NETSOCAN
Číslo 6 -- ČERVEN 2005 ---Ročník IV.
OBSAH ČÍSLA
EDITORIAL
AKTUALITY
 Policie ČR - složitý případ!
 Princip subsidiarity... v evropském právu
 Konec šancí Modré šance v Praze 2?

ČLÁNKY
 ČSSD nechybí jenom kompas, ale především sextant
 Stane se EU státoprávní obludou?

GLOSY
 Pád policejního prezidenta jako dobový symptom
 Demokracie a zkorumpovanost (dopravní) policie

NETSOCAN MONITOR
 Langer vypomáhá... za 83 000 měsíčně
 Co vzkázal médiím mistr hrůzy
 Obyvatelé metropole jsou skeptičtí
 Akcionářská jatka v přímém přenosu
 Propánajána
 Good Old Days Are Gone
 What We Still Don´t Know
 Návrh na odvolání likvidátora OPBHV příštím čísle mimo jiné naleznete:
Proč nebyl o zmrtvýchvstání Ježíše informován Řím?
Nazval by JFK Spojené státy "zlotřilou zemí"?

o
Princip subsidiarity a jeho pojetí
v evropském právu


Jako příspěvek k debatě před budoucím referendem o evropské ústavní smlouvě vám přinášíme zkrácené ukázky z práce, jejímž autorem je JUDr. Jiří Georgiev. Text byl volně k dispozici pro seminář o EU, konaný v dubnu v prostorách Poslanecké sněmovny mj. pod záštitou poslance ČSSD V. Laštůvky.


o V systému evropského acquis patrně neexistuje častěji citovaná a ve všech pádech skloňovaná zásada než právě princip subsidiarity...
Subsidium = latinsky pomoc, podpora...
o Samotný pojem... nabývá zřetelných obrysů až v 19. století, v nemalé míře zásluhou protestantského teologa Abrahama Kuypera. Ten rozděluje společnost do několika hierarchicky uspořádaných vrstev či stupňů, přičemž v jeho modelu přísluší státu role arbitra v případě vzniku společenských konfliktů...
o ...křesťanská sociální nauka katolické církve... vytváří takovou koncepci subsidiarity, která počítá se vzájemnými vazbami mezi jednotlivcem, společenstvím (společností) a státem... Logika principu subsidiarity v křesťanské sociální nauce vychází z přesvědčení, že stát plní veřejné úkoly tehdy, není-li toho schopno určité společenství a je-li zároveň plnění takového úkolu společensky žádoucí. Určitá společenská struktura pak plní veřejné úkoly v případě, není-li toho schopen sám jednotlivec. Svého vrcholu dosáhla koncepce subsidiarity křesťanské sociální nauky v encyklice Quadragessimo anno z roku 1931, která reagovala na potřeby zajištění sociálního smíru v době, kdy se Evropou zároveň šířily radikální kolektivistické tendence...
o Teoretická důkladnost výše zmíněného pojetí subsidiarity, jeho schopnost spojovat svobodné instituce s plněním potřebných společenských úkolů, vedly k oživení zájmu o aplikaci zásady subsidiarity i v poválečné Evropě...
o K opravdovému začlenění předmětné zásady do materie evropského práva došlo v roce 1992 v souvislosti se schválením Smlouvy o Evropské unii ... Ta se na princip subsidiarity jednak odvolala v textu své preambule..., a dále předmětnou zásadu inkorporovala do textu Smlouvy o založení ES, přesněji řečeno do čl. 5 této dohody. Předmětné ustanovení říká: "V oblastech, které nespadají do jeho výlučné působnosti, vyvíjí v souladu se zásadou subsidiarity Společenství činnost jen tehdy a potud, pokud cíle navrhované činnosti nemohou být uspokojivě dosaženy členskými státy a mohou být z důvodů rozsahu či účinků navrhované činnosti lépe dosaženy Společenstvím." Daný článek Smlouvy o EU obsahuje tedy negativní vymezení subsidiarity, které samo o sobě nezakládá povinnost Společenství konat, má spíše povahu politického než právního kritéria a z důvodu své neurčitosti bývá podrobováno kritice.
o ...z textu Smlouvy o založení ES vyplývá, že klíčovou roli hraje princip subsidiarity ve sféře sdílené působnosti. Právě zde vyvstává potřeba poměřovat aktivity ES jak zásadou subsidiarity, tak i principem proporcionality. Princip proporcionality je ostatně vyjádřen v témže ustanovení čl. 5 Smlouvy o založení ES tvrzením, že "činnost Společenství nepřekročí rámec toho co je nezbytné pro dosažení cílů této Smlouvy." Evropské společenství tedy může jednat v oblasti kompetencí sdílených ES a členskými státy jen tehdy, pokud nelze sledovaného cíle dosáhnout efektivněji legislativní činností členských států a žádoucího výsledku se lépe dosáhne aktivitou Společenství, a zároveň má zvážit, jaké prostředky jsou adekvátní k dosažení sledovaného cíle...
o V zásadě se objevily dva alternativní modely... dúsledné kontroly dodržování zásady subsidiarity:
o 1) model politické kontroly vykonávané národními parlamenty, popř. národními parlamenty společně s Evropským parlamentem a Radou EU...
o Výhodu představuje skutečnost, že o politické zásadě rozhodují politické orgány volené přímo občany členských států... Problém však představuje možné zdržení a komplikace legislativního procesu v důsledku extenzívně pojaté předběžné kontroly...
o 1) model soudní kontroly, vykonávané Evropským soudním dvorem, popř. Evropským soudním dvorem za účasti reprezentantů ústavních soudů členských států... Memorandum zveřejněné sekretariátem Konventu 24. července 2002... explicitně odmítá politickou (tj. parlamentní) kontrolu dodržování principu subsidiarity a trvá na tom, že že soudní kontrola je více transparentní. Politickou kontrolu ... prý vykonávají Evropská komise, Rada a Evropský parlament v průběhu legislativního procesu, zapojení národních parlamentů se tedy zdá signatářům memoranda nadbytečné...
o Nevýhodu soudní kontroly dodržování principu subsidiarity lze spatřovat v samotné povaze principu subsidiarity, který je v první řadě politickým, méně už právním instrumentem a staví tedy na efektivitě a účelnosti podnikaných opatření... Nestrannost Evropského soudního dvora může být navíc v kompetenčních sporech zpochybněna tím, že jde koneckonců o jeden z orgánů Společenství.
o ...zařazení subsidiarity mezi základní principy Evropské unie má představovat určitou protiváhu extenzívního posilování pravomocí Unie... Literatura někdy hovoří o principu subsidiarity jako o "dialektické protiváze integračního cíle"... Zvláště ve sféře sdílených kompetencí a tehdy, je-li dána možnost pružně reagovat na potřeby Společenství přijetím opatření k naplnění ve Smlouvě stanovených cílů Unie... je role principu subsidiarity nezastupitelná Za předpokladu vytvoření opravdu funkčního mechanismu kontroly dodržování předmětné zásady může být subsidiarita efektivním klíčem k rozlišení agendy, u které má rozhodování připadnout Unii i s ohledem na původní latinský význam daného pojmu... O tom, jak bude princip subsidiarity v nové základní smlouvě zakotven a jakou formu bude mít kontrola jeho dodržování, pak rozhodnou delegáti Konventu patrně již v blízké budoucnosti.

