NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2004---Ročník III.
Obecné aspekty volebního fiaska ČSSD

Několik základních údajů
ooo Debakl, který utrpěla ČSSD v nynějších krajských a senátních volbách je nutno přijmout s největší vážností, neboť jeho jakékoliv zlehčování může vést jenom k dalšímu oslabení pozice ČSSD na českém politickém kolbišti. Nicméně tento materiál se bude zabývat pouze aspekty vlastních voleb; ať již do krajů nebo do Senátu a některými bezprostředními reakcemi médií.
ooo ODS v krajských zastupitelstvích nepochybně značně posílila: minimálně o 7,58% (na jižní Moravě) a v jižních Čechách dokonce o 18,35%. V senátních volbách zaznamenala ČSSD absolutní propad: z 27 možných není ani jeden senátor za ČSSD!!!
ooo Volební výsledky do krajských zastupitelstev - ODS 36,35%, KSČM 19,68%, ČSSD 14,03% a KDU-ČSL 10,67% - však nemohou být hodnoceny bez důležitého kontextu, za který nutno považovat žalostnou volební účast - pouhých 29,62%... Nutno však dodat, že výsledek je pro ČSSD milosrdnější o fakt, že se nevolilo v Praze, kde ODS dosud s převahou vítězila! Volby do Senátu mají svůj "půvab" v tom, že většina voličů považuje tuto instituci za zbytečnou.
ooo Aspekt nízké volební účasti v krajských volbách však zcela zesměšňuje pravicové agitátory volající po okamžité rezignaci vlády. Příkladem budiž K. Steigerwald a jeho článek Debakl jako druh vítězství (MF DNES, 8. 11.): "V méně otrlé zemi by se Gross musel poděkovat z obou úřadů, tak by to žádal vkus... Ale pozor, nikdo abdikovat nebude... Vláda řekne: máme čtyřletý mandát z jiných voleb."...
ooo V parlamentních volbách přišlo volit ODS zhruba 20% ze všech oprávněných voličů - což odpovídá 30% při 70% účasti - a přesto vyhrála volby ČSSD. V nynějších krajských volbách však dalo hlas ODS přibližně pouhých 10% ze všech oprávněných voličů (což představuje zhruba oněch 36% při 29% účasti)! Tyto výsledky by příliš neovlivnily ani eventuální krajské pražské volby, kde sice ODS dosahuje více procent, ale na druhé straně při nižší volební účasti.
ooo Volat po rezignaci ČSSD za situace, kdy největší opoziční stranu volí méně než pouhý jeden oprávněný volič z deseti - byť ČSSD volil každý dvacátý - pak zjevně vyžaduje až neskutečnou dávku subjektivity; a navíc tvrdit, že "...lidsky je to totéž, jako když se vám v bytě uhnízdí nepříjemný strýc, protože jste ho kdysi pozvali na večeři," to pak již může připomínat snahu o cílevědomé matení veřejnosti, poněvadž autor (K. S.) je předchozích výpočtů i jejich racionálního vyhodnocení nepochybně schopen.
ooo ČSSD nicméně musí z nynějšího historického neúspěchu vyvodit i patřičné historické poučení. Jeho dílčí část by měla souviset s faktem, že předseda i premiér Gross se jistě v dobré víře pokusil dosáhnout pro ČSSD historicky co nejlepšího výsledku formou historicky nejnákladnější volební kampaně a výše oné marnotratné sumy byla dokonce před veřejností tutlána.
ooo Gross by měl z fiaska této praktiky, i z vědomí oné vyhozené závratné sumy vyvodit co nejširší personální důsledky. Podobné adekvátní opatření by měl pochopitelně učinit i příští Sjezd ČSSD včetně naprosto potřebné demokratizace vlivu na finanční toky v ČSSD.

