NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2004---Ročník III.
Diskuse o Zemanově návrhu Stanov ČSSD

Návrh na změnu Stanov ČSSD vypracovaný expředsedou strany M. Zemanem se zaslouženě těší široké pozornosti a měl by být sociálními demokraty co nejzevrubněji prodiskutován.
ooo Již v této fázi se objevuje významná systémová překážka: kam vlastně mají členové své názory adresovat? Mají snad diskutovat skrze Lidové noviny, Mladou frontu či snad Haló noviny? Připadá to již únavné nicméně nezbývá, než sebeuspokojenému stranickému establishmentu stále a dokola opakovat, že nejflexibilnější a nejlacinější formu vnitrostranické komunikace představuje eventuální veřejnoprávní deník se stranickými přílohami.
ooo Nyní již k prvnímu bodu Zemanových návrhů s následujícím obsahem: 1. Nový člen ČSSD se může přihlásit do jakékoli místní organizace ČSSD bez ohledu na místo trvalého bydliště; totéž platí pro přestupy dosavadních členů mezi jednotlivými místními organizacemi.
ooo Takováto praxe již v CSSD zcela běžně probíhá, byť neposvěcena stanovami a měla by být co nejseriozněji zvážena, neboť je dosti pravděpodobné, že se podílí na vysoce tristních výsledcích ČSSD v komunálních, krajských i senátorských volbách.
ooo Základní povinností Místních organizací (MO) je co nejúspěšnější komunální politika. Budou-li jednotlivé MO opouštět osobnosti (a soustřeďovat se např. v jiné a jediné MO) velice se tím ochudí jejich vliv i vliv jejich původní MO na místní komunální úrovni. Vstupem do jiné MO než v místě bydliště dává člen ČSSD zřetelně najevo, že nemá zájem o komunální politiku a jde-li o významnou osobnost, tím hůře pro ČSSD.
ooo Možnost člensství v libovolné MO pak silně zkresluje jeden z koeficientů (konkrétně 3b) dle nichž M. Zeman navrhuje "vypočítat" předsedu OVV: 3. Okresní konference jmenuje předsedou okresní organizace ČSSD předsedu nejúspěšnější místné organizace v okrese. Úspěšnost je zjišťována jako minimální hodnota součinu pořadí místních organizaci v rámci okresu podle následujících kritérii: ...b) poměr počtu členů k počtu obyvatel v působnosti místní organizace
ooo Deformace spočívá v tom, že některá MO může mít i extrémně vysoký počet členů - "cizinců" (někdy tak vysoký že se tato MO nikdy nesejde v usnášeníschopném počtu), a přesto počet "domorodců" může být vzhledem k počtu obyvatel zcela mizivý oproti jiným MO. Tato praxe potom umožňuje dosazovat předsedu OVV způsobem, který lze označit bez přehánění za mafiánský.
ooo Podle předchozí logiky by měl být předsedou OVV jmenován konferencí kandidát, který získal v předchozích volbách největší počet preferenčních hlasů; což ovšem nevypovídá nic o tom, zda je při své oblíbenosti současně i schopen funkci předsedy i seriozně vykonávat, mj. i z časových důvodů.
ooo Další Zemanovy návrhy např. na složení ÚVV i delegátů sjezdu z předsedů OVV značně posilují význam funkce předsedů OVV a dalo by se říci, že posilují i byrokratizaci ČSSD. To by ale vůbec nemuselo být na překážku (možná právě naopak) v případě vyvážení tohoto aspektu posílením vnitrostranické demokracie - tzn. podstatným zvětšením významu vnitrostranického referenda na všech stranických úrovních.
ooo Kvalitní komunální politika MO spočívající na průběžné - a nikoliv pouze na nárazové, obvykle předvolební - komunikaci s občany ovšem vyžaduje i adekvátní finanční krytí. Doba kdy řadoví členové pracovali zdarma např. na redakci a aktualizaci mnoha nástěnek umístěných v jejich obvodech nejspíše mízí a asi stejně rychle jako ubývají tyto nástěnky... Jednak v kontextu s astronomickými částkami přelévanými do marnotratných celorepublikových kampaní a ještě osobám či institucím mnohdy dokonce ani nesympatizujícím s ČSSD.
ooo Možnost členství v libovolné MO (spolu s klesající členskou základnou) vytváří pro ČSSD i jisté riziko v tom smyslu, že stranu pak může snadněji ovládnout jakákoli početnější organizace mafiánského typu.
ooo Zemanův návrh členství v libovolné MO je možná motivován jiným a podstatně bolavějším problémem ČSSD, kterým je její rigidnost pokud jde o možnost vzniku a činnosti nejrůznějších vnitrostranických platforem, klubů a dalších názorových či zájmových struktur a samozřejmě i o možnosti jejich vzájemné komunikace. Právě v tomto směru by měla být ČSSD co nejliberálnější, co nejvstřícnější, samozřejmě včetně finanční podpory takových struktur.
ooo Nicméně elementárním předpokladem této větší vnitrostranické demokracie a komunikace - a to se Ti sebeuspokojený stranický establishmente, i Tobě vážený expředsedo ČSSD musí opět zdůraznit - je opět existence "živého", tzn. názorově pluralitního vnitrostranického média! Viz opět téma veřejnoprávní deník s vnitrostranickými přílohami.
ooo Na závěr této tématické pasáže nezbývá než s pietou vzpomenout, že v podstatě dosud jediným předsedou (krajské) pražské organizace, který si byl vědom mnoha předchozích aspektů týkajících se komunální politiky OVV a MO, a jako první krok po svém zvolení provedl velice rozsáhlou a důkladnou revizi komunální politiky všech pražských Obvodních výkonných výborů (OVV), byl "zimní předseda" prof. V Šilhán.
ooo Pokud jde o výběr předsedy ČSSD, M. Zeman demokraticky navrhuje, aby nominaci mohla podat kterákoli MO. Z jeho návrhu nicméně nevyplývá, kdo vlastně předsedu strany volí. Sjezd ČSSD nebo celostranického referendum? Proč v případě jmenování a volby předsedy ČSSD opouští dosavadní kontext a nenavrhuje do této funkce předsedu nejúspěšnější krajské organizace?
ooo Předseda ČSSD se nakonec dotýká i aspektu vnitrostranického referenda, které by se mělo konat v jediném a následujícím případě: 14. Nesouhlasí-li nejméně třetina členů Ústředního výkonného výboru s jeho rozhodnutím, má právo požádat o vypsání vnitrostranického referenda k dané otázce. Výsledky referenda jsou závazné .
ooo To je prakticky veškerý Zemanův příspěvek k přímé demokracii v ČSSD. Navíc zde není řešen oni prováděcí předpis referenda, kritéria jeho platnosti atp.
ooo Má-li být referendum smysluplné - členové ČSSD totiž mohou rozhodovat i o velice složitých a závažných problémech - musí hlasování předcházet seriozní diskuze o dané problematice. Poněvadž ČSSD nedisponuje žádným médiem, které by adekvátní diskusi umožnilo, bude snad diskuse probíhat na stránkách ne zcela nezaujatých deníků a ještě patřičně zredukovaná?
ooo Poněvadž bez diskuse není demokracie, měli by se všichni význační členové ČSSD zamyslet nad tím, jak tuto diskusi realizovat.

7. prosince
František Stočes

NETSOCAN