NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2003---Ročník II.
Domokracie, jsi krásná! Ale pořád ještě dítě

ooooooo Jak ukazuje praxe, stranické i státní establishmenty přistupují k programům svých politických stran vysoce flexibilně, ale bohužel nejčastěji v pejorativním smyslu onoho slova. Zmíněné establishmenty navíc bývají konfrontovány s problémy, které tyto programy často ani nemohly předvídat. Pomine-li se skandální výměna stranických triček - např. někdejší přestup poslance Teplíka z ČSSD do ODS - pak nezřídka dochází dokonce k tomu, že si vládnoucí strany počínají úplně opačně než jak jim velí jejich hodnotová i programová orientace: liberálně se vymezující ODS vládne sociálně-tržně a posiluje vliv státu zatímco socialistická ČSSD si počíná liberálně, podporuje bohaté a chudým bere. Jindy se jejich členové chovají jako legislativní a právní nihilisté - viz podpora některých poslanců či senátorů aktérům vzpoury v ČT jejíž zaměstnanci odmítli respektovat jako ředitele osobnost zvolenou tělesem jmenovaným Poslaneckou sněmovnou.
oooooo Volič jakoby nerozhodoval vůbec o ničem...
ooooo Lze se domnívat, že se tak nezřídka děje v důsledku vlivu vysoce mocných lobbystických subjektů; ať již politických či ekonomických atp.; národních, nadnárodních či mezinárodních, mnohdy nedemokratických, netransparentních, pohybujících se buď na politickém kolbišti, nebo v jeho kuloárech, či za jeho kulisami.
oooooo Ukazuje se, jak obrovského významu nabývá osobnost politika; jeho charakter, intelekt a dokonce i hodnotová a světonázorová orientace. Naprosto tristně a depresívně působí - a nejedná se jenom o ČR, ale patrně o celou Východní Evropu - když mezi elitou státu (poslanci, senátory, ministry) běžně figurují osoby nezralé, nevzdělané v politických vědách a dokonce i pochybného intelektu či integrity.
oooooo Voliči však mají v těchto kauzách naprosto neprůstřelné alibi; těmi skutečnými delikventy jsou zjevně politické strany potažmo jimi vytvořený volební systém naprosto potlačující vliv individuálních preferenčních hlasů. S tím souvisí i zjevně nedostatečná informovanost voličů o elementárních vlastnostech navrhovaných kandidátů a jejich politicko-filozofické orientaci. Voliči se oficiálně dozvědí pouze to jak je volič XY starý, je-li ženatý či svobodný a jaké je jeho povolaní. Takovéto informace by dnes nestačily ani pro udělení turistického víza do USA; voličům v ČR však musejí stačit...
oooooo Naprosto nepochopen nebo zatajován zůstává obrovský vliv světonázorové orientace politika. Nejlépe to asi lze ilustrovat takto: politik-katolík (program neprogram a lhostejno ve které politické straně působí) bude a vlastně i musí usilovat především o stavbu kostelů, respektovat a prosazovat vliv Vatikánu a jeho politických, ekonomických a společenských zájmů (a takový postup bude i jeho mravní povinností a současně zcela legitimní!); muslim bude podobně preferovat stavbu mešit, Ligu arabských či muslimských států atd.; Žid bude činit totéž ovšem s orientací na synagogy, Světový židovský kongres, Izrael atp. Navíc budou všichni tři stigmatizováni vášnivými věroučnými spory o svatá místa, proroky, spasitele, způsob života v Ráji, atd. Politik-ateista toho zůstane ušetřen a místo svatostánků se nejspíš a logicky pokusí preferovat budování univerzit, vědeckého a technologického sektoru, dobývání vesmíru atp.
oooooo Nábožensky orientované lobby navíc mají tendenci fungovat a často fungují organizovaně; ať již neformálně či formálně (viz např. křesťanská platforma v ČSSD). Z tohoto hlediska jsou kupř. ateisté potažmo jejich voliči v obrovské nevýhodě; nehledě, že jim chybí stmelující ideologie, stmelující kultura a tudíž i stmelující program.
