NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2007---Ročník VI.
Memorandum generálů proti radaru bylo zamlčeno!


PROHLÁŠENÍ občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE o.s.

16.7.2007
Již téměř rok trvá nerovný zápas občanských iniciativ a sdružení s vládou ČR v otázce vybudování radarové základny USA na území ČR. Občanské iniciativy, zejména iniciativa NE ZÁKLADNÁM včetně občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE vyjadřují ve svých vystupováních odmítavé stanoviska a názory téměř 70 % občanů ČR.

Vláda ČR za vydatné pomoci medií od samotného počátku občany klame, zamlčuje a překrucuje fakta, nepřipouští věcnou a otevřenou diskuzi. Medializovány jsou především „argumenty“ pro vybudování základny a silně potlačovány jsou argumenty proti vybudování základny USA. Jsou zamlčovány a cenzurovány stanoviska odborníků vyvracející argumentaci vládní propagandy a poukazující na škodlivost a nebezpečnost připuštění existence byť „jen radarové základny“ protiraketové obrany USA na území ČR. Svědčí o tom m.j. i skutečnost zamlčení existence MEMORANDA ve kterém se 20 generálů a vysokých důstojníků obrátilo na nejvyšší ústavní činitele – presidenta ČR, předsedu vlády ČR, předsedy senátu a poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – s kvalifikovanými argumenty proti vybudování této základny na území ČR a požadavkem na odmítnutí kontroverzní „žádosti“ velvyslanectví USA. (Tučný tisk:NETSOCAN).Existují i další případy obdobných stanovisek a požadavků adresovaných nejvyšším ústavním činitelům a ministrům od občanských iniciativ a sdružení, ale i od jednotlivců včetně známých osobností. Ve všech těchto stanoviscích je vyjádřen nesouhlas převážné části občanů s přístupem vlády k řešení tohoto problému, který hraničí s ochotným plněním příkazů obsažených v „požadavcích“ administrativy USA. Vláda nebere v úvahu mezinárodní souvislosti a její vehementní prosazování přání USA svědčí o její neobratnosti a v otázkách zajištění bezpečnosti ČR a jejich občanů naprosté neschopnosti, neodpovědnosti a podřízenosti cizím zájmům. Tzv. vysvětlovací kampaň vlády je vedena systémem převážně monologů hlavně premiéra a ministryně obrany ve kterých na „besedách“ s občany v kritických obcích znovu klamou, mlží a opakují smyšlené a nepravdivé „argumenty“. Neváhají dávat sliby o kterých předem vědí, že je nebudou plnit.

Výše uvedené skutečnosti jsou kumulovány a projevily se plně v arogantním rozhodnutí Bezpečnostní rady a vlády ČR o zahájení přípravných prací směřujících k výstavbě radarové základny USA. Je to neslýchané pohrdání demokratickým projevem vůle občanů vládou, která sice skloňuje pojem demokracie ve všech pádech, ale skutečný demokratický přístup je jí naprosto cizí. Tímto rozhodnutím vlastně vláda vyjádřila svůj souhlas s umístěním radarové základny jako součásti protiraketové obrany USA na území ČR a tedy současně i rozmístění cizích ozbrojených sil na území ČR. Toto rozhodnutí vlády ČR nejen je v rozporu s přáním převážné části občanů ČR, ale je třeba zkoumat jeho ústavnost a to i v souvislosti s tím, že důsledkem bude vytvoření bezprecedentního bezpečnostního rizika pro ČR a vznik reálné hrozby útoku ze strany států, které se zřejmě budou cítit existencí USA základny ohroženy.

Občanské sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE o.s. odmítá toto arogantní a nesmyslné rozhodnutí vlády a považujeme za nebytné upozornit na následující skutečnosti:

1. Do současné doby nemá ČR zjevného nepřítele a i přes některé excesy nehrozí ČR ozbrojený konflikt.

2. Útok na ČR a státy EU potažmo členské státy NATO ze strany tzv. darebáckých států je nesmyslný a z hlediska jejich současného zbrojního potenciálu zjevně nereálný.

3. Vybudováním základny protiraketové obrany USA ve střední Evropě – radaru v ČR a rakety v Polsku by byla porušena strategická rovnováha pracně vybudovaná po rozpadu bipolárního uspořádání světa.

4. Hrozí nebezpečí nového kola nekontrolovatelného zbrojení s nebezpečným koncem.

5. Budou ohroženy životy a zdraví občanů v místech stanoviště základny – není spolehlivě nezávislými odborníky prokázána nezávadnost radaru.

6. Vznikne hrozba útoku „teroristů“ na objekty v ČR, což je dosud neznámé.

7. Vznikne reálná hrozba útoku na základnu a tedy i na ČR ze strany států, které se budou oprávněně cítit ohroženy.

8. Je reálné nebezpečí, že ke zničení radarové základny, jako prvního cíle ozbrojeného konfliktu bude použito jaderné hlavice s dostatečným ekvivalentem ke spolehlivému zničení všech prvků základny.

Důsledky takového napadení ne jen v místě stanoviště základny není třeba rozvádět. O tomto nejzávažnějším riziku vláda nehovoří. Nemá zájem, aby bylo zřejmé, že místo své povinnosti chránit životy, zdraví a majetek svých občanů, vystavuje je nesmyslnému obrovskému ohrožení. V souvislosti s částečnou ztrátou suverenity a výkonem svrchované jurisdikce nad částí území ČR působí úsměvně výrok vládního zmocněnce pro otázky základny, že „při vyjednávání budeme hájit každý centimetr svého území“. Je to svým způsobem přiznání nátlaku USA na ČR.

Vyzýváme
- vládu ČR a Bezpečnostní radu státu k přehodnocení svého současného stanoviska a přijetí rozhodnutí v souladu s přáním převážné části občanů tj. odmítnutí zřízení základny USA na území ČR, nebo vypsání referenda k této otázce, - senátory a poslance Parlamentu ČR při projednávání této otázky odmítnout zřízení základny, nebo prosadit referendum v souladu s vůlí svých voličů.

Občanské sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE bude dále v souladu se svými stanovami a programovým prohlášením aktivně prosazovat zajištění bezpečnosti ČR a vytváření podmínek k posílení důvěry mezi státy a uvolnění napětí.

gen.por. v.v. Oskar MAREK
pluk. v.v. Jiří BUREŠ
pluk. v.v. Bohumil NOVÁK

e-mail : vojaci.protivalce@email.cz
mobil : 603 98 97 28


Frs, zdroj: www.nezakladnam.cz
17. července 2007

NETSOCAN