NETSOCAN
číslo 10 --ŘÍJEN 2003---Ročník II.
Co je efektivnější a civilizovanější:
Porazit terorismus nebo s ním uzavřít mír?

ooooooo Německý kancléř G. Schroeder se v článku Západ dokáže terorismus porazit (MF DNES 22. 9.) staví do pozice válečníka i když ví, že skutečně bezpečný svět lze zajistit pouze "bojem proti kořenům nejistoty, útlaku, fanatismu a chudoby."
oooooo Co nás během naší vítězné války čeká a co nemine? "Boj s islámským terorismem je běh na dlouhé trati. Není důvod předpokládat, že bude kratší než studená válka. Není důvod předpokládat, že na straně Západu bude méně obětí než v druhé světové válce (teroristé se dřív nebo později zmocní zbraní hromadného ničení)..." Takové perspektivy prediguje např. politolog B. Doležal (MF DNES 16. září)!!!
oooooo D. J. Novotný v rozjímání o nastávajícím židovském roce 5764 (MF DNES 29. 9.) tvrdí, že "tady nejde jen o věkovitou animozitu mezi Izraelity a Palestinci, která vede radikály k militantním řešením, ale jde o střet kultur, o střet západního světa, k němuž se Izrael hlásí, s fanatickými a zaslepenými stoupenci světa, který má v letopočtu o šest set let méně..."
oooooo Ve všech výše uvedených tezích lze nalézt několik zásadních omylů.
oooooo Kdyby nešlo o vážné věci, ateista by se musel rozesmát: každý muslim může například D. J. Novotného ujistit, že naopak jeho víra ve Starý zákon je náboženstvím, které má v letopočtu až o několik tisíciletí méně než víra v Korán... Malicherné špičkování na téma, zda je modernější původem staroorientální Hospodin či novoorientální Alláh však skutečné příčiny konfliktu pouze zamlžuje a může jej vyostřit ještě o náboženský aspekt.
oooooo Druhým vážným a všeobecně šířeným i přijímaným omylem je tvrzení o střetu civilizací. Teroristé totiž za svého nepřítele nevyhlásili Západ nýbrž pouze USA a jejich výtky Spojeným státům nemají náboženský, nýbrž ryze politický charakter. Tento zatím vpodstatě "bilaterální" konflikt - arabský svět versus USA - se pochopitelně začne rozšiřovat o země, které se (tiše či veřejně) připojí k té či oné straně a pak se stane skutečně globálním.
oooooo Na globalizaci konfliktu, jehož hlavním a původním kořenem je již zmíněná animozita mezi Izraelity a Palestinci, a který se ovšem stává problémem multinacionálním dle toho jakým politickým vlivem v jednotlivých zemich disponují stoupenci té či oné strany, mají momentálně pochopitelný zájem i USA, jejichž logický kalkul - čím více spojenců, tím větší šance na vítězství - je další příčinou jeho globalizace.
oooooo Posledním a nejnebezpečnějším omylem je přesvědčení západních "jestřábů", že tento konflikt lze vyřešit vojensky. Nehledě na obrovský počet zcela zbytečných obětí i obrovská rizika stran zbraní hromadného ničení, pak hlavním argumentem je především poučení z nedávné historie...
oooooo Moderní terorismus totiž není vynálezem islámské nýbrž západní kultury! Ano, jedná se o desetiletí trvající nábožensko-politický konflikt v Severním Irsku! Jak by asi tituloval pan Novotný teroristy z Irské republikánské armády (IRA), kteří na rozdíl od muslimských sebevrahů podnikali bombové útoky na kavárny či diskotéky z bezpečných úkrytů, a kteří se, pokud byli dopadeni, přesto považovali za politické a nikoli kriminální delikventy, a za svůj statut politických vězňů drželi hladovky až po vlastní smrt...
oooooo Pozoruhodným poznatkem tu je především následující skutečnost: britská vláda disponovala v Severním Irsku naprostou strategickou převahou - terorismus řádil na poměrně malém teritoriu, které Londýn zcela kontroloval vojensky i zpravodajsky a kde se navíc mohl spoléhat na obrovskou pomoc a spolupráci zdejších loajalistů - a přesto nedokázala terorismus porazit vojensky!!!
oooooo Skutečný průlom znamenalo až řešení politické! Přitom politická jednání mohla začít teprve až poté, kdy se zformovalo politické křídlo IRA - Sinn Fein; dalším faktem je, že britská vlada byla na tato jednání vpodstatě dovlečena. Vlastně až s odstupem času lze ocenit prozíravost i politickou odvahu amerického prezidenta B. Clintona, který - zcela vědomě riskujíc, že britského premiéra J. Majora skolí infarkt - pozval vůdce severoirských zločinců G. Adamse do USA a ještě mu tu umožnil uspořádat finanční sbírku na podporu politického křídla teroristické organizace...
