NETSOCAN
Číslo 5 --ČERVEN 2004---Ročník III.
Veřejné statky - odpověď na globalizaci

oooo Uveřejňujeme výňatky z dalšího materiálu vydaného Masarykovou dělnickou akademií, který se zabývá debatou probíhající v Sociálně demokratické straně Německa nad praktickou orientací vládní politiky včetně programových otázek.
ooo Autorem příspěvku je Wolfgang Thierse, člen redakční rady časopisu Die Neue Geselschaft/Frankfurterhefte. Český překlad: Miloš Hájek. Celý materiál je možné dostat zdarma na pražské adrese MDA.

ooo ...S globalizací, s integrací trhů, především kapitálu, ale i zboží a informací, stojíme před výzvami a před nebezpečími, které... vyžadují pragmatické a politické jednání v globálních kontextech. Proto je spravedlivé rozdělování ústřední výzvou. Na ní dlouhodobě závisí bezpečnost a blahobyt všude na světě. Protože s globalizací proniknou nerovnosti do každé společnosti. Přibývají nové formy násilí, před nimiž se žádný stát nemůže uchránit. 11. září bylo varováním a napomenutím ke kooperaci ve světovém měřítku...
ooo Příkladem jsou instituce a normy vytvořené na základě Charty Spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv nebo Bretton-woodské dohody uzavřené roku 1944 pod vlivem světové hospodářské krize a světové války. Bretton-woodský systém se staral o stabilitu světového hospodářství až do svého rozpuštění v sedmdesátých letech. Že od té doby v podmínkách neregulovaných finančních trhů erodují základy národních států blahobytu, že sílí odbourávání pracovních míst a sociálních norem, není ani náhodou, ani přírodním zákonem. Trh není přírodní silou, dobrá budoucnost musí být vybojována politicky...
ooo První teze. Potřebujeme přístup k ekonomickým, politickým a normativním základům spravedlivé a solidární společnosti, který by teoreticky i prakticky sahal dále - totiž potřebujeme koncept ekonomicky odůvodnitelný a s globálními požadavky slučitelný. K tomu potřebujeme řešení, jež by obstála v globalizaci, aniž bychom sociální standardy a veřejné instituce stlačily na úroveň nejnižších nákladů...
ooo Pokud se při globální výrobě využívá cenově výhodných místních podmínek, které jsou co do nákladů nejpříznivější, znamená to, že dnešní nákladové výhody u mezd, daní a sociálních dávek si navzájem konkurují. Tím stojí politicky nebo tarifně právně garantované sociální nebo kulturní standardy, normy a relace rozdělování - tedy veřejné a kulturní statky - před zkušebním kamenem globalizace.
ooo Jinak jsou to veřejné statky jako bezpečnost, trvale udržitelný vývoj a finanční stabilita, které zprostředkovávají vědomí střídavé vzájemné závislosti. Jasnějším se to stává tváří v tvář akutním hrozbám bezpečnosti privatizací násilí, od organizované zločinnosti až k mezinárodnímu terorismu. Hospodářská zaostalost, chudoba, eroze státní moci - to vše jsou ekonomická bezpečnostní rizika. S tím souvisejí ekologická bezpečnostní rizika, pokračující ničení přírodních základů života, jakož i finanční nestabilita, zhroucení národních mšn a nezvládnutelné zadlužení.
ooo Druhá teze....O postavení člověka ve vysoce rozvinuté společnosti rozhoduje jeho přístup a jeho trvalá možnost disponovat soukromými a veřejnými prostředky dobrého života, tedy jeho soukromý příjem a volný přístup k veřejným sociálním a kulturním zařízením. Chápeme sociální spravedlnost jako všeobecný veřejný statek: je poskytována celou infrastrukturou konkrétních veřejných statků, které materiálně zajišťují platnost rovných politických a sociálních práv pro každého.
ooo Protože tato práva nesmí být ohrožena selháním trhu, patří do veřejné odpovědnosti, k politicko-kulturnímu statusu a jsou pro občanky a občany samozřejmostí. Tato infrastruktura tvoří základ pro individuální svobodu a rovnost šancí. Kvalita a bohatství veřejných statků jsou mírou vnitrospolečenské spravedlnosti rozdělování, kterážto míra je stále důležitější vzhledem k finančním podporám...
ooo Třetí teze. Protože program, který se vyslovuje pro silnou roli veřejných statků, narazí na protest konzervativců a liberálů, musí sociální demokracie prokázat odvahu stanovit strategický hospodářský rámec. Mnohé veřejné statky jsou z národohospodářského hlediska statky infrastruktury. Produktivita a konkurenceschopnost budou v budoucnosti stále více záviset na úrovni veřejných investic do pracovních sil, do tzv. lidského kapitálu společnosti, do její mobility, do trvale udržitelného zacházení s přírodními zdroji, do sociálních strutur podporujících rodinu a děti.
ooo Protože národohospodářský užitek moderní veřejné infrastruktury je větší než individuální užitek jednotlivců, pak chybí-li tyto užitky, je veřejná škoda naopak větší než suma soukromých škod. To je takzvaný pozitivní efekt veřejných statků a klíč pro moderní strategii růstu, která z něho vychází.
ooo Pokud je vědění volně přístupné, nestojí nic v cestě jeho rozhojňování a tvůrčímu uplatňování ve všech možných oblastech. ...tato cesta růstu bude stále důležitější, nebude-li uzavřena privatizací. Již střednědobě je tento koncept ekonomicky plodnější...
ooo Čtvrtá teze. Uchovávání a poskytování veřejných statků by se mělo v programu dostat do středu pozornosti, protože tyto statky jsou důležité pro demokracii. Humánní společnost je možná jen tehdy, když jsou veřejné statky poskytovány v dostatečném množství a ve značné rozmanitosti. Tím vzniká kulturní a sociální soudržnost, která je pro vitální demokracii nezbytnou a o kterou se opírá mechanismus občanské kooperace...
ooo Bohatství kulturních, sociálních a demokratických statků určuje kvalitu života našich měst a obcí. Privatizace a komercionalizace naproti tomu ničí veřejné prostory a tím i kvalitu měst. Veřejná muzea, divadla, lidové univerzity a městské kihovny jsou veřejnými statky, na nichž mají společný zájem všichni občané...
ooo Už existuje dalekosáhlý konsens v tom, že vzdělání je fundamentální hodnotou. Pouze jako veřejný statek, který je k dispozici v dostatečném rozsahu a za dostupných podmínek, může vzdělání sloužit současně všem cílům...
ooo Také spravedlnost rozdělování, přístupu i účasti musí hrát důležitou roli, protože je reálnější vycházet ze společnosti, v níž všichni musejí mít své místo, i ti, kteří nejsou schopni vyššího vzdělání nebo výkonu, i ti, kteří byli povzbuzeni kooperací, ale vyřazeni v konkurenci.

    Vybral FS.

NETSOCAN