci, že mně je trošku bližší bigamie než registrované partnerství... Myslím si, že minimálně jeden člen vlády by to také asi podpořil."

Poslanec Zdeněk Jičínský
ooo "...musíme konstatovat určité společenské procesy, které se projevují i v oblasti, kterou tradičně spravovala rodina. Ve všech zemích existuje to, co můžeme nazvat krizí rodiny. Krize rodiny není řešitelná záležitost pouze zákonů.
ooo Už jsem také uvedl příklad. Znovu ho opakuji. Srovnatelná situace, obě země relativně na shodné ekonomicko-sociální úrovni. Německá spolková republika a Francie. Ve Francii je poměrně vysoká natalita, v Německu nikoliv. Natalita v Německu není příliš vyšší než u nás. Takže tady jde o velmi komplexní jevy..."

Poslanec Vilém Holáň
ooo "...tato Sněmovna dokonce nemá snad ani mandát rozhodovat o tak závažné věci, a to proto, že zachází s něčím, co je dlouhodobým civilizačním kapitálem. My rozhodneme nějakými pěti hlasy o tom, že tento celkový dlouhodobý názor najednou změníme. To přece není hlasování o nějaké stokoruně v rozpočtu. To není hlasování o změně výše trestu v trestním zákonu nebo podobné věci. To je věc mnohem, mnohem vážnější..."

Poslanec Zdeněk Jičínský
ooo "...přece byla doba, a není to zase tak dávno, jsou to desetiletí zpátky, kdy nebyla rovnoprávnost muže a ženy. A parlamenty potom rozhodly pod tlakem společenských změn, o kterých já jsem hovořil, že ...bychom je měli brát na vědomí. Přitom jsem vyjádřil svůj vztah k tomu, že ne všechno, co je většinové, je pozitivní. Ale prostě pod tlakem těchto společenských změn, o jejich ekonomických důvodech hovořit nebudu, došlo k zrovnoprávnění muže a ženy v nejrůznějších oblastech včetně práva volebního. Tyto věci sem přece patří. Toto je součástí těchto emancipačních procesů, kterými euroatlantická společnost prochází."

Poslanec Petr Kott
ooo "...Chci jen reagovat na slova pana profesora Jičínského o rozdílu mezi natalitou ve Spolkové republice Německo a Francii. Já si myslím, že je to dáno historií 20. století, především rozdílem mezi tím, že Francie byla koloniální velmoc a Německo v podstatě ne. Na populaci ve Francii se momentálně ve velké míře podílejí imigranti z bývalých kolonií. To znamená, že je to dáno velkým kulturně-sociálním rozdílem mezi historickými Francouzi a imigranty..."

Poslanec Ludvík Hovorka
ooo "...otázka, kterou chci položit navrhovatelům, je, co přineslo uzákonění registrovaného partnerství v těch státech, kde k tomu došlo, čím se společnost těchto států posunula směrem kupředu a co uzákonění tohoto registrovaného partnerství v České republice by přineslo naší společnosti..."

Poslanec Marek Benda
ooo "...pokud se sčítají odpovědi rozhodně ano a spíše ano, tak 62 % obyvatel České republiky souhlasí s registrovaným partnerstvím homosexuálů, přičemž nám byla v minulosti mnohdy předkládána čísla daleko vyšší. Já myslím, že zajímavé je to z jednoho hlediska. Po letech této razantní mediální masáže, po mnoha, mnoha a mnoha pokusech prosadit návrhy ta podpora ve společnosti zdaleka není tak vysoká, jak bychom bývali očekávali, jak je nám někdy předkládáno...
ooo ...adopce dětí homosexuálními páry připadá nemyslitelná 72 % obyvatel. 72 %, více než dvě třetiny obyvatelstva, se domnívá, že adopce dětí je nemyslitelná, tedy nám sdělují, že se jim zdá jako problém, aby děti byly vychovávány v rodinách, kde jsou dvě maminky nebo dva tatínkové. Myslím, že toto bychom měli brát vážně...
ooo Poslední poznámka, ke které mě částečně vyprovokoval pan profesor Jičínský, který rád mluví o společenských procesech a kam směřují. Já mám dojem, že tady nejsme svědky žádného běžícího společenského procesu. Nemáme tady tisíce dlouhotrvajících partnerských svazků, ať už homosexuálních nebo lesbických, které by fungovaly a které by potřebovaly nějakou státní ochranu.
ooo Tady jsme svědky toho, co pan prezident rád nazývá humanrightismem, to znamená tlaku jedné skupiny, aby jejich životní styl byl většinovou společností posvěcen. Já proti němu nic nemám, já ho pokládám za zcela legitimní, ale absolutně nechápu, proč bychom zákony měli vyjadřovat stanovisko většinové společnosti k tomuto, ale i k tisícům jiných životních stylů. Ať si jimi každý člověk žije, jenom nevím, proč na to potřebuje státní razítko, státní glejt, státní potvrzení..."

