NETSOCAN
Číslo 7-8 --ČERVENEC-SRPEN 2012 ---Ročník XI.
Vybrané údaje o českém družstevnictví za rok 2011


Následující údaje pocházejí z ročenky vydané letos Družstevní asociací České republiky a zpracované kolektivem autorů muzejní tady, která působí při Muzeu družstevnictví. Ročenka sleduje data týkající se družstev, která byla členy některého z oborových svazů DAČR k 31. 12. 2011 a rovněž některá data o družstvech stojících mimo DAČR. Z dat uvedených v ročence byly vybrány následující:


ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DRUŽSTVECH (stav k 31. 12. 2011)

DRUŽSTVA SDRUŽENÁ V ČLENSKÝCH SVAZECH DAČR

.........................................................SČMBD.....SČMSD........SČMVD.........ZS ČR
Počet družstev......................................596..............56.................215................382
Počet členů.......................................493 742.......223 900...........4 563.......nesledováno
.......................,............................................................................+164 právnických osob
Počet zaměstnanců (pracovníků)...........?...............14 075.........12 677.............22 000
(údaj 22 000 je za všechna zemědělská družstva v ČR)


DRUŽSTVA, KTERÁ NEJSOU ČLENY DAČR

......................................................Peněžní družstva........Bytová d...........Zemědělská d.
Počet družstev..........................................14........................1 649......................154
..........................................................................................(včetně SVJ)
Počet členů...........................................44 696....................73 264................nesledováno
...............................................................................byty + nebytové prostory

Družstev mimo DAČR celkem 1 817


Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků

Rok:................................................................2010.....................2011
Počet bytů (členů)........................... ............72 998../a/...............73 264..//b/
Počet družstev................................................1 624.......................1 649.../c/

Údaje poskytlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků /a/: Z toho 5 729 nebytových prostor /b/: Z toho 5 982 nebytových prostor /c/: Včetně SVJ.


Peněžní družstevnictví

Rok:................................................................2010.....................2011
Počet funkčních záložen...................................14...........................14
/ Počet členů.....................................................34 007................44 696
Celkové úspory členů (v milionech Kč)........17 639......................25
Celkové úvěry členů (v milionech Kč)........12 736......................19
Záložny v likvidaci...........................................29..........................23
Záložny v konkurzu..........................................18..........................16
Záložny v nucené správě....................................0............................0

Údaje jsou za spořitelní a úvěrní družstva, která měla k 31. 12. 2011 platné povolení. (Asociace družstevních záložen rovněž není členem DAČR)


DRUŽSTVA SDRUŽENÁ V ČLENSKÝCH SVAZECH DAČR

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (SČMSD)

Rok:.................................................................................. 2010...............2011
Počet členů..................................................................... 231 706..........223 900
Počet družstev........................................................,,,,,,,,,,,,,,,,57¨............,,,,, 56
Počet zaměstnanců..........................................................14 345............ 14 075
Maloobchodní obrat celkem (v milionech).....................25 949.............24 871
V tom prodejny celkem...................................................25 910.............25 832
Provozovny veřejného stravování..........................................39....................12
Počet maloobchodních prodejen........................................2 930..............2 893
Počet provozoven veřejného stravování.................................11....................11
Velkoobchodní obrat běžný (v milionech)........................9 438...............9 711


Podniky Svazu českých a moravských spotřebních družstev (ČMSD) a družstev:

.................................................Počet zaměstnanců........Výnosy (v milionech)
Rok...........................................2010............2011................2010...............2011
Czech Rent a Car..........................69................78.................90,7..............107.6
DLS Praha......................................1..................1..................46,3............... 61,1
Manažerský institut.......................,7..................7....................7,2..................8,4
COOP Centrum/COOP Morava...70................66..............11 486............11 520


Školský systém SČMSD a družstev

..................................Počet škol...........Počet žáků....Počet zaměstnanců
Rok.......................2010....2011.......2010.......2011........2010......2011

SOU, SOŠ, OŠ..........11........11......4 758......4 111..........534........500


Svaz Českých a moravských výrobních družstev (SČMVD)

Rok:.................................................................................... 2010...............2011
Počet družstev:......................................................................218..................215
Počet členů:........................................................................5 022...............4 563
Počet pracovníků:.............................................................13 375.............12 677
Počet právnických osob:........................................................126..................146
Hospodářský výsledek (miliony Kč):....................................239..................315
Mzdové prostředky (miliony Kč):......................................2 592................2 551
Průměrný měsíční výdělek v Kč:......................................16 149.............16 767
Obrat (miliony Kč):...........................................................14 520.............14 357
Objem exportu (miliony Kč):..............................................3 884...............4 224


Zájmová sdružení výrobních družstev (oborová seskupení s různou právní subjektivitou):

Klastr českých nábytkářů.
Sdružení VD Kartonáž a balení – CAPA.
Sdružení dodavatelů pro automobilový průmysl.
Sdružení KOVO v oblasti kovovýroby a příbuzných oborů
Sdružení bezpečnostních služeb
Sdružení textilních a oděvních družstev


Zemědělský svaz ČR (ZS)

Rok:.................................................................................. 2010...............2011
Počet družstev v ČR....................................................... 575.......... 530
Počet zaměstnanců družstev...................................,,,,,,,,,27 000...........22 000
Počet členů ZS celkem........................ .................................970................970
Z toho:
Zemědělská a odbytová družstva..........................................382................382
Jiné obchodní společnosti.....................................................446.................446
Ostatní...................................................................................142.................142
Výměra obhospodařované zemědělské půdy ZS ČR (mil.)...1,2.(ha)..........1,2
Podíl na celkové výměře (%)..................................................34...................34


Podnik s kapitálovou účastí DAČR – Real COOP s.r.o.

Rok:.................................................................................. 2010...............2011
Počet pracovníků...................................................................17...................17
Výnosy/obrat (miliony Kč)...................................................7,2.v.............7,2.v


Je škoda, že tento bezesporu zajímavý přehled, uvedený v brožuře Vybrané údaje o českém družstevnictví za rok 2011, vydané DAČR, neobsahuje data o výrobních družstvech, která stojí mimo DAČR. Údaj z tabulky Peněžní družstevnictví je pak zajímavý svým tisícinásobným poklesem celkových úspor i úvěrů členů i přes to, že počet členů za stejné období stoupl o 31%.


frs
15. srpna

NETSOCAN