NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2011 ---Ročník X.
Jak založit zaměstnanecké družstvo

V době nezaměstnanosti, propouštění a outsourcingů není pro obyčejného človíčka snadné najít práci. Není právě proto vhodný čas, aby si tito lidé vytvořili svá pracovní místa sami? Možnost, že se stanou svými vlastními zaměstnavateli zde je a může jim připadat, že budou volnější. Ale zvládnout všechno sám a ještě si najít čas pro mimopracovní aktivity je těžké. Zaměstnanecké družstvo je možností řešící izolaci osob samostatně výdělečně činných a rovněž fakt vykořisťování v tradičních zaměstnáních.

Pracovat pro družstvo může být více uspokojující než práce pro šéfa. Vlastníci družstva nejsou nuceni vytvářet hierarchii a mohou o podnikání více rozhodovat než zaměstnanci tradičních firem. Stále se sice musíte, a možná ještě více, zodpovídat za svou práci vedení, ale tito spoluvlastníci vašeho družstva budou patrně přívětivější a budou mít větší porozumění pro vaše povahové odlišnosti než střední manažeři. Možná si vyděláte více, když budete šidit mistra nebo skladníka, ale to jen do doby, než pochopíte, že jste jeden z nich. A pak vítej rovnostářství.

V typicky nízko příjmových odvětvích si členové zaměstnaneckého družstva vydělávají několikanásobek toho, co si vydřou normální zaměstnanci. Například zaměstnanci družstevní pekárny v ulici Alvarado v kalifornské Patalumě přinesou domů okolo 60 tisíc dolarů ročně – a to je náramně výhodnější než makat za minimální mzdu. Jako pracovník a zároveň vlastník firmy máte menší pravděpodobnost vyhazovu; jednak proto, že zaměstnanecká družstva preferují dlouhodobou zaměstnanost před krátkodobým ziskem a také proto, že jsou solidnější než jejich tradiční protějšky.

Co je vlastně zaměstnanecké družstvo? Je to podnik vlastněný a demokraticky řízený jeho zaměstnanci. Družstevní formy mohou být nekonečně variabilní, to znamená, že předtím, než založíte vlastní unikátní družstvo, je třeba zvážit mnoho problémů. Uvědomte si, zakládáte skutečný podnikatelský subjekt, a nikoli komunitu hippies! Pokud jste předtím s podnikáním nezačínali, budete potřebovat podporu. Musíte si přečíst, jak se zakládá firma, konzultujte své problémy u organizací zabývajících se rozvojem družstevnictví (seznam je níže) a promluvte si s právníky a účetními sympatizujícími s družstevnictvím. Musíte vypracovat podnikatelský projekt, budete potřebovat znalost legislativy, která specificky zahrnuje družstva. A budete potřebovat kapitál, abyste mohli financovat spuštění projektu. Navíc budete chtít podrobný plán spolupráce při řízení vašeho družstva družstevníky.

Jednou z prvních překážek při zakládání zaměstnaneckého družstva je sehnání lidí ochotných účastnit se prací v zahajovacím týmu. Pokud pracujete v podniku, který má být transformován na zaměstnanecké družstvo (ať již o tom manažeři vědí či nevědí), pak již pravděpodobně budete mít členy. Chcete-li najít nové lidi, může být užitečné poslat oznámení na seznam pracovních příležitostí (např. pro skupiny zabývající se potravinovou spravedlností, hackerům a dokonce i hippies komunitám) a umístit leták do center, zabývajících se novým podnikáním nebo pomocí při hledání práce ve vašem regionu. Pozvěte lidi na setkání o vašem novém podnikatelském projektu, nebo ještě lépe uspořádejte obecný veletrh začínajících sympatizantů, na němž se lidé mohou vzájemně poznat a prodiskutovat počáteční kroky. Pozvěte již fungující družstva aby vám poskytla rady jak začít a pak založte agenturní seznam nebo webovou diskusní stránku, která pomůže, aby se lidé vzájemně nalézali prostřednictvím průběžné nabídky družstevních příležitostí. Některé organizace zabývající se rozvojem zaměstnaneckého družstevnictví, jejichž seznam je níže, vám s tím mohou pomoci.

Až vytvoříte svůj počáteční iniciativní tým, tak si proberte následující problémy související se zakládáním zaměstnaneckého družstva.