oooooo Nicméně logickým výsledkem pak nezřídka je, že volič ateista si - v podstatě proti své vůli - zvolí do parlamentu nějak nábožensky orientované kandidáty, kteří pak realizují politiku dle své vlastní religiozní orientace a poněkud jinou, než oni a stranické programy slibovali.
oooooo Nezřídka se, a zcela markantní je to v podmínkách evropského pojetí demokracie, děje i to, že zástupci lidu v parlamentech a senátech naprosto ignorují většinový zájem voličů. Vezme-li se kupříkladu evropský průměr pak zde zhruba 70% občanů schvaluje trest smrti a přesto jejich zvolení zástupci zavedení tohoto institutu - na rozdíl od různých států USA - tvrdohlavě odmítají.
oooooo Je zcela zjevné, že demokracie jako nesmírně půvabná, atraktivní ale stále ještě velice mladá krasavice se velice často stává objektem znásilňování, jehož se vpodstatě beztrestně dopouštějí nejrůznější političtí pedofilové.
oooooo K tomu aby (zastupitelská) demokracie, čili vláda lidu, fungovala skutečně jako vláda lidu - a nikoli jako vláda nad lidem - je nutno realizovat celou řadu opatření, která by dokázala kultivovat a zprůhlednit politickou scénu.
oooooo Prvním v řadě musí být zrušení dnešního stavu, kdy fakticky nerozhodují voličské preference pro jednotlivé kandidáty, takže o volitelných místech na kandidátkách potažmo o tom kdo bude s vysokou pravděpodobností zvolen a kdo nikoli, rozhodují sekretariáty politických stran a nikoli voliči.
oooooo Velice významným prvkem doslova historického významu by se nepochybně stalo zakotvení principů přímé demokracie (včetně kompetence rozhodovat o adekvátních personálních otázkách) do stanov politických stran. Stejný historický význam by měl - po příslušném ústavním schválení - i institut odvolatelnosti všech funkcionářů z veřejných funkcí stranami, které je do těchto funkcí kandidovaly a jejichž důvěru tito funkcionáři zklamali.
oooooo S tím úzce souvisí potřeba daleko detailnější a přesnější informovanosti členů politických stran i voličů; osobnosti kandidující do jakékoli stranické či veřejné funkce či jmenovaní by měli mít povinnost formou čestného prohlášení informovat mj. o svém nábožensko-filozofickém přesvědčení a rovněž o tom, zda jsou či nejsou členy netransparentních, neveřejných a nedemokratických subjektů zabývajících se politickou činností, jako jsou svobodní zednáři apod. Nepravdivé údaje v tomto prohlášení by zakládaly skutkovou podstatu trestného činu podvodu, neboť volič má plné právo tyto skutečnosti vědět.
oooooo Vyšší úroveň vnitrostranické demokracie pochopitelně předpokládá i vyšší formu názorové plurality a svobody slova ve vnitrostranických i veřejných médiích.
oooooo Velice pozitivní výsledky by nepochybně přineslo i trvalé a systematické vzdělávání členstva politických stran v politických vědách alespoň takovou formou, o jakou usiloval profesor T. G. Masaryk, když spolu s dělníkem Steinerem zakládali politickou vzdělávací akademii, známou pod jménem Masarykova dělnická akademie. Pokud bychom dnešní stav demokracie (konkrétně v ČSSD) posuzovali podle dneštního statutu a funkce MDA, zdálo by se, že demokracie, ač tolik mladá, nám již pěkně zdegenerovala...
oooooo Pesimismus však není stavem mysli adekvátním demokratům a socanům zvlášť. Demokracie je báječná! Jde jen o to aby s ní obcovali mravní, vzdělaní a humanističtí politikové.
oooooo

František Stočes
prosinec 2003

NETSOCAN