Vybral: frs oo
Konec šancí Modré šance v Praze 2?


o Jako příspěvek ke komunální problematice uveřejňujeme výňatky ze zápisu mimořádného zasedání Zastupitelstva na Praze 2, konaného 2. června a svolaného pravicovými radními poté, co se ukázalo, že likvidátor OPBH Prahy 2 svérázně nakládal se státním majetkem.
o "Modrou" radnicí Prahy 2 teď zmítá obrovský skandál který je důsledkem toho, že radnice jako zakladatel podniku OPBH neplnila dostatečně svou dozorčí roli, čehož lkvidátor OPBH využil a se státními penězi "hrál na burze". Makléřská firma přes níž investoval ovšem zkrachovala. A škoda? Bratru za 87 milionů Kč. Kdo ty peníze státu uhradí a jakou plitickou odpovědnost přijme "modrá" radnice Prahy 2?


o Projednávání tohoto bodu řídil Ing. Krátký, který v úvodu předal slovo starostovi. Starosta se krátce zabýval historií. Připomněl,..
o Zakladatelem OPBH se stalo Zastupitelstvo městské části Praha 2. Finanční prostředky zůstávají dle zákona na účtu OPBH, s.p. v likvidaci až do konce likvidace tohoto podniku. Po ukončení likvidace přejdou finanční prostředky na zvláštní účet MF, protože se jedná o majetek státní.
o Městská část jako zakladatel pravidelně kontrolovala hospodaření OPBH, nejdříve byl materiál předkládán do finanční komise, následně radě. Při projednávání byl vždy přítomen na jednání rady likvidátor. Do roku 2002 byly zprávy brány na vědomí a rovněž až do letošního roku byly i předkládané auditorské zprávy bez výhrad. Zprávu za rok 2003, kterou rada obdržela v dubnu 2004, neprojednala, protože zjistila některé skutečnosti, které nebyly dříve ze zpráv zřetelné, a sice, že likvidátor začal s poměrně vysokými částkami investovat na burze cenných papíru (dle jeho názoru ve snaze zvětšit finanční prostředky na účtě). K této činnosti sepsal komisionářskou smlouvu s jedním z makléřů na burze cenných papírů, aniž by požádal o souhlas MF a aniž by o této skutečnosti uvědomil zakladatele, tj. městskou část. Starosta uložil vnitřnímu auditu ÚMČ, aby provedl v OPBH kontrolu. Tato kontrola potvrdila, že byly investovány značné částky do cenných papírů, a že byla podepsána dokonce již v roce 2000 komisionářská smlouva
o Letos na přelomu I. a II. čtvrtletí bylo potvrzeno, že jsou investovány značné prostředky z účtu OPBH do cenných papírů, a že makléřská firma, se kterou likvidátor obchodoval, zkrachovala a upadla do konkurzu.
o JUDr. Louda se na posledním setkání na radě vyjádřil, že se domnívá, že nedělal nic špatného.
o Pan Hanuš (člen ČSSD, poznámka frs) uvedl, že ho mrzí, že se ani třetí likvidátor, který OPBH měl nepovedl, při likvidaci OPBH stát přišel o miliony. Připomenul, že např. již v roce 1997 rada jednala o problémech OPBH. Tehdy se jednalo o prodej řady domů za směšně nízkou cenu. V této kauze se sešlo i zastupitelstvo dne 25.3.1997, kdy se usneslo a žádalo likvidátora JUDr. Loudu, aby pokračoval i nadále ve zbývajících pěti soudních sporech s První Vyšehradskou realitní kanceláří o určení neplatnosti kupních smluv mezi OPBH a CT Prague, s.r.o. Tyto firmy koupily několik nemovitostí od OPBH a dnes neexistují. V usnesení ještě bylo, aby v případě neúspěchu u soudu první instance se likvidátor dále neodvolával. Jednalo se o pozměňující návrh Ing. Krátkého. Dle názoru p. Hanuše se tato kauza táhne dlouho, dotázal se proč nebyl dříve informován finanční výbor, který zasedal až dnes před zastupitelstvem.