Kdo k volbám nepřišel...
ooo K volbám se zjevně nedostavila značná část voličů ČSSD (oproti parlamentním volbám). Mezi "voličské absentéry" lze jistě zařadit i "...různé pobírače sociálních dávek, důchodů a jiných benefitů od státu, kteří mají vytříbený cit pro různé toky peněz od státu do svých peněženek. Tito lidé si nedokázali spojit zlepšení své sociální situace s krajskými rozpočty..." (MF DNES, 8. listopadu).
ooo Problém, proč k volbám nepřišla rovněž ani polovina voličů ODS - vzhledem k předchozím parlamentním volbám - MF DNES neřeší. Ti ke své absenci jistě měli nějaký ušlechtilý důvod. Patrně si pomysleli, že je úplně jedno koho zvolí, poněvadž "ti padouchové nahoře" se v zájmu svých koryt stejně spojí s kýmkoliv, třeba i s úhlavním nepřítelem - viz uzavření opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD, takže je v podstatě jedno koho zvolí či nezvolí. Však on se toho hejtmanování nějaký snaživec ujme i bez jejich hlasu.
ooo Svojí roli jistě sehrály i neatraktivní programy a neschopnost kandidátů přesvědčit voliče o autonomii komunální politiky a vyvrátit tak jejich přesvědčení o její naprosté závislosti na politice státní.
ooo V případě paralelních voleb do Senátu pak mnozí voliči hodlali svojí neúčastí demonstrovat přesvědčení o naprosté zbytečnosti této instituce i o vyhozených penězích, které Senát spolyká.
ooo Nu a do této kategorie volebních absentérů jistě spadá i nemálo lidí, kteří svým sociálním postavením patří mezi potenciální voliče ČSSD.
ooo V každém státě samozřejmě vegetuje i určité procento obyvatel, kteří do onoho poměrně velkolepého statutu zvaného občan dosud sociálně nevyspěli a připočíst lze i ty, co se nechali otrávit deprimujícím chováním jejich mnohých vyvolených (viz poslanec - opilec Kott). Pokud však počet takovýchto nevoličů tvoří až 30% oprávněných voličů - jako při parlamentních volbách - pak jde jistě o důvod k zamyšlení.

...a kdo k volbám přišel
ooo K volbám se jistě dostavilo blíže nespecifikované procento voličů, kteří sice nejsou politicky angažovaní či nemají žádný osobní vztah ke kandidátům, nicméně kteří chápou svůj občanský statut, váží si ho a proto se voleb pravidelně účastní, byť nezřídka s vědomím, že volit nebudou ideál nýbrž spíše nejmenší zlo.
ooo V nynějších krajských volbách pak velice významnou část elektoriátu nepochybně tvořili angažovaní členové politických stran, jejich skalní sympatizanti; mezi voliči nesporně nechyběli ani rodinní příslušníci a četní přátelé kandidátů.
ooo Nízká volební účast zvyšuje i význam tvrdého voličského jádra (hard core) jednotlivých stran a současně je činí i podstatně transparentnější.
ooo Poměrně nízké i když dosti stabilní hard core má KDU-ČSL. Zdá se, že pozemská zásluha o jeho existenci i údržbu patří apolitickým důstojným pánům a jejich kazatelnám zvláště na jižní Moravě. Lidovci tak mohou zcela právem říkat "Díky Bohu!" Skutečný smysl i relativní úspěchy této strany však určitě vyplývají z jejich lpění na tradiční rodině a z jejich racionální prorodinné politiky, včetně nekompromisních postojů vůči všem dekadentním aspektům - drogami počínaje a současnou "sexuání anarchií" konče.
ooo Nejrozsáhlejším voličským hard core a samozřejmě i nejpočetnější členskou základnou se může pyšnit bolševická KSČM. Problémem je jejich velmi vysoký věk a s tím související úmrtnost. Nicméně mohou spolehlivě fungovat jako klasický enfant terrible politické scény, což prokázaly tyto krajské volby i poslední eurovolby. Komunisté, kteří jsou (stejně jako národní socialisté) historií znemožněnými odpadlíky sociálních demokratů nostalgicky trvají na svém názvu, aniž jsou schopni stran komunismu cokoli rozumného sdělit, natož prakticky předvést. V českých poměrech svou existencí silně blokují možnosti levicové scény i v tom smyslu, že voliči zklamaní sociálními demokraty, ale odmítající volit bolševika, nejdou k volbám; nemluvě o obrovském a dezinformačním tlaku proti jakékoliv parlamentní součinnosti ČSSD a KSČM, vyvíjeného z ideologických i pragmatických důvodů politickými soupeři ČSSD.
ooo Hard core ODS je vlastně nejmladším a současně nejdynamičtějším fenoménem, jehož zrod lze zřejmě datovat do éry kupónové privatizace. Parafrázováním zmíněného výroku MF DNES lze říci, že se jedná o nejrůznější a četné příjemce výnosů z privatizace, kteří mají vytříbený cit pro privatizaci lukrativních majetků i činností a ponechání těch ztrátových na bedrech státu, kteří mají vytříbený cit pro růst vlastních zisků za co nejnižších mezd a plateb do solidárních systémů, a kteří si dokáží krajské i senátní volby spojit s vidinou dalších "zajímavých" veřejných zakázek, beztrestností pro staré i nové "topné motorové olejáře" atp.
ooo Podobně jako bylo hard core KSČM definováno jako bolševické, lze hard core ODS označit jako buržoasní. Ty, kterým právě stoupl adrenalin nutno upozornit, že jde o terminus techniccus (ve francouzštině se tím původně mínilo pouze měšťanstvo) - a v podstatě jde o synonymum slov "třetí stav"; byť s poněkud pejorativním akcentem, který je však v Česku naprosto realistický a funkční.
ooo Mezi voličské tvrdé jádro ODS nakonec patří (zejména) pražští obyvatelé se sociálním postavením adekvátním spíše sociálně demokratické orientaci, kteří se však pod vlivem médií i další agitace změnili v "ryzí pravičáky". Příkladem budiž prostý pomocný stavební dělník a současně svobodný a bezdětný padesátník Vilda, který v hostinci volá po ještě tvrdším a tvrdším kapitalismu. S výplatou vyjde málokdy a bydlí díky regulovanému nájemnému...
ooo Hard core ČSSD je zhruba stejně početné jako jeho protějšek u KDU-ČSL. Nicméně se může perspektivně nejvíce zmnožit, neboť z tohoto hlediska ČSSD disponuje obrovským a nevyužitým potenciálem, a jeho případný růst souvisí přímo s věrohodností politiky ČSSD. Řečeno opačně: jeho momentálně nízká úroveň musí přímo souviset s dosavadní nevěrohodností politiky ČSSD, což je špatným vysvědčením stranické elitě ČSSD a její státní, komunální i mediální politice.
ooo Hard core ODS půjde k volbám vždy, stejně neochvějně a téměř průvodem, podobně jako jeho bolševický protějšek.

