NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC - SRPEN 2008---Ročník VII.
Prozatím "neotevřený" dopis
( II. doplněné vydání )


...Vážený pane Stočesi,

dopis, který Vám posílám byl zaslán před časem ústředním orgánům naší strany. Dopis npsala redakční rada klubu seniorů při OVV ČSSD v Třebíči (1.část, 2. částt jsem stáhl z netu a po odsouhlasení jsem 1. část doplnil, proto II. doplněné vydání).

Nikdo na něj neodpověděl, pouze nějaká sekretářka v L.D. napsala, že dopis byl předán. Původně byl dopis odeslán v květnu t.r. Přeji vám oběma mnoho zraví a štěstí.

Vladimír Čapek
vladimircapek@seznam.cz


V souvislosti s výročím založení Sociální demokracie a probíhající snahy o modernizaci strany, vám chceme tlumočit názor členů naší organizace na současný stav ve straně a ve společnosti.

Strana nefunguje dobře! Jsou mezi námi členové, kteří znovu obnovovali sociální demokracii v roce 1989 a jsou hluboce zklamáni vývojem v naší straně. Tato strana by mohla mít nyní preference 50 - 60 %, vzhledem k tomu jak se chová ODS a koaliční strany.

Proč je nemá? Protože občanům splývají jednotliví politici z různých stran. ĆSSD se jim jeví téměř stejná jako ostatní. Dle nás nedostatečně veřejně vystupuje proti všem nešvarům, neodhaluje " hříchy " této společnosti, ( korupce, rozkrádání a j.) Často tuto práci suplují média v různých pořadech ( Reportéři, Na vlastní oči a pod.) V každém týdnu jsou odvysílány 3-4 kauzy což v propočtu za období od Listopadu 89 představuje závratné sumy peněz. Veřejnost je těmito kauzami velice znechucena a očekává od naší strany informace o jejích konečném vyřešení. Máme za to, že tato iniciativa by nám přinesla výše uvedená čísla preferencí.

Ve své stotřicetileté historii sociální demokracie vykonávala tuto roli, byla lidmi práce vnímána jako jejich a spoléhali na ni za všech okolností. Byla stranou ve které velká většina lidí měla zastání a oporu. V souvislosti s popsanou skutečností, uvádíme jen několik nejbolestivějších proč?

Doprava a komunikace
PROČ - poslanci a odborníci na dopravu neprosazují přesun nákladní dopravy ze silnic na železnici? ( Jsou ovlivněni kamionovou lobby? ) Železnice je nevytížená a tudíž ztrátová. Řidiči kamionů výrazně zvyšují už tak dosti vysokou nehodovost.

PROČ - se nepokračuje ve výstavbě R-35 z Hradce Králové do Mohelnice, aby bylo výrazně odlehčeno D-1. Není to námět pro aktivity našich poslanců?

Zdravotnictví
PROČ - naši odborníci neprosazují vliv státu na ovlivňování cenové politiky léčiv u výrobce?

- nepoukazují na zbytečné nákupy drahých přístrojů do malých nemocnic, kde jsou nedostatečně využívány?

- pacienti jsou několikrát za sebou zbytečně vyšetřováni, nejdříve u obvodního lékaře, potom u odborného a následně v nemocnici. To vše platí pojišťovny. Jen tyto vyjmenované důvody, podle výzkumu nezávislých institucí, zapříčiňují ztrátu 20% z rozpočtu min. zdravotnictví.

Školství
Problematice školství není věnována dostatečná pozornost.

- mladí pedagogové kvůli nízkým příjmům nenastupují nebo odcházejí ze školství.

- nereagujeme na poslední výkřik vládní koalice, která navrhuje zajistit výuku na ZŠ pouze středoškoláky.

- nedostatek žáků a jiné vlivy (peníze, korupce, politika apod.) nutí ředitele podbízet se rodičům i žákům, což má katastrofální vliv na kázeň.

- máme mnoho soukromých vysokých škol ( asi 40 ) to znamená, že kvalita je na úkor kvantity. Vše je pouze otázkou peněz a vše se dá koupit. -

Závěr - bezproblémové školství je jen pro bohaté.
Jako jeden z nejdůležitějších problémů je prosazování majetkových přiznání poslanců a senátorů a hlavně jejich odvolatelnost během volebního období.
Důvodem by bylo vážné selhání morální a odborné. Zvláště, když odejde ze strany za kterou byl zvolen a nebo pokud svoji činností nebude naplňovat program své strany. Tato možnost existovala u nás již za první republiky a i dnes je toto možné v některých zemích. Celé polistopadové období dokazuje nutnost tohoto opatření a zvláště poslední události při volbě prezidenta ukázaly na zcela neudržitelný stav na naší politické scéně. Připomínáme, že poslanci a senátoři jsou voleni ( a dobře placeni z našich daní) námi občany a musí sloužit a pracovat pro nás. Zatím se tak neděje.
Volič se rozhoduje podle toho, jaký má program určitá strana a ten ho po zvolení musí respektovat. Odmítáme, že se rozhoduje podle svého svědomí. Jaké svědomí mají jednotliví poslanci Melčák, Pohanka, Snítilý a jim podobní?

Zatím je u nás spíš pseudodemokracie. Chybí statut referenda. Z toho je zřejmé, že občan je odsunut do role nesvéprávného jedince, který nemůže svobodně rozhodovat o svém životě. Pokud nebude sjednána náprava, bude nutno vyhlásit občanskou neposlušnost a demonstracemi v ulicích nebo dokonce generální stávkou se domoci svých práv. V krajnosti vyhlásit bojkot voleb.

