NETSOCAN
Číslo 11 --LISTOPAD 2008---Ročník VII.
Výběr z diskuze o radaru v PS PČR

29. 10. 2008

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Nedávno jsem byl ve francouzském parlamentu, kde se jednání účastnili reprezentanti členských států Evropské unie, a tam vystoupil nedávný ministr zahraničí Lucemburska Aselbronn, který tam řekl doslova toto. On řekl, že mu jde třes do morku kostí, když si představí, co se děje v České republice a v Polsku, kde se dojednává dvoustranná dohoda mezi Spojenými státy a jedním ze států Evropské unie! On tam doslova řekl, že je to ponižující pro každého Evropana, jestliže se takovýmto způsobem má budovat obrana a bezpečnost Evropy, že se vytvářejí dvoustranné dohody takovýmto způsobem. Chápete? To znamená ten samotný fakt, že souhlasíme s tímto způsobem zajišťování bezpečnosti České republiky, znamená v Evropě zásadní krok. Rozumíte - než začnete mluvit o smlouvě, tak se bavme o tom, na co přistupujeme ve chvíli, kdy prostě akceptujeme tento princip dvoustranné dohody jako něco, čím chceme do budoucna zakládat bezpečnost České republiky. Prostě buď platí to, že jsme součástí Evropské unie, a jde nám o to, že budujeme společnou bezpečnost, obranu evropských států, a v tom máme významné spojence, jedním s klíčových jsou Spojené státy americké, anebo rozbíjíme tento koncept společné evropské obrany a do toho vstupujeme se systémem dvoustranných dohod. Toto je věc, kterou bychom si měli nejdřív ujasnit…

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
…A k tomu prvnímu, jak jste říkal, jak si každý v Unii dělá co chce a že my nemůžeme dělat prostě něco, co se Evropské unii nelíbí. Vás neuráželo jednání velké čtyřky, Francie - shodou okolností podobné čtyřky, kterou z historie už známe - Francie, Británie, Itálie a Německa ve věci finanční krize? Vždyť to byl typický příklad totální arogance moci v rámci Evropské unie, a taky se to těm malým státům nelíbilo!...

Poslanec Tomáš Dub
Já jenom opravdu faktickou poznámku. Chtěl bych jenom podotknout, že velké americké vojenské základny, ty skutečně velké, ne ty, které budou mít posádku sto vojáků, jsou v mnoha zemích Evropy a jsou samozřejmě schvalovány na bilaterálním základě, byť tvoří páteřní síť ochrany NATO.
KOMENTÁŘ: poslanec Dub ovšem neuvádí, že tyto US základny jsou rezidui studené války.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek:
Opakuji: Máme a měli bychom mít společný zájem na tom, aby v Evropě nerozhodovaly čtyři nejsilnější státy. Na to máme z minulosti špatné vzpomínky. Ale vtip je v tom, že máte špatnou strategii k tomu, jak toho dosáhnout! A tato smlouva bohužel směřuje k dissolution, k rozpouštění Evropy, k rozpouštění evropské bezpečnosti a je nakonec ve svých důsledcích proti zájmům ČR. Já doufám, že rozprava to ještě dneska ukáže!

Poslanec Zdeněk Jičínský
Musím se přiznat, že mi není jasné, proč vlastně nebyla uzavřena jedna smlouva, protože obsah těchto dvou smluv se v mnoha ohledech překrývá. Prostě je upravována v obou smlouvách do jisté míry totožná problematika, což - protože zase přece jenom asi ty týmy, které to sjednávaly, nebyly personálně úplně totožné, nebyly zřejmě shodné časové doby, kdy se to nebo ono sjednávalo. Dochází tedy k tomu, že ne všechny pojmy v obou smlouvách jsou užívány ve stejném smyslu. A z tohoto hlediska tedy po právní stránce mám celou řadu pochybností a výhrad, které, kdybychom projednávali návrh zákona, bych učinil předmětem pozměňovacích návrhů. U smluv je to samozřejmě obtížnější záležitost, ale pokud smlouvy nejsou ratifikovány v České republice, tak samozřejmě lze uvažovat i o možnosti jejich nového projednání s druhou stranou, pokud by ona byla k tomu ochotna. To z hlediska určitých právních problémů.

