NETSOCAN
Číslo 4 -- DUBEN 2010 ---Ročník IX.
Naše cesta z krize

Motto:
Z krize nás dostanou investice, nikoli zvýšení spotřeby
(Miloš Zeman)

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI konstatuje, že se Česká republika nachází ve fázi hluboké krize. Tato krize však není jen ekonomická, politická, ale i morální. Právě nemorální chování špičkových bankéřů světových bank bylo impulsem pro vypuknutí finanční krize, která hrozí přerůst ve státní bankrot u řady zemí. I když se tato krize díky prozíravé politice Zemanovy vlády z přelomu století směrem k bankovnímu sektoru naší zemi vyhnula, velmi těžce neseme důsledky následné krize hospodářské v podobě poklesu HDP a prudkého růstu počtu bankrotů a nezaměstnaných občanů. Tito občané krizi nezavinili, ale přesto jí nejvíce trpí.

Souběžná politická krize projevující se ve vytváření nestabilních vlád, neschopných prosadit zásadní protikrizová opatření, vrcholí rozpadem politické scény na dva téměř nesmiřitelné tábory, které se nejenže nedokáží dohodnout o klíčových existenčních otázkách, ale mají problém spolu vůbec komunikovat. Jednou z nemnoha výjimek z tohoto pravidla je bohužel každoroční nemravné parlamentní „porcování medvěda“, v němž se mezi bohulibými projekty dají schovat i dárky vlivným sponzorům a kamarádům. Veřejnost ztrácí důvěru v instituce demokratického státu a stále více potenciálních voličů proklamuje neochotu volit některou ze stávajících parlamentních stran.

V podmínkách uvolněné morálky se rozmáhá korupce a klientelismus, v jejichž důsledku se v podobě předražených a neefektivně řízených veřejných zakázek dále zhoršuje stav státní pokladny. Znakem morální krize je i nízká prestiž práce v očích části veřejnosti. Peníze vydělané prací mají podle těchto pokřivených etických hodnot stejnou nebo dokonce menší cenu než výhra v hazardních hrách. Za projev krize morálky považujeme i bezstarostný přístup k zadlužování, který v osobním životě často končí exekucí a v případě veřejných financí státním bankrotem.

Východiska z finanční krize

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI je zastáncem keynesiánského přístupu k rozpočtové politice. Proto budeme v dobách ekonomického růstu důrazně trvat na vyrovnaném (za příznivých okolností i přebytkovém) hospodaření veřejných rozpočtů. V dobách ekonomické recese naopak stát má přispět ke zmírnění propadu celkové poptávky posílením svých výdajů zejména do veřejných investic. Jsme si vědomi, že dnes nemáme v důsledku neuváženého snižování daní v minulosti na prorůstová opatření dost prostředků a proto budeme podporovat mírné zvýšení složené daňové kvóty oproti dnešnímu stavu. Nechceme však obrazně řečeno jet v době krize se zataženou brzdou a proto umožníme vhodnými opatřeními v daňovém zákoně, aby schopným a pracovitým drobným a středním podnikatelům se prostředky na investice do nových pracovních míst oproti dnešnímu stavu naopak navýšily.

Je zřejmé, že konsolidace veřejných financí (dále jen VF) bude záležitostí na střední až delší období a neobejde se bez zásadních změn ve fungování veřejné správy, úspor v některých oblastech systému sociálních transferů, jakož i bez zvýšení některých daní. Cesta k ozdravění veřejných financí však nesmí a nemůže spočívat pouze ve zvyšování daní. Proto je naším cílem dosáhnout v průběhu volebního období snížení široce pojatých nákladů na ústřední a regionální veřejnou správu až o 25 % v cílovém roce 2014 oproti roku 2010. Toho bude možno dosáhnout pouze důkladnou prověrkou všech agend státu a jejich racionalizací a redukcí. Veřejná správa se musí odpolitizovat a profesionalizovat, k čemuž podle nás přispěje uvedení do života služebního zákona připraveného a schváleného ještě za Zemanovy vlády. To by zabezpečilo stabilizaci pracovníků ve státní správě a zabránilo pravidelnému plýtvání veřejnými prostředky při zaškolování nových zaměstnanců po každých volbách, nehledě na dočasná snížení kvality práce a zvýšení chybovosti, která hromadné povolební změny vždy provází.

Důležitým předpokladem k ozdravění českých VF je jejich dramatické zprůhlednění a snížení rizika korupce. Vše o veřejných financích musí být na internetu. Součástí racionalizace státní správy musí mimo jiné být i spuštění systému centrálního nákupu pro státní a veřejnou správu. Zákon o veřejných zakázkách musí být od základu přepracován. V této souvislosti vítáme iniciativu Americké obchodní komory, která vyjádřila ochotu na tomto úkolu participovat. Nemůžeme však čekat jako kdysi, že přijde spása zvenčí, ale musíme sami přiložit ruku k dílu.

