NETSOCAN
Číslo 7 a 8 --ČERVENEC-SRPEN 2006---Ročník V.
Manifest ateistického pacifismu 2006
(teze)

ooo Problém protiraketové základny USA v Česku představuje významný zlomový bod dalšího vývoje; zvláště s přihlédnutím k prohlášení Severoatlantické rady (1997), že na území nových členských států NATO (tedy Česka, Polska a Maďarska) nebudou žádné základny. Na základě toho jsme v roce 1999 do NATO vstupovali - a ještě ke všemu bez referenda.
ooo Kontraproduktivnost již pouhého vstupu do NATO plyne i z prosté logiky: předtím ČR neměla žádného nepřítele a udržovala přátelství se všemi státy. Vstupem Česka do NATO jsme nové přátele nezískali; naopak, nepřátelé NATO se tím okamžikem stali i našimi nepřáteli a my rovněž jejich nepřáteli i terčem jejich eventuálního útoku.
ooo Poněvadž je zjevné, jak katastrofální důsledky pro naši malou zemi by případný vojenský konflikt znamenal, chlácholí nás např. náčelník generálního štábu ujišťováním, že se základnou se staneme územím USA – které si nikdo nedovolí napadnout. Tento zelený mozek vůbec nevnímá, že 11. 9. 2001 pouzí teroristé napadli nejenom území USA, ale i samotný Pentagon!
ooo Další pseudoargument hlásá, že jde o složitý technický problém, který nemůže být rozhodován referendem. O složitý problém se skutečně jedná, ale z poněkud jiného hlediska než jak jej konstruují militaristé. Poněvadž i kdybychom nakrásně zablokovali stavbu raketové základny či jejích komponent v Česku, pak – z hlediska původních rizik – půjde o pouhé Pyrrhovo vítězství, pokud se tato zařízení vybudují v sousedním Polsku či Maďarsku.
ooo V tomto kontextu a v současné situaci jeví patrně jediné smysluplné řešení - aby bez jaderných zbraní i antiraket - a vojensko-politicky nezúčastněná - zůstala celá střední, ale i severní a jižní Evropa a aby bezjaderná pásma byla stále rozšiřována.
ooo Existuje teze, s níž přišel vlastně již Alfréd Nobel, že právě ZHN dokáží zajistit mír, což např. Thomas C. Schelling, nositel Nobelovy ceny za ekonomii a hlavní poradce prezidenta Kennedyho pro jadernou strategii, formuluje tak, že jaderné zbraně nejsou na použití, ale pouze na odstrašení.
ooo Tyto názory nutno odmítnout; jednak se s rostoucím časovým intervalem zvyšuje riziko eventuálního konfliktu a navíc strach není spolehlivým stabilizátorem vývoje již proto, že existuje nemalý počet lidí, kteří v jaderné zkáze spatřují např. vytoužený Armagedon. Ale i kdyby podobní křesťané a s nimi i židé a muslimové nebyli vidinou jaderného konfliktu přímo nadšeni, pořád to pro ně bude cesta do jejich vysněných posmrtných rájů. Dalším stejně závažným aspektem jsou i obrovské finanční výdaje, které jaderné odstrašování pohltí.
ooo Pacifismus tudíž nemůže být „pouhým“ altruisticky motivovaným protiválečným hnutím, poněvadž jeho ad hoc reakce budou předem ztracené. Moderní pacifismus by měl přinášet i atraktivní a konkurenční vize vývoje pozemské civilizace, měl by předložit podstatně atraktivnější programy než je financování jaderného odstrašování a měl by se shodnout i na vědeckém zdůvodnění příčin soudobého militarismu a na řešení tohoto problému.
ooo Nejzávažnější společensko-ekonomickou základnu militarismu představuje nepochybně kapitalismus. Jakkoliv je kapitalismus vývojově zcela přirozeným fenoménem, pak jeho aktuální existence již může být silně neadekvátní. Příčinu tohoto rozporu lze vidět v téměř protikladném zacházení s pravdou ve vědecké a společenské oblasti. Ve vědecko-technické oblasti je pravda naprosto respektována (neboť nepravda zde vede k zjevné dysfunkci technického zařízení) - což způsobuje i raketový rozvoj této oblasti; ve společenské sféře je střet pravdy se subjektivismem podstatně komplikovanější. Nejzhoubnější faktorem onoho boje proti pravdě se dnes stávají média a jednou z priorit moderního pacifismu by měla být i opatření, zajišťující, aby média respektovala pravdu podstatně více než dosud.