Poslanec Tomáš Dub
ooo "...kdybych měl přijmout novou filozofii, o které mluvíme, a zabývat se partnerstvím homosexuálů a kdybych ji měl přijmout opravdu důkladně, což jsem se pokusil právě proto, že tu ten zákon je podruhé, tak bych se chtěl zeptat na problematiku bisexuálů. Můžeme zvýhodnit homosexuály, ale co budeme dělat s bisexuály? Tam by mi to připadalo pokrytecké, kdybychom řešili homosexuály a bisexuály nechali stranou. Možná že by to byla diskriminace bisexuálů vůči homosexuálům. Ale hlavně bych to pokládal za nesystémové řešení.
ooo Proto si dovoluji vznést následující pozměňovací návrh - a vycházím z toho, že bisexuálové nemohou být stejného pohlaví, pokud by chtěli žít v jednom partnerství a nemohou být dva, nicméně nejméně tři. Poslyšte můj návrh...
ooo Já bych řekl, že můj návrh má více výhod. On řeší například i problematiku muslimů, kteří mají přece jinak postavenou rodinu, také zvyšuje rozlišení registrovaného partnerství od klasické rodiny. Prostě řeší více témat. Já myslím, že tím vytváří i stabilnější právní prostředí, protože do budoucna předejdeme, trošku v nadsázce, bisexuální novele homosexuálního zákona...
ooo Já bych chtěl říci, že minule to o jeden hlas neprošlo, neprošlo to také o ten můj hlas. Jestliže, jak doufám, bude mé komplexní řešení přijato, já jsem ochoten pro zákon hlasovat..."

Poslanec Petr Pleva
ooo "...chtěl bych navázat na ctěného pana profesora Jičínského, který zde hovořil o diskriminaci, hovořil o tom, že tradiční rodina je v západní civilizaci nahrazována novými svazky a že tyto svazky si také zaslouží naši podporu. Proto si myslím, že je velmi vhodné, pokud jsme se rozhodli zavést do našeho právního řádu nový institut, aby nebyl vyhrazen pouze pro osoby stejného pohlaví, a tím jsme v podstatě zaváděli novou diskriminaci. Nejde nám přece o to, aby bylo deklarováno, že to je pro osoby stejného pohlaví, ale jak zde bylo jasně řečeno předkladateli tohoto zákona, jde jim o odstranění diskriminace..."

Poslanec Marek Benda
ooo "...já budu mít také dva pozměňovací návrhy... . Oba dva se týkají problematiky dětí a jejich ochrany.
ooo První se týká paragrafu 13 věty první, kterou doporučuji, aby byla změněna způsobem: ´Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti, ale je překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy.´ ...
ooo Druhý návrh... se týká... dědění ze zákona, a to jestli partner má být v první dědické skupině, to znamená postaven na úroveň manželů a dětí, anebo jestli má být, podle dalších pozměňovacích návrhů, až ve skupině druhé.
ooo Já se domnívám, že zařazení případného registrovaného partnera do skupiny první může vést k výraznému a nebezpečnému omezení práv dětí na dědění ze zákona. To mohou být zcela účelové hry, které budou chtít pouze vyřadit dědické právo dětí.. Partner samozřejmě zůstává dědicem ve druhé skupině, ale ne na té úrovni, na jaké jsou děti..."

Poslankyně Zuzka Rujbrová
ooo "Já jsem chtěla poděkovat všem vystupujícím, a aby to nezaniklo, chtěla jsem ocenit zejména statečnost pana poslance Duba, který - a to několik měsíců před volbami - je natolik odvážný, že z tohoto místa volá po polygamii. Kolegové, přemýšlejme o tom! Já o tomto návrhu přemýšlet budu."

Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 969/3 a zákon čekalo 3. čtení, které proběhlo 16. 12. 2005 (www.psp.cz).


Zpracoval:
František Stočes
1. května 2006

NETSOCAN