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
V neposlední řadě dostáváme konkrétní šanci být v centru technologického výzkumu o vybudování protiraketové obrany a rozvinout širokou spolupráci v oblasti průmyslu, vědy a technologií. Je obecně známo, že spousta nových poznatků ve vědě a výzkumu - snad by to bylo hezčí, kdyby to bylo z jiných důvodů - opravdu se uskutečňuje pouze díky nesmírným prostředkům, které se vydávají na světě do obrany, do vývoje nových zbraní a obranných prostředků. Máme touto smlouvou poprvé příležitost také k těm nejnovějším poznatkům, které dneska existují ve Spojených státech, se podílet na vývoji. Je nesmírná šance pro naši vědu, pro náš výzkum, pro naše instituce. Tuto výhodu bych rád podtrhl, poněvadž spolupráce bohudíky už se rozbíhá. A zde dosáhneme opravdu zajímavých výsledků…

Já bych zde podtrhl, že Česká republika považuje Ruskou federaci za váženého, respektovaného partnera, jehož názory vnímáme a bereme v úvahu. Rusko samozřejmě dobře ví, že systém protiraketové obrany, včetně evropského prvku, není namířen proti němu, nemá žádný vliv na jeho strategické schopnosti. Rovnováha sil mezi západem a Ruskem je založena na zcela jiné koncepci odstrašení, než je protiraketová obrana s jedním radarem a deseti protiraketovými interceptory. Skutečnost, že Rusko protestuje proti výstavbě evropských prvků systému v České republice a v Polsku a je přitom ochotno připustit jeho rozmístění v tradičních členských zemích NATO, svědčí spíše o geopolitické motivaci jeho nesouhlasu a dlouhodobých snahách Moskvy vytvořit ve východní Evropě jakousi neutrální zónu, v níž by klasické bezpečnostní záruky západních obranných uskupení platily jen na papíře. Je to bohužel setrvání politického myšlení v Moskvě v kategoriích 19. století a první poloviny 20. století…. Rusko přesto dostalo nabídku se na celém systému podílet a samo se rozhodlo ji odmítnout. O podobě eventuální ruské účasti na projektu se bude nadále jednat. Pro Českou republiku, stejně jako pro Polsko však platí nepřijatelnost trvalé ruské vojenské přítomnosti na základně…. )projev zdravotní indispozice) … odpusťte, mám takové blbé nachlazení...

Myslím, že tady je nejpodstatnější zasedání Severoatlantické rady na úrovni hlav států 3. dubna v Bukurešti, kde mezi nejdůležitější závěry bukurešťského summitu, které byly - podtrhuji - přijaty konsensem, patří za prvé potvrzení, že šíření balistických raket představuje zvyšující se hrozbu pro alianční jednotky, území a obyvatelstvo. Podle NATO je protiraketová obrana součástí širší odpovědi na takovou hrozbu. Za druhé uznání, že evropský pilíř, a tedy i radar v České republice, je podstatným příspěvkem k ochraně spojenců. Za třetí zdůraznění, že tento radar bude integrální součástí jakékoliv budoucí protiraketové obrany na aliančním základě a že za tímto účelem již v NATO spojenci pracují na propojení evropského pilíře s probíhajícím aliančním úsilím. Za čtvrté úkol, aby do příštího summitu NATO v roce 2009 byly předloženy ke kompetentnímu politickému rozhodnutí varianty všezahrnující protiraketové architektury pokrývající celé území NATO.

Tady myslím stojí za to odcitovat články 37 a 38 deklarace bukurešťského summitu, nebo alespoň jejich část, které hovoří: "Hledáme způsoby, jak propojit tuto kapacitu se současným aliančním úsilím v oblasti protiraketové obrany, a to tak, abychom zajistili jeho úplnou integraci do budoucí alianční architektury protiraketové obrany. Majíce na vědomí princip nedělitelnosti bezpečnosti spojenců a alianční solidaritu, uložili jsme Severoatlantické radě, aby pro kompetentní politické rozhodnutí na summitu v roce 2009 rozpracovala alternativy pro vybudování komplexní architektury protiraketové obrany, která rozšíří pokrytí na celé alianční území a obyvatelstvo jinak nechráněné systémem USA.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Podstatná byla také návštěva generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoop Scheffera 5. května v Praze, který mimo jiné se vyjádřil tak, že pokud se budeme držet principu jeden za všechny, všichni za jednoho, což je zároveň zásadní princip NATO, pak musíme najít na existující hrozbu odpověď. Pokud k tomu může Česká republika pomoci tím, že poskytne místo pro radar, bude to velmi pozitivní vývoj. A zároveň se vyjádřil v tom smyslu, že v dnešním nejistém světě nelze čekat na potvrzení hrozeb, a teprve pak se na ně připravit… V lednu 2004 připravilo Ministerstvo obrany materiál pro jednání vlády Informace o technických požadavcích na výstavbu základny protiraketové obrany USA na území ČR. Vláda projednala materiál na uzavřeném utajeném jednání s usnesením č. 119/D dne 4. 2. a pověřila Ministerstvo obrany dále pokračovat ve výměně technických informací o předběžných technicko-organizačních otázkách týkajících se problematiky missile defense. V lednu až v únoru připravilo Ministerstvo obrany návrh možných odpovědí a také popsalo tři vytipované vojenské újezdy - Libavá, Brdy a Boletice…

