NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2004---Ročník III.
Kolotavý tok informací v ČSSD


ooo Ve speciální Partii na TV Prima 28. listopadu M. Zeman s pýchou hodnou Tycha de Brahe ve známé scéně filmu o císařovi a pekařovi sdělil, že jím osobně vypracované návrhy na změnu Stanov ČSSD teď "kolotají uvnitř strany."
ooo Oním slovesem expředseda ČSSD zřejmě nejtrefněji popsal funkci systému výměny informací uvnitř této strany, systému, o jehož "vybudování" se ostatně osobně "zasloužil".
ooo Ono kolotání pak probíhá tím způsobem, že expředseda svůj návrh stanov zaslal (nejspíše) příslušné stranické instituci (která nad ním podumá a zařadí do fascilu s dalšími podobnými návrhy), a pak ještě (pravděpodobně) některým svým oblíbeným místním organizacím či okresním výborům. Ty jeho práci nejspíše okopírují a možná odmailují některým spřáteleným OVV, možná dokonce všem OVV, které mají elektronickou adresu a samozřejmě je i publikují ve svých bulletinech s různě četnou periodicitou. Celá členská základna se tak s nimi seznámí zhruba v intervalu několk měsíců.
ooo O takto závažných stranických záležitostech by se měla samozřejmě vést seriozí celostranická diskuse. V soudobém kolotavém systému ovšem nelze dobu trvání takovéto diskuse vpodstatě ani odhadnout.
ooo M. Zeman má navíc štěstí, neboť je významným členem ČSSD a byť se sám a dobrovolně odsoudil k exilu na Vysočině, všechny jeho názory mají logicky a plným právem vysokou šanci na to, aby mohly uvnitř ČSSD alespoń takto kolotat. Přijde-li s podobnými záležitostmi nějaký řadový člen ČSSD žijící v téže lokalitě, šance jeho informací alespoň na podobné kolotání jsou zcela mizivé; natož aby o nich probíhala celostranická diskuse.
ooo Připadá to tristní a neuvěřitelné, ale právě takto, bohužel, funguje jeden ze základních mechanismů moderní politické a vládní strany, existující v éře informační společnosti.
ooo Kdyby žil M. Zeman někdy na počátku minulého století tzn. v temném pravěku informační společnosti a vyvíjel by podobné literární aktivity, pak by události měly asi následující spád: svůj návrh by zaslal redakci ústředního deníku ČSSD a patrně již následující den by se s jeho prací mohla seznámit celá člnská základna..., a vlastně již další den poté by se začala vnitrotranická diskuse o jeho názorech.
ooo Lze si dosti barvitě představit, jak by asi členové oné informačně předpotopní ČSSD slovně klasifikovali dnešní stranický establishment ČSSD za jeho kolotavý informační systém, kdyby jej mohli vidět na vlastní oči... Snad by vlasním zrakům dokonce ani nevěřili a dnešní atomizované stranické tiskoviny by asi nazvali moderními "zdmi nářků". Do této kategorie by nejspíše náležel i měsíčník trend, který se jako specifická "zeď nářků" prof. Horáka a Ing. Paroubka vlastně i zrodil což dokazují i jeho nízká periodicita a téměř neviditelná šíře názorové plurality na vnitrostranické i celospolečenské problémy.
ooo Kolotavý informační systém, kde relevantní infomace kolují po uzavřených a vzájemně oddělených drahách, neprovozuje pochopitelně pouze ČSSD ale i ostatní politické stray snad s výjimkou KSČM a jejích Haló novin, které by se však mohly nejspíše pyšnit bolševickou názorovou pluralitou. Kolotavý informační systém ovšem představuje popření základů vědecké práce, kde prvotní praxi tvoří shromažďování, třídění a analýza informací.
ooo Takováto odchylka politických stran od seriozních principů pak spolu s klesající členskou základnou vede k silné byrokratizaci těchto stran a jedním z důsledků tohoto stavu je i obrovský a neúměrný vliv tzv. nezávislých médií - přesněji řečeno jejich nikomu se nezodpovídajích vydavadatelů - na činnost těchto stran. Demokracie se tak v podstatě mění deformuje v médio-meritokracii.
ooo Dalším tristním důsledkem kolotavých informačních systémů jsou deformované toky stranických peněz směrem od seriozních činností zajišťujících kvalitní vnitrostranickou demokracii, komunikaci s občany a zkvalitńování členské základy - viz mj. současná praxe Masarykovy dělnické akademie, která se z finančních důvodů naprosto liší od té, kterou jí dali do vínku profesor Masaryk a dělník Steiner.
ooo Stranické finance jsou ve stamilionových sumách přelévány směrem k výrobcům bezduchých hesel a tvůrcům stále marnotratnějších předvolebních kampaní čím dál tím více mdlého ducha. To samozřejmě neplatí pouze pro ČSSD, ale pro všechny významnější politické strany, které si prostřednictvím svých zástupců v exekutivě, legislativě popř. na regionální úrovni dokáží ony astronomické sumy vymoci od státu.
ooo Aby se taková nemravná politická praxe mohla úspěšně realizovat, musí být v první řadě a co nejvíce atomizovány a paralyzovány informační toky uvnitř těchto politických stran.
ooo Kolotavý informační systém tak nemalou měrou přispívá k tomu, že se moderní politické strany stávají monetárními cizopasníky demokracie.

4. prosince
František Stočes

NETSOCAN