Pokud se budou politické strany chovat jako doposud ( včetně naší ČSSD), vývoj zákonitě potlačí význam politických stran a posílí občanské iniciativy a vznik občanské společnosti.

Vážení přátele, věříme, že všechny popsané problémy společnosti vám jsou dobře známy. Postrádáme však od představitelů ČSSD tvrdý, veřejně prezentovaný, nekompromisní postoj a důrazné prosazování pořádku a spravedlnosti na všech úrovních. Vyjadřovat se směrem k veřejnosti pravdivě, tak, jak si to veřejnost zaslouží a zároveň chce slyšet. Poukazovat na zlotřilost celého porevolučního systému. Nahlas mluvit o tom jak velká většina poctivých lidí byla za posledních téměř dvacet let oklamána a postupně okradena vychválenou privatizací veškerým tunelováním. a jinými podobnými nekalými machinacemi mocných, často překabátěných přisluhovačů minulého režimu.
V této souvislosti by možná právě naše strana měla vyvinout iniciativu a pokusit se o prosazení zveřejnění seznamů všech komunistických funkcionářů a naproti tomu jejich současné místo a postoj ve společnosti. Takovéto vystupování naší strany vůči veřejnosti, by zcela jistě posunulo stranu někam jinam, hlavně na poli preferencí a celkové přízně středních a nižších vrstev obyvatelstva, což by zcela jistě bylo znát ve volbách.

Věřte, že celou věc míníme upřímně a poctivě, neboť je nám velice líto jak žalostný je stav v naší společnosti. Možná, že je žalostnější nežli si umíme všichni dost dobře představit. Jsme přesvědčeni, že veškeré nepořádky současnosti odnesou naše děti. Jsou to právě oni na kterých nám nejvíce záleží. Ty děti pro které dnes a denně v osobní rovině děláme jen to nejlepší. Na straně druhé si přiznejme, že mlčením k veškerým závažným problémům, ty samé děti vrháme do propasti. Proto tento dopis a proto tato naše snaha a iniciativa.

Důvody pro definitivní odstranění této vlády - shrnutí.
1/ Vláda, která existuje jen díky politické korupci, prosazuje nevratné kroky, které existenčně ohrožují celé společenské vrstvy s nejnižšími příjmy (důchodci, rodiny s dětmi a další).

2/ Tato vláda má vysokou nedůvěru ve společnosti (vládě nedůvěřuje 74% občanů, bývalou vládu pod vedením ČSSD považuje za lepší než vládu současnou 63% občanů)
Nejlépe ji charakterizuje arogantní přístup k názorům veřejnosti (například prosazování amerického radaru a US vojenských základen na území ČR, poplatků ve zdravotnictví a jiné).

3/ Vláda totálně pohrdá parlamentní demokratickou diskusí (senátem zmařená debata nad balíkem reformních zákonů, pravidelná neúčast členů vlády na interpelacích apod.).

4/ Vláda lhala v otázce schodku veřejných financí ve snaze odůvodnit nespravedlivé daňové změny a sociální škrty.

5/ Záměry vlády ve zdravotnictví jsou zaměřeny proti zájmům naprosté většiny občanů, protože otevírají cestu k privatizaci zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic.

6/ V rámci reformy veřejných financí jsou nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny nuceny přispívat na zvýšení životní úrovně nejbohatších. Reálné mzdy klesají, přestože pokračuje hospodářský růst.

7/ Vláda prosazuje výstavbu amerického radaru a amerických vojenských základen na území ČR bez ohledu na názor významné (75%) většiny našich občanů.

8/ Ostudné je lavírování vlády kolem schválení Lisabonské smlouvy v období, které předchází našemu předsednictví EU. Narůstá riziko, že tato historická příležitost pro upevnění pozice ČR v EU bude zmařena.

9/ Antisociální důchodová reforma prosazovaná vládou představuje pokus o privatizaci důchodového systému, je v zájmu pouze kapitálových skupin a ohrožuje financování penzí budoucích důchodců.

10/ Tzv. majetkové vyrovnání s církvemi je ve skutečnosti největší politickou korupcí v moderních dějinách.

11/ Do vlády se vrátil a jejím prvním místopředsedou se stal po velice kontroverzních rozhodnutích státního zastupitelství Jiří Čunek.

12/ Dochází k totálnímu rozvratu soudnictví a bezpečnostních složek včetně policie..

ZÁVĚR: Jde o nekompetentní a nedůvěryhodnou vládu, která je ve své podstatě nebezpečná pro tento stát a jeho občany. Je tedy nejvyšší čas zastavit její destrukční činnost.

V Třebíči dne 26.dubna 2008 za klub seniorů Miroslav Čech

Jaroslav Krul
Karel Štefl
Vladimír Čapek


Vážení přátelé,

na včerejší schůzi  dne 3.7.2008 MOČSSD Třebíč III  jsme mimo jiné přijali následující usnesení za dopisem stojí i DTJ Horácko Třebíč:
Třebíčská základní organizace ČSSD TŘEBÍČ III se plně ztotožňuje s textem, který sepsali a poslal Klub seniorů Třebíč naším ústředním orgánům. Divíme se , že nebyl vzat v potaz a ani na něj nebylo reagováno. Vyzýváme všechny MO, OVV, KVV naše ústředí, poslance a senátory , aby se textem zabývali a aby dle výzvy našich seniorů začali zlepšovat ČSSD, aby tato mohla konečně začít , zlepšovat naši zemi, tak jak si dozajista všichni přejeme.

                                     


S přáním hezkého dne

Ing.František Jonáš, CSc.
předseda MOČSSD Třebíč III a starosta DTJ Horácko v.r.

15. července 2008

NETSOCAN