NETSOCAN
Číslo 6 -- ČERVEN 2003 ---Ročník II.
Zpráva o vyloučení z prvomájového průvodu ČSSD
Léta Páně 2003

oooooooOslavy Svátku práce pořádané celopražskou organizací "neosociálně demokratické" ČSSD jsou po léta charakteristické tím, že se při nich lidé vůbec neusmějí, ačkoliv slaví významný svátek.
oooooo Nicméně už samotné pořádání těchto "oslav" je významným pokrokem proti první polovině devadesátých let, kdy sociální demokraté na Praze 2 usilovali alespoň o symbolickou oslavu Svátku práce na nádvoří Lidového domu. Stranický svatostánek byl ovšem tehdejšími byrokraty ČSSD (a později významnými politiky) zamčen a byla přijímána usnesení, že neuspořádání oslav Svátku práce není politickou chybou... Reakcí na tuto neuvěřitelnou tupost stranické byrokracie byl článek "Svátek, na který jeho iniciátoři zapomněli" uveřejněný v TRENDU č. 4, 1995 a obsahující i následující pasáž:
oooooo Je proto k nevíře, že strana, která by se měla tohoto svátku ujmout a vysvětlit občanům naší země, že v tento den skutečně mohou být na co hrdi, zaujímá o Svátcích práce pozici "mrtvého brouka"! Zdůvodnění bývají tato: neuspořádání Svátku práce není politickou chybou, nepřinese politický efekt a strana ostatně nemá peníze. Důvody mohou být ovšem i jiné: některé z nás zřejmě ještě bolí nohy z tzv. existenčních pochodů, jiní nechtějí toho dne rušit soudruhy na Džbánu a ostatní se patrně i nadále hodlají počítat mezi oběti komunistického tupení občanů této země...
oooooo Vedení České strany sociálně demokratické tvoří skutečně široké spektrum politiků: radikálové i pragmatici, bývalí normalizátoři i disidenti, aktivní senioři, emancipované ženy a ambiciózní "svazáci". Přesto se nelze ubránit dojmu, že zde jaksi chybějí... sociální demokraté!
oooooo Poté již začala ČSSD Svátek práce "slavit"; ovšem při dosavadních "oslavách" Svátku práce zatím sociální demokraté neměli ke smíchu vlastně ani důvod, neboť hlavní náplní těchto "oslav" bylo řečnění vybraných stranických funkcionářů. Je-li ČSSD v opozici, řeční se o tom, jak vláda špatně vládne. Je-li ČSSD ve vládě, řeční se o tom, jak ČSSD skvěle vládne. Doby bonmotů, jimiž prokládal svůj projev alespoň M. Zeman, jsou ty tam. Jakpak asi slaví Svátky práce někdejší předseda ČSSD a premiér dnes? Jistě stejně uvědoměle.
oooooo Svátek práce na pražském Výstavišti Léta Páně 2003 se od předchozích poněkud lišil. Konal se totiž v "předvečer" referenda o vstupu ČR do EU - události, která svým významem převyšovala i parlamentní volby. Organizátoři tudíž "oslavovali" Svátek práce formou byrokratické agitace za vstup do EU; a přestože kladná i záporná odpověď má v referendu naprosto stejnou hodnotu, euroskeptičtí členové neo-ČSSD prostě neměli šanci. Na pódiu se střídali řečníci pějící ódy na EU; jakmile řečník domluvil, spustila hlasitá hudba.
oooooo Zajímavým pokusem o bonmot vynikl vlastně jen někdejší odborářský "táta", který euroskeptiky nazýval euroburany. Tento bodrý světák již nejspíše zapomněl, že se na Svátku práce ČSSD ocitl jen díky náhodě; že tato půvabná víla na sebe vzala podobu Sametové revoluce; a že kdyby nebylo této krasavice, soudruh Falbr by v tuto chvíli patrně pochodoval po Letenské pláni, skandoval "Ať žije KSČ!" a "Se Sovětským svazem na věčné časy!" a ty, kteří by měli něco proti RVHP (Radě vzájemné hospodářské pomoci) by nazýval agenty imperialismu. Inu, časy se mění.

- o -

oooooo Tohoto roku se však přihodila nenápadná událost, jejíž aspekty vyniknou právě s ohledem na předchozí kontext "oslav" Svátku práce pořádaných neo-ČSSD.
oooooo Na Výstaviště se totiž dostavil i člen pražské stranické organizace, který se pokusil účastníky rozesmát formou satiry a espritu. V postranní části areálu si rozvěsil vlastnoručně zhotovené plakátky - jejich texty jsou publikované na titulní straně tohoto čísla NETSOCANA - a sledoval reakce prvomájových oslavenců. Lidé se u plakátků zastavovali, v drtivé většině se zasmáli, nu a ti, kteří nesouhlasili kupříkladu s některými pasážemi ve Valčíku euroskeptiků, si tam připisovali vlastní názor.
oooooo Prvomájový happening ovšem netrval dlouho. Zhruba po hodině se objevily dvě soudružky, pardon, přítelkyně, patrně asistentky předsedkyně pražského regionálního výboru, které texty naopak viditelně pohoršily, a které své pobouření ventilovaly tím, že plakátky strhly a podupaly. Brzy nato se dostavila samotná předsedkyně a sdělila, že tato akce je financována pražskou organizací ČSSD, je pořádána na podporu vstupu do EU a občané projevující jiný názor zde nebudou trpěni; a pokud snad má někdo jiný názor, může jej zajisté svobodně vyjádřit, ovšem mimo areál Výstaviště, který si pronajala pražská ČSSD. Námitky euroskeptika, že jde o oslavu Svátku práce, že i on je členem pražské organizace ČSSD a na financování akce se tudíž spolupodílí a má proto právo projevit své názory právě zde, se nesetkaly s porozuměním. Euroskeptik pak vpodstatě dostal na vybranou: buď "držet pusu a krok", anebo bude z tohoto "prvomájovém průvodu ČSSD" "vyveden"! Pochopitelně se rozhodl takovéto "oslavě" Svátku práce neasistovat.

