NETSOCAN
Číslo 12 --PROSINEC 2003---Ročník II.
Reforma veřejných financí musí proběhnout,
nikoliv však v této formě

ooooooo Tento článek je původně pouze závěrem vysoce zajímavé studie o reformě veřejných financí, kterou vydala 30. listopadu 2003 revue 3D. Studie má název Pohled manažera na reformu a jejím autorem je Richard Vavřík. První část studie včetně podrobné argumentace začíná v předchozím čísle 3D. Lze ji získat na sekretariátu ČSSD na Praze 2 (v tištěné formě) nebo na adrese www.cssdpraha2.cz. ooooooo

ooooooo Reforma není sociálně vyvážená, protože vede k opětovnému zvýšení nepřímých daní, které jsou ve srovnání se zeměmi EU již v současné době podstatně vyšší. ČSSD ve svém volebním programu píše: „Chceme více zpřehlednit a změnit strukturu ve prospěch posílení přímých daní (z příjmu) oproti daním nepřímým (DPH)“. Při autonomním vývoji by v roce 2006 nepřímé daně činily 44,7%, vlivem reformy budou činit 49,8% celkových daní. Pokud tato fakta volič odhalí, potom bude ČSSD na delší dobu platit za stranu neplnící volební sliby a svůj volební program.
oooooo Zvýšení podílu nepřímých daní je nejenom nesociální, nýbrž i ekonomicky nesmyslné. U osob bez úspor vede zákonitě k omezení jejich celkové spotřeby, protože tyto osoby objem vydaných prostředků nemohou zvýšit (zvláště pokud dojde také ke škrtům u příjmů těchto osob). Pouze u osob, které úspory mají nebo je dokáží průběžně tvořit, nemusí vést zvýšení nepřímých daní ke snížení poptávky. Vzhledem k rozdělení příjmů a majetku v ČR dojde ke značnému snížení spotřeby a ke značnému protirůstovému dopadu.
oooooo Rozumné a nutné změny v systémech sociálního zabezpečení mají jako vedlejší dopad podstatné zvýhodnění vysokých příjmových kategorií. Toto zvýhodnění musí být kompenzováno odpovídajícími změnami v přímém zdanění (5. a 6. daňové pásmo). Při současném návrhu budou příjemci vysokých platů, zrovna tak jako při úpravě DPFO k 1.1.2001, ročně zvýhodněni statisícovými částkami. Utahování opasků se dotkne převážné části obyvatelstva, nikoliv však sociálně silných vrstev. Obě změny (DPFO k 1.1.2001 a předložená re­forma) se často kumulují u vysokých zaměstnaneckých platů na roční úsporu okolo 500.000 Kč (záleží samozřejmě na výši platu). Argument, že výnos daně se dalšími pásmy příliš nezvýší, je z hlediska daňové spravedlnosti neobhajitelný, nemorální a neakceptovatelný.
oooooo Vlastníci společností (právnických osob) získají bez smysluplného zdůvodnění dramatické daňové úlevy. Prosperující část českého hospodářství je ze značné části v rukou zahraničních vlastníků. Snížení daně tudíž povede k převodu vyšších dividend těmto vlastníkům, v ČR zůstanou problémy s velkými neziskovými podniky a nahrazováním zaměstnanců nelegálními pracovními poměry. Snížení DPPO mělo být nahrazeno snížením pojistných odvodů a/nebo snížením základní sazby DPH. V textu Reformy není zdůvodnění pro snížení DPPO, naopak zjištění, že ČR má nejvyšší zahraniční investice na obyvatele. Zprávy v tisku a vyjádření expertů na podporu usídlování zahraničních investic v žádném případě nevedou k závěru, že zájem upadá, naopak, příchod investorů je velmi silný. Zatímco DPPO definitivně a zbytečně klesne, jsou příjmy z nepřímých daní nejisté. Kalkulace dopadů DPPO na veřejný rozpočet nemohou být správné, dopady musí být z aritmetických důvodů zhruba dvojnásobné.