Demokracie bez občanů?
ooo Žalostná volební úšast při volbách komunálních, krajských a senátních i při eurovolbách může svádět k závěru o nízké občanské vyspělosti českých obyvatel. Katastrofální výsledky sociální demokracie zase vedou k neadekvátním úvahám o únavě soc dem voličů z dlouhé (a nikoli špatné?) vlády ČSSD...
ooo Nízká volební účast v každém případě znamená deformaci demokracie. Pokud by voliči nechodili k volbám s vědomím, že politice nerozumějí nebo že ti "nahoře" vládnou dobře a podle jejich gusta - a nechávají tudíž volit pouze ty, kteří politice rozumějí či jsou s ní nespokojeni, nedalo by se mnoho namítat.
ooo Jenže průzkumy veřejného mínění vypovídají o vysoké nedůvěře voličů vůči fakticky všem politikům bez rozdílu stranické příslušnosti, vypovídají o pevném přesvědčení občanů o jejich zkorumpovanosti, egoismu a nekompetentnosti.
ooo Takováto situace pak při delším trvání vytváří velice nebezpečné prostředí a živnou půdu pro vznik a cestu k moci nejrůznějším extremistickým skupinám, lhostejno zda na pravém či levém okraji politického spektra.
ooo Pro sociální demokraty z toho plynou následující poznatky:
ooo - ČSSD bude muset s nejvyšší seriozností zhodnotit efektivitu práce svých organizací na okresní a krajské úrovni.
ooo - ČSSD bude muset podobně vyhodnotit i svoji schopnost komunikace s občany na všech úrovních. To ovšem v první řadě předpokládá analýzu komunikace vnitrostranické: zda uvnitř ČSSD vůbec existují technické možnosti pro vzájemnou, rozsáhlou a necenzurovanou komunikaci všech členů ČSSD. Tato svobodná výměna informací je navíc nezbytnou podmínkou pro vznik skutečně moderní sociálně demokratické kultury.
ooo - ČSSD bude muset nakonec analyzovat celou českou mediální scénu: jednak z hlediska její skutečné role a výsledků při kultivaci české společnosti, a samozřejmě i z hlediska její povinnosti poskytovat pravdivé, vyvážené a nestranné informace.
ooo Dalším aspektem hodným pozornosti jsou stále a závratně stoupající náklady volebních kampaní a zapomenout nelze ani na náklady, které na volby vydává stát.
ooo Sečtou-li se dnes již téměř astronomické výdaje obou subjektů, tzn. státu i politických stran na komunální volby, krajské volby, senátní volby, eurovolby a na řádné či mimořádné parlamentní volby, pak lze při úvaze o konání všech těchto voleb v jednom termínu dojít k představě, že by každý občan mohl za splnění své občanské volební povinnosti obdržet od státu 1000 Kč a stát i strany by ještě ušetřily!...
ooo Občané i skutečně demokratické politické subjekty by zřejmě měli vyvinout co nejsilnější tlak jehož výsledkem by bylo konání všech voleb v jediném termínu čtyřletého volebního období. Je také nutné vzít v úvahu i konání budoucích referend, která by se - pokud by nešlo o akutní záležitost - mohla posunovat až do termínu řádných voleb a temata referend by se pochopitelně stávala i tématy předvolebních kampaní.
ooo V opačném případě pak hrozí riziko neustálého poklesu účasti ve volbách. Demokracie bez voličů je však jen jakousi podivnou i ponurou kracií.
ooo

27. prosince 2004
František Stočes

NETSOCAN