o PhDr. Lochmann doplnil, že na tomto případě se ukazuje, že kdo se nestará o svůj majetek, tak o něj přijde, v tomto případě stát. Vše se děje proto, že od počátku nebyly zákony nastaveny tak, aby takovéto finanční úniky nebyly možné.
o Pan Hanuš vznesl dotaz, kdo je odpovědný za ztrátu originálu smlouvy s likvidátorem JUDr. Loudou, kde byl výčet jeho povinností. Sl. Černochová odpověděla, že se smlouva našla jako příloha usnesení z roku 1993. Co se týče smluv, jejich evidence byla zavedena v prosinci 1998. Před touto dobou nebyla sl. Černochová v zastupitelstvu, proto na tuto otázku neumí odpovědět. Ing. Krátký doplnil, že ztráta originálu je sice nepříjemná, ale kdyby v té smlouvě bylo cokoliv, co by umožňovalo likvidátorovi konat něco nad rámec, který mu vymezuje zákon, byla by tato smlouva neplatná.
o Závěrem svého příspěvku se RNDr. Perlín dotázal, jak se rada vypořádá s tím, že od r. 2002 věděla, že likvidátor obchoduje s cennými papíry a ihned nezakročila, udělala to až nyní (Tučný tisk NETSOCAN). Sl. Černochová odpověděla, že cenné papíry se objevovaly ve zprávách likvidátora již od r. 1993 a ve zprávě auditora bylo vždy napsáno bez výhrad.
o Ing. Věrtelář se dotázal, proč má zastupitelstvo právo jmenovat či odvolávat likvidátora, ale přitom nemá právo ho kontrolovat . Ing. Krátký potvrdil, že to tak bohužel je. Ing. Petrásek uvedl, že finanční výbor může ze zákona provádět kontrolu majetku např. v příspěvkových organizacích, které jsou zřízeny obcí. Vůči OPBH vystupujeme jako zakladatelé a pokud zastupitelé nepověří finanční výbor tímto úkolem, kontrolovat nemůže.
o Návrhová komise vznesla požadavek, aby vystoupil likvidátor... Mgr. Dvořák uvedl, že byl osloven a požádán, zda by byl ochotem převzít na sebe funkci likvidátora. Mgr. Dvořák řekl zastupitelům, že zpočátku odmítl, ale po úvaze tuto nabídku přijal. Uvědomuje si, že se jedná o záležitost velkého rozsahu a vyžaduje stabilizaci. Podle toho, jak velká škoda vznikla a kolik zbylo na účtě prostředků je vidět, že se jedná o velkou nepříjemnost. Právní úprava přenesla odpovědnost ze státu na zastupitelstvo a z toho vyplynula většina problémů. V tomto případě, kdy má roli zakladatele zastupitelstvo, má kontrolovat státní podnik cestou čtvrtletních zpráv o průběhu likvidace.Tuto povinnost založil Hospodářský zákoník. Další povinnost kontroly jsou účetní uzávěrky. Výrazné zavinění je také ze strany auditora, který uváděl všude výrok "bez výhrad" a přitom má povinnost oznamovat zakladateli i kontrolovanému subjektu, že došlo k porušení právních předpisů (Tučný tisk NETSOCAN).
o MgA. Kovářová se zeptala z jakého konta se čerpají peníze na odměnu likvidátora. Mgr. Dvořák odpověděl, že z účtu OPBH, nikoliv z prostředků městské části