oooooo Změny v systému stavebního spoření jsou nedostatečné a sociálně nesprávně cílené. Úspory by měly být mnohem vyšší. Výdaje na stavební spoření činí ročně zhruba 13 mld. Kč. Subvence DPH na stavební práce vedou k výpadku dalších 20 mld. Kč ročně. Při výstavbě 26 000 bytů ročně to odpovídá částce 1,25 mil. Kč na jeden byt. Mimo tyto prostředky vyplácí stát řadu dalších příspěvků a poskytuje další daňové úlevy. Převážná většina těchto prostředků je nesmyslně alokována a byty by byly postaveny i bez jakéhokoliv finančního podílu státu. Stavební boom v Praze jasně ukazuje, že finanční prostředky jsou hojně k dispozici, ale pro luxusní a velké byty. Malometrážní a levné byty se prakticky nestaví nebo o ně není zájem, protože současní kupující se rekrutují pouze z majetných vrstev. Tento fakt je následkem necílené podpory, která si vyžaduje obrovské prostředky, aniž by vzbudila dodatečné stavební impulsy. Majetné vrstvy podpory dostávají, ačkoliv je nepotřebují, nemajetné vrstvy žádnou skutečnou podporu nedostávají. Tato fakta měla vést k poznatku, že se na tomto poli nachází obrovské potenciály pro sanaci veřejných prostředků. Bohužel se tak nestalo.
oooooo Nejabsurdnějším prvkem reformy je změna sazby DPH u stavebních prací. Nesmyslné subvence soukromé výstavby zůstanou zachovány, pouze státní a veřejný sektor bude platit vyšší sazbu daně (silnice, školy, nemocnice), kterou nebude moci financovat. Infrastruktura bude ještě více zaostávat. Změny v systému DPH jsou nedostatečné, odstranění závad systému se odkládá. Makroekonomicky a fiskálně smysluplná reforma se nemůže obejít bez sblížení sazeb DPH, například na 7% a 18%. Argument sociálních dopadů je nepodstatný, navržené a z hlediska přístupu k EU nutné změny povedou ke stejným sociálním dopadům, aniž by však měly stejné výhody.
oooooo Text Reformy je zčásti tendenčně zpracován. V tabulce č. 8 na straně 18 jsou například uvedeny pouze ty země, které mají složenou daňovou kvótu nižší. Při porovnání české složené daňové kvóty se zahraničím je třeba zohlednit, že v ČR neplatí zaměstnavatel vůbec žádnou náhradu mzdy v případě nemoci. Proto je složená daňová kvóta vysoká. Pokud by platil zaměstnavatel 6 týdnů mzdu jako v Německu, potom by odvody na zdravotní pojištění drasticky poklesly a s nimi i složená daňová kvóta. Materiál není příliš profesionálně připraven nebo je připraven účelově.
oooooo Podíl pojistného na státním příjmu vzroste, ačkoliv ČR je již nyní na světové špičce v tomto podílu.
oooooo Všechny prvky reformy zatěžují sociálně slabší vrstvy více než sociálně silné. U žádného prvku reformy není zřejmý sociálnědemokratický rukopis, reforma vede jednoznačně ke zvyšování sociálních rozdílů a je sociálně nevyvážená. Vlastníci společností se statutem právnických osob získají úlevu na DPPO ve výši 22,6%, zaměstnanci s vysokými platy úlevu na odvodech ve výši 12,5% z částky platu přesahující zhruba 1 mil. Kč.
oooooo Reforma není ani ekonomicky smysluplná, protože nepomáhá ke zvýšení zaměstnanosti, nepomáhá firmám s nízkými nebo chybějícími zisky, nepřispívá k modernizaci a investicím, naopak snižuje poptávku, není proexportní a zvýšení atraktivity ČR pro investory není jednoznačné, nebo je možno dosáhnout vyšší atraktivity vhodnějšími prostředky.
oooooo Před sociální demokracií stojí otázka, do jaké míry je ochotna připustit, aby ocas vrtěl psem. Český volič se rozhodl pro parlamentní většinu stran sociální demokracie a komunistů, čili stran, které nejsou, alespoň dle svých volebních programů, pravicové. Navržená reforma veřejných rozpočtů je však zcela jasně pravicově orientovaná a je v příkrém rozporu s veškerými dokumenty sociální demokracie a předvolebními sliby.
oooooo Jak řekl jeden koaliční poslanec Českému rozhlasu a později v Sedmičce k reformě: ano, změny DPH a spotřebních daní podraží celou řadu zboží a služeb, na druhou stranu se snižuje DPPO a daň z nemovitostí. Pro typického voliče ČSSD a jeho životní úroveň jistě velmi potěšující zpráva.

Richard Vavřík
Autor je finančním ředitelem české pobočky nadnárodní společnosti.

NETSOCAN