NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2008---Ročník VII.
Ad/ Odpověď předsedy ČSSD JP na námět socdem ESOPu

Na prvý pohled se mi zdálo, že Fr. Stočes navrhuje něco, co je vyřešeno.
Na druhý pohled mi bylo jasné, že tomu tak není.
Na dokreslení uvádím 2 citace, na které určitě Fr. Stočes nemohl mít vliv:

...
V žádném případě nelze počítat s tím, že stát ze státního rozpočtu vyplatí veškeré dlužné mzdy. Pomoc je omezena spíše na jednorázovou, ale poměrně rychlou pomoc zaměstnancům firem, které se ocitly ve skutečně závažných problémech. Celý proces je poměrně složitý a obsahuje omezení: zde

...
Zákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.
...

Co říká ombudsman:

K častým podnětům které není veřejný ochránce práv kompetentní řešit a s nimiž se na něho velmi často občané obracejí, jsou žádosti o pomoc ve věcech individuálních pracovněprávních sporů, zejména, pokud se cítí poškozeni postupem zaměstnavatele, který jim vyplácí podle jejich mínění mzdu nespravedlivou nebo ji nevyplácí vůbec. zde

...
Je možné konstatovat, že stát v jistém smyslu v tomto případě přesouvá negativní břemeno důsledků konkursního řízení na ty, které má institut přechodu povinnosti chránit před negativními důsledky zániku zaměstnavatele bez právního nástupce. Zároveň dochází i k disproporci v postavení osob, které splňují stejné podmínky (nárok na výplatu náhrady za ztrátu na výdělku a prohlášení konkursu na zaměstnavatele), jen proto, že u jedněch vznikl jejich pracovněprávní nárok před rokem 1993.

V této souvislosti se nabízí určité srovnání se zákonem č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, který zaměstnanci umožňuje požádat o uspokojení mzdových nároků kterýkoliv úřad práce, a to v rozsahu odpovídajícímu mzdovým nárokům splatným za 3 měsíce v době 6 měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu. Případná úvaha úpravy současného právního stavu ve směru zakotvení určitého (třeba i dílčího) vyplácení náhrady za ztrátu na výdělku ze strany pojišťovny už v průběhu konkursu i u zaměstnanců, jimž nárok na tuto výplatu vznikl před 1. 1. 1993, by mohla být inspirována i principy výše uvedeného zákona. zde

Co k tomu říci:
Poradce, který předsedovi byl nápomocen se stylizací odpovědi Fr. Stočesovi, prostě těmi dveřmi, které Fr. Stočes svým dotazem potevřel, místo toho, aby věnoval nezbytných min. 5 min (!) pro zjištění kontextu (Fr. Stočes se netázal, zda něco takového existuje, ale směroval svůj dotaz k efektivnosti řešení dané situace), onen elektronický papír, obrazně řečeno, zmačkal a oněmi Fr. Stočesem pootevřenými dveřmi vyhodil.

A tak věřím, že v nejvyšších patrech soc.-dem. hierarchie již probíhá náprava, která zabezpečí, aby se touto metodou, možná vhodnou pro vyhánění ovádů, v případě spolustraníků již nepostupovalo.


Mgr. Vladislav Černík
4. listopadu 2008

NETSOCAN