Vybral: frs

Policie ČR - složitý případ!

o Až dosud nepříliš valná pověst české policie utrpěla v poslední době dva nesmírně vážné šrámy.
o Případ Berdych, kdy elitní policisté - kteří mají stíhat nejtěžší zločince - sami páchají nejtěžší zločiny, by měl zodpovědné politiky připravit miniálně o spánek. Nu a současný případ Krejčíř - kdy multimiliardář podezřelý z páchání zločinů a gigantických finančních podvodů uteče elitní policejní jednotce prohlížející jeho dům (byť šlo "pouze" o elitní ekonomicko-právní analytiky a nikoliv o elitní zásahovou jednotku, jak zprvu dezinformovala média), by měl tyto ospalé politiky nejprve trochu rozesmát a hned vzápětí uvrhnout do úpěnlivého pláče.
o Logika totiž napovídá, že obě kauzy tvoří pouze vrcholek zlověstného ledovce, signalizující, že zločinností, korupcí a neprofesionalitou je - podobně jako zhoubnou rakovinou - zachvácen celý policejní sbor. Což dokazují i dvě akce novinářů náhodně testujících integritu policistů: V prvním případě natočili kamerou policistu, přijímajícího úplatek od novinářky "přistižené" při jízdš v opilosti (kterou úspěšně předstírala); v druhém případě novináři MF DNES odevzdali na několik policejních stanic "nalezené" peníze a když si je po několika dnech přišli vyzvednout, peníze v několika případech na policii jednoduše "zmizely".
o Dnešní eticko-profesionální úroveň české policie (i celé české společnosti) vznikla jako výslednice několika faktorů.
o Nejvýznamnější faktor tvoří postpřevratová éra, tzn. fáze po zhroucení totálně zkorumpované totalitní společnosti; fáze, kterou charakterizuje fakt, že někdejší zkorumpované a současně i mravně a ideologicky dezorientované "staré struktury" nebylo v aparátu vlastně kým nahradit. Současně probíhaly obrovské majetkové přesuny, které sklony ke korupci a ostatní zločinnosti posilovaly. To vše se navíc odehrávalo v podmínkách rozpadu Československa a zcela amatérského budování demokratického státu se zcela naivně (ve srovnání např. s USA) otevřenými hranicemi.
o O státoprávním diletantství prezidenta Havla, o jeho amnestii a rušení trestu smrti v době prudkého nárůstu zločinnosti, se již popsalo mnoho stránek.
o Rovněž ministři vnitra se "proslavili" vším možným jenom ne úspěšným bojem proti kriminalitě...
o Astrologa Baudyše zachránila štěstěna, když člen jeho ochranky poškodil za letu střelou z pistole letadlo. Škoda. Kdyby se stroj zřítil, mohl mít státní pohřeb s proslovy, že zahynul při obětavém plnění služebních povinností...
o Další ministr vnitra Ruml, který měl k výkonu své funkce asi stejnou kvalifikaci i schopnosti jako jeho prezidentský druh ke svému státničení, pojal boj proti zločinnosti jako ochotnické pokračování Sametové revoluce v policejních silách, což lze usuzovat např. z dosazení režiséra Křižana a kamaráda Fendrycha do funkcí svých náměstků.
o Ve svém boji proti zločinnosti nicméně nelitoval materiálních obětí včetně svého služebního auta (které mu bylo nezjištěnými pachateli odcizeno) a když novináři poukazovali, že v tomto státě se ročně ukradnou tisíce automobilů, aniž jsou delikventi dopadeni, reagoval mj. replikou (citovnou pouze par coeur) typickou pro renomé českých ministrů vnitra: "No.., mně taky ukradli auto!"
o Masívní transfúzí mladé krve do zkostnatělého těla policejního aparátu se - i přes svojí náklonnost ke starým strukturám - měl stát mladý absolvent dopravní průmyslovky Gross. Za své nejodbornější poradce patrně považoval kvalifikované PR pracovníky, netuše, že tito svoji odbornost získali nejspíše sledováním triků veleúspěšného světového četníka L. de Funese, aniž postřehli, že jde o grotesku. Postřehla to však zlomyslná opozice, které monstrózní akce typu Kryštof podezřele připomínaly filmový Funesův zátah proti nudistům.
o Nu a ona funesovská etika mu pak umožnila i funesovské vyrovnání s "detaily" v podobě antiglobalistova vyraženého zubu na policejní vyšetřovně i skok zoufalé antiglobalistky z okna téhož Funesova kumbálu.
o Po vytrvalém lakování jména české policie na růžovo dosáhl i kýžené mety a stal se nejmladším premiérem této země; leč pouze nakrátko. Funesovské reminiscence jej dostihly i v této funkci, a kdyby slavný komik mohl sledovat osud milionové směnky premiéra ČR a někdejšího ministra vnitra, funesovsky putující od strýce Vika přes strýcova kamaráda v kulichu Roda k šéfovi politické pidistrany Simkaničovi a její závěrečnou kremaci, bez nejmenšího předstírání by na to vytřeštil oči až v dalekém Saint-Tropez...
o Další a nynější ministr vnitra Bublan připadá ve své funkci stejně záhadný jako jeho někdejší předchůdce astrolog Baudyš. S backgroundem duchovního zajímajícího se o tajné služby vyvolává reminiscence na jinou francouzskou VIP, na kardinála Richellieu, který byl za panování krále Ludvíka XIII. faktickým vládcem Francie...
o Pokud by se dalo soudit například ze srovnání kvantity trestné činnosti páchané za totality a v dnešní době, pak nutno konstatovat, že se mravy společnosti rapidně zhoršily. Laická tvrzení liberálů, že tehdejší nižší zločinnost byla efektem policejního státu a nynější obrovská kriminalita tvoří logický doprovodný jev vyšší svobody, musejí být nekompromisně odmítnuty.