Jako nezbytnou součást protikorupčních opatření a současně i pro zvýšení daňových příjmů navrhujeme souladu s doporučeními OECD zvýšit majetkové daně, především daň z nemovitostí – při dodržení zásady daňové spravedlnosti a progresivity. Musí být prosazena zásada progresivního zdanění luxusního majetku a dodržen rovný přístup k fyzickým osobám a firmám. Součástí těchto opatření musí být povinná majetková přiznání nad určitou hranici, jak u majitelů – občanů, tak i u vlastnictví firem.

Rozhodně odmítáme, aby řešení finanční krize financovaly v rozhodující míře nižší a střední vrstvy, které ji nezavinily. Proto podpoříme znovuzavedení progresivního zdanění, především v oblasti dani z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO), avšak nikoliv za cenu neadekvátní demotivace zaměstnanců a podnikatelů – OSVČ s vyššími příjmy. Zejména u osob samostatně výdělečně činných je nezbytné při obnovení daňové progrese řešit výši ostatních odvodů včetně její daňové účinnosti. Při obnovení přiměřené progrese sazeb DPFO jsme pro odstranění konceptu superhrubé mzdy a obnovení institutu společného zdanění manželů.

V oblasti sociálních výdajů vycházíme z předpokladu, že sociální dávky pro práceschopné občany v produktivním věku musí být vázány na jejich účinné úsilí při hledání práce a pracovního uplatnění včetně neodmítání jakýchkoliv nabídek k zaměstnání a účasti na veřejných pracích. Vzhledem k omezeným možnostem veřejných rozpočtů budeme prosazovat regulaci výdajů státu na podporu stavebního spoření zavedením podmínky účelného využití naspořených peněz na bytové účely, případně na úhradu nákladu spojených se studiem. Odmítáme nesmyslné rozdávání předvolebních dárků v podobě tzv. „třináctých důchodů“ a dalších populistických opatření a požadujeme přesměrovat ušetřené prostředky do trvalých a koncepčních řešení.

Východiska z hospodářské krize

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI vychází ve svých receptech na východiska z krize z přesvědčení, že firmy nepotřebují ani tak nízké daně, ale především zakázky. Z krize nás mohou dostat investice, nikoli zvýšení spotřeby. Bez opětného nastartování hospodářského růstu není dosažení vyrovnanosti státního rozpočtu v nejbližší době možné ani za cenu drastických škrtů a snížení životní úrovně širokých vrstev obyvatelstva. SPOZ je připravena přispět k obnově prosperity v této nelehké situaci národního hospodářství prosazováním prorůstových opatření, z nichž nejvýznamnější dále uvádíme:

