NETSOCAN
Číslo 6 -- ČERVEN 2003 ---Ročník II.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL

AKTUALITY
 Vážné varování!
 Integrita po česku, aneb Jak byste reagoval vy, pane Stapletone?

ČLÁNKY
 Je ČSSD politický "loser"?
 Dřív dělal zázraky! Dnes jej umlčují a vymítají...
 Několik poznámek ke kvalitě vnitrostranické demokracie v ČSSD
 Zpráva o vyloučení z prvomájového průvodu ČSSD Léta Páně 2003

ROZHOVOR

RUBRIKY
NETSOCAN MONITOR
 Špidlova reforma je přehnaná
 Příliš popela na hlavě Západu
 Proč? Protože jsme mohli!
 Bushův bič popohání mír
 Kriminalita advokátů razantně roste


VÁŽNÉ VAROVÁNÍ!

Uvádíme seznam hesel a textů (mezi které patří i text Valčíku euroskeptiků, uveřejněný v měsíčníku NETSOCAN č. 5), které se nedoporučují používat při oslavách Svátku práce, organizovaných pražským regionálním výborem ČSSD, neboť za ně může hrozit vyloučení z prvomájového průvodu, a dokoce i stranické sankce. Viz také článek Zpráva o vyloučení z prvomájového průvodu ČSSD Léta Páně 2003.


Plakát č. 1

ČESKÁ VLÁDO!

ZA TVŮJ

ZBABĚLÝ POSTOJ

K AGRESI USA A VB

PROTI IRÁKU

SE HLUBOCE

STYDÍM!

EMIL HÁCHA


Plakát č. 2

Náš veliký,

moudrý a milovaný

vůdče,

Vladimíre Iljiči Špidliči,

slunce naše jasné!

VEDEŠ NÁS BLBĚ!


Plakát č. 3

Nepřehlednou džungli unijních předpisů čeští podnikatelé ani úředníci ještě příliš neznají. A možná ji ani nepoznají - aspoň ne v té nejhorší podobě. Brusel se totiž chystá do dvou let zrušit množství zastaralých, nesrozumitelných předpisů a obří masu doplňků a novelizací. "Pokud se bude postupovat podle našich idejí, můžeme do konce funkčního období nynější Evropské komise odstranit 35 000 stránek předpisů," řekl mluvčí komise Reijo Kemppinen. Celá masa unijního práva dnes zabírá 97 tisíc stran úředního věstníku unie... "Čistka" se zaměří na dva typy nařízení: jednak na zastaralá a nepoužitelná, jednak na nejasná a nepřehledná, jimž nikdo nerozumí... Bude to změna k lepšímu - ale ne každého potěší. Složité předpisy jsou totiž vodou na mlýn pro armády advokátů a lobbistů. (MF DNES, 19. února)

(PS. Čeští úředníci prý rozuměli jako jediní všem 97 000 stránek)

PODPORUJME

STATEČNÉ ČESKÉ

EUROKRATY!

BOJUJÍ ZA NOVÁ

A JEŠTĚ

VĚTŠÍ

péra


Sametová revoluce svrhla FÚTI (Federální úřad pro tisk
a informaci, který zajišťoval bolševikou cenzuru), zrušila zákony trestající hanobení prezidenta, generálního tajemníka, SSSR, RVHP atp. a odstranila stranické komise a prověrky, používané KSČ pro stranické čistky. Jak to ale vypadá, v nitru ČSSD vstávají noví bojovníci, kteří s vervou inkvizitorů i ideologickou neochvějností bolševiků světí modení formy party-cleansingu. (frs)
Integrita po česku, aneb
Jak byste reagoval vy, pane Stapletone?