o Poněvadž kriminalita páchaná v emoci či pomatenosti smyslů tvoří z kvantitativního hlediska zanedbatelnou menšinu, pak racionální vysvětlení vysoké kriminality musí korespondovat s aspektem výhodnosti trestné činnosti pro pachatele; který jednak kalkuluje s malým rizikem, že bude dopaden a že nemusí prodělat ani v případě dopadení, kdy má stále šanci zaplatit si mazaného advokáta, zkorumpovat policii, soudce či zastrašit svědky atp.
o Vysoká kriminalita v demokratickém státě tudíž není úlitbou za demokracii, ale důkazem selhání politiky. Je důkazem selhání politických stran, politiků a následně legislativy, justice i policie; a eventuální námitky, že policisté přece nejsou lidé spadlí s nebe a tudíž se statisticky musejí chovat jako vzorek ostatní společnosti, je nutné tvrdě odmítnout jako státoprávní diletantismus.
o Jistě, v tak dekadentní společnosti jakou je společnost česká lze očekávat neprofesionální i dekadentní chování nejen od policistů, ale také od soudců, prokurátorů či politiků. Jenomže narozdíl například od lékaře (či ředitele nemocnice), který se přijetím úplatku od pacienta (farmaceutického koncernu či stavební firmy) stává jen obyčejným darebákem, je zkorumpovaný policista (ale také soudce i ostatní státní úředníci) darebákem mimořádným!
o Zasluhuje tudíž i adekvátní trest; trest, který musí být exemplární. V případech osnování či dokonce páchání zločinů zmíněnými státními úředníky by o nejtvrdších trestech vůbec neměla být vedena diskuse. Státní úředníci včetně policistů se zkrátka nesmějí dopouštět antiprofesionálních trestných činů ve stejném rozsahu jako ostatní členové komunity (což je samozřejmě i otázka výběru osobností), poněvadž jinak se společnost nezadržitelně vydá úpadkovým kursem znamenajícím značné ekonomické, společenské i lidské ztráty a jehož konce lze těžko odhadnout.
o Přes záplavu signálů dokazujících, že úroveň občanského, právního i profesionálního vědomí policistů je u nás jednoduše zcela nepřijatelná, dosud nebyla podniknuta adekvátní opatření směřující ke skutečné nápravě. Šokovaná veřejnost nakonec sleduje slaboduché diskuse o tom, zda delikventní policista, který včas podá výpověd má nebo nemá právo pobírat statisícové výslužné...
o Policie mimo jakoukoliv pochybnost tvoří jeden ze základních pilířů na kterých spočívá stát, a pokud je tento pilíř ztrouchnivělý nebo pokřivený hroutí se i stát, byť formálně stále funguje.
o K tomu aby se policie stala skutečným a pevným pilířem moderního státu musí současně existovat a působit dva naprosto nepominutelné aspekty: Aby se o práci u policie byli ochotni ucházet skutečně schopní adepti, pak profese policisty musí být zcela reálně atraktivní a prestižní. Toho však nelze dosáhnout pouze atraktivní mzdou (i když ji nelze pominout); ale i náležitým postojem obce i státu.
o V případě obce postojem projevujícím se mimo jiné tím, že služební byty budou policistům přidělováy v nejatraktivnějších lokalitách obce a budou nadstandardní Je ostatně mimo diskusi, že zatímco dnes v takovýchto poměrech bydlí percentuálně drtivá většina větších či menších podvodníků, policista je vpodstatě bez čance získat podobné bydlení; což není jen sociální bezpráví, ale navíc i tragikomedie.
o Role státu by měla fungovat zejména prostřednictvím Ministerstva kultury, které v tomto smyslu dnes působí spíše jako "Ministerstvo dekadence". Projevuje se to tak, že občan je doslova zaplaven dekadentní filmovou a televizní tvorbou na úrovni "Policejních akademií", tvorbou, která kromě dětí může pobavit nanejvýš hlupáčky a galérku a z té pozitivní kultury stále a bezkonkurenčně "kraluje" bolševický "Major Zeman".
o Adekvátní odbor Ministerstva kultury by měl být prostě kompetentní a schopen nejprve vůbec vnímat a pak nějak - například daňové - regulovat dekadentní tvorbu a současně propagovat formou odměn či soutěží tvorbu pozitivní; tzn. tvorbu která bude co nejkultivovaněji odrážet skutečné lidské příběhy, skutečnou profesionalitu a skutečné hrdinství; tvorbu která je již z tohoto hlediska vysoce estetická.
o Druhý ze zmíněných aspektů se musí projevovat v naprosto nekompromisních a exemplárních trestech pro policisty páchající jakoukoliv trestnou činnost. Poněvadž policista (samozřejmě spolu se soudci, státními zástupci, ale také politiky v legislativě, exekutivě včetně placených funkcí na komunální úrovni) patří do onoho "výsadního" vzorku občanů jehož kriminalita působí na společnost podobně jako rakovina na lidský organismus.
o Naprosto nepominutelnou funkci pak hraje i důsledná kontrolní činnost. Jestliže se legislativci nedokázali za 15 let ani shodnout (natož ověřit v praxi) na znění zákona o řízené provokaci, který by měl být aplikován nejen pro policii, ale i pro všechny "výsadní" sféry, pak to svědčí minimálně o jejich mizivém státoprávním citu... Nicméně alespoň v případě policie není nic ztraceno, poněvadž si potřebnou kontrolní činnost může v rámci svých kompetencí realizovat i ministr vnitra.
o Nepřijetím zákona o řízené provokaci, v praxi bez problému fungujícím ve vyspělých zemích, čeští zákonodárci navíc a jednoduše prokázali, že nejen Policie ČR, ale rovněž oni představují "složitý případ"...