Výstavba vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe jako spojnice 3 moří, doba výstavby cca 12 let, investiční náklady přes 300 mld. Kč, z toho možnost až 80% financování z evropských fondů i účast soukromého kapitálu, desetitisíce nových pracovních příležitostí. Investice má nesmírný význam má zejména pro hutní, báňský průmysl i ostatní průmyslové oblasti, přepravu zkapalněného plynu (zvýšení energetické bezpečnosti země) domácí i zahraniční obchod, turistický ruch. Významné i jako protipovodňová ochrana, hydrologická stabilita území ČR, ochrana přírody a další výstavba jezů v dolní části Labe na našem území (Děčín – Hřensko) pro celoroční splavnění.
Výstavba nových energetických zdrojů (hlavní finanční podíl tvoří nové jaderné bloky, menší počet vodních elektráren na budovaném koridoru D-O-L) a retrofity stávajících elektráren a sítí (ČEZ majoritně vlastněn státem). Doba realizace cca 12 let – investiční náklady přes 500 mld. Kč.
­– Urychlení výstavby dálniční sítě a obchvatu Prahy s účastí soukromého kapitálu – projekty partnerství soukromého a veřejného sektoru ­(tzv. PPP projekty) s podílem financování Evropské banky pro obnovu a rozvoj a z evropských fondů.
­– Modernizace hlavních železničních tratí, výstavba nových železničních úseků do turistických center (např. Pec pod Sněžkou) ­s finanční účastí Evropské investiční banky a s možností spolufinancování z evropských fondů.
Obnova a modernizace železničního vozového a trakčního parku ­(s využitím prostředků specializované instituce Eurofin).
­– Výstavba startovacích a sociálních bytů ­(návratnost při sociálně únosném nájmu cca 30 let, možnost zapojení i Státního fondu penzijního pojištění v případě jeho zřízení).
­– Pokračování obnovy a modernizace výzbroje ozbrojených složek ­v nezbytném rozsahu s účastí domácího průmyslu (rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany + Ministerstva vnitra.
­– Výstavba – modernizace – obnova ekologických staveb (zejména čističek odpadních vod, nových vodních zdrojů, protipovodňových opatření s využitím zdrojů v operačním programu Životní prostředí) a odstraňování starých ekologických zátěží v objemu cca 100 mld. Kč prostřednictvím státního podniku Diamo (k zamezení korupce).
­– Zrychlení, rozšíření a zjednodušení dotačního programu „Zelená úsporám“ ­založeného na příjmech z prodeje emisních povolenek.
­– Obnovení a zdokonalení systému investičních pobídek ­(pro zahraniční i domácí investory) – garantem je agentura CzechInvest – projekty „greenfields“ (nové) a „brownfields“ (obnova existujících) zaměřené zejména na produkci s vysokou přidanou hodnotou a nejvyšší světové technické úrovni.
­– Podpora rozvoje podnikatelských aktivit přinášejících výrazný multiplikační efekt v subdodavatelských odvětvích a zaměstnanosti s využitím prostředků z operačního programu Podnikání a inovace a zdrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky. Pravidla operačního programu ROZVOJ by měla upřednostnit nejen obecně určitá území, ale také tvorbu pracovních míst, ať je to kdekoli (mimo hlavní město Prahu).
­– Podpora zakládání průmyslových zón v rámci vytypovaných územních oblastí, ­zejména s nízkou zaměstnaností, s využitím zdrojů z operačního programu Podnikání a inovace - Prosperita.
­– V souvislosti s ukončením první fáze období čerpání podpor z evropských programů provést vyhodnocení dosavadního postupu a navrhnout Evropské komisi jejich realokaci a změnu pravidel tak, aby se co nejvíce posílil protikrizový dopad poskytnutých dotací, zejména ve směru vytváření nových pracovních míst.
­– České a moravské zemědělství
­dlouhodobě zažívá problémy odbytu své produkce doprovázené nízkými cenami, které spolu se špatně vyjednanými přímými platbami a produkčními kvótami administrovanými na základě společné zemědělské politiky z Bruselu, neumožňují férovou soutěž našich zemědělců se starými zeměmi EU. To je základní příčina stálého snižování produkčního rozměru zemědělství ČR a zvyšování dovozů potravin ze zemí EU – 15. Pro řešení odbytu a odpovídající cenové úhrady za ­ zemědělské komodity ­ je nutné zachovat a dále zvýšit přímé platby, vázané na stanovenou úroveň produkce a to v rozsahu srovnatelném se starými zeměmi EU, aby byla zachována konkurenceschopnost domácích prvovýrobců.
­– < Za současného krizového stavu nejsou samotní zemědělci schopni pojmenovat své problémy a shodnout se na jejich řešení. Jsme připraveni podílet se na vzniku agrárního programu (koncepce – vize) českého zemědělství, který bude variantně plnit objednávku společnosti a dá šanci našim zemědělcům najít si svoji cestu.
­– Podpora exportu – ekonomická diplomacie a podnikatelské mise za účasti členů vlády plus včasný informační systém o investičních a podnikatelských příležitostech v jednotlivých zemích (garant CzechTrade), podpora vývozu investičních celků v tradičních oborech s pomocí zvýhodněného pojištění a exportních úvěrů (EGAP a Exportní banka), podpora účasti na zahraničních výstavních akcích (program Podnikání a inovace – Marketing).

Velká většina uvedených záměrů je finančně návratná a lze je kofinancovat z evropských fondů. Na dočasné překlenutí nedostatku zdrojů do doby výplaty dotací z EU lze využít úvěrů od evropských finančních institucí, především Evropské investiční banky, jakož i z domácích finančních zdrojů.

Některá opatření, která mají v současné době výrazný protikrizový charakter, se stanou trvalou součástí hospodářské politiky České republiky a garantem její cesty k prosperitě.

Východiska z morální krize

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI podpoří všechna rozumná opatření, která povedou k výraznému omezení korupce, klientelismu, ke zvýšení prestiže poctivé práce a podnikání, ke snížení zadlužení nejen státu, krajů a obcí, ale i domácností. Neodpovědný a rozhazovačný způsob života části vyšších vrstev (který prostřednictvím propagandy bulvárního tisku ovlivňuje i veřejnost) by měl být usměrňován progresivním zdaněním majetku, vyšším zdaněním hazardu a prosazením vyšší sazby DPH na luxusní zboží a služby v celé EU. Naopak podnikatelům, kteří své výdělky poctivě zdaňují, by měly být odstraňovány zbytečné byrokratické bariéry a usnadněna rozvojová expanze přinášející nová pracovní místa. Na úrovni EU budeme prosazovat legislativní ztížení přesunu sídel firem do daňových oáz (například uplatněním zvláštního zdanění nebo prosazením zásady zdanění v místě podnikání a nikoli v místě administrativního sídla).