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Dovolte, abych tady řekl, že kdybychom se na to podívali opravdu v detailu, jak se to má s natoizací projektu, tak bychom si museli tady říci základní věc: Proběhl summit v Bukurešti, který přijal usnesení, které má 56 článků. Jedním z těch článků, někde na 40. místě, bylo, že je třeba věnovat pozornost protiraketové obraně, ale tím se myslí protiraketová obrana proti raketám krátkého, středního, dlouhého doletu, takže tam je ještě celá řada otázek a říká se, že se má k tomu vypracovat studie. A pak se tento summit v Bukurešti, přátelé, dohodl, že má být vypracována deklarace alianční bezpečnosti, která se má připravit k summitu ve Štrasburku v roce 2009. Tato deklarace o alianční bezpečnosti je materiál, který má nahradit strategii NATO, kterou vlastně nejsme schopni dnes připravit, protože na ní není dostatečná shoda. Místo toho - opakuji - má vzniknout deklarace o alianční bezpečnosti, která se má připravit do summitu NATO v roce 2009 ve Štrasburku.

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
myslím, že není potřebné k tomu používat takto tvrdá slova a zpochybňovat samotnou podstatu toho pojmu natoizace. Můžeme samozřejmě vést debatu o míře garance, nakolik ta vyjádření, nakolik písemné výstupy, ústní výstupy, postoje spojenců jsou pro toho či onoho politika dostatečnou garancí, že je to míněno vážně.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Co se týče protiraketové obrany, pan místopředseda Schwarzenberg tady řekl, že je to samozřejmost. Já vám dám studii, čerstvou studii ze Spojených států, která mluví o tom, že v současné době ty útočné systémy protiraketové obrany natolik předběhly ty obranné, že de facto tento schodek není možné dostihnout, protože těch způsobů vystřelování různých raket různého doletu plus dokonce všechny ty typy klamných hlavic, které mají několik dalších, to je něco, co v této chvíli je v podstatě nemožné sestřelovat. A podstata té studie Pentagonu, kterou tady mám a která byla dohotovena v tomto roce, říká, že vývoj v Missile Defense Agency předstihl ten vývoj, tedy snaha rozmisťovat ty systémy předstihla skutečný výzkum a vývoj a dneska de facto tyto systémy nemají šanci zachytit nějaké rakety systémem protiraket, protože je to nereálné…

Takže ještě jednou, doufám naposled. V roce 1997 zpráva generála Emeryho pro Pentagon poprvé, za vlády Václava Klause, mluví o budování tohoto systému ve střední Evropě. Do té doby se prostě vedly celá léta technické konzultace mezi odborníky. Nebyl důvod to politicky debatovat, protože nebylo jasné, jestli nabídka anebo žádost ze Spojených států vůbec bude podána, a žádná vláda přece nebude rušit nějaké technické odborné konzultace, pokud jsou to konzultace se spojencem a pokud se vlastně pořád neví, jestli z toho bude nějaká politická otázka. Tou se to stalo až ve chvíli, kdy žádost ze Spojených států přišla, a pak se tím sociální demokracie na svých grémiích začala zabývat. Takže vaše tvrzení, že tady sociální demokracie o něčem jednala, je nepravdivé, vlastně už měsíce nepravdivé, protože to tady neustále opakujete. Já už v podstatě ani nevím, jestli má smysl vám na to odpovídat, protože to je opravdu rozhovor hluchých…

