NETSOCAN
Číslo 4 --DUBEN 2013 ---Ročník XII.
Výsledky posledního sjezdu ČSSD nejsou legitimní!


Bývalý člen ČSSD, Josef Vacula, uveřejnil na intranetu sociální demokracie vysoce zajímavý příspěvek, v němž přesvědčivě prokazuje, že poslední sjezd ČSSD v Ostravě proběhl v rozporu se stranickými stanovami. To znamená, že veškeré výsledky a závěry tohoto sjezdu nelze považovat za platné.
....vážení přátelé, velmi mne zaujal široký záběr vaší diskuze nad děním na tzv. 37. Sjezdu ČSSDS, který byl ovšem, jako již několik Sjezdů předtím, nelegitimní a v rozporu se stanovami. Když dovolíte, pokusím se toto, jistě odvážné a pro řadu z vás zarmucující sdělení doložit Musím ovšem začít trochu zeširoka již od posledního ÚVV před tzv. Sjezdem.

Usnesení z 9. zasedání ÚVV ČSSD konaného dne 9. 2. 2013:
8) bere na vědomí zprávu mandátové komise: ve 12:55 hod. – ze 182 členů ÚVV bylo přítomno 95 členů, tj. 52,19% .
14) volí do kvót 37. sjezdu ČSSD mladé do 30. let věku: Céza Vít, Černý Tomáš, Dokulil Jiří, Hlaváček Radek, Jedon Erik, Jordán Petr, Kabát Ladislav, Khás Petr, Kolařík Michal, Lauryn Martin, Machala Pavel, Mašata Michal, Novák Jiří, Nymburský Lubomír, Pokorný Tomáš, Sedláček David, Schlosser Petr, Straka Jan, Šenkeřík Tomáš, Širc Jan, Šircová Krystýna, Šnorek Tomáš, Švehla Jan, Tesař Jan, Těšina Pavel, Tima Vlastimil, Zatloukal Václav, Židek Lukáš. (celkem 28 delegátů).
15) volí tyto delegátky 37. sjezdu ČSSD: Birková Eliška, Daňková Terezie, Femiaková Dagmar, Frgalová Helena, Habartová Hana, Holzknechtová Kateřina, Hozmanová Hana, Hřebačková Hana, Jeníčková Ilona, Johančíková Nikola, Kaštilová Tesařová Hana, Kolajová Božena, Kouřilová Jarmila, Kubjátová Yvona, Luťchová Kateřina, Mertinová Nicole, Mlynářová Karolina, Mrákotová Jitka, Nováková Radoslava, Oubrechtová Miroslava, Pavlátová Magdaléna, Peštová Kateřina, Peterová Lenka, Plačková Dana, Prošková Eva, Slováčková Kateřina, Strnadlová Miroslava, Sudíková Jaroslava, Šášková Helena, Šmídová Lenka, Šupinová Michaela, Třešňáková Jana, Vaculíková Renata, Velebná Marie, Veverková Pravoslava, Vidláková Alena, Vlčková Andrea. (celkem 37 delegátek)

Usnesení 37. Sjezdu ČSSD konaného ve dnech 15. a 16. března 2013, Ostrava.
11) Bere na vědomí zprávu mandátové komise, kdy z celkového počtu 642 delegátů sjezdu a hlasem rozhodujícím bylo dne 16. března 2013 v 9 :13 přítomno 450 delegátů, to je 70%.

Stanovy ČSSD
ČÁST 5 Čl. 35 VOLBY
/2/ Klíč k volbě delegátů na OK, KK a Sjezd ČSSD musí být určen tak, aby nejméně dvě třetiny delegátů s hlasem rozhodujícím tvořili delegáti zvolení na nižší úrovni. Do tohoto klíče se započítávají i předsedové MO, kteří jsou delegáty OK z titulu funkce.
ČÁST 3 Čl. 28 ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY ČSSD
Ústředními orgány ČSSD jsou
a) Sjezd ČSSD,
b) Ústřední výkonný výbor ČSSD (ÚVV),
c) Předsednictvo ČSSD (P ČSSD),
d) Politické grémium ČSSD (dále jen „PG“),
e) Ústřední kontrolní komise ČSSD (ÚKK).

Delegáti celkem 642 100%
členové ÚVV 182 28%
dovolba nladí 28 4%
ženy 37 6%

Delegáti s mandátem od ÚVV: 247... 38%
Delegáti s mandátem od OK+KK: 395... 62%

Když jsem chodil do školy, učili jsme se, že dvě třetiny jsou 66,66667 %. Je možné, že to byla jen bolševická propaganda (prezident se tehdy jmenoval Antonín Zápotocký) a že se to od té doby změnilo. Je ovšem také možné, že čím déle jsem mimo stranu, tím rychleji se ze mne, jako stará kůže, loupe schematizmus partajního uvažování, jímž jsem ovšem, při ješitnosti mně vlastní, stejně nikdy netrpěl, a usnesení ÚVV, které označilo mladé podržtašky a staré podržtaškyně - dovolené na zasedání ÚVV - za delegáty volené na nižší úrovni, považuji za nemravné a přijaté při zjevné podjatosti.