o Při diskuzi o "iráckém problému" vmetl - byť zcela neúmyslně - český prezident do tváře amerického velvyslance Stapletona hlubokou urážku! Poznamenal, že najde-li americká armáda
v Iráku zbraně hromadného ničení až po válce, pak nikdo neuvěří, že si je tam Američané neumístili sami. Český prezident, který jako bývalý ministr financí prohlašoval, že neumí rozlišit "špinavé peníze", nejspíše vůbec netuší, že vpodstatě prohlásil, že americká vláda jsou kriminálníci...
o Americký velvyslanec patrně nevěřil vlastnímu sluchu a pouze hlesl, že v takovém případě by USA přece ztratily integritu... Lze jen doufat, že pan Stapleton již s hrúzou pochopil, že urazit jej či jeho vládu neměl náš prezident rozhodně v ůmyslu, neboť podobné myšlení i jednání je prostě "český folklór"...
o Samotné slovo integrita i jeho konotace jsou v Česku ostatně zcela exotickými pojmy. Zároveň jsou deformovány, přičemž tato deformace zasahuje všechny úrovně české společnosti. Jde o zřejmý důsledek nedávného znásilnění českého národa dvěmi po sobě následujícími totalitami, kdy české zákony stanovovaly cizí okupační mocnosti. Další zvláštností, kterou se Česko liší např. od USA je rozsáhlá sekulárnost naší společnosti. Zatímco v USA žije obrovské procento hluboce věřících, křesťansky orientovaných občanů, jejichž mravnost vpodstatě motivuje strach z Božího trestu, v ateistické ČR má tento aspekt zcela zanedbatelnou funkci; není však ničím nahražen.
o A protože lidská etika tvoří základ etiky profesionální i občanské, stává se Česko poněkud podřadým státem. Integritou se totiž rozumí konzistentní respektování zákonů a zároveń i čistý "trestní rejstřík" příslušného subjektu, jímž může být občan, organizace nebo i stát. Bez integrity je pak takový subjekt neplnohodnotný, podřadný, disfunkční a zcela nehodný sebeúcty i úcty okolí. Bez integrity není občan občanem, policie policií, sdělovací prostředek sdělovacím prostředkem ani stát státem; tvoří pouze ohyzdnou a odpornou karikaturu sebe sama. Není divu, že si pak jakési trosky vlastní integrity pokoušejí zachovat i nejtěžší zločinci například tím, že pohrdají delikventy, kteří se dopustili zločinu na dětech.
o Poněvadž lidská, občanská i profesionální integrita hrají naprosto nezaměnitelnou státotvornou roli, co si potom pomyslet o ČR ve které se dějí následující věci: čeští soudci kradou v samoobsluze!... Na právnické fakultě se podplácí u přijímacích zkoušek!... Absolventi právnické fakulty korumpují zaměstnance vojenské správy aby se vyhnuli vojenské službě!... Bachař vpustí do cely k vězněné ženě zločince, který ji tu znásilní a zbije!... Tajemník České advokátní komory informuje o obrovské ekonomické kriminalitě českých advokátů a sumarizuje, že "Procentuálně je to skoro větší kriminalita než u romské populace."
o Podobným úpadkem jsou pochopitelně zasaženy i politici a politické strany. Na vyšších úrovních se to projevuje volebními sliby a "programy", které jsou veřejnosti předkládány s vědomím, že nejsou realistické a jedná se tudíž o podvod a samozřejmě a mj. i obrovskými ekonomickými ztrátami například při schvalování pro stát nevýhodných zakázek. Na nižších stranických úrovních (míněna je ČSSD) se odehrávají věci, které připadají na první pohled úsměvné, jsou však spíše k pláči: vzhledem k nízké účasti je jen málokterá schůze místní organizace podle Stanov ČSSD usnášeníschopná, takže zde zvolení delegáti, kandidáti a funkcionáři do všech stranických či veřejných funkcí nemají legitimní mandát. V praxi se to potom "legitimizuje" dopisování jmen "mrtvých duší" do prezenční listiny schůze; ani účastníci schůze, ani "mrtvé duše" však neprotestují, že se tak stávají aktéry podvodu... Žijeme prostě v Česku.
o Úpadek integrity ve státě přináší obrovské lidské, hospodářské i společenské škody. Integrita je základním státotvorným aspektem a Česko se v tomto smyslu nachází beze sporu na chvostu civilizovaných států, což lze prokázat i naším pořadím v žebříčku zemí dle vnímané korupce.
o V našem státě se však nedávno přihodilo něco tak neslýchaného, strašného a ohavného, že to vskutku nesnese srovnání... Oč jde:
o V České Lípě se vytvořila skupina dětí, které chtějí pomáhat policii a spolupracovat s ní při dohledu nad dodržováním předpisů a zákonů veřejností. V našem státě jde o počin tak neobvyklý, že o tom informovaly prakticky všechny sdělovací prostředky a pochopitelně v pozitivním duchu. Nicméně snad žádný sdělovací prostředek neopomněl vystřelit otrávený šíp a smrtelně jím zasáhnout srdce oněch nevinných bytostí: sdělovací prostředky si totiž neodpustily připojit "zprávu", že se těmto dětem říká "malí bonzáčkové"!!! Sdělovací prostředky toto svinstvo svorně papouškovaly a vpodstatě přejímaly jeden od druhého, aniž by jmenovaly konkrétní osobu, která jej vyslovila. Bonzák je přitom slangové slovo vzniklé a používané v krimináním podsvětí...
o Strašlivé zároveň je, že se proti tomu nikdo neohradil: žádný politik, žádný veřejný činitel, žádný psycholog! Žijeme prostě v Česku...
o Kdyby se toto stalo v USA, jako první by se okamžitě ozvali rodiče oněch dětí. Média by buď měla na krku žaloby pro urážky na cti anebo by se chlapi prostě vydali do redakcí a dobře mířenou fackou příslušnému redaktorovi hájili integritu svých ratolestí.
o Není-liž pravda, pane Stapletone?