František Stočes


NETSOCAN MONITOR
Langer vypomáhá v právní kanceláři, za 83 000 měsíčně
...místopředseda Sněmovny Ivan Langer. ...jak napsal ve svém majetkovém přiznání - dokázal loni "bokem" vydělat 996 tisíc korun jako koncipient, tedy jako právník-začátečník, v advokátní kanceláři známého pražského právníka Petra Pečeného... Langerův koncipientský plat je zcela vyjímečný - oslovení advokáti se shodují, že běžný plat koncipienta je dnes v Praze 15 tisíc. (MF DNES, 25. června).

Poslanec Langer kromě plnění svého poslaneckého slibu ve Sněmovně "slouží vlasti" i jako místopředseda ODS, stínový ministr vnitra, předseda liberálně konzervativní akademie CEVRO, člen tří nadací a společností a kromě koncipientského platu získává další téměř milion korun ročně pronájmem nemovitostí. A když se nudí nejspíše přednáší na olomoucké právnické fakultě. Jeho politický sok S. Gross se svým necelým milionem vypůjčeným od strýce Vika proti Langerovi vypadá jako úplný břídil.Co vzkázal médiím mistr hrůzy
Z celkového počtu 249 amerických novin, jejichž titulní strany jsou každý den vystaveny na webové stránce Newseum.org, jich 228 mělo Jacksona i s fotografií na první straně. Zbylých jednadvacet byly - až na dvě výjimky - malé lokální publikace... Jeden z největších expertů na úchylky lidské duše, spisovatel hororů Stephen King, za to média ve svém sloupku v časopise Entertaiment Weekly tvrdě kritizoval. Zpravodajství o Jacksonovi byla podle něj "freakshow", která zabírala místo jiným, důležitějším zprávám, například z Iráku, Severní Koreji (Sic!) či Washingtonu. "Tisk možná odpoví: Dáváme lidem to, co chtějí. Na to odpovídám: Já dávám lidem to, co chtějí. Michael Jackson jim při natáčení ve studiu dává to, co chtějí. Ale vaší prací je dávat lidem to, co potřebují," vzkázal novinářům King. (LIDOVÉ NOVINY, 17. června).

Škoda že mistr hororu Stephen King i jeden z největších expertů na úchylky lidské duše neumí česky, a tudíž si nemůže pročítat výtvory české žurnalistiky - ať již v tištěných či elektronických médiích - vyprodukované zvláště v první polovině devadesátých let. Nespíše by pak vydal knihu českého politického hororu o několika dílech, ve které by nakonec dával českým žurnalistům za příklad novinářské serióznosti americké články o M. Jacksonovi, v pevné víře, že složitější formy novinářské etiky jednak nedokáží vstřebat a pro intelektuální otroky vydavatelů by to stejně bylo zbytečnou námahou..Obyvatelé metropole jsou skeptičtí
Myslíte si, že se bude za pět až deset let žít lépe v Praze?...
Jan Pirk, kardiolog, přednosta IKEM...
Životní úroveň bude stoupat, protože postupně dojde k vyrovnání životní úrovně v celé Evropě. V pohledu 50 až 100 let se Evropanům nebude žít lépe. Na naší civilizaci pozoruji znaky předchozích civilizací, když se blížil jejich konec. (MF DNES, 15. června).