– Jaký je váš společný cíl a účel? Spravedlivé pracovní podmínky pro barevné pracovníky? Dostupnost zdravých potravin? Udržitelný rozvoj? Nezávislá média? Prodej zboří vyprodukovaného v lokalitě? To vám usnadní rozhodování a pomůže překonat těžké časy.
– Vytváříte zcela nový podnik nebo transformujete starý? Jde-li o nové podnikání, existuje trh pro váš produkt nebo službu, nebo chcete obsadit mezeru v trhu? Jaké s tím máte zkušenosti? Tím, že jste družstvo máte výhodu, nicméně musíte neustále nabízet žádoucí produkt nebo službu, které mohou konkurovat na větším a bezohledném kapitalistickém trhu až do jeho zhroucení. Jde-li o hroutící se podnik, je jeho majitel ochotný jej prodat, a jak jej změníte v prosperující? Možná bude z těchto důvodů nutné provést rozsáhlé změny.
– Kdo bude ve vašem týmu? Je užitečné aby jeho členy byli lidé se zkušenostmi s vaším produktem nebo službou. Se znalostmi řízení různých částí podniku (management, účetnictví, marketing apod.) a nebo aby byli po ruce sympatizující konzultanti pro tyto záležitosti, stejně jako lidé schopní zajistit komunikaci, řízení schůzí, přijímání rozhodnutí. Váš tým potřebuje být skutečným modelem družstva, dokonce i když detaily pochopí později. Uvědomte si, že budete přijímat dlouhodobé závazky, že strávíte více než 40 hodin týdně společně a vzájemně na sobě závislí, máte-li přežít; budete společně přijímat závažná rozhodnutí a vzájemně o sebe pečovat (to vypadá jako manželství!)
– Jak se do zaměstnaneckého družstva zapojí noví pracovníci? Velmi se doporučuje zavedení zkušební doby – nejprve randění, zasnoubení a potom svatba – není třeba spěchat. Některá družstva požadují pro nabytí statutu družstevníka-vlastníka vstupní vklad. Může to být ve formě počáteční jednorázové investice, ve formě pravidelných srážek ze mzdy, nebo nějaký bezplatný pracovní závazek, kvůli demonstraci seriózního a dlouhodobého zaujetí a připojení stejného výkonu. Zaškolení nových zaměstnanců.vlastníku do problematiky řízení družstevního podniku má zásadní význam – lidé ve světě byznysu jsou často školeni jak konkurovat, ovládat a manipulovat, ale ne jak spolupracovat a komunikovat. Na druhé straně lidem, kteří kooperují, často chybí podnikatelské schopnosti či specifické pracovní zkušenosti. A váš tým skutečně potřebuje obojí.
– Jak budete řídit vaše družstvo? Kolektivně s rotací výkonných manažerů nebo najmete manažery profesionální? Velká družstva mají obyčejně více hierarchií a odvětvových divizí. Malá družstva mají tendenci ke kolektivnímu vedení a vymezují jak vést různé části podniku. Jsou zde různé způsoby, ale musí panovat demokracie. Pseudodemokratické a nekonsenzuální hierarchické formy mohou závažně podlomit morálku.
– Jak, kdy a kdo bude rozhodovat? Konsenzus, převážná většina, prostá většina? To pomůže detailně objasnit proces a přenést méně závažné nebo specifické typy rozhodování na jednotlivce nebo výbory, takže nemusíte trávit příliš mnoho času na schůzích. Věřte mi, že dlouhé a bezvýznamné schůze zabily více družstev než finanční krize. Na druhé straně průhlednost, zapojení a častá komunikace udržují důvěru a soudržnost kolektivu. Konsenzus funguje v malých skupinách, které si rozumí a mají hodně společného. Ve větších a rozdílnějších skupinách to může vést k formálnosti a konfliktům, které mohou potlačit podnikavost. Mně se líbí modifikovaná shoda (pokuste se přimět každého k nadšenému souhlasu, je-li to možné) a souhlas naprostou většinou užívejte jako zlatou střední cestu. Klíčem není dogmatický hlasovací systém, ale rozvoj komunikačního procesu, který umožní každému aby byl slyšen a spravedlivě vyřešil spory.
– Kolik peněz budete potřebovat a jak získáte finanční prostředky? Od nového družstevníka, půjčkou od bývalého majitele, půjčkou od banky (zkuste takovou, která již úspěšně financovala nějaké družstvo) nebo grantem pro začínající zaměstnanecké družstvo? Pokud jde o rozpočet, buďte realističtí – lidé mohou odložit svůj životně důležitý příjem, ale musíte je ujistit, že vyděláte dostatečné finanční prostředky pro každého jakmile se byznys stane ziskový – nebo neziskový, pokud je to vaše břemeno. Jediné neúspěšné družstvo může být špatným signálem pro ostatní.