Takže opakuji ještě jednou: Jedná se od roku 1997 a pro sociální demokracii se z toho politická otázka stala ve chvíli, kdy ta žádost byla podána. Žádná slušná vláda, ať by vládl kdokoli v této zemi, předpokládám, svým spojencům neodmítá žádný typ konzultací tohoto typu. To přece nebyl důvod měnit a samozřejmě proto jsme neměli důvod něco takového rušit. Nicméně od začátku jsme upozorňovali, a dělal to i ministr Tvrdík na té cestě ve Spojených státech, kterou vy zmiňujete, že tahle věc není v kompetenci exekutivy, že ji může rozhodnout pouze Parlament, a pokud taková žádost přijde, tak to prostě není ministr, není vláda, která na to může odpovědět…

Poslanec Jiří Paroubek
…nejnovější studie Pentagonu, zveřejněná 24. října t. r., konstatuje: "Není žádný důvod stavět nové základny v Polsku a v České republice, neboť studie konstatuje, že tento systém potřebuje zásadní opravu, protože protiraketová agentura nesmyslně spěchala s rozmisťováním systému na úkor výzkumu a pečlivého vývoje nástroje, který skutečně funguje." Tuto studii nechal vypracovat Pentagon, který jistě nepracuje ve službách ruské špionáže nebo našich aktivistů z Ne základnám a byl veden uznávaným odborníkem, generálem Larry Welchem…

už dva roky v této zemi bojuje na jedné straně koalice a na straně druhé opozice a také občanská veřejnost o rozmístění nesmyslného, neefektivního, a tedy nepotřebného protiraketového systému. Tento systém ovšem bohužel vyvolává reálné a nebezpečné reakce Ruska, které na nás hodlá zamířit rakety s jadernými hlavicemi. Na rozdíl od virtuálního protiraketového systému tyto rakety budou bohužel zcela reálné…

George Bush nejsou Spojené státy a zanedlouho nebude ani jejich prezident. A ani jeho konzervativnější příznivci, nejkonzervativnější příznivci, snad kromě těch našich, kteří na něho dokonce skládali oslavné písničky, nejsou s to na něm nalézt cokoli kladného.

Umístění radaru nemá prostě nic společného s upevňováním euroatlantických vazeb. Je to jen jeden z dílčích projevů chybné zahraniční politiky Bushovy administrativy. Nic více a nic méně. Sociální demokraté nevidí jediný rozumný důvod, proč tuto chybnou politiku Spojených států posouvat za hranice funkčního období jejího tvůrce.

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Vážím si Miloše Zemana, který navzdory většinovému mínění voličů ČSSD a vlastních straníků pokračoval v kursu do NATO a byl loajální k jeho operaci na Balkáně. A vůbec to nebyla jednoduchá rozhodnutí! Já si na ně dobře pamatuji! Dokažte, dnešní politici ČSSD, že si lze vážit i vás, že držíte slovo a dokončíte práci, kterou se spojenci začali vaše vlády. Odmítněte radar - a znevěrohodníte Česko na mezinárodní scéně i u spojenců!...

Výstavba protiraketové obrany je rovněž důležitá pro posílení transatlantické vazby. Ta je, jak už jsme řekli, a pan předseda citoval moje vyjádření na kongresu ODS, pro naši budoucnost a pro naši bezpečnost naprosto zásadní. Bez radaru nám hrozí, v uvozovkách, jen omezené škody napáchané jednou či dvěma raketami se zbraněmi hromadného ničení. Bez pevné transatlantické vazby v tomto prostoru nepřežijeme, a historie to ukazuje, jako svobodný, samostatný demokratický národ…
KOMENTÁŘ: Chudák Rakousko, které není ani v NATO, ani nemá US základnu na svém území. Jeho dny jsou podle Topolánka sečteny.

Odmítněte radar - a odmítnete celou naši polistopadovou politiku postavenou na zapojení České republiky do svobodného světa!

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Po odchodu Billa Clintona a nástupu nové Bushovy administrativy jsme zažili obrat o sto osmdesát stupňů. Vezměte si, jak jednala Madeleine Albrightová v Severní Koreji. Nástup administrativy Bushe znamenal konec těch rozhovorů a úplné utnutí, utnutí vlastně americké diplomacie od té chvíle…

A politika George Bushe právě proto, že znamenala takovouto změnu, vedla k některým důsledkům, které jsme tady prozatím nezažili. Ten koncept v podstatě vedl k tomu, že se začaly nepěstovat, nebo přestaly se budovat vztahy kontroly zbrojení a odzbrojování ve světě. Spojené státy začaly vystupovat z těchto závazků. A důsledkem těchto kroků je také budování protiraketové obrany ve střední Evropě. Tady je porušena kontinuita dokonce i do té doby politiky Spojených států amerických. My tedy vlastně nechceme nic víc než vrátit se k této politice.