Problémem je, že úpadkovými rysy západní civilizace, a ještě nějakých třicet let poté, co americký prezident Nixon prohlásil, že mu USA připomínají starověký Řím před jeho pádem, se zabývají kardiochirurgové, ale nikoli historikové, sociologové či ideologové politických stran. Ti poslední, v lítém boji o koryta na takové "zbytečnosti" jednak nemají čas a navíc by tím dehonestovali dosavadní vlastní dílo.Akcionářská jatka v přímém přenosu
...ještě nikdy v historii této země tak málo lidí nedokázalo během okamžiku připravit o majetek tolik spoluobčanů, jako teď. Ano, mám na mysli onu příšernou novelu obchodního zákoníku, která umožňuje vyvlastnit drobné akcionáře... Minoritní akcionáři jsou zpravidla lidé ze střední třídy... Komu vadí? Kvůli pohodlí velkých majitelů mají být oškubáni? K čemu je ochrana silnějšího před slabším? A proč má být spoluvlastnictví podniků právě u nás (třeba Volkswagen má 800 tisíc spoluvlastníků) vyhrazeno jen úzké skupině osob?... Ano, drobní akcionáři obtěžují manažery, sledují, jak podnik prosperuje, jak je placen management, jaké nehorázné "motivační" programy provozuje, jaké majetkové přesuny a proč se ve firmě dějí... To je snad dobře. Nebo ne? A pro koho ne? (MF DNES, 14. června).

Ekonom Karel Kříž, autor vybraného článku, a někdejší opora Klausovy kopónové privatizace, by snad měl být na konkrétně tyto výkony sociálně demokratického státničení naopak spíše hrdý. Ostatně od dob pilného údržbářsví Klausova kapitalismu Klausovým úhlavním nepřítelem M. Zemanem, původně básnícím o zaměstnaneckém akcionářství, další fáze pochodu ekonomické elity ČSSD - likvidující poslední zbytky ekonomické demokracie - připomíná již pouze jakýsi prvomájový průvod ekonomických chaotů, egoistů a ignorantů.Propánajána
...neméně absurdní situaci navodil místopředseda vlády Martin Jahn. Mladý, prý vzdělaný ekonom... Stanislav Gross, pokud jde o tento výběr..., trefil ze sociálnědemokratického hlediska (a o jaké jiné hledisko by v případě sociálního demokrata, který to nota bene myslí upřímně, mělo jít?) kozla. Na vrcholné číslo si... pan Jahn za pomoci členů svého týmu počkal až do vládního pádu svého bývalého šéfa a objevitele. Jako kdyby si přečetl volební program strany, která ho do vládní funkce vytáhla, pak jej dokonale obrátil naruby a poté zveřejnil coby nejlepší, nejrychlejší a jediný možný strategický plán hospodářské reformy země. Modrá šance ODS působí vedle jeho strategie spíš jako Rudá záře nad Kladnem. (metro, 13. června).

Na dnešních sociálních byrokratech (čti vládních či parlamentních zástupcích členské základny ČSSD) je roztomilé, jak se vůbec neobtěžují členům strany vysvětlovat své tajemné kroky. Například, proč byl do funkce místopředsedy vlády jmenován nečlen ČSSD, navíc člověk bez jakýchkoli exekutivních zkušeností. Členové ČSSD pak mohou hádat, že M. Jahn je např.: a) Blízký přítel S. Grosse od poměrně nedávné doby, kdy se spolu seznámili při budování tunelů na pískovišti a M. Jahn mu pomáhal přeprat někdejšího a tehdy ještě stejně malého exmístopředu vlády K. Březinu; b) dtto, ale v případě paní Šárky Grossové...;f) dtto, ale pro případ syna premiéra J. Paroubka... z) M. Jahn byl ČSSD vnucen Světovou bankou; ž) existuje samozřejmě i více a ještě horších variant, ale bohužel došla česká abeceda.Good Old Days Are Gone
There was a time when we could trust the train. To set out on a train journey is now as unpredictable as setting out upon life; there is no way to read auguries, no guarantee how long the journey will last or whether you will reach your destination at all... Now the rich get richer peddling misery to the public, who are no longer called "passengers" (which implies they will be going somewhere) but "customers" (which only implies that they have paid)... There was a time when motherhood was not squeezed into precious spare time. Once motherhood was a vocation, all-consuming, intimately wrapped up in the fabric of marriage. ...because those were not decadent times. The Independent.
(LIDOVÉ NOVINY, ANGLICKÝ LIST, 10. června).