ooo V éře jaderných zbraní se kapitalismus – kde výroba zbraní hromadného ničení představuje obrovské zisky – již stává anachronickým atavismem, nehledě na rizika plynoucí z evidentního mravního úpadku Západu. Kulturní vývoj prvků samotného kapitalismu – od majitelů manufaktur až po dnešní zaměstnanecké akcionářství – pak signalizuje, že onou post kapitalistickou fází by mělo být právě zaměstnanecké akcionářství.
ooo V nynější fázi kapitalismu, která bude dlouhodobějšího charakteru stejně jako militarismus, by měl pacifismus usilovat i o co nejrozsáhlejší bezatomové oblasti a současně o co největší konverzi zbrojního průmyslu na mírové a finančně i účelově atraktivní zakázky.
ooo Není dále vyloučeno, že zbraně hromadného ničení mohou představovat i jistý faktor přírodního výběru v tom smyslu, že civilizace, která dospěje do jaderné éry – a nedokáže se tomu adaptovat – se zákonitě zničí, poněvadž v další fázi by mohla disponovat již zbraněmi astro-fyzikálními s nepředvídatelnými důsledky v kosmickém měřítku. Hrozí i opačný případ - v podobě možné kolize Země s asteroidem. Lidstvo dosud nemá žádný evakuační plán ani pro případ srážky s menším tělesem; v případě velkého asteroidu pak bude pozdě honit bycha v podobě finančních, surovinových i lidských prostředků vyplýtvaných na zkázonosné projekty zelených mozků, místo jejich investování na expanzi do vesmíru.
ooo Vzhledem k tomu, že trvání vědecko-technická revoluce se zatím počítá spíše v řádu desítek než stovek let, zdá se pravděpodobné, že čteme teprve první stránky fantastické knihy, jejíž znalost změní lidstvo ve skutečné kouzelníky. Moderní pacifismus by měl tudíž do hry o naší civilizaci zapojit i nejmodernější ideje aby se co nejbarvitěji předestřelo, co všechno může lidstvo naopak ztratit. Konkrétně lze poukázat na prognózy vědců britského Telecomu, kteří mj. připouštějí, (to co již několik desítek let před nimi prognostikoval i britský nositel ceny UNESCO za popularizaci vědy A. Clarke), že v určité fázi vědecko-technického vývoje může lidská civilizace dosáhnout mety zvané cestování prostoročasem.
ooo Přitom vůbec není podstatné, zda toho bude dosaženo za sto či deset tisíc let. Důležité je, aby tato idea a teze posloužila jako protiklad všem pohádkovým rájům náboženských ideologií; již proto, že obsahuje zcela radikální imperativ žádající prevenci jakéhokoliv Armagedonu, a současně obsahující zcela jasné a humanistické zásady, kroky i etapy zcela konvenující cílům pacifismu.
ooo Lidstvo tudíž musí dlouhodobě přežít v čase, což znamená radikální likvidaci všech vojenských i ekologických hrozeb, které by mohly způsobit katastrofu nebo dokonce zánik této civilizace a prostřednictvím celosvětové respektované instituce – tzn. OSN – dosáhnout všeobecného a úplného odzbrojení a zajistit mírovou koexistenci na této planetě.
ooo Dalším imperativem je i pokračování a zintezívnění expanze pozemšťanů do kosmu a jeho postupná kolonizace; což samozřejmě vyžaduje a zároveň i ospravedlňuje trvalý vědeckotechnický rozvoj (a rovněž co nemenší plýtvání veškerými zdroji). Současně vyvstává nutnost permanentního a zdravého mravního vývoje naší civilizace zahrnujícího prevenci veškerých individuálních i společenských úpadkových procesů.
ooo Z koncepce takovéhoto programu (osvětlujícího i termín ateistický pacifismus) pak patrně vychází najevo, že akce omezující se na ad hoc protesty pacifistických aktivistů proti konkrétní vojenské základně absolutně nestačí.
ooo V této fázi - a současně jako poslední teze - nejvíce perspektivním krokem připadá iniciace vzniku pacifistických frakcí zejména ve velkých politických stranách. Stranické pacifistické frakce by ve spolupráci s klasickými pacifistickými subjekty mohly rozhodující měrou přispět k příznivému a nanejvýš žádoucímu obratu ve vývoji této civilizace.


Za občanské sdružení Autentičtí sociální demokraté:
František Stočes, předseda ASD.
20. července 2006

NETSOCAN