- o -

oooooo V antických demokraciích, v éře tuhého otrokářství, existoval zvláštní svátek. Toho dne se otrokáři museli chovat jako otroci, a otroci si naopak hráli - samozřejmě v rámci přijatelných mezí - na otrokáře..., aniž to někoho pohoršovalo. Zlaté časy! V novověké éře již otroci ani otrokáři neexistují, zato se vyskytuje nadměrné množství byrokratů. Byrokrati za "totáče" kupříkladu umožňovali pracujícím, aby o prvomájových průvodech dávali transparenty či provoláváním hesel najevo buď radost nad životem v socialistické vlasti, nebo lásku ke KSČ či SSSR, eventuálně směli hanlivými pokřiky a hesly hanobit kapitalismus. Pokud se snad někdo odvážil použít hesla jiná, dopouštěl se naopak hanobení socialismu, KSČ popřípadě SSSR a jako agent kapitalismu mohl být vyhozen z práce, a dokonce i vyloučen z KSČ či také postaven před soud.
oooooo Po Sametové revoluci již nikomu nejspíše nehrozí, že by mohl být za text na transparentu v prvomájovém průvodu vyhozen z práce; s tím soudem to tak úplně jisté není, neboť některé osoby s malým sebevědomým jsou ochotné svoji osobnost chránit u každého soudu a při každé příležitosti. Byrokratům tak již zbylo jediné hájemství, totiž jejich rodná strana...

- o -

oooooo Pokud si totiž někdo myslí, že téměř fyzickým vyhazovem z prvomájového průvodu ČSSD vše skončilo, hluboce se mýlí... S blížícím se termínem referenda zřejmě rostla i nervozita sociálně demokratických rádobyeurokratů, kteří se patrně rozhodli, že si ono "držení pusy a kroku" v prvomájových "průvodech" ČSSD prosadí. I tak si lze vysvětlit výsledky 4. zasedání Krajského výkonného výboru ČSSD Praha, konaného 12. 5. 2003, na kterém v bodu 3) "Místopředseda K. Březina informoval o aktivitách jednoho člena ObO Prahy 2 během oslav 1. máje, kdy vylepoval letáky poškozující ČSSD a jejího předsedu Vladimíra Špidlu. Po diskusi KVV uložilo OVV Prahy 2 celou záležitost projednat a informovat na příštím zasedání."
oooooo Poměrem hlasů 16-1-0 pak KVV přijal usnesení tohoto znění: "KVV ČSSD Praha ukládá OVV Prahy 2 projednat aktivity člena ObO Prahy 2, který distribuoval plakáty proti EU a předsedovi ČSSD na akci 1. Máje." (Zápis je přepsán bez jazykové úpravy).
oooooo Jak vidno, humor je ve vyšších a vysokých orgánech ČSSD velice závažnou záležitostí; nicméně z usnesení vyplývá, že členové KVV poněkud zmírnili inkvizitorské nadšení svého místopředsedy, jehož výrok o poškozování ČSSD vlastně předjímal jako závěr vyloučení. Jeden ze členů KVV dokonce hlasoval proti; není ovšem známo, zda usnesení považoval za tvrdé, mírné či nepatřičné.
oooooo Záležitost tudíž musel projednat podřízený orgán, tzn. Obvodní výkonný výbor v Praze 2, což se stalo 5. června 2003 na jeho 5. zasedání s následujícím výsledkem: "OVV vyslechl vyjádření př. Stočese k jeho akci na 1. máje, který mimo jiné požaduje od KVV ČSSD Praha finanční úhradu zničených materiálů a současně protestuje proti tomuto zničení.
oooooo OVV ČSSD Praha 2 konstatuje, že šlo o soukromou akci př. Stočese a necítí se oprávněn vyvozovat jakékoliv důsledky. Zároveň se OVV ČSSD Praha 2 od způsobu a obsahu této akce distancuje! Hlasování: 4/1/0." Tím byl př. Stočes de facto a dodatečně "vyloučen" i z prvomájového průvodu ČSSD Prahy 2, a ještě ke všemu fiktivního, poněvadž je nanejvýš pravděpodobné, že drtivá většina sociálních demokratů z Prahy 2 na Výstavišti 1. května vůbec nebyla.
oooooo Protože př. Stočes byl projednávání této záležitosti přítomen, prohlašuje, že poslední věta usnesení byla přijata až po naléhání člena KVV př. Palivce, který argumentoval eventuální nepřízní KVV a pravděpodobným statutem OVV Prahy 2 v KVV v podobě "černé ovce". (Jaroslav Hašek by se v tuto chvíli patrně začal pídit po tom, kdo je vlastně v ČSSD "Palivec" a kdo "Bretschneider"). Nicméně plakátky splnily svůj původní účel i zde, což bylo zcela patrné z výrazů obličejů většiny přítomných členů OVV při jejich pročítání. Zásadní smysl pro humor, pro ducha Svátku práce i pro důstojnost však prokázal pouze jediný člen, předseda OVV př. Dašek, který hlasoval proti přijetí dodatku v usnesení.
oooooo Takový byl tedy 1. máj roku 2003 v Praze na Výstavišti. Celých třináct let po Sametové revoluci...

František Stočes
červen 2003

NETSOCAN