V oblasti výběru daní a cel požadujeme důslednější a přísnější postih těch firem, které obchodují na základě daňových a celních úniků. Jsou-li statutárními představiteli těchto firem občané jiných států a nejeví-li ochotu k nápravě nebo se dokonce skrývají před úřady, nechť jsou s okamžitou platností zbaveni výhody dočasného či trvalého pobytu v České republice. Pro zlepšení odhalování nepoctivého jednání v oblasti hospodářské kriminality budeme prosazovat obnovení finanční policie.

V oblasti tolik kritizovaných bankovních poplatků podpoříme snížení běžných poplatků v českých bankách na úroveň, která nebude převyšovat obdobný poplatek u mateřské společnosti, která v nich má dominantní podíl, nebo stanovení stropu běžných poplatků podle průměrné hodnoty poplatku ve starých státech EU (na základě povinného reportu o výši běžných poplatků v mateřských společnost českých bank předkládaný ČNB stanovení cenového stropu na běžné poplatky od ČNB).

Za účelem posílení platební morálky požadujeme stálé zvyšování vymahatelnosti práva cestou prohloubení odpovědnosti soudců, arbitrů i soudních exekutorů a zdokonalení systému insolvenčního a exekučního řízení tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů při zachování důstojnosti a uspokojení základních životních potřeb dlužníků. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI v této souvislosti požaduje od bank a finančních společností, aby si uvědomily, že nelze bezstarostně půjčovat peníze bez ověřování platební schopnosti dlužníků s tím, že případné problémy se splácením půjček vyřeší exekutor. Proto podpoříme zákaz nebo alespoň výrazné omezení veřejné reklamy na tzv. „rychlé půjčky“ a přísnější legislativní regulaci uzavírání spotřebitelských úvěrů. Podpoříme i účinná legislativní opatření k zamezení lichvy.

K posílení morálního vědomí občanů a zejména mladé generace podpoříme rozšíření etické výchovy na školách všech stupňů i do vzdělávání podnikatelů a zaměstnanců. Těm rodičům, které nevychovávají řádně své děti, doporučíme omezit či zcela zrušit vyplácení podpory pro rodiny s dětmi a nahradit je opatřeními podporujícími přímo postižené děti (například poukázkami na školní pomůcky, obědy, ošacení atd.).

Východiska z politické a legislativní krize

Slabé a nestabilní vlády nejsou schopny koncepčně řešit krizi. „Stojedničkové“ koalice mají tendenci prosazovat své návrhy většinou jednoho hlasu a přijetí zákonů tak závisí na tom, kolik poslanců se v době hlasování dostaví do sněmovny. Parlament může být na dlouhou dobu ochromen i obstrukcemi.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI předkládá proto návrhy na změnu volebního zákona, které jsou obsaženy v jejím programovém prohlášení schváleném ustavujícím sjezdem. Navrhované změny volebního zákona by měly umožnit voličům více zasáhnout do průběhu i výsledku voleb a přinést stabilnější vládu.

Ani sebelepší volební systém však sám o sobě neodstraní všechny neduhy naší politiky. K tomu je zapotřebí i daleko větší politická kultura. SPOZ proto upřednostňuje toleranci vítěze voleb ze strany všech poražených parlamentních stran a důslednou konstruktivní opozici vůči vládní politice. Pro jednotlivé návrhy musí vládnoucí strana či koalice hledat podporu napříč politickým spektrem, což podstatně zvýší účast opozice na tvorbě klíčových zákonů a posílí možnost trvalejší platnosti schválené legislativy než je tomu dnes. Občané i podnikatelé si oprávněně stěžují na právní nestabilitu, neustálé změny a vysokou chybovost v předkládaných zákonech. Chyby v legislativě, její nepřehlednost a složitost jsou živnou půdou pro různé nepoctivce a spekulanty a příležitost k bezpracným ziskům na úkor státu a občanů.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI vychází z předpokladu, že politickou krizi nelze důsledně překonat bez rozšíření účasti občanů na politickém a veřejném životě. Proto podporuje výrazné rozšíření prvků přímé demokracie (institut obecného referenda, přímou volbu prezidenta, hejtmanů a starostů), jakož i rozvoj občanské společnosti, kde vidíme i velký potenciál pro ekonomický rozvoj. Svůj program rozvíjí v přímém a soustavném dialogu s občany a pokud jí dají důvěru, bude se v parlamentu i mimo něj zasazovat o rozšíření jejich práv, jak to ostatně naznačuje i její název.


Doc. Ing. Michael Kroh, CSc.
21. dubna 2010

NETSOCAN