NETSOCAN
Číslo 6 -- ČERVEN 2003 ---Ročník II.
Několik poznámek ke kvalitě vnitrostranické demokracie v ČSSD

Tento komentář se bude zabývat dalšími aspekty vnitrostranické demokracie a jejími soudobými problémy i možnostmi. Akcentovány budou především ty oblasti, jimž se ve svém obsáhlém článku Stanovy a vnitřní demokracie strany (uveřejněném ve shrnuté formě v měsíčníku NETSOCAN č. 4) jeho autor MUDr. Ivan David nevěnoval.

ooooo 1) Obrovským problémem v činnosti MO je nedostatečná účast na schůzích MO, která způsobuje neusnášeníschopnost těchto schůzí. Relevantní a objektivní důvody absence, které by měly být vzaty v úvahu při definování kvóra pro usnášeníschopnost MO - pominou-li se standardní příčiny jako nemoc, pracovní zaneprázdněnost, rodinné důvody, "mrtvé duše", atp. - mohou být vpodstatě dva. Jednak vysoké procento členství seniorů a jejich neúčast z častých a jistě pochopitelných zdravotních důvodů. Za další důvod lze považovat pracovní pobyt člena MO, někdy dlouhodobý, v zahraničí.

ooooo 2) V úvahu tudíž přichází možnost, aby v případě, že schůze MO není usnášeníschopná, mohli být z kvóra, z něhož se usnášeníschopnost schůze MO počítá, odečteni senioři, pokud jejich členství v této MO převyšuje určitou míru, např. 30%, atp. Samozřejmě se předpokládá, že všichni byli řádně pozváni. Totéž by platilo i pro případ absence kvůli práci v zahraničí, ovšem s podmínkou, že se tento člen předem a písemně omluvil dopisem adresovaným sekretariátu OVV.

ooooo 3) Je třeba zdůraznit, že jakékoliv přijatelné řešení otázky kvóra schúze MO bude eticky čistší a serioznější, než soudobá a všeobecně a tiše respektovaná praxe spočívající v dopisování jmen do prezenčních listin schůzí MO.

ooooo 4) Stanovy nijak neurčují maximální počet členů MO. Vzhledem k tomu, že počet členů v MO může být teoreticky i několik tisíc, vzniká představa obrovských technických problémů, jak by se takový tábor lidu scházel, diskutoval, atp. Počet členů jednotlivých MO by měl být proto omezen tak aby byla zajištěna komunikace, usnášeníschopnost, věcnost, produktivnost i časová únosnost členských schůzí MO. Někdy může být vysoký počet členů MO - někdy dokonce i nad 80 - ryze účelový. Vzhledem k prostorovým možnostem se zdá účelné, aby počet každé MO činil nejvýše 30 členů. V případě že počet členů toto číslo převýší, měla by se tato MO dále rozdělit dle místních podmínek. V obci na "Horní" a "Dolní", atp.

ooooo 5) Zvyšování členských příspěvků by mělo vytvořit předpoklady pro větší demokracii a informovanost členů. Stanovy by tudíž měly formulovat, které dokumenty a materiály musí být členům povinně zasílány. Taxativně by se mělo jednat o řádně vyplněnou pozvánku na schůzi MO spolu se zápisem z minulé schůze MO (a souvisejícími doklady). Zároveň by jim měly být zasílány zápisy (a související doklady) ze všech zasedání OVV a zřejmě i KVV. Je zřejmé, že počítačová gramotnost všech členů a jejich snadný přístup k internetu - míněny jsou zejména ekonomické důvody - by tuto komunikaci podstatně urychlily, zjednodušily a zlevnily. Bohužel se zdá, že tento významný aspekt leží zcela mimo zájmy vedení strany. a zjednodušily. Snad se zájem objeví až bude ČSSD v opozici...

ooooo 6) ČSSD bohužel nemá, patrně z pohodlnosti příslušných funkcionářů, žádnou koncepci pro všeobecnou elektronizaci strany. Je naprosto zřejmé, že různá dostupnost k informacím - jejíž příčinou je počítačová negramotnost, finanční nedostupnost počítačové techniky (vysoké ceny kvalitního hardwaru i softwaru) i vysoká cena (vzhledem k okolním vyspělým státům) za užívání internetu - je současně příčinou i značné deformace vnitrostranické demokracie.