Staré dobré časy jsou pryč
Kdysi bývaly doby, kdy jsme mohli důvěřovat vlaku. Dnes je cesta vlakem stejně nevyzpytatelná jako cesta životem; nelze tu nic prorokovat, neexistují záruky jak dlouho cesta potrvá a zdali vůbec dorazíte kam jste chtěli... Dnes bohatí ještě více bohatnou a rozšiřují tím chudobu veřejnosti, která již není nazývána "pasažéry" (což znamená, že někam cestují), ale "zákazníky" (což pouze znamená, že zaplatili)... Bývaly doby, kdy mateřsví nebylo chápáno jako ztráta vzácného volného času. Kdysi bylo mateřství významným posláním, intimně zahaleným do tkaniva manželství. ...poněvadž tehdy nebyla dekadentní doba.


What We Still Don´t Know
Did Oswald act alone?
President John F. Kennedy was shot dead in his car in Dallas, Texas, on 22. November 1963. He was assassinated by Lee Harvey Oswald whose fingerprints were all over the area where the shots were fired... In 1979 the US Congress House Select Commitee on Assassinations said four shots could be heard on a tape recorded by a police motorcycle radio, and they appeared to come from two different locations. The commitee concluded that Oswald probably did not act alone. Conspiracy theories and feature films suggesting the murder was committed by more than one man... (BBC). (LIDOVÉ NOVINY, ANGLICKÝ LIST, 10. června).

Co pořád nevíme
Jednal Oswald sám?
Prezident John F. Kennedy byl zastřelen ve svém voze v texasském Dallasu 22. listopadu 1963. Stal se obětí atentátu spáchaného Lee Harvey Oswaldem, jehož otisky prstů se nacházely po celém prostoru z něhož byly vypáleny výstřely... V roce 1979 prohlásil zvláštní výbor pro úkladné vraždy, jmenovaný americkým Senátem, že na magnetofonovém záznamu pořízeném radiostanicí policisty na motocyklu lze slyšet čtyři výstřely, které se zdají vycházet ze dvou různých míst. Komise dospěla k závěru, že Oswald pravděpodobně nejednal sám. Konspirační teorie i atraktivní filmy naznačují, že vražda byla spáchána více než jedním pachatelem.


Návrh na odvolání likvidátora OPBH
Rada městské části Praha 2 podala v úterý 24. května návrh na odvolání likvidátora OPBH (obvodní podnik bytového hospodářství) v Praze 2... JUDr. Petra Loudy. Na 2. června bylo kvůli tomuto návrhu svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva... Zároveň je podáváno trestní oznámení na auditora, který kontroloval hospodářské výsledky podniku... Podle kontroly provedené útvarem vnitřního auditu ÚMČ Praha 2 likvidátor investoval v rozporu se zákonem volné prostředky prostřednictvím obchodníka s cennými papíry spol. SATI, na kterou byla v prosinci roku 2004 muvalena nucená správa a v únoru 2005 prohlášen konkurz. Podle zatím dostupných informací se předpokládá, že v době prohlášení konkurzu na spol. SATI činila pohledávka OPBH v Praze 2 s. p. "v likvidaci" za touto společností 86 milionů korun. (NOVINY Prahy 2, červen 2005).

Likvidátor údajně začal poměrně vysoké částky náležející státu investovat na burze cenných papírů a na svojí činnosti nevidí nic špatného, protože se prý pouze pokoušel zvětšit finanční prostředky na účtě. K této činnosti sepsal komisionářskou smlouvu s jedním z makléřů na burze. Opravdu buhulibé. Bohužel však prostředky na účtě naopak rapidně sníži, Jak se s touto situací vyrovnává pravicová radníce informujeme jinde pod titulkem Konec šancí Modré šance v Praze 2?Vybírá a glosuje: František Stočes


Měsíčník NETSOCAN je necenzurované a otevřené periodikum, které chce sledovat závažné události společenského života a hodnotit jejich etické, humanistické a demokratické aspekty i z hlediska a zájmů občanů žijících z námezdní práce a pracujících v manuálních a dalších nekariérních profesích. Vydává klub ASD na Praze 2. Redakční rada: Aster Jiří, Durdis Josef, Stočes František (šéfredaktor), Štromajer Bohumil, Velát Jan. Adresa vydavatele: František Stočes, 120 00, Praha 2, Bělehradská 35, tlf. 222645538. E-mail: netsocan@volný.cz. Příspěvky, které nevyjadřují názor redakce, budou označeny buď zkratkou "pnnr", popřípadě "no comment". Bude-li to nutné z publicistických důvodů, redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu příspěvků. Texty neprocházejí jazykovou úpravou a příspěvky nejsou honorovány. Každé číslo vzniká on line systémem v tom smyslu, že až do uzávěrky mohou být všechny materiály, výslovně označené jako nedokončené, upravovány, korigovány atp. Po datu uzávěrky se každé číslo stává historickým artefaktem a nemůže v něm být cokoli měněno. Uzávěrka tohoto čísla byla provedena 6. července 2005 ve 12 hodin a 10 minut.
NETSOCAN