NETSOCAN
Číslo 7-8 -- ČERVENEC - SRPEN 2009 ---Ročník VIII.
Klíč k řešení nezaměstnanosti

Návrh řešení:
podpora dobrovolných aktivit zaměstnanců, ohrožených krachem firmy, aby si ji zkusili oživit sami
(v rámci konkursního řízení je to možné).

Zvýšená účinnost aktivním zapojením přímo zaměstnanců, motivovaných k zachování svých pracovních míst v regionu - ostatní v současnosti již navrhovaná opatření vedou u propuštěných spíše k postupnému nárůstu pasivních očekávání a k faktické pracovní degradaci.
Zprovoznění byť i jednotlivých částí či provozů původní firmy, společně s novým využitím stávající infrastruktury a staveb třeba i mimo původní obor (např. pro služby, formované přímo na základě znalostí místních potřeb) zachová potřebná pracovní místa v regionu a navíc umožní směrovat přislíbenou státní pomoc (na úhradu přeškolování, rekvalifikací apod.) přímo podle konkrétních potřeb těchto zaměstnaneckých aktivit.
Finanční nároky tohoto návrhu jsou
(zejména při využití infrastruktury uzavřeného podniku) ve srovnání s jinými protikrizovými zásahy minimální.
Za nezbytnou politickou podporu
považujeme změnu filosofie insolvenčního zákona. Zákon dosud primárně předpokládá neschopnost stávajících zaměstnanců (jako skupiny) vytvářet a vyhledávat podnikatelské příležitosti – to odporuje základním demokratickým principům rovných práv a možností.
Je nepopiratelné, že potřebné zkušenosti a znalosti budou stávajícím zaměstnancům chybět. Proto navrhujeme zreálnit projekt zapojením specializovaných poradenských firem do přípravy, sledování i průběžné podpory každé akce s tím, že vytváření, výběr a financování těchto firem se stane součástí státní podpory zaměstnaneckých aktivit a její první etapou.

Konkrétní představa předpokládá – po vytvoření sítě poradenských firem – následující kroky:

V podniku ohroženém uzavřením z důvodu krize se utvoří (pod partnerstvím regionálně vybrané poradenské firmy) zaměstnanecký podnik (např. ve formě družstva). Iniciativa může vzejít od odborů, aktivních jednotlivců či přímo od poradenské firmy. Důležité je, aby se zapojili pouze aktivní zájemci a aby si mezi sebou vybrali vedoucího, kterému budou důvěřovat a který povede další aktivity.

Předpokladem zahájení aktivit je podnikatelský plán a připravený režim jeho realizace, tj.
-– podnikatelský záměr (sortiment - produkce – odbyt)
- se zapojením poradenské firmy, možná ve spolupráci s místní samosprávou, s inspirací z oblasti již jinde se rozvíjející sociální ekonomiky,
-– získání práva na využívání části majetku podniku - jednání s dosavadním vlastníkem firmy, resp. pověřenou osobou (vedení ještě existující firmy, správce konkursní podstaty, likvidátor apod.) o získání vybraných částí majetku firmy a jeho formě (odkup, budoucí odkup, pronájem),
-– financování - se zapojením poradenské firmy – z těchto zdrojů:
- prostředky z fondu podpory v nezaměstnanosti (přesměrováno)
- stávající i nové fondy na podporu zaměstnanosti
- záruční a rozvojová banka a úvěry komerčních bank (s garancí státu či regionů)
- prostředky rozvojových programů (státního, regionálních, EU - zprostředkuje poradenská firma)
- prostředky veřejných rozpočtů (infrastruktura, sociální služby, veřejné práce apod.)
Ve Španělsku se např. v případě, že zaměstnanci vytvoří podnik a vloží tam své prostředky z podpory v nezaměstnanosti, vyplácí státní dotace 5500 Euro na jedno pracovní místo.

Minimálním cílem je dočasně udržet lokální zaměstnanost, resp. rozložit její pokles do delšího období.
Maximálním cílem je rozvoj dílčích podnikatelských příležitostí (podnikatelský inkubátor) a uznání této formy řešení nezaměstnanosti za natolik společensky potřebné, že by mohl být zformulován všeobecný spořicí program (speciální fond) na vytváření úvěrového rámce pro podporu aktivní zaměstnanosti, podpořený státním příspěvkem, obdobně jako tomu je u stavebního spoření.


Text pochází z letáku, který vypracovala KSLP – Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci, o.s. , kde lze nalézt i další zajímavé materiály jako napč. Návrh k řešení nezaměstnanosti , nebo Zpráva o účasti na Mezinárodní konferenci o sociální ekonomice a podnikání .


František Stočes
11. července 2009

NETSOCAN