Uf! To zavání záplavou práce! Ale když jsem hovořila s pracovníky zaměstnaneckých družstev, tak říkali, že z dlouhodobého hlediska to za tu práci stojí. Níže je seznam zdrojů včetně organizací zabývajících se rozvojem družstevnictví, které vám pomohou začít. Zahájení činnost nového družstva pomůže vytvořit pracovní příležitosti nejenom pro vás, ale i pro lidi, kteří patrně nikdy neměli možnost vlastnit podnik nebo si vydělat na normální živobytí. Zaměstnanecká družstva jsou součástí širšího hnutí, vytvářejícího ekonomiku, která je demokratická a skutečně se postará o každého. A můžete s tím začít i vy se svými spolupracovníky.

Manuály:
Kompletní informace o zaměstnaneckém družstvu
Postup pro založení zaměstnaneckého družstva
Technický průvodce pro nezávislé pracovníky zakládající zaměstnanecké družstvo

Organizace pro rozvoj zaměstnaneckého družstevnictví:
Federace amerických zaměstnaneckých družstev
Kalifornie: Centrum pro družstevní rozvoj
Národní svaz družstevního podnikání
Síť zaměstnaneckých družstev v oblasti zálivu


Jaká je právní situace v ČR?

Nynější česká legislativa – Obchodní zákoník – vznik zaměstnaneckého družstva umožňuje. Viz výtah:z Obchodního zákoníku:

§ 221 (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání...
§ 222 (1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. (2) Členové neručí za závazky družstva.
§ 223 (2) Stanovy určují výši základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku (zapisovaný základní kapitál). Zapisovaný základní kapitál musí činit nejméně 50 000 Kč.“
§ 224 Založení družstva
(1) Pro založení družstva se vyžaduje konání ustavující schůze družstva.
(2) Ustavující schůze družstva:
a) určuje zapisovaný základní kapitál,
b) schvaluje stanovy,
c) volí představenstvo a kontrolní komisi.
(6) Průběh ustavující schůze družstva se osvědčuje notářským zápisem, jehož přílohou je seznam členů a výše jednotlivých členských vkladů, k nimž se na ustavující schůzi zavázali. O rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov se pořídí notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text stanov.
§ 239 (7) Není-li s ohledem na rozsah družstva dobře možné svolávat členskou schůzi, mohou stanovy určit, že v rozsahu jimi stanoveném plní působnost členské schůze shromáždění delegátů. Každý z delegátů se volí stejným počtem hlasů. Stanovy mohou určit odchylky, pokud jsou nutné vzhledem k organizačnímu uspořádání družstva.“

Prvními kroky by tedy mělo být /1/ vytvoření stanov. /2/ Svolání ustavující schůze /3/ složení zapisovaného základního kapitálu. /4/ registrace do Obchodního rejstříku.

Ad. /1/, /2/: Určitý servis (vzory stanov, znalost české legislativy apod.) by měla poskytnout Družstevní asociace ČR. DAČR ovšem sleduje družstevní standardy EU čili Evropské sociální družstvo (tj. družstvo spíše jako charita a svépomoc, kde jsou prioritami počty zaměstnaných osob se sníženou pracovní schopností, počet Družstev invalidů apod. a nikoli formování podnikatelských kolosů jako byly Slušovic či je Mondragonská družstevní korporace (MCC). Z těchto důvodů by mohla být vysoce užitečná i komunikace s vedením MCC a rovněž přímo s The International Co-operative Alliance.

Navíc The International Co-operative Alliance na svém kongresu v kolumbijské Cartageně v roce 2005 schválila Světovou deklaraci o výrobních družstvech, kde mj. vyzývá vlády: „Vlastnictví výrobních a zaměstnaneckých družstev by mělo být více podporováno, jako možný alternativní proces při privatizaci, přeměně podniků v krizi, restrukturalizacích...“ ZDE

Podobně užitečná by samozřejmě byla participace expertů, kteří se orientují v možnostech grantů vypisovaných EU.


Překlad: František Stočes
Text překladu nebyl jazykově recenzován
6. srpna


Zdroj: How to Start A Worker Co-op
NETSOCAN