(Redakce)
NETSOCAN MONITOR


Špidlova reforma je přehnaná

Vládní reforma financí je odůvodňována velkým státním dluhem a prognózami jeho dalšího vzestupu. V této argumentaci jsou založeny dva zásadní omyly. Zaprvé náš státní dluh není velký. Dosahuje 400 miliard Kč, tj. 18% hrubého domácího produktu. Průměr států EU činí 60%, přičemž u Itálie nebo Belgie přes 100%. Náš dluh je z těch nejmenších v celé Evropě... prognózy jeho rychlého zdvojnásobení jsou jen varovnou katastrofickou variantou... Není legrace, když současné platy našich učitelů, výzkumníků... jsou podle kurzu na desetině... platů německých. Nejde jen o sociální požadavky odborů, ale o objektivní nutnost... Kdybychom podle limitu EU uvažovali o dluhu ve výši 30% HDP, mohli bychom získat nejen dalších 400 mld., ale 800 mld., zatímco požadavky státních zaměstnanců nečiní ani 20 miliard Kč. (MF DNES, 21. června)

Autor článku, profesor W. Komárek, poukázal, že na překotném růstu státního dluhu se podílely - doufejme, že již neopakovatelné - platby za krachy bank, atp.; na druhé straně poukazuje na rezervy v příjmové sféře. Nakonec vedle nutnosti dalších zahraničních investic akcentuje naší potřebu investic do infrastruktury, zejména vzdělávání a kvalifikace i do podpory sofistikovaných výrob. Zbabělost, proč jsme si s ohledem na reálné platy vůči Západu nevymohli měkčí podmínky vstupu do EU


Příliš popela na hlavě Západu

Režim Saddáma Husajna byl problematický hned z několika důvodů. Byl všeho schopný... Byl drzý... Byl nelidský... A konečně: byl velmi zranitelný. To jsou důvody z nichž se skládá legitimita zásahu proti Iráku... V životě každého společenství jsou věci, za něž je nutné se stydět a omlouvat, ale i věci, které je třeba hlásat, na nichž je třeba trvat, jež je třeba bránit. (MF DNES, 10. června)

Správně! A největším hříchem tohoto všeho schopného, drzého, nelidského a konečně velmi zranitelného režimu byl fakt, že vlastnil obrovské zásoby ropy a hodlal s nimi svobodně obchodovat. A to se mu muselo zatrhnout! Proto se některá společenství nestydí, přestože je Iráčané nazývají okupanty.


Proč? Protože jsme mohli!

"Skutečným důvodem" války, jenž nebyl nikdy deklarován, je fakt, že po 11. září Amerika potřebovala udeřit na někoho v arabsko-muslimském světě. Afgánistán nestačil. To proto, že se nafoukla bublina terorismu - bublina, která představovala skutečnou hrozbu... Podle jejích protagonistů je v pořádku, když pošlou letadla na Světové obchodní centrum, je v pořádku, když muslimští kazatelé říkají, že je to tak v pořádku, je v pořádku, když státní noviny nazývají pachatele toho činu "mučedníky", je v pořádku, když muslimské charity na takové "mučedníky" vybírají peníze... Rozdrtit Saúdskou Arábii nebo Sýrii by nebylo špatné. Ale uhodili jsme na Saddáma, a to z jednoduchého důvodu: protože jsme to mohli udělat... Skutečnou zbraní jež nás ohrožuje, je rostoucí počet rozlícených, ponížených mladých Arabů a muslimů jako důsledek zchudlých či chudnoucích arabských států - mladých lidí, kteří nenávidí Ameriku víc než milují svůj život. Pomoc s budováním slušného Iráku, jako modelu pro ostatní a vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu jsou nezbytné kroky k rozprášení myšlenek na masové ničení, které nás opravdu ohrožují... Bushův tým vybral "deklarovaný důvod", že Saddám má zbraně hromadného ničení, které pro Ameriku představují bezprostřední riziko. Už před válkou jsem tvrdil, že Saddám žádné takové riziko nepředstavuje, nemá kontakty na Al Kajdu a že nemůžeme jít do války "na křídlech lži"... Chci však jasně říci, že je... nutné najít irácké zbraně hromadného ničení, abychom ochránili věrohodnost Bushova týmu, neokonzervativců, Tonyho Blaira a CIA... (MF DNES, 7. června)