oooooo Nyní k terorismu aktuálnímu: s tvrzením, že probíhá válka civilizací lze souhlasit v tom smyslu, že teroristé, pokud by disponovali klasickou armádou, by nepochybně vedli i válku klasickou; teroristé jsou tudíž vojáci používající teror poněvadž nemají armádu. Válka je ovšem pokračováním politiky: každý vyhlašuje válku až tehdy, když nebyly splněny jeho politické požadavky - ať již realistické, nepřijatelné či zcela nerealistické.
oooooo V této fázi se tudíž nabízejí velice případné otázky: nepropásla americká administrativa svoji historickou roli v tom smyslu, že se o "letité animozity mezi Izraelity a Palestinci" začala seriozně zajímat až poté, kdy jí "spadly na hlavu" věže WTC a kus Pentagonu? Co asi napadlo prezidenta Bushe, když se začal zabývat problematikou samostatného palestinského státu a na teritoriu někdejší Palestiny shledal jen zcela nefunkční enklávy kdysi přidělené jejím původním obyvatelům? Že OSN v roce 1947 zešílela?
oooooo Arabové se vznikem židovského státu v Palestině rozhodně nesouhlasili a bylo to jejich nezadatelné právo. Se způsobem, s jakým s Palestinou naložila OSN; s jejím geograficky nespravedlivým a absurdním rozdělením na zcela nefunkční palestinskou a naprosto dominantní židovskou část nesouhlasili ostatně ani Britové. OSN totiž změnila palestinské obyvatele Palestiny na vyhnance ve vlastní zemi! Pokračující anexe zbývajících palestinských enkláv státem Izrael spojená s tamějším budováním židovských osad za finanční podpory USA a bezmoci OSN a pozdější tolerování vlastnictví jaderných zbraní Izraelem a odepírání téhož arabským zemím, muselo zcela logicky v Arabech potažmo muslimech vzbudit oprávněné přesvědčení o nespravedlnosti USA i OSN. Despekt Arabů k USA a OSN, doprovázený tendencí k náboženskému fundamentalismu má naprosto racionální a politické kořeny!
oooooo Přes všechny tyto křivdy a rány však arabští a palestinští politikové dokonce uznali stát Izrael! Projevili tak maximální dávku velkorysosti a nic serioznějšího již prostě nemohou nabídnout. Neměla by se na druhé straně i OSN omluvit arabskému světu za způsob, jakým naložila se státem Palestina? Což je samozřejmě řečeno s vědomím, že nastolení původního stavu již není možné.
oooooo Za poslední vysoce anticivilizační akt - který racionální přesvědčení teroristů silně posílí, který ještě více semkne arabský a islámský svět, a který i v dalších zemích umocní přesvědčení o proradnosti USA a despekt ke schopnostem OSN - lze zjevně označit agresi USA proti Iráku! Především okolnosti za kterých USA tuto zemi přepadly a způsob, jakým nakládaly s její vládou a politiky, který se ostatně příliš nelišil od toho jakým Bushovi předci zacházeli s Indiány, evidentně obsahují prvky barbarství i zjevné podlosti.
oooooo Saddám totiž nařízení OSN evidentně respektoval a jeho stát, zbavený letectva a raket, byl ze strategického hlediska zcela bezbranný. Vpustil si do země zbrojní inspektory OSN a umožnil jim, aby ji revidovali dle libosti i spolehlivých informací, poskytnutých rozvědkami USA a Izraele. Když zbrojní inspektoři oznámili světu, že Irák je skutečně bezbranný, byla tato arabská země přepadena... V moderních dějinách lze srovnatelný případ podlosti nalézt pouze u Hitlera, který řečičkami o míru v Mnichově dosáhl odtržení Sudet, tudíž i strategických obranných linií od ČSR, a poté se svojí armádou bezostyšně vtáhl do Prahy!
oooooo Ačkoliv tím není popřeno svaté právo každé země na vlastní vojenskou obranu proti terorismu, pak nejefektivnější, nejhumánnější a tudíž i jediný civilizovaný způsob jak vymýtit "světový terorismus" jsou politická jednání všech zainteresovaných stran. Z tohoto hlediska působí velice pesimisticky fakt, že jednání o "cestovní mapě" pro řešení palestinsko-izraelského konfliktu se sice zúčastnily USA, Rusko, EU a OSN, avšak nikoli zastřešovací organizace arabských či muslimských států.
oooooo Hlavním problémem je totiž nastolení vzájemné důvěry a současná americká administrativa v tomto smyslu, bohužel, zcela vyčerpala svůj kredit.
oooooo

František Stočes
říjen 2003

NETSOCAN