ooooo 7) Dr. David v závěru třetí části své studie naprosto realisticky konstatuje, že "Oproti jiným parlamentním politickým stranám je v ČSSD více kontroly shora a méně možností členské základny ovlivňovat rozhodování ve straně, poněkud lépe je na KDÚ-ČSL. ODS, KSČM i US mají i v oblasti orgánů strany a jejich rozhodování takové stanovy, v nichž má řadový člen více možností ovlivnit dění ve straně, tedy více vnitrostranické demokracie."

ooooo Nicméně vůbec nezmínil a nepředložit k úvaze nejvýznamnější a nejmodernější nástroj vnitrostranické demokracie, kterým je vnitrostranické referendum.

ooooo Institut vnitrostranického referenda má ve svých Stanovách zakomponována KSČM, která tak - z hlediska Stanov - vlastně představuje nejdemokratičtější a nejmodernější stranu v ČR... Ve Stanovách KSČM v části V., čl. 39 je toto znění:

ooooo "O zásadních otázkách KSČM rozhodují členové strany v referendu. Referendum vyhlásí OV KSČM na žádost alespoň 1/3 ZO KSČM, ÚV KSČM na žádost nejméně 1/3 OV KSČM nebo z vlastního rozhodnutí OV či ÚV KSČM. Referendum může vyhlásit i Sjezd KSČM. Referendum v téže věci se může konat nejdříve po uplynutí 3 let. Obsahové a organizační zajištění referenda stanoví vyhlašovatel předem."

ooooo 8) Referendu - má-li být objektivní a smysluplné - musí předcházet vyčerpávající a necenzurovaná diskuze o všech aspektech problému o němž má být rozhodováno. Strana ovšem nedisponuje žádným médiem - např. na úrovni deníku - na jehož bázi by takováto diskuze mohla probíhat, přičemž diskutabilní zůstává i otázka zajištění názorové plurality.

ooooo 9) Referendum by se stalo i významným institutem zajišťujícím vysokou kádrovou kvalitu. Jednak by umožnilo odvolávání funkcionářů, kteří ztratili důvěru členstva, a kteří se ve funkcích udržují klientelismem; a dále by umožnilo odvolávání lidí, které si zvolení straničtí funkcionáři jmenují do různých funkcí (např. jako poradce, atp.), kteří se zde neosvědčí, a které dotyčný funkcionář drží ve funkci i nadále proto, že mu prokázali nějakou službu, nebo by jej mohli kompromitovat, či prostě disponuje notorickou absencí talentu pro výběr svých spolupracovníků jako například M. Zeman, atp.

ooooo 10) Jmenovat si svoje poradce atp. musí být samozřejmě výsostným právem každého funkcionáře. Měl by však být dodržen úzus, že půjde pravidelně o osvědčené členy ČSSD a pouze vyjímečně o nečlena. Tím - a zejména institutem referenda - by se mělo předejít i prosazování tlaků vnějších subjektů, jejichž zájmy nejsou totožné se zájmy ČSSD. V případě, že se takovýto člověk neosvědčil a vpodstatě poškozuje zájmy ČSSD, měla by být zajištěna flexibilní reakce formou vnitrostranického referenda, jehož samotné vyhlášení může být důvodem k rezignaci dotyčného funkcionáře.

oooooo 11) Před konáním každého referenda o personálních otázkách, zejména půjde-li o odvolání nějakého funkcionáře, kritizovaného za špatný výkon své funkce, musí být zajištěna možnost jeho veřejné obhajoby formou veřejné diskuse mezi ním a předkladatelem otázky pro referendum. Lze očekávat, že již samotný institut tohoto článku ve Stanovách, tzn. reálná hrozba jeho uplatnění, nejspíše povede k značnému zkvalitnění práce všech funkcionářů.

František Stočes
červen 2003

NETSOCAN