Autor by měl ovšem vysvětlit: 1) Jak je možná existence a rostoucí počet "rozlícených, ponížených mladých Arabů a muslimů jako důsledek zchudlých či chudnoucích arabských států - mladých lidí, kteří nenávidí Ameriku víc než milují svůj život," když jejich země leží na moři černého zlata se kterým se čile obchoduje. 2) Na základě čeho je přesvědčen, že budou milovat Ameriku poté, co jejich zemi přepadla, devastovala a okupuje velmoc, která z jejich ropy nejvíce profituje (Japonsko je poněkud jiná kategorie, neboť jeho okupace byla důsledkem vojenské agrese proti USA). Jediná cesta by spočívala v tom, že by USA zakázaly mladým Arabům studovat matematiku, což by zase nebylo civilizované. 3) Jak chtějí USA přimět mladé Araby, aby respektovali americkou civilizaci, když agresí v Iráku USA porušily základní principy, které se pozemská civilizace po velmi mravenší práci na půdě OSN zavázalat respektovat?


Bushův bič popohání mír

"Za rohem číhají vrazi," varoval včera před úskalími blízkovýchodního mírového procesu... G. W. Bush účastníky summitu v jordánské Akabě. On prý ale bude "procesem hýbat jako kovboj, který nahání stáda."... Bush by si ale měl velmi dobře uvědomit, jaká "stáda" chce nahánět. Nejde totiž jen o Palestince a Izraelce... Normalizovat vztahy mezi Izraelem a jeho sousedy "bez Sýrie a Libanonu nepůjde," připomněli Bushovi otevřeně Arabové... V Sýrii a Libanonu navíc žijí statisíce Palestinců, kteří byli nuceni po roce 1948 opustit své domovy na území dnešního Izraele. Bush musí obě země přesvědčit, aby na jejich návratu netrvaly. To nebude jednoduché. Sýrie i Libanon mají eminentní zájem se Palestinců zbavit... Palčivá rozhodnutí o osadách, uprchlících, Jeruzalémě i hranicích jsou zatím v nedohlednu. (Lidové noviny, 6. června)

Předchozí geopolitické a antagonistické rozdělení světa bylo zjevnou příčinou, že středněvýchodní Absurdistán vegetoval po několik desetiletí. Nyní konečně zapráskal bičem americký kovboj a snad má tentokráte poctivé úmysly. Američtí supermani ovšem budí dojem značné tvrdohlavosti: vždyť pochopili, že živoření statisíců Palestinců - kteří se stali vyhnanci ve své vlastní zemi - není tak úplně v pořádku teprve až poté, co jim spadly na hlavy věže WTC a kus Pentagonu...


Kriminalita advokátů razantně roste

V české advokacii se rozmáhá nepříznivý trend - zvyšuje se počet trestně stíhaných advokátů... "Procentuálně je to skoro větší kriminalita než u romské populace," povzdechl si tajemník České advokátní komory (ČAK) Jiří Klouza... v současné chvíli se v Česku pohybuje 155 advokátů, kteří čelí obvinění z nějakého trestného činu... Nejfrekventovanějšími trestnými činy jsou tedy majetkové trestné činy jako podvod, zpronevěra, poškozování věřitele nebo porušování povinností při správě cizího majetku. Vyjímečně jde například o návod ke křivé výpovědi nebo maření výkonu úředního rozhodnutí... V seznamu ČAK je nyní zapsáno zhruba sedm a půl tisíce advokátů. (Lidové noviny, 5. června)

Podstatný rozdíl ovšem spočívá v tom, že kriminalita Romů je do značné míry důsledkem jejich nekvalitního sociálního postavení, vzdělání a výchovy. Z tohoto hlediska je kriminalita advokátů - kteří by měli jako společenská vrstva ctít zákon zcela příkladně - něčím téměř neospravedlnitelným a zasluhujícím zcela exemplární tresty za naprosto vyjímečnou společenskou závažnost takových činů.Vybral a glosoval: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor). Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: fr.stoces@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou. Aby mohl NETSOCAN pružně reagovat na aktuální dění, bude se obsah i forma každého exempláře vyvíjet a měnit v průběhu měsíce. Datem uzávěrky dostane příslušný měsíčník definitivní podobu. Uzávěrka tohoto čísla je 30. června 2003.
NETSOCAN