Poslanec Zdeněk Jičínský
Chtěl bych vám připomenout newsletter ze září 2008, kde je pod titulkem Drážděný medvěd vrací ránu článek Patricka Buchanana, což je významný americký konzervativec, ale ne neokonzervativci, konzervativec. Zakladatel magazínu Americký konzervativec. Je to v americkém konzervativním prostředí nepochybně osobnost velmi významná. A přečtu vám proto z tohoto článku určité pasáže, které mají zprostředkovaně dosah, i pokud jde o radar, byť jsou vyprovokovány zejména akcí USA a NATO v Gruzii, respektive ve vztahu k rusko-gruzínskému konfliktu.

Rozhodnutí Michaila Saakašviliho využít zahájení olympijských her k odvedení pozornosti od gruzínské invaze do Jižní Osetie se co do stupidity vyrovná rozhodnutí Gamála Abd an-Násira uzavřít Tiranskou úžinu izraelským lodím. Americké obviňování Ruska z agrese duní prázdnotou. Gruzie ten boj začala, Rusko jej dokončilo. Rusko provedlo invazi do suverénní země, hřímá Bush. Ale nebombardovaly Spojené státy Srbsko po 78 dnů a neprovedly invazi, aby jej přinutily vzdát se provincie Kosovo, na které mělo Srbsko mnohem větší historický nárok než Gruzie na Abcházii či Jižní Osetii?

A tady pod mezititulkem Dvojí metr říká Buchanan dále: Jsou secese a rozdělení národů chvályhodné, pouze když jsou v zájmu neokonzervativců, z nichž mnozí nerozumně testují ruskou trpělivost? Ale není ruská zloba pochopitelná? Roky předhazuje Západ Rusku jeho prohru ve studené válce a jedná s ním jako s Výmarskou republikou. Porušili jsme slib daný Gorbačovovi, nastěhovali jsme naši vojenskou alianci do východní Evropy, pak dokonce až před ruský práh. Šest bývalých členů Varšavského paktu a tři bývalé sovětské republiky jsou nyní členy NATO. Spojené státy unilaterálně anulovaly smlouvu o raketách dlouhého doletu, protože naše technologie byla lepší, pak naplánovaly umístit protiraketovou obranu do Polska a České republiky jako obranu před íránskými raketami, ačkoliv Írán nemá ani rakety, ani jaderné zbraně. A ruská protinabídka spolupracovat společně na protiraketovém štítu umístěném v Ázerbájdžánu byla smetena se stolu.

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
…válčiště je místo, kde se provádějí vojenské operace, a je odlišné od místa, odkud jsou operace řízeny. Ano, pokud chceme, můžeme samozřejmě nabídnout území České republiky, pokud to má vláda v úmyslu, na to, aby se tady střetly armády cizích zemí. Já to nechci…

Jenom připomínám, že můj procedurální návrh, aby se hlasovalo ústavní většinou na 120 hlasů, je podložen právě tímto konstatováním. My nemůžeme obyčejným hlasováním, byť na absolutní většinu, to znamená 101 hlasů, změnit svrchovanost nad naším územím. My vyčleňujeme, a neříkejte, že to v té smlouvě není, je to v té smlouvě, to území radarové stanice přestává být svrchovaným územím České republiky. Nejen američtí vojáci, ale všichni, kteří se nacházejí v tom území radarové stanice, nepodléhají jurisdikci České republiky. A ty výjimky, které jste vyjednali ve smlouvě SOFA, jsou, pravda, trochu jiné, než jsou běžné smlouvy SOFA, ale jsou ponižující pro Českou republiku. V tomto ohledu jsem přesvědčen, že tato smlouva, pokud ji chcete přijmout a přijmete ji jiným počtem hlasů než 120 hlasy, a to jak ve Sněmovně, tak třípětinovou většinou v Senátu, bude neústavní a bude muset být podrobena jednání před Ústavním soudem, protože toto vaše rozhodnutí bude skutečně v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. K takovému podání k Ústavnímu soudu jsou nejen poslanci KSČM připraveni.


Vybral a glosoval: FRS
2. listopadu 2008

NETSOCAN