STANOVY ČÁST 3. Čl. 30 ÚSTŘEDNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČSSD (ÚVV)
/3/ ÚVV písm. n) v období mezi Sjezdy ČSSD provádí výklad Stanov ČSSD Mnozí z vás si jistě dokážou vybavit celou řadu značně zhovadilých zákonů, které musel zrušit ÚS, pro zjevný nesoulad s Ústavou, tj. zákonem vyšší (ba nejvyšší) síly.
Prostý selský rozum vám jistě napoví, že ÚVV nemůže svým usnesením měnit dikci i smysl Stanov a vydávat delegáty nominované na ÚVV, který je dle Čl. 28 jedním z ústředních orgánů strany, za delegáty volené na nižší úrovni.
Už jednou jsem si na tento nesmysl stěžoval u ÚKK. Moje stížnost byla smetena a pro jistotu přijal ÚVV výše zmíněné usnesení.

Jedné věci nerozumím. Proč se ÚVV neusnesl před Sjezdem, že 15. a 16. března bude v Ostravě slunečno s příjemnou jarní teplotou 18 -20 ? C. Delegáti se nemuseli brodit po kotníky ve sračkách.

Vzhledem k mému věku lze předpokládat, že, s vysokou pravděpodobností, trpím začínající stařeckou demencí. Při ní dochází ke změně řady tzv. kognitivních funkcí. Řadíme mezi ně paměť, myšlení, schopnost úsudku a rozhodování, intelektuální schopnosti, motivaci a další.

Vzhledem k tomuto omluvitelnému handicapu, zejména schopnosti úsudku, nejsem schopen posoudit několik věcí. Proto vás žádám, abyste mi, vzhledem k mezigenerační solidaritě (jakož i solidaritě zdravých s nemocnými), jíž jste mi jako socani (Čl. 2, odst. 1 Stanov ČSSD) povinováni vysvětlil:

• Proč jsou delegáty sjezdu členové ÚVV, jejichž mandát sjezdem končí? Má snížená schopnost úsudku mi našeptává, že řada z nich již v novém ÚVV nebude, někteří i proto že lžou, kradou, nemejou se, vši majou a i jinak poškozují vynikající pověst ČSSD;
• Proč i ti členové ČSSD, kteří jsou lidmi nezpochybnitelných a vysokých mravních kvalit (vždyť je znám, byl jsem mezi nimi dvacet let), neprojdou řádným nominačním procesem. Jsou-li vskutku lidmi nezpochybnitelných a vysokých mravních kvalit, neměli by s tím mít problém;
• Proč mají tito, částečně již bývalí členové ÚVV, právo rozhodovat o budoucím vedení strany a o programovém směrování strany?
• Proč mají tito, částečně již bývalí členové ÚVV, právo rozhodovat i o změnách stanov? Soudím, že námitka konfliktu zájmu a podjatosti by v tomto případě byla na místě;
• Proč partaj riskuje, že lidé mimo stranu a mající vyhraněné představy o standartní demokracii, musí před každými volbami procházet těžkým dilematem, zda ČSSD volit?

Proč nemůže být sjezd složen výhradně z lidí nominovaných na okresní (nikoliv již krajské) úrovni. Mohl by být jeden či dva za okres (dle počtu členů). Pro mě za mě, může být složen třeba jen ze samých členů ÚVV, přirozeně pokud dostanou na okresní konferenci nominaci.

Totéž by přirozeně muselo platit i na okresních a krajských konferencích. Jako drobný ústupek bych připustil, aby se sjezdu účastnili členové PG, aby přečetli zprávy o činnosti, přirozeně jen s hlasem poradním, nezískají-li řádnou nominaci na své okresní konferenci. Kdo bude přizván jako delegát s hlasem poradním nebo host, je spíše záležitost ekonomická.

Položil jsem řadu otázek. Abych ze sebe nedělal totálního dementa, sděluji vám, že tuším, proč to nejde. Ten důvod se jmenuje ČÁST 3. Čl. 30, odst. /3/, písm. i) ÚVV oznámí den konání Sjezdu ČSSD, klíč k určení skladby a počtu delegátů a návrh programu všem OkO a KO nejméně 120 dnů před konáním Sjezdu ČSSD.

Přeji vám, jako nejaktivnějším členům strany mnoho úspěchů při pokusu o demokratizaci strany. Doufám, že to nedopadne stejně jako výsledky práce modernizačního týmu pro řády. Budiž mu země lehká. Tomu týmu.

Když jsem byl kluk, měli jsme psa, jehož oblíbenou zábavou bylo chytat svůj ocas. Hádejte, proč vám to říkám!


Chování socdem věrchušky i stranické byrokracie je skutečně odsouzeníhodné. Prvorepubliková socdem, v době kdy ještě nebyla praktikována přímá vnitrostranická demokracie, usilovala o co největší míru demokracie tak aby maximální počet členů sjezdu byl volen na nejnižší úrovni. Dnešní socdem papaláši si zařídili, aby počet jimi volených či dosazených delegátů sjezdu (čti jejich klientů) byl maximálně možný. Že porušují vlastní stanovy je nezajímá. Sice svolili, že do stanov budou implementovány prvky přímé demokracie, ale tak, že přímá volba předsedy či dalších papalášů nebo vnitrostranické referendum o skutečně významných vnitrostranických či celospolečenských problémech bude vyhlášeno pouze tehdy, kdy si věrchuška zamane (kdy si bude jistá, že výsledek referenda či volby předsedy dopadne dle jejích představ). Charakteristický je i průběh sjezdu, kde se skutečné vnitrostranické, programové a společenské problémy vůbec nediskutují, natož aby se řešili. (frs, 6. května).
Josef Vacula, Uherské Hradiště
17. dubna
NETSOCAN